Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018

Mayıs 2018
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2018-2020 Yıllarına Yönelik Turizm Alanında İşbirliği Uygulama Programının Onaylanması Hakkında 30.04.2018 tarihli ve 2018/11690 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11.05.2018 tarihli ve 30418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararı

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 09.04.2018 tarihli ve 2018/11651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.04.2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30’uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39’uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında 30.04.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.05.2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında 14.05.2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 17.05.2018 tarih ve 30424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.05.2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 30.09.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (İthalat: 2017/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.02.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 02.05.2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği’nde (Gümrük İşlemleri, Seri No: 105) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri, Seri No: 150) 02.05.2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 02.05.2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 30.09.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik 04.05.2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.05.2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/2) 09.05.2018 tarihli ve 30416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 20.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-48.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.c) 10.05.2018 tarihli ve 30417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğin çeşitli hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun’un çeşitli hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Riskli Sigortalılar Havuzu Çalışma Esasları ve Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen İşleyiş Kuralları’na 4054 sayılı Kanun’un 8.maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (03.05.2018, 18-13, 241-112)
 • Kurul, Migros Ticaret A.Ş. ile Boyner Holding A.Ş. ve BNR Teknoloji A.Ş. arasında akdedilen İşbirliği Sözleşmesi’ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların tamamını sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (03.05.2018, 18-13, 238-111)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, DHI Company ve dolaylı olarak iştirakleri üzerindeki ortak kontrolün, nihai olarak Avenue Capital Group, Pemberton Group ve Permira Group tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.04.2018, 18-12, 220-101)
 • Kurul, Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan DEMİRÖREN tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.05.2018, 18-13, 248-113)
 • Kurul, Kuraray Co., Ltd., PTT Global Chemical Public Company Ltd. ve Sumitomo Corporation arasında bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (03.05.2018, 18-13, 234-109)
 • Kurul, ERG Verbund Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerinin Fadli ÇELİK, Hasan ÇELİK, Memet ÇELİK, Bilal ÇELİK ve Tahir ÇELİK tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.05.2018, 18-13, 233-108)
 • Kurul, A. Schulman, Inc.’in tek kontrolünün LyondellBasell Industries N.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.05.2018, 18-13, 232-107)
 • Kurul, Noustique Perfumes, S.L.’nin ortak kontrolünün Puig International S.A. ve BSH Hausgerate GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.05.2018, 18-03, 231-106)
 • Kurul, Demak Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Transmed Lebanese Holding SAL tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.05.2018, 18-14, 263-128)
 • Kurul, Bayer Aktiengesellschaft'ın Monsanto Company’i devralma sürecini tamamlamak üzere rekabet otoritelerinden gerekli izinlerin alınması için elden çıkardığı sebze tohumları ve tohum koruma ürünlerine ilişkin bazı varlıklarının tam kontrolünün BASF SE tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.05.2018, 18-14, 262-127)
 • Kurul, GE Oil & Gas Panafricana Holdings I B.V. ve Rosneft Oil Company arasında predix platformu tabanlı endüstriyel dijital çözümler üreten, geliştiren ve pazarlayan bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (08.05.2018, 18-14, 259-124)

Özelleştirme

 • Kurul, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Turhal Şeker Fabrikası’nın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (03.05.2018, 18-03, 253-118)
 • Kurul, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Çorum Şeker Fabrikası’nın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (03.05.2018, 18-03, 252-117)
 • Kurul, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Yozgat Şeker Fabrikası’nın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (03.05.2018, 18-13, 251-116)
 • Kurul, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Kırşehir Şeker Fabrikası’nın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (03.05.2018, 18-13, 250-115)
 • Kurul, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Bor Şeker Fabrikası’nın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (03.05.2018, 18-13, 249-114)
 • Kurul, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Muş Şeker Fabrikası’nın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (08.05.2018, 18-14, 272-134)
 • Kurul, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Elbistan Şeker Fabrikası’nın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (08.05.2018, 18-14, 271-133)
 • Kurul, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Burdur Şeker Fabrikası’nın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (08.05.2018, 18-14, 270-132)
 • Kurul, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Afyon Şeker Fabrikası’nın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (08.05.2018, 18-14, 269-131)
 • Kurul, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Ilgın Şeker Fabrikası’nın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (08.05.2018, 18-14, 268-130)
 • Kurul, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Erzincan ve Erzurum Şeker Fabrikaları’nın birlikte “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (22.05.2018, 18-15, 291-144)
 • Kurul, Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belli orandaki Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait iştirak hissesinin "satış” yöntemi ile özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (08.05.2018, 18-14, 14-257-122)

Enerji

 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.04.2018 tarihli ve 30398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, (“EPDK”), üretim lisansı almış tüzel kişilerin, tesis tamamlanma tarihine kadar EPDK’ya sunmaları gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyurusunu 04.05.2018 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, LPG piyasası elektronik lisans işlemleri hakkında duyurusunu 07.05.2018 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2017 Yılı LPG Piyasası Sektör Raporu, Petrol Piyasası Sektör Raporu, Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu ve Elektrik Piyasası Gelişim Raporu’nu 13.05.2018 tarihinde yayımladı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.