6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu M. 202/1 Uyarınca Şirketin Zararlarının Tazmini Davası

Aralık 2013 Selen Öztürk
% 0

Genel Olarak

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan (“Eski TTK”) farklı bir sistem benimsenmiş ve şirketler topluluğuna ilişkin düzenlemeler yer almıştır. Bu düzenlemelerin en önemlilerinden bir tanesini sorumluluk hükümleri oluşturur. TTK’nun 202. maddesi 1. ve 2. fıkralarda iki farklı hukuka aykırılık hali öngörmekte ve bunlara farklı sonuçlar bağlamaktadır. Bu çalışmada m. 202/1’de düzenlenen hukuka aykırılık hali ve bu aykırılık sonucunda ilgili madde çerçevesinde açılabilecek dava incelenecektir.

TTK m. 202/1’de Düzenlenen Hukuka Aykırılık

TTK m. 202/1 uyarınca hakim şirket hakimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz. Hakim şirketin hakimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanması TTK uyarınca hukuka aykırılık teşkil edecektir. Hakim şirketin bağlı şirketi, iş, varlık, fon, personel, alacak ve borç devri gibi hukuki işlemler yapmaya; karını azaltmaya ya da aktarmaya; malvarlığını ayni veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya; kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye; ödemelerde bulunmaya; haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, yatırımlarını kısaltmak, durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacak önlemler almaya yöneltmesi kayıp oluşturabilecek iş veya işlemlere örnek olarak kanunda sayılır.

Bu şekilde bir kaybın oluşmasıyla birlikte TTK hakim şirkete denkleştirme yapma yükümlülüğü getirir. Hakim şirket denkleştirme yükümlülüğünü yerine getirmekle birlikte hukuka aykırılığı bertaraf eder ve sorumluluktan kurtulur. Denkleştirme, TTK m. 202/1 uyarınca ilgili faaliyet yılı içinde yapılabileceği gibi bağlı şirkete kaybın nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, denk değerde bir istem hakkı tanınmak şeklinde de yapılabilir.

TTK m. 202/1(a)’da öngörülen denkleştirme yapılmadığı takdirde hukuka aykırılık olduğu kabul edilir ve bağlı şirket pay sahipleri bağlı şirketin zararlarının tazmini amacıyla tazminat davası açabilir. Davaya ilişkin hususlar aşağıda kısaca inceleme konusu yapılacaktır.

Dava Açılmasına Sebep Olan Haller

TTK m. 202/1(b) bendinde düzenlenen davanın açılabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan ilki bir topluluğun varlığıdır. Ayrıca bu davanın açılabilmesi için TTK m. 195 anlamında bağlı ve hakim ortaklıklar bulunmalıdır. Bu davada amaç hakimiyetin kötüye kullanılması sebebiyle zarara uğrayan bağlı şirketin zararının tazminidir. Dolayısıyla burada hakim ve bağlı şirketin varlığı zorunludur. Davanın açılabilmesi için TTK m. 202/1(a)’da belirtildiği üzere bir hukuka aykırılığın varlığı gereklidir. Hukuka aykırılık ise bağlı ortaklığın hakimiyetin kullanılması sonucunda kayba uğramış olması ve kaybın süresi içinde denkleştirilmemiş olması halinde ortaya çıkar. Bu şartların varlığı halinde bağlı ortaklık pay sahiplerince şirketin zararlarının tazmini davası açılabilir.

Davanın Tarafları

TTK m. 202/1 uyarınca denkleştirme faaliyet yılı içinde fiilen yerine getirilmez veya süresi içinde denk bir istem hakkı tanınmazsa, bağlı şirketin her pay sahibi, hakim şirketten ve onun kayba sebep olan yönetim kurulu üyelerinden şirketin zararını tazmin etmelerini isteyebilir. Kanunda davacı bağlı şirketin pay sahibi olarak düzenlenir, bağlı şirketin kendisine dava açma hakkı tanınmaz. Bu düzenlemenin nedeni TTK’nun gerekçesinde açıklanır. Gerekçede bağlı şirketin bu davayı hakim şirkete karşı açıp samimiyetle izleyebileceği konusunda şüpheye düşüldüğü belirtilir. Bu sebeple kanunda bağlı şirket değil, bağlı şirketin pay sahipleri davacı olarak düzenlenir.

İlgili madde çerçevesinde dava hakim şirkete ve kayba sebep olan hakim şirket yönetim kurulu üyelerine karşı açılabilir. Davada zararın tümünden asıl sorumlu olan hakim şirkettir. Bununla birlikte kayba sebep olan yönetim kurulu üyelerine karşı da dava açılabilir. TTK m. 202/1 bent (e)’de bulunan düzenleme sebebiyle bu davaya kıyas yoluyla TTK m. 553, 555 ila 557, 560 ve 561inci madde uygulanacaktır. İlgili maddeler anonim şirket yönetim kurulunun sorumluluğunu düzenlemektedir. Buna göre yönetim kurulu üyeleri ancak kusurlu olmaları halinde sorumlu tutulabileceklerdir. Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ise farklılaştırılmış teselsül esasları uygulanır.

Kurtuluş Kanıtı

TTK m. 202/1(d) hakim ortaklığın ve onun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluktan kurtulmasına imkan tanır. Kayba sebebiyet veren işlemin, aynı veya benzer koşullar altında, şirket menfaatlerini dürüstlük kuralına uygun olarak gözeten ve tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket eden, bağımsız bir şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından da yapılabileceği veya yapılmasından kaçınılabileceğinin ispatı halinde tazminata hükmedilemez.

Talepler

Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılmasına bağlı açılan davada pay sahibi bağlı şirketin zararlarının tazminini talep edebilir. Tazmini talep edilen tutar bağlı şirketin malvarlığının içinde bulunduğu durum ile hâkimiyetin uygulanması sonucu gerçekleştirilen iş ve işlem gerçekleştirilmeseydi malvarlığının içinde bulunacağı durum arasındaki farktır. Bu zararın hesaplanmasında kayba sebebiyet veren işlem ile nedensellik bağı olan hususlar dikkate alınır. Tazminin nakden mi aynen mi yapılacağına ise hakim karar verir.

Davacı pay sahibi tazminat talebi yerine paylarının hakim şirket tarafından satın alınmasını da talep edebilir. Ancak bu çözümün uygulanması için tazminat talebinin mümkün olmaması gerekir. Ayrıca hâkim resen somut olayda hakkaniyete uygun düşecekse, tazminat yerine davacı pay sahiplerini paylarının hakim şirket tarafından satın alınmasına veya duruma uygun düşen kabul edilebilir başka bir çözüme karar verebilir. Bu düzenleme ile hakime geniş bir takdir yetkisi tanınmaktadır. Hakim, talep olmadan durumun koşullarını göz önünde bulundurarak payların satın alınmasına veya başka bir çözüme karar verebilecektir. Payların satın alınma değerinin tespiti için TTK m. 202/2 uygulanır. Buna göre paylar varsa en az borsa değeriyle, böyle bir değer bulunmuyorsa veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, gerçek değerle veya genel kabul gören bir değerle satın alınır.

Görev, Yetki ve Zamanaşımı

Davada görevli mahkeme m. 561 atfı dolayısıyla asliye ticaret mahkemesi olarak belirlenmiştir. Anılan maddede sorumlular aleyhine davanın şirketin merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesinde açılacağı ifade edilir. Ancak maddeden hakim şirketin mi bağlı şirketin mi merkezinde dava açılacağı anlaşılmamaktadır. 202/1(e) hakim şirket merkezinin yurt dışında bulunması halinde tazminat davasının bağlı şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılacağını belirtir. Bu sebeple dava bağlı şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde açılır.

Zamanaşımı konusunda ise kıyasen TTK m. 560 uygulanacaktır. Buna göre sorumlu olanlara karşı tazminat isteme hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve her halde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Sonuç

TTK m. 202/1 sorumluluk hukukuna farklı bir boyut getirir ve hakim şirketin yöneltmesiyle bağlı şirketin yaptığı, kayba yol açan ve kanunda öngörülen sürede denkleştirilmeyen iş ve işlemler için bağlı şirketin zararının hakim şirket tarafından tazminini öngörür. Dava bağlı şirket pay sahibi tarafından bağlı şirketin zararının tazmini amacıyla açılır ve davanın davalısı hakim şirket veya onun kayba sebep olan yönetim kuruludur. Topluluk hukukunda sorumluluğu düzenlemesi sebebiyle TTK m. 202/1 Türk hukukunda yeni ve önemli bir madde olarak değerlendirilmiştir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.