Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan “Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik (Kigali Değişikliği-2016)”in İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında 27.09. 2021 tarihli ve 4510 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.09.2021 tarihli ve 31612 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin 4 Nisan 2016 Tarihinde Bonn’da İmzalanan Anlaşmayı Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında 30.09.2021 tarihli ve 4542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10.2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin ‘Bölgesel Kalkınma’ Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı ‘Bölgesel Rekabet Edebilirlik’ Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında 04.10.2021 tarihli ve 4597 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 04.10.2021 tarihli ve 31618 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’ de yayımlandı.
 • Paris Anlaşması’nın İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında 07.10.2021 tarihli ve 4618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10.2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’ de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası Arasında 13.01.2021 Tarihinde İmzalanan Ekli Hibe ve Proje Uygulama Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında 16.10.2021 tarihli ve 4621 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 17.10.2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 29.09.2021 tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlandı. İşbu Karar 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 30.09.2021 tarihli ve 4559 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.10.2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 30.09.2021 tarihli ve 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.10.2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlandı. Bu karar hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2022 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında 14.10.2021 tarihli ve 4620 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.10.2021 tarihli ve 31629 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlandı. Bu karar hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.

Mevzuat

 • Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.09.2021 tarihli ve 31605 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.09.2021 tarihli ve 31605 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik 24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi 02.10.2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi 02.10.2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 02.10.2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.10.2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.10.2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.10.2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.10.2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315) 06.10.2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 06.10.2021 tarihli ve 7335 sayılı Kanun 10.2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik 12.10.2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/62) 12.10.2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/8) 12.10.2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14.10.2021 tarihli ve 31628 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektronik İmza Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.10.2021 tarihli ve 31629 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/9) 16.10.2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç) 16.10.2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.c) 16.10.2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532) 19.10.2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. ve yetkili servisleri arasında imzalanan "Bayilik Sözleşmesi"ne bireysel muafiyet tanıdı. (30.09.2021, 21-46/664-331)
 • Kurul, Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile QNB Finansbank A.Ş. arasında akdedilen “Sağlık Sigortası Acentelik Sözleşmesi”ne koşullu olarak 01.01.2028 tarihine kadar bireysel muafiyet tanıdı. (30.09.2021, 21-46/660-329)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd. LLC’deki Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlıkları Yönetim Ajansı’na ait bir kısım sermaye payının CCI International Holland BV aracılığıyla, Coca-Cola İçecek A.Ş.tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (23.09.2021, 21-4/652-BD)
 • Kurul, Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Getir Perakende Lojistik A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.09.2021, 21-44/653-324)
 • Kurul, hâlihazırda üretim lisansı ve işletme hakkı Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş.’de bulunan Metristepe Rüzgâr Enerji Santrali’nin, İnova Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.09.2021, 21-44/643-320)
 • Kurul, PepsiCo, Inc.’in meyve suyu iş kolu üzerindeki tek kontrolünün PAI Partners S.à.r.l. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.09.2021, 21-44/646-319)
 • Kurul, PPD, Inc.’in tek kontrolünün Thermo Fisher Scientific Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.09.2021, 21-46/659-328)
 • Kurul, Specialty Chemicals International B.V.’nin tek kontrolünün, dolaylı olarak Black Diamond Capital Management L.L.C. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.09.2021, 21-46/658-327)
 • Kurul, Dynamo Software Grubu’nun nihai ana şirketi olan ve halihazırda Francisco Partners Management, L.P.’nin tek kontrolünde bulunan Flash Topco Inc’in, dolaylı ortak kontrolünün Blackstone Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.09.2021, 21-46/656-326)
 • Kurul, Atotech Limited’in tek kontrolünün MKS Instruments, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.10.2021, 21-48/690-342)
 • Kurul, Allnex Holding GmbH’nin tek kontrolünün PTT GC International (Netherlands) B.V. aracılığı ile PTT Global Chemical Public Company Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.10.2021, 21-48/689-341)
 • Kurul, Reebok International Ltd (ABD), Reebok International Limited (UK) ve Reebok Marketing GmbH üzerindeki tek kontrolün Authentic Brands Group LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.10.2021, 21-48/684-340)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 09.2021 tarihli ve 10449 sayılı Kararı 01.10.2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nin 30.09.2021 tarihli ve 10441-1, 10441-2 ve 10441-3 sayılı Kararları 05.10.2021 tarihli ve 31619 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlandı.
 • EPDK’nin 30.09.2021 tarihli ve 10442-1 ve 10442-2 sayılı Kararları 10.2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlandı.
 • EPDK’nin 10.2021 tarihli ve 10489 sayılı Kararı 15.10.2021 tarihli ve 31629 sayılı Kararları Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nin 14.10.2021 tarihli ve 10492 sayılı Kararı 19.10.2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlandı. Bu karar 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.