Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması

Eylül 2019 Melisa Sevinç Atılganer
% 0

Giriş

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) ile konkordato kurumu kapsamında getirilen düzenlemelerden sonra, gerek finansal kurumların alacaklarını tahsiline ilişkin zorluklar gerekse ekonomik şartların gerekleri nedeniyle pek çok kredinin yeniden yapılandırması gündeme geldi. Özellikle yüksek tutarlı kredilerin yapılandırılması sırasında finansal sektörde oluşan çeşitli endişelerin giderilmesini teminen, daha önce 2002 ve 2007 yıllarında getirilen finansal sektöre olan borçların yapılandırmasına ilişkin düzenlemelere benzer mahiyette Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (“Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği” veya “Yönetmelik”), İİK’da öngörülen düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden yaklaşık altı ay sonra, 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden altı ay sonra ise, Yönetmelik, 21.11.2018 tarihli ve 30602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tadil edildi. Yönetmelik, daha sonra 12.09.2019 tarih ve 30886 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yeniden tadil edilerek hükümlerin büyük çoğunluğu tadil edilmiştir. Bununla birlikte, finansal kuruluşların, alacaklarının bir kısmından vazgeçmelerini de içeren yeniden yapılandırma anlaşmalarının özellikle yüksek hacimli kredilere ilişkin endişeleri varlığını sürdürüyordu. Zira, söz konusu yeniden yapılandırma işlemlerinin 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda (“Bankacılık Kanunu”) açık kanuni bir düzenlemesi bulunmuyordu. Son olarak 19.07.2019 tarihli ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 Sayılı Kanun’un 17. maddesi ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na eklenen Geçici Madde 32 ile söz konusu yeniden yapılandırma düzenlemelerine açık kanuni altyapı getirilmiş oldu.

Bu çalışma kapsamında, Yönetmelik ve Bankacılık Kanunu ile öngörülen yeniden yapılandırmaya ilişkin düzenlemelerden başlıcaları incelenecektir.

Yeniden Yapılandırma Düzenlemelerinin Kapsam

Yönetmelik kapsamında değerlendirilen yeniden yapılandırma işlemlerinin kapsamının belirlenmesi özellikle aşağıda açıklanacak zimmet suçuna ilişkin düzenleme gerekse vergi istisnaları ve teşviklerden faydalanılması bakımından önem arz eder. Bu bağlamda Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. Maddesi uyarınca, Bankacılık Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile yatırım ortaklıkları hariç 6362 sayılı Serrmaye Piyasası Kanunu’nun 35. maddesine tabi kuruluşlar dışında kalan Türkiye’de kurulu şirketler yeniden yapılandırmadan faydalanabilecektir.

Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği’nde finansal yeniden yapılandırmanın, Bankacılık Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ile belirlenen kapsam, usul ve esaslar dâhilinde borçlunun makul bir süre içinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanabilmesi amacıyla yapılacağı öngörülür. Bu amaç dışında temdit, taksitlendirme, teminata bağlama, ilave kredi kullandırma ve sair yöntemlerle gerçekleştirilen diğer refinansman işlemlerinin Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. maddesi uyarınca Yönetmeliğe göre yapılan çerçeve anlaşmaları ve bunlar uyarınca düzenlenen sözleşmeler kapsamında değerlendirilmeyeceği de düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Yönetmelik'e paralel olarak Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32. Maddesinde de finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumlarının tespit edilmesi ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi şartı aranır. Bu minvalde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçluların finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınamayacağı düzenlenir.

Önlemler

Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. Maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırmalarda;

  • kredilerin vadelerini uzatmak,
  • kredileri yenilemek,
  • ilave kredi vermek,
  • anapara, faiz, temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan kısmen veya tamamen vazgeçmek,
  • teminat azaltmak,
  • anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek,
  • özel amaçlı şirketler ile yatırım fonlarına aynî, nakdî  ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek,
  • borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak,
  • bilanço dışına çıkarmak, veya
  • protokoller yapmak

gibi gerekli görülen tedbirler alınabilir. Bu kapsamda, uygulamada yeniden yapılandırmalar kapsamında müzakere edilen pek çok yöntem maddede sayılmıştır. Bunlara ek olarak, söz konusu tedbirler sınırlı sayıda olmayıp başkaca yöntemler izlenmesi de yasaklanmamıştır.

Yeniden Yapılandırmanı Nitelendirmesi

Geçici Madde 32’ye yapılan düzenleme ile ayrıca madde kapsamında gerçekleştirilen yeniden yapılandırma işlemlerinin Bankacılık Kanunu madde 160’da düzenlenen zimmet suçunu oluşturmayacağı öngörülmüştür. Bankacılık Kanunu Geçici Madde 32 kapsamında, Yönetmelik hükümlerine ek olarak taraflardan birinin talep etmesi durumunda, kredi teminatlarının ya da alacaklı kuruluşlar tarafından iştirak olarak edinilecek borçluların varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerine ilişkin değerlemenin Sermaye Piyasası Kurulunca değerleme yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Böylelikle, değerlemenin kimin tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin olarak gündeme gelen belirsizlik ortadan kaldırıldı.

Sonuç

Ekonomik gerekliliklerin sonuçlarına ek olarak İİK ile konkordato kurumu kapsamında getirilen düzenlemeler ile finansal kurumların alacaklarını tahsil imkanlarının ciddi ölçüde kısıtlanmasının sonucu olarak, finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırmasına ilişkin hukuki altyapı oluşturuldu. Bankacılık Kanunu’na eklenen Geçici Madde 32 hükümlerinin maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanacağı öngörülür ve bu sürenin uzatılmasına ilişkin yetki de Cumhurbaşkanına hüküm ile tanınır. Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi finansal kuruluşların uygulamada karşılaştıkları endişelere çözüm getirmiştir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.