Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018

Ocak 2018
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Konut Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 22.11.2017 tarihli ve 2017/11048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 04.12.2017 tarihli ve 2017/11118 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 13.01.2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 20.11.2017 tarihli ve 2017/11032 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 17.01.2018 tarihli ve 30304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye-Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 20.11.2017 tarihli ve 2017/11088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 17.01.2018 tarihli ve 30304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 20.11.2017 tarihli ve 2017/11024 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 26.12.2017 tarihli ve 30282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 25.12.2017 tarihli ve 2017/11164 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 25.12.2017 tarihli ve 2017/11171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 25.12.2017 tarihli ve 2017/11162 sayılı karar 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82’nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında 22.12.2017 tarihli ve 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 26.12.2017 tarihli ve 2017/11177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2018 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin 04.12.2017 tarihli ve 2017/11094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.01.2018 tarihli ve 30292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12’nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin Gürcistan Plakalı Taşıtlara da Verilmesi Hakkında 16.10.2017 tarihli ve 2017/10997 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 10.01.2018 tarihli ve 30297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin 20.11.2017 tarihli ve 2017/11091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 12.01.2018 tarihli ve 30299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair 16.10.2017 tarihli ve 2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20.01.2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 23.12.2017 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28.04.2016 tarihli ve 1/2016 sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7064 sayılı Kanun 23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7065 sayılı Kanun 23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9) 23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğin 1’inci maddesinin (a) bölümü ile 2 ve 8’inci maddeleri 01.01.2018 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) 23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301) 23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 28.12.2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49) 29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 30.12.2017 tarihli 30286 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Bu Karar 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğin çeşitli hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarına İlişkin Karar 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 04.01.2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği 08.01.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9) 13.01.2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) 16.01.2018 tarihli ve 30303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 08.11.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/1) 19.01.2018 tarihli ve 30306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 29.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1) 19.01.2018 tarihli ve 30306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.02.2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile on dokuz bayi arasında imzalanması öngörülen “Yetkili Bayilik Sözleşmesi”ne, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların tamamını sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (21.12.2017, 17-42/670-298)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Bainbridge Holding A.Ş. adına kayıtlı İçerenköy Alışveriş Merkezi ve üzerinde bulunduğu taşınmazın City’s Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. vasıtasıyla İstanbul Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.12.2017, 17-42/672-300)
 • Kurul, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin Kozyatağı Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., MEL2 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş., MEL3 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve MEL4 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin belli oranda hissesini devralması işlemine izin verdi. (21.12.2017, 17-42/671-299)
 • Kurul, Glasshouse Bilgi Sistemleri A.Ş.’nin hisselerinin International Data Assurance SARL tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.12.2017, 17-42/660-291)
 • Kurul, YEKA Şartnamesi ve YEKA Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Müdürlüğü ile imzalanacak YEKA Sözleşmesi çerçevesinde yürütülecek güneş enerjisinden elektrik üretimi, güneş enerjisini elektriğe çevirecek olan fotovoltaik güneş panellerinin üretimi ve bu kapsamda fotovoltaik güneş modülü üretim fabrikası, AR-GE merkezi ve elektrik üretim tesisinin inşası faaliyetlerini yürütmek üzere ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (21.12.2017, 17-42/658-290)
 • Kurul, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından Kayseri ilinde işletilen 11 adet mağazanın sabit değerlerinin ve mağazalara ilişkin kira sözleşmelerinin Migros Ticaret A.Ş.’ye devrine izin verdi. (28.12.2017, 17-44/689-303)
 • Kurul, RCMA Group Pte. Ltd.’nin kauçuk işlerinin tek kontrolünün Halcyon Agri Corporation Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.12.2017, 17-44/686-301)
 • Kurul, INVISTA Equities LLC’nin dış giyim ve gelişmiş tekstil alanındaki iş kolu A&AT’nin Ruyi US Acquisition Corp. vasıtasıyla Shandong Ruyi Group tarafından devralınmasına izin verdi. (04.01.2018, 18-01/6-4)
 • Kurul, CPP Investment Board Europe S.a.r.l., Allianz Infrastructure Luxembourg I S.a.r.l. ve Gas Natural SDG, SA tarafından Gas National Distribution Business S.L. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi suretiyle bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (04.01.2018, 18-01/2-2)
 • Kurul, Groupama Emeklilik A.Ş.’ye ait bireysel emeklilik planı portföyünün Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.01.2018, 18-02/13-9)
 • Kurul, Belron Group S.A.’nın belli oranda hissesinin CD&R Blossom BidCo S.a.r.l. tarafından S.A. D’leteren N.V.’den devralınması işlemine izin verdi. (11.01.2018, 18-02/12-8)
 • Kurul, Joyson KSS Auto Safety S.A.’nın Takata Corporation’ın Phase-Stabilized Ammonium Nitrate şişiricileri hariç bütün varlıklarını devralması işlemine izin verdi. (11.01.2018, 18-02/11-7)

Diğer Önemli Değişiklik ve Gelişmeler

 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2018 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) ile İlgili 11/12/2017 Tarihli ve 2017/44 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Enerji

 • 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) 9’uncu Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 02.01.2018 tarihli 30289 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”), 2018 yılında uygulanacak lisans bedellerini 29.12.2017 tarihinde yayımladı.
 • EPDK’nın serbest tüketici limitine ilişkin 30.11.2017 tarihli ve 7474 sayılı kararı 29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 09.01.2018 tarihli ve 30296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.01.2018 tarihli ve 30297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.01.2018 tarihli ve 30304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.01.2018 tarihli ve 30305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.02.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2018/1) 18.01.2018 tarihli ve 30305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği 20.01.2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.01.2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.