Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

30.06.2022 Zeynep Nazlı Tosyalı
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • 2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 25.05.2022 tarihli ve 5606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.05.2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları 

 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12’nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bazı Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında 26.05.2022 tarihli ve 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27.05.2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 10.06.2022 tarihli ve 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11.06.2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.05.2022 tarihli ve 31846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.05.2022 tarihli ve 31846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.05.2022 tarihli ve 31846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320) 26.05.2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kombine Taşımacılık Yönetmeliği 27.05.2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 26.05.2022 tarihli ve 7407 sayılı Kanun 28.05.2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik 28.05.2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42) 28.05.2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Gümrük Genel Tebliği’nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 182) 28.05.2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.05.2022 tarihli ve 31850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özelleştirme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.05.2022 tarihli ve 31850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.05.2022 tarihli ve 31850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) 30.05.2022 tarihli ve 31851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538) 31.05.2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/15) 09.06.2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/18) 10.06.2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20) 10.06.2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ hükümleri 24.06.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 08.06.2022 tarihli ve 7409 sayılı Kanun 11.06.2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/17) 14.06.2022 tarihli ve 31866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.06.2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.06.2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/16) 15.06.2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği’nde (Sıra No: 2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) 16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği’nde (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6) 16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2018/6) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.
 • Konkordato Gider Avansı Tarifesi 17.06.2022 tarihli ve 31869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2020/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ No: 2010/7) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”) Roche Diagnostics Turkey A.Ş. (Roche) ile ecza depoları arasında imzalanan/imzalanacak olan ve Roche’un yurt dışından ithal ettiği kan şekeri ölçüm cihazları ile bu cihazlarda kullanılan striplerin Roche tarafından ecza depolarına satışını konu alan satış sözleşmelerinin 2002/2 sayılı “Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği” kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (16.06.2022, 22-27/432-177)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Nielsen Holdings plc’nin dolaylı ortak kontrolünün Elliott Investment Management L.P. tarafından yönetilen fonlar ve/veya yatırım araçları ile Brookfield Asset Management Inc.’nin dolaylı kontrol ettiği iştiraki Brookfield Private Equity Holdings LLC’nin bağlı şirketleri tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (26.05.2022, 22-24/395-BD)
 • Kurul, Theramex Healthcare Topco Limited ve bu şirketin doğrudan ve dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraklerinin ortak kontrolünün, PAI Partners S.à.r.l.’ın yönettiği fonlar ve CEP V Participations S.à.r.l. SICAR tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (26.5.2022, 22-24/387-BD)
 • Kurul, LeasePlan Corporation N.V’nin tek kontrolünün ALD Automotive S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.05.2022, 22-24/394-163)
 • Kurul, Albis Plastik TR Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hisselerinin, teşebbüsün mevcut hissedarları olan Otto Krahn Group GmbH ve Krahn VerwaItungs GmbH tarafından, Albis Distribution GmbH & Co. KG’ye devredilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (02.06.2022, 22-25/405-BD)
 • Kurul, Voestalpine Texas Holding LLC'nin tek kontrolünün ArcelorMittal Texas Holdings LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.06.2022, 22-25/409-169)
 • Kurul, Maysan Mando Otomotiv Parçaları Sanayi Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Mando Corporation aracılığıyla Halla Holdings Group tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.06.2022, 22-25/404-168)
 • Kurul, Airties Kablosuz İletişim San. ve Dış Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün P8 Holding 2 S.àr.l. aracılığıyla Providence Managing Member LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.06.2022, 22-25/403-167)
 • Kurul, GEFCO S.A ve GEFCO S.A’nın iştiraklerinin tek kontrolünün CMA CGM S.A tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.06.2022, 22-25/402-166)
 • Kurul, Corden Pharma Holding S.E. ve Corden Pharma US Holdings Inc.’nin tek kontrolünün, Cougar BidCo S.à r.l. ve Pacific BidCo Inc. aracılığıyla, Astorg Asset Management S.à.r.l. tarafından yönetilen Astorg VIII SCSp tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.06.2022, 22-25/398-164)
 • Kurul, Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi’nin tek kontrolünün Tersan Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (09.06.2022, 22-26/420-BD)  
 • Kurul, Mandiant, Inc.’in tek kontrolünün Alphabet, Inc.’in kontrolündeki Google LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.06.2022, 22-26/425-174)
 • Kurul, ADIT GROUP’un ortak kontrolünün, Sagard SAS ve Bpifrance Investissement tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.06.2022, 22-27/441-179)
 • Kurul, Isuzu Leasing Services Limited, Isuzu UMAX Corporation ve UD Financial Services Corporation’ın ortak kontrolünün Itochu Corporation ve Isuzu Motors Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.06.2022, 22-27/435-178)
 • Kurul, Affidea Group B.V. ile iştiraklerinin tek kontrolünün Groupe Bruxelles Lambert SA tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.06.2022, 22-27/431-176)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 26.05.2022 tarihli ve 10990 sayılı Kararı 27.05.2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 26.05.2022 tarihli ve 10984 sayılı Kararı 28.05.2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 26.05.2022 tarihli ve 10988 sayılı Kararı 28.05.2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 31.05.2022 tarihli ve 10997 sayılı Kararı 01.06.2022 tarihli ve 31853 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 02.06.2022 tarihli ve 11001 sayılı Kararı 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 09.06.2022 tarihli ve 11013 sayılı Kararı 11.06.2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 09.06.2022 tarihli ve 11008 sayılı Kararı 15.06.2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 15.06.2022 tarihli ve 11023 sayılı Kararı 17.06.2022 tarihli ve 31869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.