Şirketin Kendi Paylarını Edinmesinde Çeşitli Pay Sahipliği Hakları

Haziran 2020 Melisa Sevinç Atılganer
% 0

Giriş

Şirketlerin kendi paylarını edinmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca birtakım sınırlamalara tabi tutulur. Söz konusu sınırlamalara ek olarak, TTK madde 389 şirketin devraldığı kendi paylarının, bedelsiz payları iktisabı hariç olmak kaydıyla, hiçbir pay sahipliği hakkı vermediğini hükme bağlar. Buna göre; “Şirketin iktisap ettiği kendi payları ile yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirketin payları, ana şirketin genel kurulunun toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bedelsiz payların iktisabı hariç, şirketin devraldığı kendi payları hiçbir pay sahipliği hakkı vermez. Yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy hakları ile buna bağlı haklar donar.

Şirketin kendi paylarını edinmesinde pay sahipliği haklarının akıbeti, payların kanuni sınırlamalar içerisinde veya bunlara uygun şekilde edinilip edinilmediğinden bağımsızdır[1]. Madde gerekçesinde de şirketin kanuna uygun veya aykırı bir şekilde iktisap ettiği payların şirkete hiçbir pay sahipliği hakkı vermediği; şirketin sadece, söz konusu paylardan kaynaklanan bedelsiz payları iktisap edebileceği; anılan bedelsiz payların da şirkete pay sahipliği hakları sağlamayacağı açıklanmıştır[2].

Çalışma kapsamında öncelikle düzenlemenin kapsam ve amacı incelenecek olup daha sonra çeşitli pay sahipliği haklarına ilişkin durumlara değinilecektir.

Şirketin Edindiği Kendi Payları ve Pay Sahipliği Haklarının Akıbeti

Yukarıda değinildiği üzere, TTK madde 389, şirket tarafından edinilen kendi paylarına ilişkin herhangi bir sınırlamaya gitmemiştir. Buna ek olarak madde gerekçesinde, şirketin edindiği payların kanuna uygun veya aykırı şekilde edinilmesinin pay sahipliği haklarının akıbeti bakımından önem arz etmediği açıkça ifade edilir. Bu kapsamda, şirketin, TTK madde 382’de belirtilen istisnalara dayanarak kendi paylarını iktisap etmesi durumunda, her ne kadar madde 379’da belirtilen şartlardan muafiyet söz konusuysa da bu payların iktisap edilmesi dolayısıyla madde 389 kapsamında ortaya çıkacak sonuçlardan (iktisap dolayısıyla payların bürüneceği hukuki durumdan) muafiyet söz konusu olamayacaktır[3].

Bu kapsamda söz konusu düzenleme esas itibariyle şirketin kendi paylarını hukuka aykırı biçimde edinmesinin yaptırımı mahiyetinde değildir. Öğretide düzenlemenin amacı farklı şekillerde değerlendirilir.

Düzenlemenin amacının şirket yöneticilerinin, hukuka uygun şekilde iktisap ettiği paylar üzerindeki hakların kötüye kullanılması sonucunda yönetim kurulu ile genel kurul arasındaki güç dengesinin haksız bir şekilde yönetim kurulu lehine bozulmasının önlenmesi olduğunu değerlendiren bir görüş bulunur[4].

Diğer bir görüş ise, şirketin devraldığı paylardan doğan, bedelsiz payların iktisabı hariç, pay sahipliği haklarının donmasının anonim şirketin kendisine ortak olamamasına dayandırır. Buna göre, anonim ortaklığa karşı pay sahipliği sıfatının kazanılabilmesi için anonim ortaklığa ve payı iktisap edecek üçüncü bir kişiye ihtiyaç vardır; şirketin kendi paylarını edinmesi halinde, aynen üçüncü bir kişi gibi, pay sahipliği haklarını kazandığının kabul edilmesi, pay sahipliği sıfatının niteliği gereği olanaklı değildir[5].

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarının, bedelsiz payları iktisap dışında hiçbir hak vermeyeceğini, giderek bu payların toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacağını açıkça hükme bağladığı gibi, yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirket paylarına ait oy hakları ile buna bağlı diğer hakların donacağını da maddede açıkça vurgulamıştır[6]. TTK madde 389’da düzenlenen yavru şirket tarafından ana şirketin paylarının edinilmesi halinde söz konusu paylara ilişkin hakların donacağı düzenlenmişken, şirketin kendi paylarını edinmesi halinde söz konusu hakların akıbetine, diğer bir deyişle bunların donacağı veya ortadan kalkacağına, ilişkin bir düzenlemeye gidilmemiştir. Bu anlamda, maddede söz konusu haklar bakımından bilinçli susma olduğu değerlendirilebilir. Buna paralel olarak madde gerekçesinde de bu konunun öğreti ve yargı kararlarına bırakıldığına işaret edilir. Yine madde gerekçesinde bu kapsamda ortaya çıkabilecek konular, (i) söz konusu payların tutarınca toplantı nisabının azalıp azalmadığı; (ii) tahakkuk eden temettünün kanunî yedek akçelere alınıp şirketin malvarlığı haline mi geldiği, yoksa özel bir hesaba konulup payın devri ile birlikte devralana mı verileceği; (iii) rüçhan hakkının kullanılmasının bedelsiz paylara kıyaslanıp kıyaslanamayacağı şeklinde örneklendirilir. Yine madde gerekçesinde, yabancı öğretide pay sahipliği haklarına ilişkin durumun geçici olduğu ve payların devri ile bu hakların tekrar canlanacağı görüşünün savunulduğu açıklanır[7].

Genel Kurul Toplantı Nisabı

TTK madde 389 açık bir biçimde genel kurulunun toplantı nisabının hesaplanmasında şirketin iktisap ettiği kendi paylarının dikkate alınmayacağını açıkça düzenler. Buna ek olarak madde gerekçesinde, şirketin iktisap ettiği paylara ilişkin hamiline hisse senetlerinin inancı bir işlem ile devredilse dahi genel kurulda temsil ettiremeyeceği de açıklanır.

Öğretide, şirketin edindiği kendi paylarına ilişkin oy haklarının akıbeti, TTK madde 198’de yer alan “donma” kavramı ile ilişkilendirilerek, ilgili paylara ait oy haklarının donacağının öngörüldüğü kabul edilir. Hakları donan payların toplantı nisabına katılmamasının, bu payların, esas sermayeyi oluşturan toplam pay sayısından düşüleceği ve toplantı nisabının, kalan paylar dikkate alınarak hesaplanmasını ifade ettiği; hakları donan payların sanki hiç yokmuş gibi değerlendirileceği ve toplam pay havuzunun küçüleceği açıklanır[8].

Karar nisabı bakımından ise, oy hakları donan payların, karar nisabında da dikkate alınmayacağı ve aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmuyorsa, genel kural uyarınca karar nisabının, toplantıda kullanılabilen oyların çoğunluğu ile oluşacağı açıklanmaktadır[9].

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Pay sahibine tanınan haklardan bir diğeri olan pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK madde 437’de düzenlenir. Bu kapsamda şirket pay sahiplerine genel kuruldan belirli bir süre önce birtakım belgelerin incelenmesi ve genel kurul hakkında sırasında bilgi alma hakkı tanınır. TTK madde 389 kapsamında şirketin kendi paylarını elinde tutması halinde, pay sahiplerine tanınan inceleme ve bilgi alma hakkı da şirket tarafından kullanılamayacaktır. Bu, söz konusu hakkın amacına da uygun düşer.

Bilgi alma ve inceleme hakkı şirket ve yönetimi ile pay sahipleri arasında menfaatler çatışmasının yaşandığı alanlardan biridir. Dolayısıyla şirket kendi paylarına malik olsa da TTK madde 437’yi kullanan bir pay sahibi konumunda değildir. Bu durumda pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı da kullanılamayacaktır[10].

Sonuç

TTK madde 389, şirketin kendi paylarını edinmesi halinde, bunların hukuka uygun veya aykırı şekilde edinilmiş olmasından bağımsız olarak şirketin pay sahipliği haklarından faydalanamayacağını öngörülür. Bununla birlikte madde söz konusu pay sahipliği haklarının akıbetine ilişkin bir belirlemede bulunmaz. Maddenin gerekçesinde de bu hususun yargı kararları ve öğretiye bırakıldığı açıklanır.

Kaynakça
  • Çapa, Mehmet Sadık: Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2013.
  • TTK madde 389 gerekçesi.
  • Çapa, s. 108.
  • Çapa, s. 107.
  • Yıldırım, Ali Haydar: “Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararları Aleyhine Toplantıda Hazır Bulunan Pay Sahibinin İptal Davası Açmasının Şartları ve Özellikle Muhalefet Şerhi.” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7. cilt, S. 2, 2016, ss. 383-430. DergiPark, http://dergipark.gov.tr/inuhfd/issue/22944/291308
  • Kendigelen, Abuzer: Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Mayıs 2016.
  • TTK madde 389 gerekçesi.
  • Yanlı, Veliye: Prof. Dr. Hamdi Yasaman"a Armağan. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2017, s. 779. Ayrıca bu yönde bkz. Nilsson, Gül Okutan: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı"na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Ağustos 2009 ve Pulaşlı, Hasan. “Anonim Şirketlerde Esas Sözleşme ile Oy Hakkının Sınırlandırılması, Buna İlişkin Yöntemler ve Oyun Donduğu Haller.” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 33. cilt, S. 3, 2017, ss. 34-36.
  • Yanlı, s. 780.
  • Dolu, Ali Murat: Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2017.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.