Sermaye Şirketlerine Getirilen Kar Payı Dağıtımı Sınırlamaları ve İstisnaları

Mayıs 2020 Ecem Çetinyılmaz
% 0

Giriş

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen yeni koronavirüsün (Covid-19) ekonomik hayat üzerinde yarattığı tehdidi azaltmak amacıyla alınan önlemlerden biri de sermaye şirketlerinin kar dağıtımına ilişkindir.

Bu kapsamda, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) eklenen geçici m. 13 ile, şirket kaynaklarının nakit kar dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerin mevcut özkaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla[1] sermaye şirketlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar alacakları kar dağıtımı kararlarına ilişkin çeşitli sınırlamalar getirildi.

Akabinde Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından çıkarılan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ[2] (“Tebliğ”) ile, bu sınırlamaların istisnaları ve sermaye şirketlerinin bu istisnalardan yararlanmalarının koşulları ve usulleri belirlendi.

Bu Hukuk Postası makalesinde, TTK geçici m. 13’te yer alan sınırlamalar ile Tebliğ’de düzenlenen istisnalar ele alınır ve bu istisnalardan yararlanmanın usul ve esasları açıklanır.

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Sınırlamalar

TTK geçici m. 13 uyarınca, devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına ilişkin olarak 30 Eylül 2020 tarihine kadar aşağıdaki sınırlamalar uygulanır. Cumhurbaşkanı bu süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya yetkilidir.

  • 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilir.
  • Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez.
  • Genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.
  • Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenir.

Madde lafzına göre sınırlanan yalnızca 30 Eylül 2020 tarihine kadar %25’i aşan ödemelerin yapılması değildir; belirtilen tarihe kadar genel kurulca bu konuda karar alınması da mümkün değildir.

Serbest yedek akçelere ilişkin olarak TTK hükümleri ile Tebliğ hükümleri arasında önemli bir farklılık olduğuna da dikkat çekmek gerekir. TTK geçici m. 13, maddenin yürürlüğe girmesinden önce genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kar payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, aşan kısma ilişkin ödemelerin 30 Eylül 2020 tarihine kadar erteleneceği düzenler. Bu düzenleme yalnızca 2019 yılı dönem karına özgüdür ve maddenin yürürlüğe girmesinden önce geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerden yapılacak dağıtımlara ilişkin olarak alınmış kararlar kapsamında yapılacak ödemeler hakkında bir ifade içermez. Ancak Tebliğ m. 4/3, hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa bu kapsamda henüz ödenmemiş kısma ilişkin ödemelerin de 30 Eylül 2020 tarihine kadar erteleneceğini düzenler. Öte yandan Tebliğ’de, TTK geçici m. 13’ün yürürlüğe girmesinden önce alınmış geçmiş yıl karlarının dağıtımına ilişkin kararlar hakkında özel bir düzenleme yer almaz.

Benzer durum yine maddenin yürürlüğe girmesinden önce 2020 yılına ilişkin olarak yönetim kuruluna verilmiş kar payı avansı dağıtma yetkisi kapsamında yapılacak ödemeler için de geçerlidir. TTK bu ödemelere ilişkin bir erteleme yükümlülüğü getirmezken, Tebliğ m. 4/4 genel kurulca yönetim organına kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse avans ödemelerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar erteleneceğini düzenler.

Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyeceği de, Tebliğ’in yine TTK’da yer almayan bir başka düzenlemesidir (Tebliğ m. 4/3).

Son olarak, Tebliğ m. 4/1 uyarınca, kar payı dağıtımı sınırlaması, TTK m. 462 uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımlarında uygulanmaz. Böylece iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımı yoluyla pay sahiplerinin bedelsiz pay iktisap etmeleri mümkündür.

İstisnalardan Yararlanma Usulü

Tebliğ m. 6 uyarınca, Tebliğ’de düzenlenen istisnalar uyarınca yapılacak kar payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlık’tan uygun görüş alınması gerekir. Başvurularda İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne (“Genel Müdürlük”) sunulacak ortak belgeler, genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği ve şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kar veya zarar tablosudur.

İstisnalar

120 000 TL’nin Altındaki Kar Payı Dağıtımı Kararı Alınan Şirketler

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ek m. 2 ve geçici m. 23 uyarınca Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan aynı Kanun geçici m. 24 uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun geçici m. 20 ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunan şirketler hariç olmak üzere, 120.000 Türk Lirası ve altında kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler hakkında TTK geçici m. 13’te yer alan sınırlamalar uygulanmaz (Tebliğ m. 5/1-a).

Bu istisnadan yararlanmak isteyen sermaye şirketlerinin başvurularında söz konusu desteklerden yararlanılmadığına ilişkin olarak ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belgelerin de Genel Müdürlüğe sunulması gerekir (Tebliğ m. 6/1-a).

Pay Sahiplerince Sermaye Taahhütlerinin İfasında Kullanılmak Üzere Kar Payı Dağıtımı Kararı Alınan Şirketler

Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kar payının yarısından fazlasının, TTK hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler istisna kapsamındadır (Tebliğ m. 5/1-b).

Sermaye taahhüt borcunun “TTK hükümleri çerçevesinde” olması gerektiğini belirten madde lafzı dikkate alındığında, yabancı iştiraklere karşı olan sermaye taahhüdü borcunun bu kapsama girmeyeceği söylenebilir. Zira yalnızca Türkiye’de kurulu şirketlere karşı olan sermaye taahhüdü borçları TTK hükümlerine tabidir.

Bu istisnadan yararlanmak için Genel Müdürlüğe sunulması gereken belgeler arasında, dağıtılacak kar payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belgeler yer alır (Tebliğ m. 6/1-b).

Pay Sahiplerince Kredi ve Proje Finansman Sözleşmeleri Kapsamındaki Yükümlülüklerinin İfasında Kullanılmak Üzere Kar Payı Dağıtımı Kararı Alınan Şirketler

Tebliğ kapsamındaki son istisna, pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kar payının, imzalanan kredi veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla kar payı dağıtımı kararı alınan şirketlere tanınır (Tebliğ m. 5/1-c). Bu şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenir (Tebliğ m. 5/2). Ertelemeye ilişkin bu düzenleme Tebliğ’de yer alan diğer istisnalara ilişkin değil, yalnızca kredi ve proje finansman sözleşmeleri kapsamındaki istisnaya ilişkindir.

İstisna kapsamındaki şirketlerin Bakanlığın olumlu görüşünü almak için Genel Müdürlüğe pay sahiplerinin ilgili kredi ve proje finansman sözleşmeleri kapsamındaki ifa yükümlülüklerini tevsik edici belgelerini sunmaları gerekir (Tebliğ m. 6/1-c).

Kar Payının Hesaplanması

Tebliğ m. 7 uyarınca, kar payının hesaplanmasında, finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olan şirketler (yani bağımsız denetime tabi şirketler) tarafından TTK m. 88 uyarınca hazırlanan, bunlar dışındaki şirketler tarafından ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na (“VUK”) göre hazırlanan finansal tablolar esas alınır. Ek olarak, dağıtılması öngörülen kar payı tutarı, VUK’a göre tutulan kayıtlarda bulunan kar dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamaz.

Tebliğ’in bu hükümleri ile, Bakanlığın yalnızca TTK geçici m. 13 kapsamında bir düzenleme getirmekle kalmayıp, bunun ötesine geçerek kar payının hesaplanma yöntemine ilişkin genel bir kural da belirlediği söylenebilir.

Sonuç

Covid-19 önlemleri kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde TTK’ya eklenen geçici m. 13 ile kar payı dağıtımına ilişkin önemli sınırlamalar getirildi. Bu sınırlamaların istisnaları ise 17 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile düzenlendi. Tebliğ hükümleri incelendiğinde istisnaların kapsamının geniş tutulmadığı görülebilir. Ek olarak, kendiliğinden bir istisna uygulaması yerine istisna kapsamındaki genel kurulların ancak Bakanlığın uygun görüşü üzerine yapılabilecek olmasının da istisnadan yararlanabilecek şirket sayısını önemli ölçüde azaltacağı söylenebilir. Zira bu çalışmamız tarihi itibariyle sınırlamanın sona ermesine 4 aydan kısa süre kalmışken, gereken belgeleri toparlama ve Bakanlığa başvurma, yanıt bekleme, akabinde genel kurul çağrı ve ilan sürelerini doldurma gibi süreçler dikkate alındığında, istisnaların pratikte çok fazla uygulama alanı bul(a)mayacağını söylemek yanlış olmaz. Dağıtılmış olan kar payı avansları konusunda da Tebliğ’in eksik kaldığı belirtilmelidir. TTK geçici m. 13’ün yürürlüğe girmesinden önce 2019 hesap dönemine ilişkin kar payı avansı dağıtılmışsa ve fakat sınırlama nedeniyle bu avansları kapatmaya yetecek kadar kar payı dağıtımı yapılamıyorsa ne olacağı hala belirsizdir.

[1] 7244 Sayılı Kanun m. 12 Gerekçesi.

[2] Tebliğ (RG, 17.05.2020, S. 31130) yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.