7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Çekte İbraz ve Mücbir Sebep

Nisan 2020 Özgür Kocabaşoğlu
% 0

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirus hastalığı (“Covid-19”) ve salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 26.03.2020 tarih ve 31080 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, diğer düzenlemelerin yanında Covid-19 salgınına ilişkin idari ve hukuki tedbirler öngörmektedir. Aşağıda Kanun’un Geçici 1’inci maddesi, 5941 sayılı Çek Kanunu (“Çek Kanunu”) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında ve özellikle TTK’da düzenlenen çeke özgü mücbir sebep halinin uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin olarak incelenecektir.[1]

7226 sayılı Kanun Geçici Madde 1 hükmü

Kanun’un Geçici Madde 1 hükmü ile de aşağıdaki düzenlenmenin yapıldığı görülür:

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

  1. ….ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; … 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,
  2. …itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.

Geçici madde hükmü ile adli ve idari yargıdaki süreler 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar durduruldu. Bu süreler, 30.04.2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29.04.2020 tarihli ve 2480 sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 01.05.2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15.06.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar, salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere, uzatılmıştır. Ancak maddede geçen “ibraz” kelimesi ve “bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler” ifadesi, doktrinde bir kısım müellif tarafından[2], çekteki ibraz sürelerinin de hükmün kapsamında olduğu şeklinde yorumlanmakta ve dolayısıyla 13.03.2020 ilâ 15.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında çek ibrazının mümkün olmadığı veya böyle bir ibrazın sonuç doğurmaması gerektiği yargısına varılmaktadır. Bu görüş kabul edildiğinde yukarıda belirtilen tarihler arasında çek hamilleri ellerindeki çekleri bankaya ibraz edemeyecekler; ibraz etseler bile bankalar karşılığını ödeyemeyecek yahut karşılık bulunmuyorsa Çek Kanunu m. 3/4 uyarınca karşılıksızdır işlemi yapamayacak; Çek Kanunu m. 3/3 uyarınca ödenmesi zorunlu asgari tutar olan 2.225.-TL ödemesini gerçekleştiremeyeceklerdir. Ayrıca ibraz yapılamadığından Çek Kanunu m. 3/7 uyarınca çekin ibrazında hesapta karşılığın bulunmasına rağmen banka tarafından ödenmemesi halinde bankanın gecikme cezası ödeme yükümlüğü ve karşılığı olan çekin bedelini ödemeyen banka görevlisinin Çek Kanunu m. 7/5 uyarınca cezai sorumluluğu da doğmayacaktır. Yine TTK m. 793/1 uyarınca ibraz süresinin geçmesinden sonra yapılan cironun alacağın temliki hükümlerini doğurması, TTK m. 799 uyarınca düzenleyenin çekten cayması, TTK m. 808 ve devamı hükümleri uyarınca hamilin başvuru hakkının doğması söz konusu olamayacaktır.

Kanun Geçici maddesi ile çekte ibraz süresinin durduğu kabul edilirse (Cumhurbaşkanı tarafından ayrı bir uzatma kararı alınmadıkça), duran süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak, 13.03.2020 itibarıyla bitimine on beş veya daha az gün kalmış olan çeklerin ibraz süreleri, 15.06.2020 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Buna göre üzerinde yazılı düzenleme tarihi 30.04.2020 ve sonrası olan çekler (Cumhurbaşkanı tarafından ayrı bir uzatma kararı alınmadıkça) Çek Kanunu Geçici m. 3/5 uyarınca düzenleme tarihlerinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibraz edilemeyecektir. İbraz süresi 13.03.2020 tarihinde başlayan veya daha önceki bir tarihte başlamış olup da 13.03.2020 tarihinde henüz sona ermemiş olan çekler, Kanun’un Geçici m. 1 kapsamındadır.[3] Burada da TTK m. 796 uyarınca bir ayrım yapmak gerekecektir. İbraz süresi TTK m. 796/1 uyarınca 10 gün olan çekler 15.06.2020 tarihinden itibaren 15 gün uzayarak 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ibraz edilebilir olacaktır.

TTK m. 796/2 uyarınca ibraz süreleri bir ay ve üç ay olan çekler için ise 13.03.2020 tarihi itibariyle ibraz sürelerinin bitmesine on beş günden daha fazla bir süre varsa, bu durumda sürenin işlemesi duracak ve ibraz süresi 15.06.2020 tarihinden itibaren tekrar kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. Aksi halde bu çekler için de 30.05.2020 tarihi (bu tarih dâhil) ibraz için son süre olacaktır.

Bilindiği üzere, kanunların başlangıç hükümlerinde kanunun “amacı ve kapsamı” maddesi altında kanunun uygulanma çerçevesi çizilir ve bu madde, özellikle yorum faaliyetinde önem kazanır. Ancak Kanun’un “torba yasa” niteliği nedeniyle bu tür bir hüküm öngörülmemiştir. Bu çerçeveden bakıldığında, maddenin giriş kısmında, “Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla” ifadesine yer verilmiştir. Dolayısıyla maddenin lafzi yorumu esas alınırsa, öngörülen düzenlemenin yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi ile sınırlı olduğu sonucuna varılabilir.

Kanaatimizce, Geçici Madde 1’in birinci fıkrası altında (a) ve (b) bentleri altında sayılan sürelerin 15.06.2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar duracağı düzenlenmiştir. Maddede sayılan “Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler” ifadesinin kapsamı, yargılama faaliyetine ilişkin ve/veya yargılama faaliyeti kapsamındaki süreler ile sınırlıdır. Çek ve genel olarak kıymetli evrakın ibraz süreleri ise yargılama faaliyetine ilişkin bir süre olarak kabul edilemez, dolayısıyla süreler işlemeye devam edecektir ve karşılığı bulunmayan bir çek hakkında “karşılıksızdır” işlemi yapılabilecektir.

Çekte Mücbir Sebep

Çeke özel bir mücbir sebep hali TTK’da yer aldığından Kanun Geçici m. 1’de ibraza ilişkin ayrıca bir düzenleme yapılmasına gerek olmadığı da düşünülebilir. TTK m. 811/1 uyarınca “Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto edilmesi veya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı veya herhangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel nedeniyle gerçekleştirilememişse, bu işlemler için belirli olan süreler uzar”. Hükmün amacı, mücbir sebep süresince sürelerin uzatılması suretiyle hamilin ibraz gibi, kendisi için hukuken bir külfet niteliğinde olan eylem ve işlemleri gerçekleştirememesinden dolayı alacağına kavuşma imkânını kaybetmesinin ve hak kaybına uğramasının önüne geçmektir. Madde doktrinde kabul edildiği üzere keşideci için bir hüküm doğurmaz.

Maddede sayılan devletin mevzuatı veya mücbir sebep, “aşılması imkânsız engel”e örnek olarak verilmiş olup numerus clausus niteliği taşımaz.[4] Ancak, aşılması imkânsız sebebin objektif nitelikte olması gerekir. Bu husus hem maddede geçen mücbir sebep ifadesinin doktrinde yapılan genel tanımından hem de “Hamilin veya çeki ibraz etmekle, protesto çekmekle ya da aynı nitelikte bir belirlemeyi yaptırmakla görevlendirdiği kişinin, sadece kendileriyle ilgili olgular mücbir sebep sayılmaz” şeklindeki TTK m. 811/5 hükmünden anlaşılır.[5]

Covid-19 salgınının hamil açısından objektif nitelikte aşılması imkânsız bir engel olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Bankalar, çalışma saatlerinde kısıtlamaya gitmiş veya bazı şubelerini kapatmak zorunda kalmış olsalar da, faaliyetlerine devam ettiğinden hamiller açısından aşılmaz bir engel teşkil edecek nitelikte, bankalardan kaynaklanan ibrazı engelleyici bir durum bulunmadığı söylenebilir.

Ancak İçişleri Bakanlığınca 21.03.2020 tarihinde çıkarılan 6235 sayılı Genelge uyarınca 65 yaş ve üstü, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar ile 20 yaş altındaki hamiller açısından sokağa çıkma yasağı söz konusu olduğundan bu kapsamdaki hamiller açısından TTK m. 811/1’de belirtilen “devletin mevzuatından” kaynaklanan objektif nitelikte aşılamaz bir engelin varlığı söz konusu olabilir. Kanaatimizce bahsi geçen idari kısıtlamaya tabi olamayan hamiller açısından da Covid-19 salgını TTK m. 811 kapsamında mücbir sebep olarak nitelendirilebilir ve TTK m. 811/3 uyarınca çek hamillerinin mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra gecikmeksizin çeki ödeme amacıyla ibraz etmek ve gereğinde protesto veya buna eş değerde bir belirlemeyi yaptırmak zorunlulukları vardır.

Yine TTK’da düzenlenen çeke özel mücbir sebebe dayanabilmek için, çek hamilinin TTK m. 811/2 uyarınca mücbir sebebi gecikmeksizin kendi cirantasına ihbar etmeye ve bu ihbarı çeke veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamak zorunluluğu vardır.

TTK m. 811/4 uyarınca ibraz süresinin bitiminden önce olmak şartıyla, hamilin mücbir sebebi TTK m. 811/2 uyarınca kendinden önce gelen borçluya ihbar ettiği günden itibaren on beş günden fazla devam ederse, çekin ibrazına ve protesto çekilmesine veya buna eş değerde bir belirlemeye gerek kalmaksızın başvurma hakkı kullanılabilir.

Sonuç

Yukarıda yapılan değerlendirme kapsamında, Kanun’un Geçici m. 1 hükmünün yargılama faaliyetine ilişkin sürelerin durmasına yönelik bir düzenleme getirdiği, kıymetli evrakın ibrazı sürelerini durdurmadığı ve çekler yönünden “karşılıksızdır” işlemi yapılmasını engellemediği, çek hamilleri açısından TTK m. 811 hükmünden yararlanılmasının mümkün olduğu düşünülmektedir.

[1] Sarıkaya, Sinan7226 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesinin Çeklerin İbrazı ve Karşılıksız Çek Suçuna Etkisi, blog.lexpera.com.tr (Erişim tarihi 25. 04.2020).

[2] Deynekli, Prof. Dr. Adnan: “7226 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemenin Sürelere Etkisi Yönünden Değerlendirme,” 1 Nisan 2020, https://app.e-uyar.com/blog/index/478d6362-2806-49be-a6c2-89976b382794;

Paslı, Dr. Ali: “COVID-19 Salgınının Çek Hukukuna Etkisi: Güncel Koşullar Sürerken Çek İbrazı Mümkün Müdür?” 31 Mart 2020, http://www.ticaretkanunu.net/ali-pasli-covid-19-salgininin-cek-hukukuna-etkisi-guncel-kosullar-surerken-cek-ibrazi-mumkun-mudur/Dural , Dr.Ali: “COVID-19 Salgını Nedeniyle Yürürlüğe Giren 7226 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesinin Çek Açısından Sonuçları” 9 Nisan 2020, https://blog.lexpera.com.tr/covid-19-salgini-nedeniyle-7226-sayili-kanunun-cek-acisindan-sonuclari/ (Erişim tarihi: 25.04.2020)

[3] Dural, a.g.e.

[4] Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, 2. bası., Ankara 1997. Poroy, Reha / Tekinalp, Ünal: Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 22. bası, Istanbul 2018.

[5] Dural, a.g.e.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.