Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında 24.09.2020 tarih ve 3012 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.09.2020 tarihli ve 31255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 24.09.2020 tarih ve 3013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.09.2020 tarihli ve 31255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 5.1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4.12.2019 Tarihli ve 1/2019 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında 24.09.2020 tarih ve 3014 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.09.2020 tarihli ve 31255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının İlişik Beyanla Onaylanması Hakkında 01.10.2020 tarih ve 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.10.2020 tarihli ve 31261 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayınlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında 01.10.2020 tarih ve 3039 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.10.2020 tarihli ve 31261 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar hakkında 23.09.2020 tarih ve 2952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.09.2020 tarihli 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28.8.1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 29.09.2020 tarih ve 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023)’ın Onaylanması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı 08.10.2020 tarihli ve 31268 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.2020 tarihli ve 31253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.2020 tarihli ve 31253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/16) 23.09.2020 tarihli ve 31253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi 24.09.2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tarife, 01.10.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi 24.09.2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tarife, 01.10.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 24.09.2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tarife, 01.10.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.09.2020 tarihli ve 31255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.09.2020 tarihli ve 31259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik, 01.11.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.10.2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520) 07.10.2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar 08.10.2020 tarihli ve 31268 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.c) 09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.e) 09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.b) 09.10.2020 Tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.10.2020 tarihli ve 31273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 12.11.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.10.2020 tarihli ve 31274 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22) 17.10.2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17.10.2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Kast Ajansları Derneği yönetim kurulu tarafından alınan kararla hazırlanan ve Derneğin internet sitesinde yayımlanacak olan sözleşmeye, ödeme koşullarına ilişkin dolaylı fiyat tespitine yol açan ifadelerin çıkarılması koşuluyla 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (24.9.2020, 20-43/588-262)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun; Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.’den alacaklarının iştirak payına çevrilmesi suretiyle gerçekleşecek tasfiye işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (24.09.2020, 20-43/602-BD)
 • Kurul, Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin tek kontrolünün Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (24.09.2020, 20-43/601-BD)
 • Kurul, Nexans Metallurgie Deutschland GmbH'nin tek kontrolünün Mutares Holding-36 GmbH aracılığıyla Mutares SE & Co. KG aA tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.09.2020, 20-43/595-266)
 • Kurul, Coty Inc.’in profesyonel ve perakende saç ürünleri ve tırnak bakım işkollarının tek kontrolünün, KKR & Co. Inc. tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (24.09.2020, 20-43/594-265)
 • Kurul, Yapıloji İnşaat Taahhüt Doğalgaz Isıtma Soğutma Sistemleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Copa Endüstriyel Ürünler Pazarlama A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.10.2020, 20-44/609-269)
 • Kurul, Arc Holdings SAS’nin tek kontrolünün Private Theory Luxco Sàrl tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.10.2020, 20-44/603-267)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”), 10.09.2020 tarihli ve 9534 sayılı kararı 22.09.2020 tarihli ve 31252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 24.09.2020 tarihli ve 9566-1, 9566-2, 9568, 9575 sayılı kararları 27.09.2020 tarihli 31257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 2020 yılı Temmuz Ayı Sektör Raporlarının yayınlandığına ilişkin duyuru 30.09.2020 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun resmi sitesinde yayımlandı.
 • EPDK’nın 30.09.2020 tarihli ve 9579, 9580 ve 9581 sayılı kararları 01.10.2020 tarihli ve 31261 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 01.10.2020 tarihli ve 9583, 9587 ve 9589 sayılı kararları 03.10.2020 tarihli 31263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 05.10.2020 tarihli ve 9598 sayılı kararı 06.10.2020 tarihli 31266 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 08.10.2020 tarihli ve 9602 ve 9604 sayılı Kararları 10.10.2020 tarihli 31270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 15.10.2020 tarihli ve 9615 sayılı kararı 20.10.2020 tarihli 31280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.