Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Beyaz Rusya’nın Katılmasına İlişkin 17.11.2006 Tarihli Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanması Hakkında 29.05.2017 tarihli ve 2017/10393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 21.06.2017 tarihli ve 30103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında 29.05.2017 tarih ve 2017/10372 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23.06.2017 tarihli ve 30105 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 29.05.2017 tarih ve 2017/10387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23.06.2017 tarihli ve 30105 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmaya ilişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 29.05.2017 tarih ve 2017/10359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.07.2017 tarihli ve 30117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 29.05.2017 tarih ve 2017/10360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.07.2017 tarihli ve 30117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 29.05.2017 tarih ve 2017/10362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.07.2017 tarihli ve 30117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında 2009 Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Çekince ile Onaylanması Hakkında 29.05.2017 tarih ve 2017/10363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 13.07.2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararı

 • İthalat Rejimi Kararına Ek 05.06.2017 tarih ve 2017/10440 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.06.2017 tarihli ve 30107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında 19.06.2017 tarih ve 2017/10462 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.06.2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 29.05.2017 tarih ve 2017/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 29.05.2017 tarih ve 2017/10345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 29.05.2017 tarih ve 2017/10340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Sondaj, Workover, Kuyu Tamamlama ve Jeofizik Operasyonları Servis Hizmeti İşlerine Ait Her Türlü Araç, İş Makinası, Kule, Gemi, Diğer Her Türlü Ekipman, Malzeme, Sondaj Park Sahalarının ve Müştemilatının, Turkish Petroleum International Company Limited Şirketine Devredilmesine İlişkin 12.06.2017 tarih ve 2017/10472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20.07.2017 tarihli ve 30129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.06.2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.06.2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.06.2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.06.2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.06.2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.06.2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29.06.2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.a) 30.06.2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Tebliği’nde (İthalat: 2017/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.06.2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 sayılı Kanun 01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanunun çeşitli hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici Sekizinci Maddesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.07.2017 tarihli ve 30117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2017/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2017/3) 07.07.2017 tarihli ve 30117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.07.2017 tarihli ve 30121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmeliğin çeşitli hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.07.2017 tarihli ve 30121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 30.06.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.07.2017 tarihli ve 30127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Diğer Önemli Değişiklik ve Gelişmeler

 • Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019) ile İlgili 04.07.2017 tarihli ve 2017/22 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 07.07.2017 tarihli ve 30117 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. ile Aksel Ecza Deposu Ticaret A.Ş. arasında akdedilen İhale Satış Sözleşmesi’ne bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (12.07.2017, 17-11/130-59)
 • Kurul, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin, American Express Limited ile arasındaki lisans ilişkisine dayanarak, Türkiye'de faaliyet gösteren üçüncü bankalarla imzaladığı alt-lisans sözleşmelerinde öngörülen rekabet yasağı hükümlerine bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (12.07.2017, 17-09/106-48)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Combera Group GmbH’nin tek kontrolünün Advantage Smollan Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.07.2017, 17-11/129-58)
 • Kurul, Vive B.V. hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün Toyota Industries Corporation'ın tek kontrolünde bulunan Toyota Industries Europe AB tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.07.2017, 17-12/143-63)
 • Kurul, Tesco Overseas Investments Limited kontrolündeki Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda San. A.Ş.’nin hisselerinin %95,495’inin Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19.07.2017, 17-06/56-22)
 • Kurul, Time Warner Inc.’in tam kontrolünün AT&T Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19.07.2017, 17-11/128-57)
 • Kurul, Johnson & Johnson tarafından Actelion Ltd.’nin tek kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (19.07.2017, 17-12/146-65)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”), 2017 Nisan Ayı Elektrik Piyasası Raporu, 2017 Nisan Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu, 2017 Nisan Ayı LPG Piyasası Raporu, 2017 Nisan Ayı Doğalgaz Piyasası Raporu’nu 29.06.2017 tarihinde yayımladı.
 • Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 30.06.2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında 22.06.2017 tarihli ve 7139 sayılı Kararı 01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği 13.07.2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren iki ay sonra yürürlüğe girer.
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.07.2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.