Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2023

31.10.2023 Batuhan Bağlar
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • 7459 sayılı Hükümetlerarası Kuru Limanlar Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 17.10.2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 7460 sayılı Dünya Ticaret Örgütü’nü Kuran Marakeş Anlaşması’nı Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 17.10.2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 7461 sayılı Spitsbergen ile İlgili Olarak 9 Şubat 1920 Tarihinde Paris’te İmzalanan Antlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 17.10.2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 7462 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 17.10.2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 7463 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 17.10.2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 24.02.2022 tarihli ve 5239 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 02.10.2023 tarihli ve 7664 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.10.2023 tarihli ve 32327 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7452 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanunun Ek 1’inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeni Yapıların Bulunduğu Parsellerin Maliki Olan Gerçek veya Tüzel Kişilere Hibe ve Yapım Kredisi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 05.10.2023 tarihli ve 7700 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 06.10.2023 tarihli ve 32331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun Geçici 3’üncü Maddesinin Birinci Fıkrası ile Geçici 4’üncü Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin 31.12.2033 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında 05.10.2023 tarihli ve 7702 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 06.10.2023 tarihli ve 32331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 24.07.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalat Rejimi Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 15.10.2023 tarihli ve 7708 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.10.2023 tarihli ve 32341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar yayımı tarihini takip eden on beşinci gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair 15.10.2023 tarihli 7709 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.10.2023 tarihli ve 32341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • İthalat Rejimi Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 15.10.2023 tarihli 7710 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.10.2023 tarihli ve 32341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar yayımı tarihini takip eden yedinci gün yürürlüğe girer.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin 16.10.2023 tarihli ve 7721 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 17.10.2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında 16.10.2023 tarihli ve 7723 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 17.10.2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar’ın maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 16.10.2023 tarihli ve 7724 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 17.10.2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 21.09.2023 tarihli ve 32316 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/16) 24.09.2023 tarihli ve 32319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/17) 24.09.2023 tarihli ve 32319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/18) 24.09.2023 tarihli ve 32319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik 26.09.2023 tarihli ve 32321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
 • Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği 28.09.2023 tarihli ve 32323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği 28.09.2023 tarihli ve 32323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğ 01.10.2023 tarihli ve 32326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ 01.10.2023 tarihli ve 32326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.10.2023 tarihli ve 32329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.10.2023 tarihli ve 32329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1) 05.10.2023 tarihli ve 32330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Desteklenecek Demiryolu Yolcu Taşıma Hatları ile Kamu Hizmeti Yükümlüsü Tren İşletmecisinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7703) 06.10.2023 tarihli ve 32331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.10.2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik m. 23 31.03.2024 tarihinde, diğer maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 527) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 549) 07.10.2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 509) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550) 07.10.2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğ hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 551) 07.10.2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğ m. 4, 02.01.2024 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Diğer maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552) 07.10.2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 531) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 553) 07.10.2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/30) 07.10.2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07.10.2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/27) 10.10.2023 tarihli ve 32335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/28) 10.10.2023 tarihli ve 32335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/8) 11.10.2023 tarihli ve 32336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 12.10.2023 tarihli ve 32337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmelik 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteklemelerine Dair Uygulama Tebliği (No: 2023/36) 12.10.2023 tarihli ve 32337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 02.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 12.10.2023 tarihli ve 32337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 13.10.2023 tarihli ve 32338 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14.10.2023 tarihli ve 32339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 153) 16.10.2023 tarihli ve 32341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İcra ve İflâs Kanununun Geçici 20’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 18.10.2023 tarihli ve 32343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 31.10.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Nükleer Risklere İlişkin Sorumluluk Sigortasına ve Teminatına Dair Yönetmelik 19.10.2023 tarihli ve 32344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Nükleer Sigorta Havuzunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 19.10.2023 tarihli ve 32344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.10.2023 tarihli ve 32344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğ maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, NeoGames S.A.’nın tek kontrolünün Anaxi Investments Limited aracılığıyla Aristocrat Leisure Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.09.2023, 23-45/ 845-298)
 • Kurul, Constantia Flexibles Holding GmbH’nin tek kontrolünün Capripack BidCo GmbH aracılığıyla One Rock Capital Partners LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.09.2023, 23-45/ 846-299)
 • Kurul, ICA IC İçtaş Altyapı İşletme ve Bakım A.Ş. ile SGN Lojistik Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında tam işlevsel bir ortak girişim oluşturulması işlemine izin verdi. (21.09.2023, 23-45/ 859-303)
 • Kurul, Novozymes A/S ile Chr. Hansen Holding A/S’nin Novozymes A/S bünyesinde birleşmesi işlemine izin verdi. (28.09.2023, 23-46/870-308)
 • Kurul, GlobalPbx İletişim Teknolojileri A.Ş. ve bünyesindeki yazılıma ilişkin varlıkların tek kontrolünün sermaye artırımı yoluyla Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.09.2023, 23-46/865-306)
 • Kurul, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün DHL Grubu şirketlerinden Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.09.2023, 23-46/863-305)
 • Kurul, SWM Holdings US, LLC, SWM Holdings Luxembourg Sarl, Schweitzer-Mauduit International China Limited, SWM Poland Sp z.o.o., Schweitzer-Mauduit do Brasil Industria e Comercio de Papel Ltda., SWM Luxembourg Service LLC, SWM Holding S.A.S., LTR Industries S.A.S., SWM Services S.A.S., Papeterie de Saint-Girons S.A.S. ve PDM Industries S.A.S. unvanlı şirketlerin tek kontrolünün Evergreen Hill Enterprise Pte. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.10.2023, 23-47/901-320)
 • Kurul, B. Braun Surgical S.A. ve Aesculap AG’nin endoluminal veya endoskopik vakum tedavisine ilişkin iş kolunun Boston Scientific Corporation tarafından tamamına sahip olduğu iştirakleri olan Boston Scientific International B.V. ve Boston Scientific Medical Device Limited aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (05.10.2023, 23-47/899-319)
 • Kurul, Fortress Investment Group’un ortak kontrolünün Mubadala Capital LLC’nin bağlı kuruluşları ve Fortress Investment Group’un mevcut yönetim ekibinin belirli üyeleri tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.10.2023, 23-47/892-316)
 • Kurul, STEAG GmbH’nin ve bağlı iştiraklerinin tek kontrolünün Asterion Industrial Partners, SGEIC, S.A.’nın yönettiği bir fon olan Asterion Industrial Infra Fund II FCR tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (05.10.2023, 23-47/886-313)
 • Kurul, Brookfield Corporation ve Digital Realty Trust, Inc.’in ortak kontrolü altındaki BAM Digital Realty’nin ortak kontrolüne Reliance Industries Limited’in de dahil olması işlemine izin verdi. (05.10.2023, 23-47/885-312)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 21.09.2023 tarihli ve 12082 sayılı Kararı 23.09.2023 tarihli ve 32318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 21.09.2023 tarihli ve 12083 sayılı Kararı 23.09.2023 tarihli ve 32318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 28.09.2023 tarihli ve 12095 sayılı Kararı 30.09.2023 tarihli ve 32325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 28.09.2023 tarihli ve 12096 sayılı Kararı 30.09.2023 tarihli ve 32325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 28.09.2023 tarihli ve 12097 sayılı Kararı 30.09.2023 tarihli ve 32325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 28.09.2023 tarihli ve 12101 sayılı Kararı 30.09.2023 tarihli ve 32325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 28.09.2023 tarihli ve 12102 sayılı Kararı 30.09.2023 tarihli ve 32325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 28.09.2023 tarihli ve 12103 sayılı Kararı 30.09.2023 tarihli ve 32325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 28.09.2023 tarihli ve 12104 sayılı Kararı 30.09.2023 tarihli ve 32325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 12.10.2023 tarihli ve 12129 sayılı Kararı 17.10.2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.