Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi

Nisan 2019 Tuna Çolgar
% 0

Giriş

Türkiye’de faaliyet göstermekte olan futbol kulüplerinin birçoğu halen dernek statüsünde faaliyetlerini sürdürür. Özellikle Türkiye Süper Ligi ve birinci lig seviyesinde faaliyet gösteren futbol kulüplerinin bütçe yapıları ve gelir-gider seviyeleri dernek yapısı altında idare edilme düzeyini oldukça aşmış durumdadır. Dernek statüsündeki futbol kulüplerinin şirketleşmesi ile mali bünyenin güçlendirilmesi ve futbol kulüplerinin çağdaş bir yapıda faaliyet göstermesinin temini amaçlanır.

Dernek statüsündeki futbol kulüplerinin şirketleşmesi iki temel alanda avantaj sağlar. Bunlar ekonomik avantajlar ve yapısal avantajlar olarak ön plana çıkar.

Ekonomik Avantajlar

Derneklerin ticari işletmeler vasıtası ile ticari faaliyet göstermelerinden çok daha esnek ve etkili ticaret yapılmasını sağlayacak bir yapı olan anonim şirket yapılanması ile hem faaliyet alanları genişletilebilir hem de gelir çeşitliliği sağlanır. Kurulacak olan anonim şirketin esas sözleşmesi geniş düzenlenerek, değiştirilmesi oldukça güç olan dernek tüzüğünün sınırlamalarından ziyade anonim şirketin gerçekleştirilecek faaliyetlere özgülenmiş esas sözleşmesi ile düzenlenmiş olan faaliyetlerin yürütülmesi gelir çeşitliliği ve gelirlerin yatırım olarak değerlendirilmesi konusunda büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Anonim şirket yapılanması ile elde edilecek bir diğer imkân da yatırım ve finansman kolaylığıdır. Dernek yapısından farklı olarak, anonim şirket kâr elde etme amaçlı bir yapılanma olduğundan yatırım yapma ve yatırımlarını finanse edebilme olanağına sahiptir. Dernek yapısından şirket yapısına geçen bir futbol kulübü, çeşitlendirdiği gelirlerini, belirli bir süre için, futbol dışında da yatırım olarak değerlendirerek futbola daha büyük bir finansman sağlama yoluna gidebilme imkânına sahip olacaktır.

Şirket yapısına geçerek gelirlerini çeşitlendiren futbol kulübünün kredibilitesi de oldukça artar. Gelirlerin çeşitlenmesi ve teminat araçlarının çoğalması ile bankalardan alınabilecek kredi olanakları artmakta ve şartları daha uygun hale gelir. Şeffaflaşma hem kredibilitenin en önemli şartlarından biri hem de en önemli sonuçlarından biridir. Şirketleşme ile kredibilitesi artan futbol kulübünün şeffaflaşması da kaçınılmaz olacaktır.

Futbol kulübünün şirketleşmesinin bir diğer getirisi de gelirleri, yatırımları, kredibilitesi ve şeffaflığı artan futbol kulübünün sponsor çeşitliği de aynı oranda artması olacaktır. Sponsor gelirleri artan, reklam gelirlerinde çeşitlilik sağlayan futbol kulübünün asıl amacı olan futbol şubesinin başarısının sağlanması yolunda büyük bir adım atılmış olacaktır.

Şirketleşme işleminin tamamlanmasından sonra kulübü daha da ileriye taşıyacak bir adım da halka arzdır. Dernek yapısı ile halka arz yapılamayacağı için, şirketleşme süreci ile kulübe büyük bir gelir sağlanmasına neden olacak halka arz için de ilk adım atılmış olacaktır.

Yapısal Avantajlar

Tüzük ile yönetilen derneklerin yönetsel mekanizmaları da Dernekler Kanunu’nda ve tüzüğünde yer aldığı şekilde yapılanmaktadır. Bu yönetsel mekanizmaların daha hızlı ve verimli çalışması da şirketleşmenin sağladığı en büyük avantajlardan biridir. Dernekler Kanunu kapsamından çıkıp Ticaret Kanunu kapsamına giren, tüzük düzenlemesinden ayrılan ve esas sözleşme ve sözleşmeler vasıtasıyla yönetilmeye başlayan futbol kulübünün karar alma mekanizmaları hızlanmış ve verimliliği de artmış olacaktır.

Anonim şirket yapısı ile yönetilmeye başlayan futbol kulübünün yönetiminin toplanması, görev dağılımının yapılması ve yetkilerinin kullanımı da kurumsallaşma kriterlerine uygun yapıldığında yönetimde sağlanan verimlilik ve sürdürülebilirlik de en üst seviyelere çekilebilecektir.

Futbol kulüplerinin şirketleşmesi ile yönetimdeki profesyonelleşme de artırılacaktır. Futbol kulübü yönetiminde sıklıkla rastlanan gönüllülük esasına dayalı yönetimler, profesyonelleşme imkânı ile daha verimli ve sürdürülebilir bir yönetim yapısına kavuşmuş olacaktır.

Futbol kulübünün şirketleşerek kurumsallaşması ve profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının da azaltılmasını da sağlayacaktır. Her yöneticinin uzman olduğu konuda yönetim yetkilerini kullanması ve sorumluluk üstlenmesi de şirketleşmeye geçiş ile elde edilebilecek avantajlardan biridir.

Şirketleşme sürecinde tek bir şirket kurmak yerine futbol şubesinin devredileceği bir şirket ve bu şirketin iştiraki olan ve ticari faaliyetleri yürütecek ayrı bir şirket kurularak faaliyetlerin ayrışması ve gelir gider dengesinde avantajlar sağlanması da mümkün olacaktır.

Şirketleşme İşlemleri

 Bir kulübün futbol şubesini şirkete devretmesi Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü (“Statü”) madde 76/5’te “Futbolla uğraşan bir kulüp futbol şubesini ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kurulmuş bir anonim şirkete devredebilir. Kendisini bir ticari kuruluş olarak yeniden yapılandıran bir kulüp tescilini başka bir şehre transfer edemez. Bu gibi transferlerde futbol oyununun tanıtımı, güçlendirilmesi ve çıkarları öncelik taşır.” ifadesiyle düzenlenir. Bu ifadeye göre futbol şubesinin devri halinde, şubenin tüm aktif ve pasiflerinin birlikte devralınması gerekir.

Ek olarak Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı madde 15/2(g) de futbol şubesinin anonim şirket adına tescili için “Derneğin futbol Şubesinin tüm aktif ve pasifiyle devralınmasına dair ve dernekle devir sözleşmesi yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine dair genel kurul kararı ile kararın yayınlandığı ticaret sicili gazetesi” sunulmasını gerektiğini düzenler.

Şu halde yukarıda belirtilen mevzuat düzenlemelerine göre, futbol şubesini şirketleştirmek isteyen dernek bir genel kurul toplayarak tüzüğünde belirtilen çoğunlukla şirketleşme kararı almalıdır. Bu aşamada şirketleşmenin hangi yapıda yapılacağı önem arz eder. Futbol şubesinin devredileceği anonim şirkette derneğin pay sahibi olup olmayacağına bu genel kurulda karar verilmesi gerekir. Genel kurulca verilen şirketleşme kararının yanında, şirketleşme işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması için dernek yönetim kuruluna yetki verilmesi kararlaştırılmalıdır.

Genel kurulunda şirketleşme kararı alan dernek ile bu amaçla kurulmuş olan anonim şirket, futbol şubesinin devrine ilişkin bir devir sözleşmesi imzalayarak ve ekine bir devir bilançosu ekleyerek gerekli tüm diğer belgelerle beraber Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunmalıdır.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısında başvuruyu karara bağlayacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun şirketleşmeye onay vermesini takiben, futbol şubesinin dernekten anonim şirkete devri tamamlanmış olur. Devir işleminin gerçekleşmesinden sonra futbol takımına ait logo, marka ve isim haklarının ve bunların yanında futbol şubesi ile ilgili tüm sözleşmelerin dernekten şirkete devredilmesi gereklidir. Ayrıca hak kaybını önlemek amacıyla, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara futbol şubesinin dernekten şirkete devrolduğuna ilişkin bildirimler vakit geçirilmeden tamamlanmalıdır.

Sonuç

Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının profesyonel ve bütünlük içinde yönetilmesi, çağdaş ve gelirleri artırıcı bir kurumsal yapıya kavuşması, hızlı karar mekanizmaları ile dinamik bir işleyişe sahip olması şirketleşme ile elde edilebilecek kazanımlardır. Futbol kulüplerinin de bu kazanımlarla daha başarılı süreçlere girmesi için şirketleşmeyi en kısa zamanda takvimlerine almaları gereği günümüz finansal yapısında kaçınılmazdır.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.