Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021

Nisan 2021
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 19.03.2021 tarihli ve 3712 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.03.2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 05.04.2021 tarihli 3767 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolünü Değiştiren Ekli 2/2021 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar 14.04.2021 tarihli ve 3827 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.04.2021 ve 31454 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında 19.03.2021 tarihli ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.03.2021 tarihli 31429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 31.03.2021 tarihli ve 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.04.2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar’ın hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.04.2021 tarihli ve 3838 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.04.2021 tarihli 31460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 19.04.2021 tarihli ve 3839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.04.2021 tarihli 31460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • 7287 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 20.03.2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 20.03.2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) 24.03.2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.03.2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.03.2021 tarihli ve 31436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.03.2021 tarihli ve 31436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik 01.04.2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin maddeleri 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.04.2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.04.2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.04.2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ 06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği 07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği 07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik 07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21) 07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3792) 08.04.2021 tarihli ve 31448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3794) 08.04.2021 tarihli ve 31448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Maden Kanunu’nun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.04.2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.04.2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.04.2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.04.2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik 14.04.2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrikli Skuter Yönetmeliği 14.04.2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 15.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2) 15.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 15.05.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik 16.04.2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3835) 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.04.2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile EİP Eczacıbaşı İlaç Paz. A.Ş. arasında imzalanan “Satış, Dağıtım ve Tanıtım Sözleşmesi”ne koşullu bireysel muafiyet tanıdı. (01.04.2021, 21-18/216-89)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. hisselerinin Quick Sigorta A.Ş. ve Corpus Sigorta A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.03.2021, 21-17/202-85)
 • Kurul, Whirlpool (China) Co., Ltd.’nin ortak kontrolünün Guangdong Galanz Household Appliances Manufacturing Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.03.2021, 21-17/201-84)
 • Kurul, Walgreens Boots Alliance, Inc.’nin Türkiye'deki ve diğer yargı alanlarındaki İlaç Toptan Satışı işkolu dâhil olmak üzere sahip olduğu belirli işkollarının tek kontrolünün AmerisourceBergen Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.03.2021, 21-17/200-83)
 • Kurul, hâlihazırda Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş.’nin bağlı şirketlerinin tek kontrolünün Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. kontrolünde bulunan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.03.2021, 21-17/199-82)
 • Kurul, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile Egmont International Holding A/S tarafından ortak kontrol edilen Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.03.2021, 21-17/198-81)
 • Kurul, Shiseido Company Limited’in saç bakımı ve kişisel bakım işkolunun bir bölümünün tek kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.’nın bir iştiraki tarafından kontrol edilen fonlar tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (01.04.2021, 21-18/226-BD)
 • Kurul, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Mondi Plc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.04.2021, 21-18/224-95)
 • Kurul, Doosan Infracore Co., ve bazı iştiraklerinin tek kontrolünün nihai olarak Hyundai Heavy Industries Holdings Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.04.2021, 21-18/221-93)
 • Kurul, Alexion Pharmaceuticals, Inc.’nin tek kontrolünün AstraZeneca PLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.04.2021, 21-18/219-92)
 • Kurul, Indukern S.A. ve iştiraklerinin tek kontrolünün, Ravago S.A.’nın tek kontrol ettiği Ravago Chemicals S.A. aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (01.04.2021, 21-18/218-91)
 • Kurul, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin paylarının bir kısmının Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.04.2021, 21-18/217-90)
 • Kurul, hâlihazırda Diffusion Capital Fund Cooperatief UA’nın tek kontrolünde bulunan SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bir kısım hissesinin Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından temsil edilen Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Ak Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.04.2021, 21-18/215-88)
 • Kurul, Farhym Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin tek kontrolünün Makel Yalıtım ve Üretim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.04.2021, 21-20/242-103)
 • Kurul, Dgpays S.à.r.l. ile dolaylı olarak DGPays Bilişim Hizmetleri A.Ş ve iştirakleri üzerindeki ortak kontrolün ELQ Lux Holding S.à.r.l aracılığıyla Goldman Sachs Group Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.04.2021, 21-20/240-102)
 • Kurul, Bioclinica Holding I LP’nin eResearchTechnology, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.04.2021, 21-20/238-101)
 • Kurul, Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Adnan Polat Enerji Yatırımı A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.04.2021, 21-20/235-99)
 • Kurul, Birkenstock Grubu’nun tek kontrolünün L Catterton Management Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.04.2021, 21-20/234-98)
 • Kurul, Ingram Micro Inc’in tek kontrolünün Platinum Equity Group tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.04.2021, 21-20/233-97)
 • Kurul, RR Turizm Yatırımları Anonim Şirketi’nin ortak kontrolünün Ankey S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.04.2021, 21-22/262-115)
 • Kurul, AA Eğitim Kurumları A.Ş.’nin tek kontrolünün Bahçeşehir Okulları A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.04.2021, 21-22/261-114)
 • Kurul, Rexnord Corporation'ın Süreç ve Hareket Kontrolü işinin Regal Beloit Corporation tarafından devralınması yoluyla tek kontrolün devralınması işlemine izin verdi. (15.04.2021, 21-22/260-113)
 • Kurul, Norsk Hydro ASA'nın haddelenmiş yassı alüminyum ürünleri iş kolunun tek kontrolünün, KPS Capital Partners, LP tarafından yönetilen fonlardan biri olan KPS Special Situations Fund V’ın kontrolünde bulunan yeni kurulmuş iştirakleri Speira Bidco I GmbH ve Speira Bidco ll AS aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (15.04.2021, 21-22/259-112)
 • Kurul, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Ageas Insurance International NV tarafından ortak kontrol edilen Aksigorta A.Ş.’nin tek kontrolünün Hacı Ömer Sabancı tarafından devralınması işlemine işlemine izin verdi. (15.04.2021, 21-22/258-111)
 • Kurul, Designated Holdings Ltd.’nin tek kontrolünün Tene IV Limited Partnership aracılığıyla Growth Capital IV (G.P.) Company Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.2021, 21-22/257-110)
 • Kurul, Aviva International Holdings Limited’in Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.’deki bir kısım hissesinin Ageas Insurance International NV tarafından devralınması ve Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin tek kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.04.2021, 21-22/255-109)
 • Kurul, Cardinal Health, Inc.’in Cordis işkolunun tek kontrolünün Hellman & Friedman LLC tarafından yönetilen fonlar tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.04.2021, 21-22/254-108)
 • Kurul, OYAK Gıda ve Tarım Holding A.Ş. tarafından, Sanset Gıda Turizm San ve Tic. A.Ş. bünyesindeki Tadelle, Sarelle, Gol, Sagra, Sagra Special, Gofy isimli markaların ve alt markaların, söz konusu markaların stoklarının ve markalar için faaliyet gösteren mavi yaka ve beyaz yaka çalışanların ve söz konusu markalar altında üretim faaliyeti yürüten ve Sanset Gıda Turizm San ve Tic. A.Ş.’in Ordu ilinde yer alan fabrikasının devralınması işlemine izin verdi. (15.04.2021, 21-22/252-107)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”), 18.03.2021 tarihli ve 10086-1, 10086-2, 10086-3, 10087 ve 10088 sayılı kararları sayılı kararları 20.03.2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 25.03.2021 tarihli ve 10102, 10104-1, 10104-2, 10104-3, 10104-4, 10114 ve 10115 sayılı kararları 26.03.2021 tarihli ve 31435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 2021 Yılı Ocak Ayı Sektör Raporları EPDK’nın web sitesinde 30.03.2021 tarihinde yayımlandı.
 • EPDK’nın 01.04.2021 tarihli ve 10122-1, 10122-2 ve 10122-3 sayılı kararları 03.04.2021 tarihli ve 31443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 08.04.2021 tarihli ve 10132 sayılı kararı 10.04.2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 15.04.2021 tarihli ve 10146, 10147, 10148, 10149, 10152 ve 10153 sayılı kararları 16.04.2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 15.04.2021 tarihli ve 10142 sayılı kararı 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.