Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi

Nisan 2013 Leyla Orak Çelikboya
% 0

Giriş

Tür değiştirme, yeniden yapılandırma işlemlerinden biridir. 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu’nda tür değiştirme genel hükümler arasında tek bir hükümle düzenlenmiş, anonim şirketin tasfiye edilmeksizin limited şirkete dönüşmesine ilişkin özel bir hüküm getirilmişti. Bununla beraber, gerek Yargıtay gerek Sicil uygulamasında özellikle sınırsız sorumlu ortaklıklar ile sorumluluğu sınırlanan ortaklıkların birbirine dönüşümü konusunda bazı sıkıntılar bulunmaktaydı.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu[1] (“TTK”), tür değiştirmeye ilişkin ayrıntılı yeni düzenlemeler getirerek önemli yenilikler getirmiş ve tartışmalı hususları açıklığa kavuşturmayı hedeflemiştir. Mülga kanunda da kabul edilen, yeni türe değiştirilen şirketin eskisinin devamı olduğu ilkesi de muhafaza edilmiştir. TTK uyarınca tür değiştirme ile ilgili olarak 2011 yılı Aralık ayında yayımlanan Erdem&Erdem Hukuk Postası’ndaki makale ayrıntılı açıklamaları bulabilirsiniz.

TTK’nın tür değiştirme hükümleri, sadece ticaret şirketlerinin birbirine dönüşmesini değil aynı zamanda bir tüzel kişiliği olmayan ticari işletmeye ilişkin tür değişikliklerini de düzenlemektedir. Ticaret Sicili Yönetmeliği[2] de ticari işletmenin tür değiştirmesine ilişkin özel ve ayrıntılı düzenlemeler getirmiştir.

Bu ayki makalemizde TTK ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümleri uyarınca ticaret şirketlerinin ticari işletmeye ve ticari işletmenin şirkete dönüşümü ele alınacaktır.

Ticari İşletmenin Ticaret Şirketine Dönüşmesi

TTK ticari işletmeyi, esnaf işletmesini aşan, gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü bir işletme olarak tanımlamıştır. TTK m. 11/3 uyarınca ticari işletmenin, kendisine sürekli olarak özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Yani ticari işletme, tüzel kişiliği olmayan ve yukarıda belirtilen özellikleri haiz bir işletmedir.

TTK m. 194/2 uyarınca bir ticari işletme, ticaret şirketine dönüşebilir. Böylelikle, tüzel kişiliği olmayan ticari işletme, tüzel kişiliği olan ticaret şirketine dönüşebilecektir. TTK, bu işlem ile ilgili olarak ticaret şirketlerinin tür değiştirmesine ilişkin hükümlerin (m. 182 ila 193) kıyasen uygulanacağını düzenlenmiştir.

Bu hükümler kapsamında, ticari işletmenin dönüşeceği şirket türünün kuruluşuna ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır. Dolayısıyla ilgili şirketin kuruluşu için gerekli belgeler hazırlanacak ve işlemler gerçekleştirilecektir. Hakların korunması, bilançonun hazırlanması, tür değiştirme planı ve raporunun hazırlanmasına ilişkin hükümler de kıyasen uygulanacaktır. Ancak ticari işletme bir tüzel kişi olmadığı ve genel kurul gibi bir organı bulunmadığı için tür değiştirme kararı alınmayacaktır.

Aynı şekilde, yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu kuralı da geçerli olacaktır (TTK m. 180). Yani tür değiştirme sonucunda oluşan ticaret şirketi, ticari işletmenin devamı kabul edilecektir.

Ticaret Sicili Yönetmeliği, ticari işletmenin ticaret şirketine dönüşmesi halinde, ek olarak ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirin raporunun da sicile sunulacağını düzenler. Ayrıca, ticari işletmeye özgülenmiş malvarlığı unsurları arasında tapuya, gemi ve fikri mülkiyet sicillerine ve diğer sicillere kayıtlı mal ve hakların listesinin, kayıtlı oldukları sicillerin ve kayıtlara ilişkin bilgilerin bulunduğu bir beyanın da ticaret siciline sunulması gerekmektedir. Dolayısıyla ticari işletmenin malvarlığı ile bir bütün olarak yeni kurulacak şirkete aktarılması ve ticari işletmenin bütünlüğü ve devamını sağlamak amaçlanmıştır.

Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeye Dönüşmesi

TTK, tüzel kişiliği haiz bir ticaret şirketinin de tüzel kişiliği olmayan ticari işletmeye dönüşmesine imkân tanır. Bu tür değiştirme sonucunda tüzel kişilik sona erecektir. Gerek TTK gerek Ticaret Sicili Yönetmeliği’ndeki açık hüküm uyarınca dönüşüm sonucunda tescil edilecek ticari işletme, ticaret şirketinin devamıdır.

TTK, bu işlem ile ilgili olarak kısa bir düzenleme getirerek (m. 194/3) ticaret şirketinin paylarının tümünü ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişiler tarafından devralınması gerektiğini, dönüşülen ticari işletmenin de bu kişiler adına ticaret siciline tescil ve ilan edileceğini düzenler. Buna göre, dönüşecek ticaret şirketinin ortakları, tescil edilecek ticari işletmenin malikleri olarak sicile tescil edilecektir. İlgili hüküm aynı zamanda kolektif ve komandit şirketlerin borçlarına ilişkin özel bir düzenleme getirir.

TTK, bu dönüşme halinde tür değiştirecek ticaret şirketinin tasfiyesi, tüzel kişiliğin nasıl son bulacağı hakkında herhangi bir düzenleme getirmemiştir. Birleşme ve bölünme işlemleri gibi yeni bir tasfiyesiz infisah hali düzenlendiği düşünülmektedir.

Tasfiye hükümlerinin bulunmaması, özellikle alacaklıların korunması bakımından önem taşır. Herhangi bir hüküm getirilmediği cihetle, tür değiştiren şirketin borçlarından işletmeyi devralan kişilerin şahsen sorumlu olacakları sonucuna varılır. TTK’nın imkân tanığı tür değiştirme işlemleri uyarınca (m. 181) bir sermaye şirketi başka bir sermaye şirketi veya kooperatife dönüşebilir, sermaye şirketinin şahıs şirketine dönüşmesine izin verilmemiştir. Ancak m. 194 uyarınca sermaye şirketleri dahil tüm ticaret şirketleri, sorumluluk rejimi ne olursa olsun, ticari işletmeye dönüşebilir.

Olası sıkıntıların önüne geçebilmek amacıyla Ticaret Sicil Yönetmeliği daha ayrıntılı düzenlemeler ve ek yükümlülükler getirir. Yönetmelik ayrıca bu işlemin tescili için gerekli belgeleri düzenlemektedir.

Yönetmelik hükümleri uyarınca, dönüşen şirketin ortaklarının sorumlulukları ve iş sözleşmelerinden doğan borçlar hakkında TTK’nın 190 ve 194/3 maddelerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. Böylelikle tür değiştirmeye hâkim olan ortakların sorumluluklarını düzenleyen hükmün ve kolektif ve komandit şirketlerin borçlarına ilişkin düzenlemenin de tüm ticari işletmeye dönüşme işlemlerine uygulanacağı öngörülmektedir.

Ticari işletmenin tür değiştiren şirket ortakları adına tescil edilmesi ve ortakların şirketin borçlarından şahsen sorumlu olmasının yaratabileceği olası sıkıntıları gidermek için Ticaret Sicili Yönetmeliği, TTK’da düzenlenmeyen yeni bir şart getirmektedir. Buna göre, sermayenin kaybı veya borca batıklık olmaları halinde anonim şirket ve limited şirketler ticari işletmeye dönüşemezler.

Sonuç

Ticaret şirketinin ticari işletmeye dönüşmesi ve ticari işletmenin ticaret şirketine dönüşmesi, TTK’nın getirdiği yeniliklerden biridir ve ilk defa TTK ve Ticaret Sicili Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile ticari işletmeye ilişkin yeniden yapılandırma işlemleri kapsamında ticari işletmenin devrine ek olarak yeni bir mekanizma getirilmiştir. Tüzel kişiliği haiz bir şirket ile tüzel kişiliği olmayan işletme birbirine dönüşebilir ve bu işlem sonucunda tescil edilen ticaret şirketi veya ticari işletme, dönüşenin devamı niteliğindedir.

Özellikle ticaret şirketinin ticari işletmeye dönüşümü konusunda, tasfiyesiz infisah, alacaklıların korunması, borçlardan sorumluluk gibi hususların uygulamada sıkıntı yaratması olasıdır.

[1] 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 27 Ocak 2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.