Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018

Haziran 2018
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 26.03.2018 tarihli ve 2018/11590 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 29.05.2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2012 Yılı Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına 2 No’lu Ek’in İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında 09.04.2018 tarihli ve 2018/11632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 09.04.2018 tarihli ve 2018/11630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında 09.04.2018 tarihli ve 2018/11621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 09.04.2018 tarihli ve 2018/11619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.06.2018 tarihli ve 30444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye-Vietnam Yedinci Dönem Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 09.04.2018 tarihli ve 2018/11660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.06.2018 tarihli ve 30444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair 30.04.2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 30.04.2018 tarihli ve 2018/11837 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 21.06.2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri, Seri No: 148) 23.05.2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 14.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri, Seri No: 149) 23.05.2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 28.05.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/19) 24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/20) 24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7144 sayılı Kanun 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 486) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499) 29.05.2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.05.2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 30.05.2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölüm ve Altıncı Bölüm hükümleri 01.07.2018 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1) 01.06.2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.06.2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.06.2018 tarihli ve 30440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Pay Alım Teklifi Tebliği’nde (II-26.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.b) 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin; 21’inci maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden üç ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2017/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.06.2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 07.06.2018 tarihli ve 30444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.06.2018 tarihli ve 30444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 09.06.2018 tarihli ve 30446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 02.07.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2) 10.06.2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 02.07.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ 11.06.2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) 11.06.2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 50) 11.06.2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303) 11.06.2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.06.2018 tarihli ve 30451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin; 2’nci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler (No: 2018/22, 2018/23, 2018/24, 2018/25 ) 20.06.2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4) 21.06.2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Türkiye Bankalar Birliği’nin yabancı para çek takas uygulamasına ilişkin olarak takas komisyon ücretinin, maliyetlerde hissedilir değişiklikler oluncaya ve üyeler tarafından Türkiye Bankalar Birliğine başvuru yapılıncaya kadar işlem bazında 17,95 TL olarak uygulanmasının tavsiye edilmesine yönelik Yönetim Kurulu Kararı’nın 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında olduğuna, yabancı para çek ile ödemelerin gerçekleştirildiği hizmet pazarının kendine özgü koşulları nedeniyle bildirime konu Yönetim Kurulu Kararı’na, hesaplamalara sigorta maliyetlerinin dahil edilmemesi koşuluyla, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında muafiyet tanınmasına karar verdi. (12.6.2018, 18-19/338168)
 • Kurul, Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. ile Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında akdedilmesi planlanan “Fason Üretim Sözleşmesi”nin koşul ve esaslarını ortaya koymak üzere imzalanan “Ön Sözleşme”ye 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların tamamını sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (31.5.2018, 18-17/299-149)
 • Kurul, Üçüncü Havalimanı’nda uçaklar için gerekli akaryakıtın deniz yoluyla getirilmesi amacıyla İGA İkmal Terminal Projesi kapsamında inşa edilmekte olan limanın inşaatının tamamlanmasından ve ardından 25 yıl süre ile işletilmesinden sorumlu olmak üzere Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu tarafından yeni bir ortak girişim şirketi (CMLKK Liman İşletmesi A.Ş.) kurulması işlemine, işletme süresi olarak belirlenen 25 yıl süreyle bireysel muafiyet tanıdı. (31.5.2018, 18-17/303-152)
 • Kurul, 07.09.2017 tarih ve 17-28/462-201 sayılı Kurul kararıyla muafiyetleri geri alınan Denizbank A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., ING Bank A.Ş., ICBC Turkey A.Ş., Fibabank A.Ş., Alternatifbank A.Ş. ile imzalanan Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmelerine tadil edilmiş halleriyle 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (31.5.2018, 18-17/305-153)
 • Kurul, Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ve Armes İletişim Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. arasında imzalanan ve diğer bayiler ile de imzalanması planlanan tip sözleşme niteliğindeki “Turkcell Dijital Mağazacılık Sözleşmesi”nin GSM hizmetleri pazarına ilişkin kısmına, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasında sayılan koşulların tamamını sağlaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınmasına, Sözleşme’nin akıllı telefon, tablet, akıllı cihaz aksesuarları ve yeni nesil teknolojik ürünlere ilişkin kısmının grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (31.5.2018, 18-17/315-155)
 • Kurul, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Erzincan ve Erzurum Şeker Fabrikaları’nın birlikte “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (22.5.2018, 18-15/291-144)
 • Kurul, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş. arasında imzalanan ikili anlaşmalar yoluyla anılan bankaların sahip oldukları ATM’lerin, müşterilere ilave bir komisyon yükü getirmeksizin söz konusu banka müşterilerinin ortak kullanımına açılması işlemine 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların tamamını sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (22.5.2018, 18-15/284-142)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Rio Tinto Limited’in tek kontrolündeki Hail Creek Coal Pty Ltd.’nin tek kontrolünün Glencore plc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.6.2018, 18-19/323-258)
 • Kurul, Kansai Helios Coatings GmbH üzerinde Kansai Paint Co., Ltd. ve Mitsui & Co., Ltd. tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (12.6.2018, 18-19/324-159)
 • Kurul, Coveris Grubu’nun sert plastik ambalaj işinin Atlas Packaging GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.6.2018, 18-19/325-160)
 • Kurul, Exclusive France Holding SAS ve Exclusive Management SAS’ın kontrolünün, Permira Holdings Limited tarafından tek başına ve dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (12.6.2018, 18-19/326-161)
 • Kurul, Vista Equity Partners Management LLC’nin tek kontrolünde bulunan Severin Topco LLC üzerinde Vista Equity Partners Management LLC ve Onex Corporation tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (12.6.2018, 18-19/327-162)
 • Kurul, Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda San. Tic. A.Ş.’nin hisselerinin Luz Business Opportunities SARL tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.6.2018, 18-19/331-165)
 • Kurul, Verifone Systems, Inc.’nin tek kontrolünün Francisco Partners Managament LP tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.6.2018, 18-19/336-166)
 • Kurul, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’nin mülkiyetinde olan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Gülsuyu Mahallesi, G22-A-09-D-2-A pafta, 16212 ada, 11 parselde bulunan gayrimenkulün Bakırköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmesi işlemine izin verdi. (12.6.2018, 18-19/339-169)
 • Kurul, GBH Turizm Sanayi İşletmecilik ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut haliyle kontrolünü ve belli oranda hissesini elinde bulunduran Robinson Club GmbH’nin, şirketin kalan belli oranda hissesini devralması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (12.6.2018, 18-19/344-BD)
 • Kurul, DFDS A/S tarafından Trieste New Holdco Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş.’nin tamamının devralınması suretiyle U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş.’nin tek kontrolünün, ACTERA Partners II L.P ve ESAS Holding A.Ş. tarafından dolaylı olarak kontrol edilen Roro Investments S.a.r.l’dan devralınması işlemine izin verdi. (31.5.2018, 18-17/302-151)
 • Kurul, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş. üzerinde doğrudan; Hür Servis Sosyal Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ve AGT Tanıtım Kâğıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde ise dolaylı olarak sahip olduğu tam kontrolün Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. (nihai olarak ise Ömer Faruk Kalyoncu) tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.5.2018, 18-16/293-146)
 • Kurul, Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin hisselerinin belli oranının Çelik Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.5.2018, 18-16/294-147)
 • Kurul, Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş.’nin belli orandaki hissesinin ve tam kontrolünün Development Enterprises Holding Co. KSCC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.5.2018, 18-16/295-148)
 • Kurul, The Goodyear Tire & Rubber Company ile Bridgestone Corporation arasında bir ortak girişim oluşturulması işlemine izin verdi. (22.5.2018, 18-15/274-135)
 • Kurul, Koç Hissedarları (Koç Holding A.Ş., Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Semahat ARSEL, Suna KIRAÇ, Rahmi Mustafa KOÇ, Ömer Mehmet KOÇ, Ali Yıldırım KOÇ) ile Russell Square Holding B.V. tarafından Ingage Digital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. üzerinde ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (22.5.2018, 18-15/277-137)
 • Kurul, Koramic Holding N.V. ve VioHalco S.A.’nın iştiraki olan ElvalHalcor S.A. tarafından, çinko ürünleri üretimi alanında faaliyet göstermek amacıyla NedZink B.V. üzerinde bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (22.5.2018, 18-15/285-143)

Enerji

 • 2019 yılı YEKDEM Başvurularının Alınması Hakkında Duyuru 14.06.2018 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) resmi sitesinde yayımlandı.
 • Ulusal Petrol Stoku Hakkında Duyuru 20.06.2018 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) resmi sitesinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.