Tasfiye Memurlarının Görev, Yükümlülük Ve Sorumlulukları

Haziran 2014 Nilay Çelebi
% 0

Şirketlerin sona erme ve tasfiye sürecinde önemli rol oynayan tasfiye memurlarının görevleri, yükümlülükleri ve sorumlulukları aşağıda kısaca anlatılmıştır.

Tasfiye Memurları, Görev ve Yükümlükleri

Tasfiye memurlarının yerine getirmesi gereken görevler Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Tasfiye memurları kural olarak kendilerine kanun ile tanınmış yetkileri bizzat kullanır ve bunları üçüncü kişilere devredemez. Ancak belirli bir işin yerine getirilmesi veya bazı işlemlerin yapılabilmesi amacıyla, birden çok tasfiye memuru olması halinde memurlardan biri tarafından diğerine, ya da tasfiye memuru olmayan üçüncü bir kişiye temsil yetkisi verebilir (TTK m. 539/1).

Tasfiye memurları, şirketi tasfiye ile ilgili konularda mahkemelerde ve dış ilişkide temsil ederler. Aynı çerçevede avukat atayabilir, sulh olabilir, tahkim yapabilirler.

Tasfiye memurları tedbirli yönetici gibi hareket etmek zorundadır.

İlk Envanter ve Bilanço

Tasfiye memurları görevlerine başlar başlamaz, Şirket’in tasfiyenin başlangıcındaki durumunu incelerler. Şirket mallarına değer biçmek için uzmanlara başvurarak, Şirket’in malvarlığına ilişkin durumu ile finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilanço düzenler ve genel kurulun onayına sunar.

Envanter ve bilançonun genel kurulda onaylanmasından sonra, tasfiye memurları Şirket’in envanterde yazılı bütün malları, belgeleri ve defterlerine el koyar.

Alacaklıların Çağrılması ve Korunması (TTK m. 541)

Tasfiye haline giren Şirket için, alacaklılarının daveti yapılır ve bu kişiler alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar. Tasfiye memurları, alacaklı oldukları Şirket defterlerinden veya ilgili belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişilere taahhütlü mektupla, diğer alacaklılara ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket’in internet sitesinde birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona erdiğini bildirilir ve alacaklarını istemeye davet edilirler. Alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa da alacaklarının tutarı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir.

Tasfiye memurları, Şirket’in henüz muaccel olmayan ve hakkında uyuşmazlık bulunan borçları yeterli güvence ile teminat altına alınmadıkça veya Şirket varlığının pay sahipleri arasında paylaşımı bu borçların ödenmesi şartına bağlanmadıysa, söz konusu borcu karşılayacak tutarda parayı notere depo ettirir. Tasfiye memurları, bu hükme aykırı hareketleri nedeniyle haksız ödedikleri paralardan TTK m. 553 uyarınca sorumlu olurlar.

Diğer Tasfiye İşlemleri (TTK m. 542)

Tasfiye memurlarının diğer tasfiye işlemlerine ilişkin yükümlülükleri kısaca aşağıda sayılır (TTK m. 542):

  • Tasfiye memurları günlük işlere devam etmek, başlanmış işlerin sona erdirilmesini yapmakla yükümlüdürler. Tasfiyenin gerektirmediği yeni işlemler yapamazlar.
  • Pay bedellerinin ödenmemiş kısmı tahsil edilir. Aktifler paraya çevrilir. Aktifleri teker teker veya gruplar halinde satma yetkisi tasfiye memurlarına aittir. Genel kurulda aksi kararlaştırılmadıkça tasfiye memurları aktifleri pazarlık yoluyla satabilirler (TTK m. 538/1).
  • Borçlar ödenir, yükümlülükler yerine getirilir. Tasfiye memurları, aktifleri paraya çevirmek ve Şirket borçlarını, bu borçların ilk tasfiye bilançosundan ve alacaklılara yapılan çağrı sonucunda anlaşılan duruma göre Şirket malvarlığından fazla olmadığı belirlenmiş ise, ödemek zorundadır.
  • Şirket’in borçları malvarlığından fazla ise, bu durumu derhal mahkemeye bildirirler. Bu halde mahkeme iflasa karar verirse, tasfiye iflas hükümlerine göre yapılır.
  • Tasfiye işlemleri, mümkün olan en kısa sürede bitirilir ve tasfiye memurları, işlemlerin düzenli yürütülmesi ve güvenliği için gerekli defterleri tutar.
  • Tasfiye memurları, hesap verilebilirlik ilkesi bağlamında, tasfiyeyi 1 yıl içinde bitirememişlerse, ‘tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yılsonu’ tasfiyeye ilişkin finansal tabloları hazırlayacakları gibi, tasfiye sonunda tasfiye hakkında kesin bilançoyu düzenlemek ve genel kurula sunmak, soruları cevaplamakla yükümlüdür.
  • Tasfiye sırasında elde edilen paralardan Şirket’in süregelen harcamaları için gerekli olan kapsam dışında kalan paraları bankaya, Şirket adına yatırırlar.
  • Vadesi gelmemiş borçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca kısa vadeli kredilere uygulanan oran üzerinden iskonto ederek derhâl öderler.
  • Pay sahiplerine tasfiye işlerinin durumu hakkında bilgi ve istedikleri takdirde bu konuda imzalı belge verirler.

Pay Sahiplerine Dağıtım (TTK m. 543)

Borçlar ödenip pay bedelleri geri verildikten sonra genel kurul kararı ile pay sahiplerine ödedikleri sermaye ve imtiyaz hakları oranında dağıtım yapılır.

Dağıtımın yapılabilmesi için alacaklıların üçüncü defa çağrılmasından sonra 1 yıl geçmiş olması gerekir. Ancak, alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkemeden 1 yıl geçmeden dağıtmaya izin verilmesi talep edilebilir.

Tasfiye bakiyesi ilke olarak para olarak dağıtılır, ancak esas sözleşmede aynen iade öngörülmüş olabilir (TTK m. 543/3).

Defterlerin Saklanması (TTK m. 544)

Tasfiye memurları tasfiye sonunda ticari defterler ve diğer belgeleri (tasfiye işlemleri de dâhil) TTK m. 82 kapsamında saklamakla yükümlüdürler. Tasfiye memuru, genel kurulda bu yönde karar aldırmalıdır ve defterler 10 (on) yıl süreyle Sulh Hukuk Mahkemesince saklanır.

Ticaret Sicil Kaydının Silinmesi (TTK m. 545)

Tasfiye memurları, tasfiyenin sona ermesi üzerine şirket unvanının sicilden silinmesi için ilgili sicil memurluğuna başvurur.

Bildirimler

Tasfiye memurları vergi dairesine, bankalara ve ilgili diğer resmi makamlara bildirim yapmalı ve tasfiye beyannamesi vermelidir.

Tasfiye Memurlarının Sorumlulukları

TTK m. 546/2 tasfiye memurlarının sorumluluğu hakkında anonim şirkette sorumluluğa ilişkin m. 553’e yollamada bulunur.

İlgili hükme göre kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem Şirket’e hem pay sahiplerine hem de Şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.

TTK m. 541/4 alacaklıların çağrılması ve korunmasına ilişkin ilgili maddede öngörülen hükümlere aykırı hareket eden tasfiye memurları, haksız ödedikleri paralardan TTK m. 553 uyarınca sorumlu olacaklardır. Ayrıca ihtilaflı bulunan alacakların karşılığını TTK m. 541/3 uyarınca notere depo etmeyen tasfiye memurları da alacaklılara karşı TTK m. 553 uyarınca sorumlu olur.

Maddede öngörülen sorumluluk kusur sorumluluğudur ve burada, tasfiye memurlarının görevlerini yerine getirirken özen yükümlülüğüne uygun davranıp davranmadıkları araştırılır. Buna göre, görev yüklenen kişi görevinin yerine getirilmesinde gerekli özeni göstermezse sorumlu olur. Tasfiye memurlarının kusurlu olduğunun ispatı davacıya aittir.

İlgili madde uyarınca sorumluluk müteselsil olmakla birlikte, müteselsil sorumluluk ancak tasfiye memurlarının birlikte yönetim ve temsilinin söz konusu olduğu hallerde geçerli olur. Eğer, genel kurul kararı ile tasfiye memurları arasında görev dağılımı yapılmış ve tasfiye memurlarına münferiden işlem yapma yetkisi verilmişse, her memur kendi yaptığı işlemden bizzat sorumlu olur.

Tasfiye memurlarının kanundan veya esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde şirket, pay sahibi veya şirketin alacaklıları sorumluluk davası açabilirler. Dava, zararın ve sorumlunun öğrenildiği tarihten itibaren iki ve herhalde zararı doğuran eylemden itibaren beş yıl içinde açılmalıdır. Bu sürelerin geçmesi ile dava zamanaşımına uğrar. Ancak zararı meydana getiren fiil 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil ediyorsa ve daha uzun bir zamanaşımı öngörülmesi halinde, tazminat davası da bu zamanaşımı süresi içinde açılabilir (TTK m. 560).

Sonuç

TTK uyarınca sona erme ve tasfiye sürecine giren şirkete tasfiye memuru atanır ve artık tasfiye bu memurlar tarafından gerçekleştirilir. Bu kapsamda tasfiye memurlarının önemli rolü olmakla beraber sorumlulukları da önemlidir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Gemi Sicil Yönetmeliği
Hukuki Gelişmeler
Gemi Sicil Yönetmeliği

Gemi Sicil Yönetmeliği (Yönetmelik) 12.05.2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 31.12.1956 tarihli ve 4/8520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gemi Sicili Nizamnamesi ile 13.03.1957 tarihli ve 4/8807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile...

Ticaret Hukuku 16.05.2023
Anayasa Mahkemesi İmtiyaz Sözleşmesinde Sözleşmeci Şirket Lehine Tanınan Hakların Yönetmelikle Kısıtlanmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Olarak Değerlendirdi
Hukuki Gelişmeler
Anayasa Mahkemesi İmtiyaz Sözleşmesinde Sözleşmeci Şirket Lehine Tanınan Hakların Yönetmelikle Kısıtlanmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Olarak Değerlendirdi

Anayasa Mahkemesi’nin 28.12.2022 tarihli ve 2017/36186 başvuru numaralı kararı (Karar) 19.04.2023 tarihli ve 32168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar’da Turkcell’in tarafı olduğu imtiyaz sözleşmesinin koşullarında yönetmelikle yapılan tek yanlı değişikliklerin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmedildi...

Ticaret Hukuku 22.05.2023
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği
Hukuki Gelişmeler
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği (Yönetmelik) 25.05.2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve...

Ticaret Hukuku 26.05.2023
Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hukuki Gelişmeler
Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 14.04.2023 tarihli ve 32163 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yapılan önemli değişiklikler aşağıda özetlenir...

Ticaret Hukuku 18.04.2023
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) 01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Torba Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi...

Ticaret Hukuku 02.02.2023
Alman Tedarik Zinciri Kanunu Yürürlüğe Girdi
Hukuki Gelişmeler
Alman Tedarik Zinciri Kanunu Yürürlüğe Girdi

1 Haziran 2021 tarihinde Alman Federal Meclisi (Bundestag) tarafından kabul edilen Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun (Kanun) 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren en az 3.000 çalışanı olan Alman şirketlerine uygulanacak. 1 Ocak...

Ticaret Hukuku 24.01.2023
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

29.12.2022 tarih ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) yayımlandı. Yönetmelik ile 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi...

Ticaret Hukuku 30.12.2022
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 07.12.2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 07.12.2022
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Yayımlandı

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği (Yönetmelik) 27.08.2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı...

Ticaret Hukuku 29.08.2022
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yapan Yönetmelik) 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 26.08.2022
İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

İhracat Destekleri Hakkında 5973 sayılı ve 17.08.2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 22.08.2022
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayımlandı

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yönetmeliği) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 19.08.2022
Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 01.06.2022 tarihli ve 2021/85 E. 2022/60 K. sayılı kararı (Karar) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar ile 29.06.2021 Tarihli ve 74 Numaralı Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi...

Ticaret Hukuku 18.08.2022
Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m. 4/3(e)’nin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m. 4/3(e)’nin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 01.06.2022 tarihli ve 2020/94 E. 2022/61 K. sayılı kararı (Karar) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar ile 13.10.2020 Tarihli ve 68 Numaralı Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi...


Ticaret Hukuku 18.08.2022
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’de Yayımlandı

7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7416 sayılı Kanun”) 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Ticaret Hukuku 08.07.2022
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi-I
Hukuki Gelişmeler
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi-I

İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi

Ticaret Hukuku 28.08.2020
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Ticaret Hukuku 9.10.2020
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 16.10.2020
TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Ticaret Hukuku 29.12.2020
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Ticaret Hukuku 4.01.2021
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik

Ticaret Hukuku 4.01.2021
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 3.02.2021
Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 15.02.2021
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Ticaret Hukuku 22.02.2021
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ
Hukuki Gelişmeler
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Ticaret Hukuku 6.04.2021
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Ticaret Hukuku 1.06.2021
“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 27.09.2021
Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı

Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı

Ticaret Hukuku 28.10.2021
7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Ticaret Hukuku 9.11.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.