Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Mart 2022 Ceren Eke
% 0

Giriş

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması sebebiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verdi. Karar, 15.11.2021 tarihli ve 31660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından tesis edilen Karar gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin gerek Anayasa Mahkemesi’nin önceki içtihatlarında ortaya koyduğu ilkeleri mercek altına alması bakımından dikkat çekicidir.

Bireysel Başvuruya Konu Somut Olay

Başvuru konusu olayda, başvurucunun hisse sahibi olduğu taşınmazların da yer aldığı toplam elli iki taşınmaz için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (“Belediye”) toplu konut yapımı amacıyla kamu yararı kararı almış ve akabinde taşınmazlar kamulaştırılmıştır. Başvurucu ve diğer malikler taşınmazlardaki hisseler için rızai ferağ vermiş, tapuda taşınmazlar Belediye’ye devredilmiş ve açılan bedel artırım davası sonucunda bedel kesinleşmiştir.

Başvurucunun hisse sahibi olduğu taşınmazlardan birinin bazı hisselerini Belediye’den devralan kooperatif tarafından Çankaya Kadastro Müdürlüğü’ne taşınmazın gerçek yüz ölçümünün belirlenmesi talebiyle başvurulmuştur. Yapılan inceleme sonucunda taşınmazın tapu kaydında belirtilenden 16.651 m2 fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu gelişmeyi takiben Başvurucu tarafından mahkemeler nezdinde çeşitli davalar açılmıştır.

(i) Başvurucu tarafından kamulaştırma bedeli ödenmeyen 16.651 m2 sebebiyle Belediye’nin mal varlığında haksız bir artış oluştuğu iddiasıyla sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak davası açılmıştır. Uyuşmazlığı gören mahkeme kamulaştırma işleminin tebliğinden itibaren otuz günlük hak düşürücü süre içinde açılmayan davanın reddine karar vermiştir. Karar Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşmiştir.

(ii) Başvurucunun da aralarında bulunduğu kişiler tarafından 16.651 m2’lik kısım için kamulaştırma bedeli ödenmediği gerekçesiyle Belediye aleyhine alacak davası açılmıştır. Bu dava da taşınmazın yüz ölçümünün kamulaştırma evrakında yazılı miktardan fazla olduğunun kamulaştırma işleminin tebliğinden itibaren otuz günlük hak düşürücü süre içinde ileri sürülebileceğinden bahisle reddedilmiştir. Red kararı Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşmiştir.

(iii) Başvurucunun da aralarında bulunduğu kişiler tarafından düzeltme sonucunda oluşan 16.651 m2’lik kısmın kamulaştırma bedelinin ödenmediği ve bu amaçla açmış oldukları davanın da hak düşürücü süreden reddedildiği gerekçesiyle Hazine aleyhine alacak davası açılmıştır. Davanın mahkemece reddine karar verilmiştir. Kararın temyizi üzerine ilk derece mahkemesi kararı bozulmuştur. Hazine vekilinin karar düzeltme talebi üzerine, bozma kararı kaldırılmış ve ilk derece mahkemesi kararı onanmıştır. Akabinde, başvurucu ve diğer davacılar nihai karar aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunulmuştur. Anayasa Mahkemesi, 2016/13545 E. başvuru numaralı dosyasında[1] başvurucu ve diğer davacıların mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Karar’a konu uyuşmazlığa ilişkin yargılama süreci ise, başvurucu tarafından Belediye aleyhine taşınmazların kamulaştırma amacına uygun kullanılmadığı iddiasıyla dava açılmasıyla başlamıştır. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde, başvurucu hisse sahibi olduğu kamulaştırılan iki taşınmazın bazı bölümlerinin kamulaştırma amacına uygun kullanılmadığını, taşınmazların bir kısmının belediye mülkiyetinde saklı tutulduğunu ileri sürmüştür. Başvurucu geri alma şartı kapsamında toplam on iki parselin[2] tapusunun iptali ile parsellerin adına tescilini, bunun mümkün olmaması halinde uğranılan zararın ödenmesini talep etmiştir. İlk derece mahkemesi davayı reddetmiş, istinaf istemi de istinaf mahkemesince reddedilmiştir. İstinaf isteminin reddi kararı Yargıtay tarafından onanmıştır. Karar’dan anlaşıldığı üzere, derece mahkemeleri ve Yargıtay aynı amaç kapsamında birden fazla taşınmazın kamulaştırması halinde, kamulaştırmanın bütünü esas alınarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Buna göre de somut olayda taşınmazların Belediye tarafından dava dışı başka taşınmazlarla birlikte toplu konut inşa etme gayesi ile kamulaştırıldığı ve proje doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirildiği belirtilerek kamulaştırılan taşınmazların geri alınmasına ya da tazminat ödenmesine ilişkin koşulların oluşmadığını değerlendirmiştir.

Kamulaştırma ve Kamulaştırılan Malın Geri Alınması

Anayasa m. 46 uyarınca devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (“Kamulaştırma Kanunu”) kamulaştırmaya ilişkin usul ve esasları düzenler.

Kamulaştırma Kanunu m. 23/1 uyarınca, kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece kamulaştırma amacına uygun olarak hiçbir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir.

Anılan hükmün dördüncü fıkrasında aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla taşınmaz mal birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu taşınmaz malların durumunun bir bütün oluşturduğu kabul edilerek hükmün buna göre uygulanacağı düzenlenir.

Keza, derece mahkemeleri ile Yargıtay da anılan hükümlerden bahisle taşınmazların geri alınmasına ya da tazminat ödenmesine ilişkin koşulların oluşmadığını değerlendirmiştir.

Anayasa’ya Aykırılığa İlişkin Değerlendirme

Başvurucu, kamulaştırılan taşınmazların bir kısmının kamulaştırma amacına uygun olarak kooperatiflere konut yapımı için tahsis edildiği halde bazılarının tahsis edilmeyerek Belediye uhdesinde saklı tutulduğunu iddia etmiştir. Sonuç olarak, başvurucu kamulaştırma bedeli ile Belediye’nin daha sonra taşınmazları sattığı tutar arasında makul bir orantılılık ilişkisi bulunmadığından ortaya çıkan fahiş farkın kendisini orantısız külfet altına soktuğunu ileri sürerek mülkiyet hakkının, mülkiyet hakkına dayanan bu taleplerinin süresinde olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun temel şikayetinin, toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazların bir kısmının kamulaştırma amacıyla kullanılmamasına, satılarak kazanç elde edilmesine, bu taşınmazların iadesi veya tazminat ödenmesi talebiyle açılan davanın reddedilmesine ilişkin olduğunu tespit ederek tüm şikayetleri mülkiyet hakkı kapsamında incelemiştir.

Anayasa’nın 35. maddesi “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” hükmünü içerir.

Anayasa’nın 35. maddesinde mülkiyet hakkı sınırsız bir hal olarak düzenlenmemiş, hakkın kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabileceği öngörülmüştür. Anayasa Mahkemesi, Karar’da, mülkiyet hakkına müdahalede bulunulurken temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin genel ilkeleri içeren Anayasa’nın 13. maddesinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgular. Buna göre, mülkiyet hakkına yönelik müdahalenin Anayasa’ya uygun olabilmesi için kanuna dayanması, kamu yararı amacı taşıması ve ayrıca ölçülülük ilkesi gözetilerek yapılması gerekir.

Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi, kamu yararı kavramının, mülkiyet hakkının kamu yararı amacı dışında sınırlanamayacağını öngörerek (bu anlamda sınırlama sınırı oluşturarak) mülkiyet hakkını etkin bir şekilde koruduğunu da vurgular. Karar’da önceki Anayasa Mahkemesi kararlarına gönderme yapılarak mülkiyetten yoksun bırakan işlemin salt soyut olarak kamu yararı amacının bulunmasının kural olarak yeterli olmadığı, ayrıca kamu yararı amacının dayandığı sebeplerin somut olarak gerçekleştirilmesinin gerektiği de belirtilir.

Anayasa Mahkemesi, ölçülülük ilkesi gereği, kişilerin mülkiyet hakkının sınırlandırılması halinde elde edilmek istenen kamu yararı ile bireyin hakları arasında adil bir dengenin kurulması gerektiğini vurgular. Anayasa Mahkemesi bu adil dengenin, başvurucunun şahsi olarak aşırı bir yüke katlandığının tespit edilmesi durumunda bozulmuş olacağı ifade eder.

Anayasa Mahkemesi ayrıca, devletin özel mülkiyet alanına müdahalesi olan kamulaştırmanın belirgin unsurunun, mülkiyetin el değiştirmesinde kamu yararının bulunması ve bu yararın o işlemi gerekli hale sokması olduğunu belirtir. Hatta, Anayasa Mahkemesi kamu yararı olmadıkça devletin gerçek karşılığın çok daha üstünde bedellerle dahi bireylerin mülkiyet hakkına el atmasının düşünülemeyeceği değerlendirir.

Karar’da, başvurucunun hissesi bulunan taşınmazlardan bir kısmının üçüncü kişilere devredildiği, bir kısmının ise kamulaştırıldığı tarihten bu yana kamulaştırma amacına uygun veya kamuya yararlı başka bir amaçla kullanılmadığının açık olduğu ifade edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, her ne kadar derece mahkemeleri ile Yargıtay taşınmazların Belediye tarafından dava dışı başka taşınmazlarla birlikte toplu konut inşa etmek gayesi ile kamulaştırıldığını ve proje doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirildiği ifade etmişse de proje doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilen faaliyetlerin ne olduğu ve devredilmeyen taşınmazların kamulaştırma tarihinden bu yana neden Belediye’nin mülkiyetinde bırakıldığına ilişkin somut bir gerekçeye yer verilemediğini vurgulamıştır.

Konuya ilişkin ilkeler ışığında yapılan değerlendirme sonucunda, Anayasa Mahkemesi kamulaştırma tarihinden bu yana geçen sürenin uzunluğu ve söz konusu taşınmazların değerinde bu sürede yaşanan artış dikkate alındığında başvurucunun mülkün oluşturduğu artı değerden yoksun bırakıldığını değerlendirmiştir. Böylelikle Anayasa Mahkemesi başvurucunun uğradığı zararının tazmini yoluna da gidilmediğine göre, müdahalenin başvurucuya aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklediği, adil dengenin başvurucu aleyhine bozulduğu sonucuna varmış ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi, hak ihlali tespitinin yanı sıra, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun m. 50 uyarınca mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama kararı vererek kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiştir.

Karşı Oy

Mahkemenin mülkiyet hakkının ihlal edildiği yönündeki çoğunluk görüşüne beş üye katılmamıştır. Karşı oya göre, somut olayda irdelenmesi gereken husus, toplu konut projeleri gibi geniş bir alanı kapsayan projelere ilişkin kamulaştırma işlemlerinin, bir ya da birkaç taşınmazın kamulaştırılmasından ibaret küçük çaplı kamulaştırma işlemlerinden farklı bir değerlendirmeye tabi tutulmasının Anayasa bakımından haklı bir neden dayanıp dayanmayacağıdır.

Muhalif üyeler, kamulaştırma amacının konut yapımına uygun arsa temin etmekten ibaret olduğu, taşınmazın bu amaca aykırı kullanıldığı yönünde bir iddianın bulunmadığı gibi imar planında konut alanı niteliğinin halen korunduğu, toplu konut alanı gibi geniş bir alana yayılan projelerin gerçekleşmesinin zaman alacağı nazara alındığında başvurucunun iade isteğinin reddine karar verilmesinde kişilerin mülkiyet hakkı ile kamu yararı arasındaki dengenin başvurucu aleyhine aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklediği ve dolayısıyla adil dengenin başvurucu aleyhine bozulduğundan söz etmenin mümkün olmadığına kanaat getirmiştir. Bu kapsamda, başvurucunun açmış olduğu davanın reddine karar verilmesinin mülkiyet hakkını ihlal etmediği düşüncesiyle karara iştirak edilmemiştir.

Sonuç

Anayasa Mahkemesi, önüne gelen olayda, toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazları kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından tesis edilen Karar’da gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin gerek Anayasa Mahkemesi’nin önceki içtihatlarında ortaya koyduğu ilkeler kapsamlı biçimde ele almış ve sonuç olarak beş üyenin aksi görüşüne rağmen oyçokluğu ile Anayasa m. 35’de güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine kanaat getirilmiştir.

Kaynakça
  • Anayasa Mahkemesi’nin 23.10.2019 tarihli 2016/13545 başvuru numaralı kararı (Erişim: https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/13545)
  • Başvurucunun hissesi bulunan iki taşınmaz ifraz edilmiştir. Kamulaştırılan iki taşınmazdan ifraz olunan toplam 1.228,53 m2 yüz ölçümlü on iki parsel dava konusu edilmiştir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.