Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?

Ağustos 2019 Murat Develioğlu
% 0

Giriş

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin verdiği iki karar uyarınca “nişanlanma”nın geçerliliği belli bir şekle uyularak yapılmasına bağlıdır. Oysa her iki karar da Türk özel hukukunun temel prensiplerine aykırıdır. Aşağıda önce nişanlanmanın şekli ile ilgili genel kurallara, akabinde de bu kararlara değinilecektir.

Genel Olarak Hukuki İşlemlerde Şekil

Bilindiği üzere, Türk özel hukukunda temel prensiplerden biri sözleşme özgürlüğü prensibidir. Sözleşme özgürlüğü prensibinin alt kollarından biri “şekil serbestîsi”dir. Gerçekten de, Türk Borçlar Kanunu’nun “Genel Hükümler” kısmında yer alan “Sözleşmelerin Şekli” kenar başlıklı 12. maddeye göre “sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir”.

Nişanlanmanın Şekle Tabi Olup Olmaması

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, kanunda aksi öngörülmedikçe, hukuki işlemlerle ilgili bir geçerlilik şeklinin varlığında söz edilemez. Türk Medeni Kanunu’nda nişanlanmanın bir erkekle kadın arasında karşılıklı evlenme vaadiyle olduğu belirtilmiş, bu vaadin ne şekilde yapılacağına dair ise hiçbir şekil şartı aranmamıştır. Doktrinde de nişanlanmanın şekle tabi olmadığı açıkça ve tereddütsüz bir şekilde kabul edilmektedir.

Örnek olarak, Erdem’e göre, “Nişanlanma, tarafların karşılıklı olarak evlenmeyi vaat etmesi, yani taraflardan birinin evlenme teklifini diğer tarafın kabul etmesi ile gerçekleşir. Nişanlanma için kanunda özel bir şekil aranmış değildir. Tarafların evlenme konusundaki iradeleri açık (sözle veya yazıyla) olabileceği gibi örtülü (özellikle iradeyi ortaya koyan davranışlarla) de olabilir. Nişan töreni, yüzük takılması gibi durumlar, sadece tarafların bu konudaki iradelerini göstermeleri açısından dikkate alınır.”[1]

Yine, Dural/Öğüz/Gümüş’e göre, “Evlenme vaadini içeren irade açıklaması, sözle veya yazıyla, açık olarak yapılmış olabileceği gibi, bu arzuyu açıklayan bir davranışla da yapılmış olabilir. Kadın ve erkeğin, hiçbir şey söylemeden nişan yüzüğü takmak için ellerini uzatmaları, evlenme vaadini içeren bir davranıştır. Bunun gibi, bazı kanaat verici davranışlar da evlenme vaadinin varlığı hususunda bir irade karinesi teşkil edebilir. Taraflar arasında uzun süreli, cinsel ilişkiyi içeren birlikteliğin varlığı böyle yorumlanabilir.”[2]

Aynı yazarlara göre, tarafların nişanlanmanın geçerliliğini bir şekle, örneğin – aşağıdaki Yargıtay kararlarında arandığı gibi – bir tören yapılmasına bağlamalarına da bir engel yoktur. Bu, TBK m. 17 anlamında “iradî şekil”dir. Ama bilinmelidir bu halde dahi, tören yapmaktan vazgeçerek hiçbir şekle tabi olmayan bir nişanlanma da gerçekleştirebilirler[3].

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin Nişanlanma İle İlgili Kararları

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 5.3.2018 tarihli ve 12231/2059 sayılı kararına konu olan olayda, Davacı, Davalı’dan, nişanın bozulması sebebiyle maddî ve manevî tazminat talebinde bulunmuştur. Yüksek Mahkeme ise bu kararı şu gerekçe ile reddetmiştir:

Mahkemece, uyuşmazlığın TMK"nın 121. maddesine dayalı nişanın bozulması nedenine dayalı olduğu belirtilerek, davanın esası hakkında karar verilmiştir.

Nişan; evlenme yaşına gelmiş kız ve erkeğin aileleri ile yakın dostları tarafından yörenin örf ve adetleri doğrultusunda evleneceklerine dair bir çeşit söz vermedir.

Nişanlanma, bir aile hukuku sözleşmesi olup, TMK"nın 118’inci maddesinde düzenlenmiş ve şekil şartı koyulmamıştır. Nişanın hukuken geçerli olması için belli bir ritüel içinde yapılmış olması, nişanın duyurulması (ilan edilmesi) ve aile bireylerinin şahitliği çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Davacı dava dilekçesinde nişanın bozulması nedeni ile kişilik haklarının zedelendiğini iddia ederek, maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuş ise de; taraflar arasında geleneksel anlamda nişan merasimi bulunmadığı gibi, bu husus davacının da kabulündedir.

Somut olayda; taraflar belirli aralıklarla gayri resmi şekilde bir araya gelmiş olup, bu durumda nişandan ve yasal olarak korunması gereken bir birliktelikten söz edilmesi mümkün değildir. Dosya kapsamından tarafların nişanlanmadıkları anlaşıldığına göre, taraflar arasındaki ilişkinin aile hukuku prensiplerine göre değil, borçlar hukuku kurallarına, özellikle de haksız eyleme dair hükümlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir.”

Aynı Daire, 4.10.2018 tarihli ve 22515/9548 sayılı kararında da aynı sonuca varmıştır.

Burada hemen belirtmek gerekir ki, kararlardan hiçbirinden, tarafların nişanlanmayı iradî bir şekil şartına tabi tuttukları sonucu çıkarılamaz. Görüldüğü üzere, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi önce nişanlanmanın, bir aile hukuku sözleşmesi olduğunu ve TMK m. 118’de nişanlama ile ilgili bir şekil şartı öngörülmediğini açıkça ifade etmiş; ancak, “nişanın hukuken geçerli olması için belli bir ritüel içinde yapılmış olması, nişanın duyurulması (ilan edilmesi) ve aile bireylerinin şahitliği çerçevesinde yapılması gerekmektedir” diyerek nişanlanmayı bir şekil şartına tabi kılmıştır.

Sonuç

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin nişanlanmanın geçerliliğini nişanlanmanın belli bir ritüel içinde yapılmış olmasına, ilan edilmesine, aile bireylerinin şahitliğine bağlayan kararı, Türk özel hukukundaki ana kural olan şekil serbestisi kuralına – kanunda nişanlanmayı şekle bağlayan bir hüküm bulunmadığı için – açıkça aykırıdır.

[1] Mehmet Erdem: Aile Hukuku, İstanbul 2019, s. 24.

[2] Mustafa Dural/Tufan Öğüz/Mustafa Alper Gümüş: Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul 2019, s. 16.

[3] Dural/ Öğüz/ Gümüş, s. 18.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.