Türk Hukuku’nda Holding Şirket Yapılanması

Ocak 2017 Tuna Çolgar
% 0

Giriş

Ekonomik yaşam anlamında birden çok ortaklığın üst çatısı olarak algılanan “holding” terimi hukuki terim olarak 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu’nun (“ETTK”) 466(2) hükmünde “gayesi itibariyle başka şirketlere iştirakten ibaret şirketler” olarak tanımlanmıştı. Yürürlükteki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) holding şirketlerine ilişkin bir tanım yer almamaktadır. Holding faaliyet türü olarak bir anonim şirket[1] olup konu itibariyle sadece diğer şirketlere katılımcılık söz konusudur[2].

Holding Şirketlerine İlişkin Özel Düzenlemeler

Holding şirketleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde holding şirketlerine bağlanmış özel düzenlemelere tabidir.

5 Kasım 2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. Maddesi uyarınca, anonim şirket ve limited şirketlerden farklı olarak, holding şirketleri, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri açısından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) iznine tabi olan şirketler arasında sayılmaktadır.

Tebliğ’in 6’ncı maddesi uyarınca aşağıdaki holding şirketinin kuruluşunda ticaret sicil müdürlüğünde tescil işlemlerinden önce (i) kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış esas sözleşme ve (ii) kuruluşu, diğer resmi kurumların uygun görüşünü veya iznini gerektiren şirketler için uygun görüş veya izin yazısı ile Bakanlığın İç Ticaret Genel Müdürlüğüne (“Genel Müdürlük”) başvurularak izin alınması gerekmektedir:

Tebliğ 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca, holding şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri için ise, (i) esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği, (ii) esas sözleşmenin değişen maddesinin/maddelerinin yeni metni ve (iii) esas sözleşme değişikliği diğer resmi kurumların uygun görüşünü veya iznini gerektiren şirketler için uygun görüş veya izin yazısı ile Genel Müdürlüğe başvurularak izin alınması gerekmektedir:

Ayrıca, eğer söz konusu esas sözleşme değişikliği sermaye artırımına veya azaltımına ilişkinse, konu ile ilgili mali müşavir ve/veya bilirkişi raporları da, yukarıda esas sözleşme değişikliği için listelenmiş olan belgelere ek olarak sunulmalıdır.

Bakanlık izninin, şirketin kuruluşunda ticaret sicili müdürlüğüne tescil başvurusundan önce, esas sözleşme değişikliklerinde ise genel kurul tarihinden önce alınması gerekir. Bakanlık izni alınmadan kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri ticaret sicili müdürlüğüne tescil edilemez.

Holding şirketleri için TTK nezdinde kanuni yedek akçe zorunluluklarına ilişkin özel bir düzenleme yer almaktadır.

Kural olarak, TTK md. 519(1) uyarınca, anonim şirketlerin yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Genel kanuni yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisi olarak belirtilmiş bu sınıra oluşmasını müteakip, TTK md. 519(2)(c) uyarınca, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Ayrıca, TTK md. 519(3) uyarınca, işbu genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olan holding şirketleri için, yukarıda bahsedilen, TTK md. 519(2)(c) ve TTK md. 519(3) hükümleri uygulanmamaktadır. Dolayısıyla, bu zorunluluklarla bağlı kılınmayan holding şirketleri bakımından zorunlu kanuni yedek akçeler iradi yedek akçe niteliği kazanmaktadır[3].

Holding Şirketleri amaç konu bakımından, istisnalar hariç, sermaye şirketlerine katılım ile sınırlandırılmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere, holding şirketi, bir anonim şirketin bir veya daha fazla şirkete yönetim ve kontrol imkânı verecek şekilde katılmasıdır. Bu nedenle, holding şirketi esas itibariyle direkt bir işletme olmayıp, birden fazla işletmenin büyük bir organizasyon çatısı altında bulunmasının avantajlarından yararlanma amacı güdülerek oluşturulmuş ve bünyesinde mevcut şirketlerin yönetimini bulunduran bir anonim şirkettir[4]. Özetle, holding şirketi faaliyet türü olarak bir anonim şirket[5] olup konu itibariyle sadece diğer şirketlere katılımcılık söz konusudur[6]. Bu nedenle, saf holding şirketi ürün satışı, üretim, lisans devri veya devralınması gibi başka faaliyetlerde bulunamayacaktır.

Holding Şirketinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve Farklılaştırılmış Teselsül

Holding şirket yapılanmasında, holding şirketinin yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının ne olacağı hususu özellik arz etmektedir. Holding şirketlerinin doğası gereği, yönetim kurulu üyelerinin sadece diğer sermaye şirketlerine katılım için kurulmuş olan bir şirketin yönetim kurulu üyeleri olması sebebiyle, yavru şirketlerin faaliyetlerinden doğabilecek olan sorumluluğu sınırlıdır. Bu sorumluluk sınırlanması temelini TTK md. 557(1) hükmünde düzenlenmiş olan sorumluların iç ilişkilerini düzenleyen farklılaştırılmış teselsül ilkesinden almaktadır, maddeye göre “birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları halinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zararlardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur.” Asıl ticari faaliyetin, holding yönetim kurulundan talimat almaksızın, yavru şirket tarafından yürütülmesi halinde, holding şirketinin yönetim kurulu üyelerinin söz konusu yavru şirketlerin faaliyetlerinden sorumluluğu yavru şirket yönetim kurulu üyelerine nazaran daha az olmaktadır.

 TTK md. 557(1) hükmünde düzenlenmiş olan “zararın yükletilebilmesi” kavramıyla, zararın bir kişiye isnat edilebilmesi, yani zararla ile zarar veren kişinin eylemi arasında uygun nedensellik (illiyet) bağı olması gerektiği ifade edilmektedir.[7] Bu nedenle, yavru şirketin faaliyetinden doğan zarar nedeniyle, holding yönetim kurulunun sorumluluğunun sınırlı olabilmesi için, yavru şirket yönetim kuruluna veya yöneticilerine zarar doğuran eyleme yol açacak her hangi bir talimat vermemiş olması gereklidir.

TTK Nezdindeki Şirketler Topluluğu Hükümlerinden Doğabilecek Sorumluluk

Holding şirketlerinin, hakimiyeti altındaki yavru şirketler üzerindeki egemenliği süreklidir ve holding çatısı altındaki şirketler bir ana politikayı takip ederek çalışmaktadırlar; fakat bu durum yavru şirketlerin çalışma alanlarının gerektirdiği şekilde özgür bulunmalarını engellemez. Holding çatısı altındaki şirketler ayrı tüzel kişiliklere sahiptir ve karşımıza çıkan birlik manzarası bir birleşme anlamına gelmemektedir[8].

Öte yandan, söz konusu holding aynı zamanda TTK ışığında bir şirketler topluluğu olarak da değerlendirebilecek bir yapı oluşturabilir. Holdingden farklı bir kavram olan şirketler topluluğunun varlığından söz edebilmek için; (i) TTK md. 195(4) ışığında ve 27 Ocak 2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin md. 105 hükmü uyarınca bir hâkim şirket ile en az iki bağlı şirketin varlığı, ve (ii) TTK md. 195(1) uyarınca bir hâkim şirketin bağlı şirketleri üzerinde sermaye çoğunluğu veya oy çoğunluğu ya da yönetim organında üye çoğunluğu vasıtasıyla hâkimiyet kurmuş olması gerekmektedir. Dolasıyla, şirketler topluluğu holding şirketi gibi bir anonim şirket türü değildir[9], fakat bu iki şartın bir holding şirketi için gerçekleşmesi halinde holding şirketi bir hâkim şirket ve ona bağlı olan en az iki yavru şirketin varlığı ile bir şirketler topluluğu ortaya çıkabilmektedir.

Holding şirketinin bu şekilde aynı zamanda şirketler topluluğu olarak değerlendirilebilmesi halinde, TTK kapsamında şirketler topluluğuna uygulanacak özel hükümler hâkim şirket olarak değerlendirilecek olan holding şirketini de etkileyecektir. Burada özellikle hâkim şirketin sorumluluğu doğabilecek durumlara kısaca değinmek gerekmektedir.

Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması ve Buna Bağlanan Sonuçlar

Bir hâkim, şirketin bağlı şirketler üzerinde hâkimiyetini kullanması başlı başına hukuka aykırı değildir. TTK md. 202, hâkimiyetin kullanımına ilişkin olarak, yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen işlemler ve genel kurulda alınan bazı önemli kararlar sonucu olmak üzere iki farklı hukuka aykırılık hali düzenlemektedir. Bu haller, hâkim şirketin sorumluluğunu doğurmaktadır.

TTK md. 202/1 ile düzenlenen bu ilk kategori, yönetim kurulunun yetkisine giren, bağlı şirketin kayba uğratılmasına yol açan ve yönetim kurulunun özen borcunun ihlalini oluşturabilecek belli işlem ve fiilleri kapsamaktadır. Buna göre, hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz. Buradaki kayıp kavramı, hem şirket malvarlığının veya karlılığının azaltılmasını hem de riske sokulmasını kapsamaktadır. TTK md. 202/1 kapsamında özellikle bu sonucu doğurabilecek bazı işlem ve kararlar tahdidi olmaksızın sayılmış ve bağlı şirketin bu işlemlerden kaynaklanan kaybının, o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilmemesi veya kaybın nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınmaması, durumları hukuka aykırı kabul edilmiştir.

TTK md. 202/2 ile düzenlenen ikinci kategori, bağlı şirketin genel kurulunda alınan yapısal nitelik ve önemdeki kararları kapsamaktadır. Burada hukuka aykırılığa sebep olan, birleşme, bölünme, tür değiştirme, fesih, menkul kıymet çıkarılması ve önemli esas sözleşme değişikliği gibi işlemlerin hâkimiyet kullanılarak alınmış olması ve bağlı şirket bakımından açıkça anlaşılabilir nitelikte haklı bir sebebin olmamasıdır.

Güvenden Doğan Sorumluluk

TTK md. 209 uyarınca, hâkim şirket veya holding şirketi, topluluk itibarının, topluma veya tüketiciye güven veren bir düzeye ulaştığı hâllerde, bu itibarın kullanılmasının uyandırdığı güvenden sorumludur. Burada düzenlenen sorumluluk bağlı şirket ile ticari ilişki içerisinde olan taraflara karşıdır.

Sonuç

Bir holding şirketi, bir anonim şirketin, bir veya daha fazla şirkete yönetim ve kontrol imkânı verecek şekilde katılması ile ortaya çıkan, konu itibariyle sadece diğer şirketlere katılım ile sınırlı olan anonim şirketin bir türüdür. Kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tabi olan bu anonim şirket türü, kanuni yedek akçe zorunlulukları ve yönetim bütünlüğü bakımından bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Şirketler topluluğundan farklı olan holding şirketleri, şirketler topluluğunun mevcudiyeti için gereken şartların varlığı halinde aynı zamanda şirketler topluluğunun tepede bulunan hâkim şirkete ilişkin sorumluluk hükümleri ile de bağlı olabileceklerdir.

[1] Pulaşlı Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2013, s. 151-152.

[2] Pulaşlı Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt I, Ankara 2011, s. 275-277.

[3] Çakır Rasim Can, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda holding şirketler, Dünya Gazetesi, 24 Ocak 2014, http://www.dunya.com/gundem/6102-sayili-turk-ticaret-kanununda-holding-sirketler-haberi-235659.

[4] Üçışık Güzin, Çelik Aydın, Anonim Ortaklıklar Hukuku, I. Cilt, 2013, s.88-91.

[5] Pulaşlı Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2013, s. 151-152.

[6] Pulaşlı Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt I, Ankara 2011, s. 275-277.

[7] Tekinalp Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2015, s.464.

[8] Üçışık Güzin, Çelik Aydın, Anonim Ortaklıklar Hukuku, I. Cilt, 2013, s.89.

[9] Pulaşlı Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt I, Ankara 2011, s. 276.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.