Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

28.02.2023 Senem İmamoğlu
% 0

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 25.01.2023 tarihli ve 6729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hazinenin Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketine İştirak Etmesine İlişkin 27.01.2023 tarihli ve 6772 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarının Belirlenmesi ile 06.02.2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 27.01.2023 tarihli ve 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Cumhurbaşkanı Kararı hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 27.01.2023 tarihli ve 6776 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Cumhurbaşkanı Kararı hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30.09.2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 31.01.2023 tarihli ve 6780 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.01.2023 tarihli ve 32090 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Anayasanın 119’uncu Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde 8/2/2023 Çarşamba Günü Saat 01.00’dan İtibaren Üç Ay Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Hakkında 08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 08.02.2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30.09.2013 tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 08.02.2023 tarihli ve 6786 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.02.2023 tarihli ve 32099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 14.02.2023 tarihli ve 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.02.2023 tarihli ve 32104 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12.01.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 14.02.2023 tarihli ve 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.02.2023 tarihli ve 32104 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar hakkında 15.02.2023 tarihli ve 6807 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.02.2023 tarihli ve 32106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.01.2023 tarihli ve 32079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/5) 20.01.2023 tarihli ve 32079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.01.2023 tarihli ve 32079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği 24.01.2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/1) 24.01.2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24.01.2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/2) 24.01.2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/3) 24.01.2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24.01.2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 25.01.2023 tarihli ve 32084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/4) 25.01.2023 tarihli ve 32084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Tebliği (No: 2023/1) 25.01.2023 tarihli ve 32084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5) 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/2) 27.01.2023 tarihli ve 32086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/4) 27.01.2023 tarihli ve 32086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6) 27.01.2023 tarihli ve 32086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 7434 sayılı Kanun 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliği 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:2023/3) 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/3) 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 31.01.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 30.06.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7435 sayılı Kanun 01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği 01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.04.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1) 01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.02.2023 tarihli ve 32092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.02.2023 tarihli ve 32092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.02.2023 tarihli ve 32093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği 03.02.2023 tarihli ve 32093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği 03.02.2023 tarihli ve 32093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 548) 08.02.2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.02.2023 tarihli ve 32099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik 11.02.2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 23) 11.02.2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 08.02.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15) 17.02.2023 tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.d) 18.02.2023 tarihli ve 32108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (“EPDK”) 19.01.2023 tarihli ve 11579, 11580 sayılı Kararları 21.01.2023 tarihli ve 32080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 26.01.2023 tarihli ve 11588, 11589-1, 11589-2 sayılı Kararları 27.01.2023 tarihli ve 32086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 12.01.2023 tarihli ve 11561, 11562, 11563, 11564, 11565, 11566 sayılı Kararları 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kararlar farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 26.01.2023 tarihli ve 11591, 11595, 11596, 11597, 11598, 11599, 11600, 11601, 11602, 11603, 11607 sayılı Kararları 28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 02.02.2023 tarihli ve 11618, 11619, 11620, 11621 sayılı Kararları 04.02.2023 tarihli ve 32094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 09.02.2023 tarihli ve 11629, 11632, 11644, 11646,11648 sayılı Kararları 10.02.2023 tarihli ve 32100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 09.02.2023 tarihli ve 11633, 11634, 11639, 11640, 11641 sayılı Kararları 14.02.2023 tarihli ve 32104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kararlar farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 16.02.2023 tarihli ve 11650, 11651, 11652, 11659, 11665, 11661-1, 11661-2, 11655 sayılı Kararları 18.02.2023 tarihli ve 32108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.