Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmetler ve Uygulanan Tarifeler

Eylül 2020 Ecem Çetinyılmaz
% 0

Giriş

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 16 Mayıs 2020 tarihli ve 31129 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğin amacı, Bakanlıktan izin almak suretiyle, ticari yük ve/veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hususları düzenlemektir. Tebliğ hükümleri, kıyı tesislerinde hizmet verenler ile Bakanlığa bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü (“İdare”) tarafından belirlenen demirleme sahalarındaki demirleme işlemlerini kapsar.

Tebliğ, kıyı tesislerini, 4 Nisan 1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyılarda doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde yapılabilen liman, kruvaziyer liman, yat limanı, yolcu terminali, rıhtım, iskele, yanaşma yeri, akaryakıt veya sıvılaştırılmış gaz boru hattı şamandırası veya platformu, şamandıralı tesisler, balık çiftlikleri, balıkçı barınakları, gemi geri dönüşüm tesisleri, tersane, tekne imal ve çekek yeri gibi tesisler ile bunlara bitişik diğer daimi tesisler, deniz ulaşımına yönelik diğer alt veya üst yapı tesisleri ile duba, fener, mahmuz, kıyı perdeleri deşarj hattı, deniz altı kabloları ile açık deniz platformları, demirleme sahaları ve benzeri yapılar olarak tanımlar.

Kıyı Tesislerinin Hizmet Kalemlerine İlişkin Yükümlülükleri

Tebliğ m. 7 uyarınca, kıyı tesisi ilgilileri (ki bunlar kıyı tesislerini Bakanlıktan izin almak suretiyle işleten gerçek kişiler veya tüzel kişiler ile kıyı tesislerinin yöneticileri ve sorumluları olarak tanımlanır), Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde tesislerinde sunulacak hizmet kalemlerini içerir listeyi oluşturarak İdarenin onayına sunarlar.

Kıyı tesisi tarafından sunulan tüm hizmetler ve alt hizmetler, tanımlarıyla birlikte bu listede yer alır. Kıyı tesisleri listeyi hazırlarken Tebliğ m. 5’te sayılan hizmet kalemlerini ve tanımları kullanırlar. Bu hizmet kalemleri arasında, diğerlerinin yanı sıra, araç ve ekipman kiralama hizmeti, boşaltma hizmeti, elektrik hizmeti, gümrük iş ve işlemleri ile ilgili hizmetler, kılavuzluk hizmeti, römorkörcülük hizmeti, demirleme hizmeti ve yükleme hizmeti gibi hizmetler yer alır. Bununla birlikte, Tebliğ m. 9, tesislerin tanımlanmış olan hizmetleri çeşitlendirmesine veya alt hizmetler belirlemesine ve ilgili tanımları yapmasına da olanak tanır.

Bir kıyı tesisi tarafından sunulan hizmet tarifesinin İdare tarafından onaylanmasını takiben, ilgili kıyı tesisi bunu kurumsal internet sitesinde veya mutat platformlarda yayımlamakla yükümlüdür. İdare tarafından onaylanmayan bir liste ise, gerekçesiyle birlikte ilgili kıyı tesisine iade edilir ve bu listenin bir ay içerisinde gerekli güncellemeler yapılarak tekrar İdarenin onayına sunulması gerekir.

Kıyı tesisi ilgilileri, onaylanan hizmet kalemleri listesine yeni bir hizmet veya alt hizmet eklemek, listeden bir hizmet veya alt hizmet çıkarmak veya listede yer alan hizmet veya alt hizmet tanımlarında bir değişiklik yapmak isterlerse, yeni hizmet kalemleri listesini yeniden İdarenin onayına sunarlar. Onay sürecinde Tebliğ m. 7 hükümleri uygulanır.

Kıyı tesisi ilgilileri ve kıyı tesislerinde hizmet sağlayan diğer kuruluşlar, İdare tarafından onaylanan hizmet kalemleri listesinde sayılanlar dışında herhangi bir hizmet için iş sahiplerinden ücret alamazlar. Aynı şekilde, kıyı tesisi tarafından sunulmayan hizmetler, ilgili kıyı tesisi tarafından sunulan hizmet kalemleri listesinde yer alamaz. Öte yandan, onaylanan hizmet kalemleri listesinde yer almayan fakat iş sahibi veya kamu kurumunun talepte bulunması ile verilmesi gereken bir hizmet, sorumluluk sahasında bulunan Liman Başkanlığından alınacak resmi onay yazısı ile tek seferlik olarak verilebilir. İlgili kıyı tesisi, bu hizmetin verildiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde, onaylanmış hizmet kalemleri listesinde değişiklik yapılması için Tebliğin ilgili hükümleri kapsamında gerekli işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Kıyı Tesislerinin Tarifelere İlişkin Yükümlülükleri

Tebliğ m. 6 ve 8, ilgili hizmet ve alt hizmetlere uygulanacak tarifelere yönelik esasları düzenler. Bu doğrultuda, İdare, Tebliğ kapsamındaki hizmet kalemlerine ilişkin taban ve tavan ücretleri gösteren hizmet tarifelerini düzenler ve hizmet tarifelerinin uygulanması ve denetlenmesine yönelik usul ve esasları belirler.

Tebliğ kapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler, hizmet tarifelerini Tebliğde yer alan esaslara göre belirlemek, İdare tarafından belirlenen sınırlara uymak ve talep edilmesi halinde bir hafta içerisinde hizmet tarifelerini İdareye sunmakla yükümlüdürler. Öte yandan, geçici m. 1 gereğince, kıyı tesislerinin mevcut hizmet tarifeleri Tebliğin yayım tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

Tebliğ m. 8, diğer mevzuat düzenlemelerinde aksi belirtilmedikçe, kıyı tesislerinin İdare tarafından onaylanmış hizmet kalemlerinden oluşan hizmet tarifelerindeki ücretlerde değişiklik yapmakta serbest olduklarını açıkça düzenler. Söz konusu hizmet tarifelerinde ücretlendirmeye ilişkin yapılacak değişikliklerde İdarece belirlenen sınırlara uymak şartıyla İdarenin onayı aranmaz.

Cezai Hükümler

Tebliğ m. 10 uyarınca, hizmet tarifeleri ile ilgili usulsüz uygulamalar ve şikâyetler, İdare tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Buna göre, hizmet tarifelerinin Tebliğde yer alan esaslara göre belirlenmemesi ve Tebliğde belirtilen diğer hükümlere uyulmaması, İdarenin talebinden itibaren bir hafta içerisinde hizmet tarifelerinin sunulmaması, hizmet tarifelerinin yayımlanmaması, bir hizmet veya alt hizmet için öngörülen ücretin hizmet tarifesinde gösterilmemesi, onaylanmış hizmet kalemleri listesinde yer almayan bir hizmet için iş sahiplerinin ücretlendirilmesi ve İdare tarafından onaylanmış ve/veya belirlenmiş hizmet tarifelerine uyulmaması hallerinde, her bir ihlal için ayrı ayrı olmak kaydıyla, 5.000 Türk Lirasından 50.000 Türk Lirasına kadar değişen idari para cezaları uygulanır. Bunlara ek olarak, tarifeleri belirlerken ya da değiştirirken İdare tarafından belirlenen sınırlara uyulmaması halinde, ilgili kuruluşa hizmet karşılığı kesmiş olduğu faturanın on katı oranında ceza uygulanır.

Yukarıda bahsi geçen ihlallerin ilk idari yaptırımın uygulandığı tarihten itibaren aynı takvim yılı içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde, ilk cezanın iki katı oranında idari para cezası uygulanır.

Sonuç

Tebliğ, kıyı tesisleri tarafından sağlanan hizmet kalemlerine ve ilgili tarifelerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenler. Kıyı tesisleri artık Tebliğde yer alan usule uygun şekilde hizmet kalemlerinden oluşan bir liste hazırlamak ve bu listeyi İdarenin onayına sunmakla yükümlüdür. Kıyı tesisleri iş sahiplerine hizmet sunarken hazırladıkları listeyle bağlıdır ve Tebliğde aksi düzenlenmedikçe iş sahiplerinden onaylı hizmet kalemleri listesindekiler dışında herhangi bir hizmet için ücret talep edemezler. Öte yandan, İdare tarafından belirlenen tavan ve taban sınırlara uyulması şartıyla, onaylanmış hizmetlere uygulanacak tarifelerin belirlenmesi ve değiştirilmesi İdarenin onayını gerektirmez. Tebliğ hükümlerine aykırılık, ihlalin ağırlığına göre değişen çeşitli idari para cezalarına neden olabilir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.