Kıta Avrupası Hukuku Merceğinden “Trust” Hukukuna Yaklaşım

Kasım 2017 Ekin Ersanlı
% 0

Equity” ve “Trust” Kavramları

Equity” ve “Trust” kavramları Anglo-Sakson hukuk sisteminden kaynaklanmakta olup bir Kıta Avrupası hukukçusunun zihninde canlandırmakta zorlandığı iki kavramdır. “Equity”, “hakkaniyetli ve doğru olanı belirleyen kurallar bütünü, doğal hukuk” olarak tanımlanabilir[1]. “Equity” gündelik dilde doğal adalet anlamına gelse de, “aslında, bu kavram doğal adalet fikirlerinden esinlenmiş bir sisteme işaret eder ve buradan ismini almıştır; (…) gerçekteyse İngiliz hukukunun bir dalından başka bir şey değildir” [2].

Trust” hakkı sadece “equity” sisteminde öne sürülebilir bir hak olup “üçüncü bir şahsın yasal sahibi malın mülkiyetine ilişkin faydalanma imkânı tanıyarak, bir kişinin mala ilişkin hakkı elinde bulundurduğu (trustee), bu durumun başka bir kişinin talebi üzerine ortaya çıktığı (settlor) ve üçüncü bir kişinin yararına olduğu (beneficiary) bir üçlü sistem oluşturmaktadır[3].

Dolayısıyla, “Trust” ilişkisi, yasal mülkiyetin bir kişi tarafından elde bulundurulduğu (trustee) ve yararlanma hakkının başka bir kişiye ait olduğu (beneficiary) bir düzen öngörür. “Trust” hukukunu anlayabilmek için mülkiyet hakkının bölünebilir olduğunu düşünmek gerekir. “Trust” sayesinde yasal malik, mülkiyet konusu malın hâkimiyetini kendileri sürdüremeyen veya bunu arzu etmeyen kişiler yararına sürdürür.

Üç Kesinlik

Bir “trust” ilişkisi, üç kesinliğin varlığına dayanır. İlk olarak, niyette kesinlik (certainty of intention), bir “trust” ilişkisinin kurulmasına ilişkin niyetin varlığı aranır. İkinci olarak, konuda kesinlik (certainty of subject matter), “trust”a konu olan bir malın ve malın ve bu mala ilişkin yararlanma hakkının mevcut olmasını gerektirir. Son olarak, nesnede kesinlik, şu soruyu sorar: “‘Trust’ ilişkisinden kimler yararlanır?” [4].

Trust” Yetkileri

Bir “trustee”, “trust” kapsamındaki yatırım yapma[5] veya temsilci atama gibi yetkileri kullanabilir. Örneğin, “settlor”un mali desteğe ihtiyaç duyan altsoyu için belirli bir meblağı konu alan takdiri (discretionary) “trust” kapsamında, “trustee”, yararlanmakta olan altsoy için daha fazla gelir elde etmek amacıyla, para ile yatırım yapma yetkisine sahip olur. Bu amaç için “trustee” ayrıca bir temsilci atayabilir[6].

Bir “trustee”nin güvene dayalı yetkileri (fidicuary powers) geçerli fakat davaya konu edilemeyen yetkilerdir. Başka bir deyişle, yararlanma hakkını elinde bulunduran kişiler (beneficiaries) söz konusu yetkileri icraya konu edemez, fakat “trustee”lerin bu şekilde bir uygulamayı en azından gözden geçirmelerini sağlayabilir. Örneğin, “XYZ A.Ş.’deki hisselerimi gelirlerini akrabalarıma yardımcı olmak için kullanması umuduyla Bayan ABC’ye (“trustee”) bağışlıyorum” şeklindeki bir bağış Bayan ABC ile akrabalar arasında güvene dayalı bir ilişki doğurmaktadır, çünkü akrabaların Bayan ABC’yi tasarruf ve tayin yetkisini (power of appointment) kullanmaya zorlamaları mümkün değildir[7].

Bir “Trustee”nin Görevleri

Trustee”ler genel olarak ücretlendirilme hakkına sahip değildir. Yararlanma hakkına sahip olan kişinin (beneficiary) “trust”a konu olan maldan elde edilen gelirlerden yararlanma hakkı bulunuyorsa, “trustee”lerin de yatırım yapma görevi bulunur. “Trustee”lerin ayrıca yararlanma hakkına sahip kişilere bilgi sağlama görevi bulunur, fakat bu mutlak bir görev değildir[8].

Trust” Kavramının Finansman Projelerindeki Rolü

Sendikasyon Kredilerinde Teminat Temsilcisi (Security Agent)

Herhangi bir sendikasyon kredisi kapsamında, proje finansmanı için teminatlar genellikle kredi verenler ve diğer finansman tarafları adına teminat temsilcisi veya teminata ilişkin “trustee” (security trustee) tarafından elde bulundurulur[9].

Bir sendikasyon finansmanı projesinde, teminat temsilcisi (“Teminat Temsilcisi”) (security agent) projeye ilişkin teminatı kredi verenlerin (ki kredi verenler zaman zaman değişebilir) tamamı adına muhafaza eder. Söz konusu kredi verenler, çoğunlukla sendikasyon kredisi sözleşmesi tahtındaki kredi verenler ve diğer teminat altına alınmış alacaklılardan (“Teminat Alıntına Alınmış Taraflar”) (secured party) oluşur. “Trust” yapısının öngördüğü pozisyon sayesinde teminatların;

  • Daha çok masraf ve zaman gerektirecek şekilde alacaklıların her birine ayrı ayrı tanınmasına gerek olmaz ve,
  • Teminat Alıntına Alınmış Taraflar (Secured Party) kapsamında borcun devrinden kaynaklanan herhangi bir değişim olduğunda yeniden alınmasına veya yeniden oluşturulmasına gerek olmaz.

Teminat Temsilcisi (Security Agent) temel irtibat noktası olup, borçlu veya teminat veren ve Teminat Alıntına Alınmış Taraflar (Secured Party) arasında bir köprü görevi görür. Ayrıca, teminat altına alınmış gayrimenkul malların tapularını bulundurmak ve herhangi bir icra takibini müteakiben diğer teminat altına alınmış alacaklılara da dağıtımda bulunmak gibi teminata ilişkin idari görevlerden tek sorumlu olan kişi olarak faaliyette bulunur.

Bu nedenle, Teminat Temsilcisi (Security Agent), “trust”tan yararlanma hakkına sahip olan kişilerce (beneficiary) hak ve yetkilerini sergilemek ve kredi veya teminat belgeleri tahtındaki teminata ilişkin “trust” hükümleri dahilindeki doğrudan veya arızi hak ve yetkileri kullanmaya yetkili kılınmışlardır.

Kredi belgeleri tahtındaki teminata ilişkin “trust” hükümleri Teminat Temsilcisi’nin (Security Agent) özellikli görev ve faaliyetlerine ilişkin detaylar içerir. Finansmanın teminatından yararlanma hakkına sahip olan kişiler (beneficiary) kredi sözleşmesi, teminata tahtındaki “trust”a ilişkin ayrı bir kurucu belge (trust deed) veya kredi verenler arasındaki sözleşme (intercreditor agreement[10] dâhil söz konusu hukuki belgelere taraftırlar.

Bir Teminat Temsilcisinin (Security Agent) Görev ve Yetkileri

Yukarıda ifade edildiği üzere, bir Teminat Temsilcisi’nin (Security Agent) akdi görevleri kredi belgelerinde ortaya konulur. Temelde, Teminat Temsilcisi (Security Agent) finansmana ilişkin teminatı muhafaza eder ve teminatın ileri sürülmesinden sorumludur. Ayrıca, taraflar arasındaki bağlantıyı sağlar ve yukarıda belirtildiği üzere herhangi bir icra takibinden elde edilen meblağı da paylaştırır.

Teminat Alıntına Alınmış Taraflar (Secured Party) için “trustee” rolünü üstlenirken Teminat Temsilcisi (Security Agent) ayrıca Teminat Alıntına Alınmış Taraflar (Secured Party) (beneficiaries) nezdinde güvene dayalı görevlere (fiduciary duties) de sahip olacaktır. Söz konusu güvene dayalı görevler (fiduciary duties) arasında aşağıdakiler sayılabilir:

  • Teminat Alıntına Alınmış Tarafların (Secured Parties) çıkarlarına ters düşecek bir işlem yapmamak,
  • Borçlu veya teminat verenden gizli gelirler almamak ve bulundurmamak,
  • İyi niyetle hareket etmek,
  • Yetkilerinin kullanımında yeterli incelemeyi yapmak.

Teminat Temsilcisi’nin (Security Agent) olağan hak ve yetkileri Kredi Piyasası Birliği (Loan Mark Association) tarafından önerilen Kredi Verenler Arasındaki Sözleşme’nin[11] (“Kredi Verenler Arası Sözleşme”), Madde 21.8(a) –(i) hükmü kapsamında da işlenir. Bu hak ve yetkiler arasında, gerçek, doğru ve yerinde bir yetkilendirmeye dayanan herhangi bir beyan, bildirim veya belgeye dayanma hakkı da yer alır. Teminat Temsilcisi (Security Agent) ayrıca bir yönetim kurulu üyesi, bir çalışan veya imza yetkilisinin kendi bilgi veya yetki alanları kapsamında doğru ve gerçek olduğu makul bir şekilde varsayılabilir ve bu durum da belgelendirildiği hallerde söz konusu kişilerin herhangi bir beyanına da dayanabilir[12].

Lahey “Trust” Konvansiyonu (Hague Trust Convention)

Trust”lara Uygulanacak Hukuk ve “Trust”ların Tanınmasına İlişkin Lahey Konvansiyonu[13], 1 Temmuz 1985 tarihinde imzalanmış ve çoğunlukla Anglo-Sakson ülkelerinde bulunan fakat Kıta Avrupası ülkelerinin çoğunlukla aşina olmadıkları “trust” kavramını işlemek amacıyla 1992’nin başında yürürlüğe girmiştir (“Lahey “Trust” Konvansiyonu”[14].

Lahey “Trust” Konvansiyonu’na taraf ülkeler arasında (2007’de imzalamış olan) İsviçre, Hollanda, Fransa ve İtalya gibi Kıta Avrupası ülkeleri yer alır. İsviçre’deki “trust” hukuku, “trust”a ilişkin esasa girmemekte sadece milletlerarası özel hukuk hükümlerinden ve yabancı hukuka tabi “trust”lara ilişkin maddi hukuk kurallarını içerir[15][16].

Türk Hukuku Tahtında “Trust”ın Yorumu

Paralel Borç Kavramı

Kredi Verenler Arası Sözleşme’nin 21. Maddesi, teminata ilişkin “trust” yapısını tanımayan Anglo-Sakson sistemi dışındaki ülkelerde teminat verilmesi halinde kullanılması için opsiyonel bir paralel borç alternatifi içerir. Bazı ülkeler paralel borç yapısının kullanımını önerirken, bütün hukuk sistemleri bu mekanizmayı tanır ve teminattan yararlanan tüm kredi verenlerin teminattan yararlanmasını sağlamak için başka yöntemler de mevcuttur.

Bu şekilde bir paralel borç yapılanması, borçlu veya teminat veren tarafından kredi veren konumunda da olan Teminat Temsilcisi’ne borçlu veya teminat verenin Teminat Altına Alınmış Taraflar (Secured Parties) borçlarının tamamına tekabül eden meblağın muaccel olması halinde ödenmesi için verilmiş (Security Agent) bir taahhüttür.

Bu şekilde bir kredi veren-borçlu ilişkisinin oluşturulması Teminat Temsilcisi’ne (Security Agent) borçlu veya teminat veren tarafından ödeme talep etmeye ilişkin bağımsız bir hak tanıır. Teminat Temsilcisi’ne (Security Agent) borçlanılmış olan meblağdan, Teminat Altına Alınmış Taraflar’a (Secured Parties) ödenmiş olan tutarlar mahsup edilmesi gerektiği gibi, bu durumun tam tersi de söz konusudur. Teminat Temsilcisi (Security Agent) lehine tesis edilmiş paralel borcu koruyan bir teminat hakkı ve herhangi bir icra takibinden elde edilen tutarlar, Altına Alınmış Taraflar’a (Secured Parties) yapılacak geri ödeme için kullanılır.

Türk Hukuku Nezdinde “Trust” Hukuku Uygulaması

Türkiye, Lahey “Trust” Konvansiyonu’na (Hague Trust Convention) taraf olmadığı gibi, yabancı hukuklardaki “trust” kurumunun yorumuna ilişkin herhangi bir hüküm de içermez.

Sendikasyon kredilerinin çoğunlukla İngiliz hukuku dokümanları tahtında sağlandığı düşünülecek olursa Teminat Temsilcisi’nin (Security Agent) kredi verenler için bir “trustee” olarak atandığı durumlar sıklıkla karşımıza çıkar. Dolayısıyla, Türkiye’de Türk hukuku dokümanları ile kurulacak olan teminatların varlığında, söz konusu teminat belgeleri de kredi dokümanlarındaki Teminat Temsilcisi’ne (Security Agent) ilişkin hükümlere atıfta bulunur. Bu noktada, Türk hukuku nezdinde “trust”a ilişkin hükümlerin uygulanabilirliği sorunu tartışılmalıdır. Türk mahkemelerinin “trust”a ilişkin belirleyici yorumlarını ortaya koydukları kararlara rastlanmamakla birlikte, genellikle Teminat Temsilcisi (Security Agent) hükümlerinin Türk hukukunda uygulanabileceği kabul edilir[17].

Diğer Kıta Avrupası ülkelerine benzer olarak Türkiye’de de borcun nakli ile teminatların sona ermesini engellemek için ve dolayısıyla kredi veren gruplarındaki her bir değişikliğin yeni bir devir sözleşmesi yapılmasını gerektirmeden teminatlardan yararlanılmasının devamlılığını engellememesi amacıyla paralel borç sistemi de kullanılır. Fakat, sadece bir alternatif ortaya koyan paralel borç dahil olmak üzere “trust”a tam anlamıyla denk düşen bir başka kurum daha bulunmamaktadır, ve dolayısıyla, bu husus özellikle İngiliz hukukuna tabi olan finansman projelerine ilişkin hem akademik incelemeye hem de mahkeme kararlarıyla irdelenmeye ihtiyaç duyar.

[1] p.579 Equity definition – 2nd meaning, Black’s Law Dictionary, 8th Edition, by Bryan A. Garner, Thomson West, 2004 (“Black’s Law Dictionary”).

[2] Glanville Williams, Learning the Law 25-26 (11th ed. 1982).

[3] p.1546 Trust definition – 1st meaning, Black’s Law Dictionary.

[4]p.25, Equity & Trusts, Iain McDonald & Anne Street, Third Edition, Oxford University Press, 2013.

[5] S. 3 Trustee Act 2000

[6] To appoint means to give in this context.

[7] Please refer to the footnote, above.

[8] Equity & Trusts, Iain McDonald & Anne Street, Third Edition, Oxford University Press, 2013.

[9] Banking & FinanceProject finance; Security in project finance transactions- Security in project finance transactions, Lexis PSL.

[10] See for instance Clause 21.1 of the Intercreditor Agreement of the Loan Market Association.

[11] Loan Market Association"s (LMA) recommended form Intercreditor Agreement for Leveraged Acquisition Finance Transactions (Senior/Mezzanine), please see http://www.lma.eu.com/ for members.

[12] The security agent and security trust provisions, Lexis PSL.

[13] https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=59.

[14] Proceedings of the Fifteenth Session (1984) - Trusts, applicable law and recognition, https://assets.hcch.net/upload/expl30.pdf.

[15] Trust law in Switzerland, Dr Thomas Mayer, Step Journal, January 2011, https://www.step.org/journal, reached via http://www.chinawealthplanning.com/index.php/trust-mainmenu-206/7844-trust-law-in-switzerland.html.

[16] Common Law’da Trust Kavramı ve Civil Law’da Trust Alanında Güncel Gelişmeler.

Yard. Doç. Dr. Eylem APAYDIN, Legal Hukuk Dergisi, Cilt:14, Sayı: 160, Yıl: 2016.

[17] Turkey—cross border banking and finance guide, LexisPSL

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.