Anonim Şirketlerde Pay Rehni

Mayıs 2018 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem
% 0

Anonim şirketlerde pay rehni Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) özel olarak düzenlenmez. Bu nedenle rehne ilişkin genel kuralı düzenleyen Türk Medeni Kanunu (“TMK”) hükümleri uygulanır. TMK m. 954 uyarınca devredilebilir alacaklar ve diğer haklar üzerinde rehin kurulabilir. Anonim şirketlerde pay üzerinde kurulacak rehin “hak üzerinde kurulmuş bir rehin hakkı” niteliğindedir. Rehin pay sahipliği hakları üzerinde kurulur. Alacak ve haklar üzerinde kurulan rehin, taşınır rehnine ilişkin esaslara bağlıdır (TMK m. 954/2).

Pay Üzerinde Rehin Hakkının Kurulması

Genel Olarak. Anonim şirket payı üzerinde rehin hakkı, borçlandırıcı işlemin ardından tasarruf işleminin yapılmasıyla kurulur.

Borçlandırıcı işlem rehin sözleşmesidir (TMK m. 955/1, 3). Rehin sözleşmesinin konusu bir kimsenin sahip olduğu anonim şirket payı üzerinde alacaklı lehine rehin kurma borcunun üstlenilmesidir. Tasarruf işleminin yapılması yükümlülüğünü doğurur. Rehin sözleşmesinin tarafları rehin veren ve alacaklıdır. Rehin veren, teminat altına alınacak alacağın borçlusu veya üçüncü bir kişi olabilir. Alacaklı ise, rehin hakkının feriliği gereği, yalnızca rehinle teminat altına alınacak alacağın sahibi olabilir.

Rehin sözleşmesinden sonra tasarruf işlemi yapılmalıdır. Tasarruf işlemi, payın senede bağlanıp bağlanmadığına (TMK m. 955/1, 3) ve pay senedinin türüne göre değişiklik gösterir (TMK 956). Bu iki hukuki işlem aynı anda yapıldığında tek işlem görüntüsü verse de, art arda yapılmış iki farklı işlem söz konusudur.

Rehin hakkının kuruluşunun bir diğer şartı, rehin verenin tasarruf yetkisine sahip olmasıdır.

Senede Bağlanmamış Paylar. Senede bağlanmamış pay (çıplak pay) üzerinde rehin hakkının kurulması için rehin sözleşmesinin yapılması yeterlidir (TMK 955/3). Burada sözü edilen rehin sözleşmesi, borçlandırıcı işlem olan rehin sözleşmesinden farklı olarak tasarruf işlemi niteliğindedir. Tasarruf işlemi niteliğindeki rehin sözleşmesinin yazılı olması geçerlilik şartıdır.

Kaydileştirilmiş paylar da çıplak pay niteliğindedir. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin teminat sözleşmeleri Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”) m. 47’de düzenlenir. Buna göre, Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde kayden izlenen sermaye piyasası araçlarını konu alan teminat sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır. Maddede sözü edilen teminat sözleşmesi de tasarruf işlemi niteliğindedir. Teminat sözleşesinin yapılmasıyla rehin kurulmuş olur. Kaydileştirilmiş pay üzerinde kurulan rehin hakkının MKK’ya bildirilmesi rehin hakkının üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi açısından önemlidir. Nitekim SPK m. 13/5 uyarınca kayden izlenen sermaye piyasası araçlan üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde, MKK'ya yapılan bildirim tarihi esas alınır.

Senede Bağlanan Paylar. Anonim şirketin payları senede bağlanmışsa bunlar üzerinde de rehin hakkı kurulabilir. Anonim şirketin çıkardığı pay senetleri kıymetli evrak niteliğindedir. Ancak, ortaklık hakkının ve borçlarının doğumu bakımından pay senedinin çıkarılması, kambiyo senetlerinde olduğu gibi kurucu değil, açıklayıcı niteliktedir. TTK m. 484/1 kapsamında anonim şirket, hamiline veya nama yazılı pay senedi çıkarabilir. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz.

TMK m. 956 kapsamında rehin hakkı, senedin hamiline veya nama yazılı olmasına göre farklı esaslara bağlıdır.

Hamiline Yazılı Senetler. Hamiline yazılı senetlerin rehninde TMK m. 956/1’deki kural uygulanır: hamiline yazılı senetlerin rehni için senetlerin rehinli alacaklıya teslimi yeterlidir. Tasarruf işlemini zilyetliğin devri ve ayni sözleşme oluşturur. TMK m. 939/3 uyarınca, taşınır fiilen yalnız rehnedenin hakimiyetinde kaldığı sürece rehin hakkı doğmaz. Bu nedenle, zilyetliğin alacaklıya devri, rehin verenin, pay senedi üzerindeki münhasır zilyetliğini sona erdirecek şekilde gerçekleşmelidir. TTK m. 647 uyarınca da mülkiyet veya sınırlı bir ayni hak kurulması amacıyla kıymetli evrakın devri için zilyetliğin devri şarttır. Üzerinde rehin hakkı kurulan taşınırın zilyetliğinin rehin hakkı sahibine devri, rehin hakkının aleniyetini sağlar. Hamiline yazılı senedin zilyetliğinin alacaklıya devrinin rehin kurmak amacıyla gerçekleştirildiği yönündeki irade beyanı uyuşması ayni sözleşmeyi oluşturur. Buradaki ayni sözleşme herhangi bir şekil şartına tabi değildir; açıkça yapılabileceği gibi zımnen de yapılabilir. Zilyetliğin devri ve ayni sözleşme şartları sağlandığında rehin hakkı kurulmuş olur.

Tarafların, gerekmemekle beraber, temlik veya ciro ve teslim gibi bir yöntemi benimseyerek rehin kurmaları da olasıdır.

Hamiline yazılı senetlerin maliki olmayan bir kimsenin, rehinli alacaklıya bu senetler üzerinde rehin hakkı tanıması durumunda, TMK m. 990 uyarınca, üçüncü kişi durumunda olan rehinli alacaklının iyiniyeti korunur.

Nama Yazılı Senetler. Nama yazılı senetlerde TMK m. 956/2 kapsamında iki seçenek söz konusu olur: (i) yazılı bir rehin sözleşmesi yapılması ve nama yazılı senetlerin teslimi (TMK m. 955/1) veya (ii) nama yazılı senedin ciro ve teslimi (TTK m. 647/2; TTK m. 689/1) gerekir. Buradaki teslimden zilyetliğin geçirilmesi anlaşılır.

Yazılı rehin sözleşmesinde, kıymetli evrak ile bağlantı kurulmalıdır, çünkü ikisi birbirinden ayrı ayrı tedavül edemez. Borçlunun senet kendisine ibraz edildiğinde gerçek hak sahibini saptayabilmesi gerekir. Rehin beyanı nama yazılı pay senetleri üzerine yazılırsa bu ciro niteliğinde olur (TTK m. 689/1). Öte yandan, nama yazılı pay senedi devir beyanı ile devredildiyse burada borçlar hukuku ilkesi olan “kimse hakkından fazlasını başkasına geçiremez” kuralı uygulanır ve rehin hakkı iyiniyetle kazanılamaz.

TMK m. 956/2 uyarına diğer kıymetli evrakın rehni için senedin ciro edilmiş veya yazılı devir beyanı yapılmış olarak teslimi gerekir. Diğer kıymetli evraktan anlaşılması gereken ciro ve teslim yoluyla devredilen emre yazılı senetler ile devir beyanı ve teslimle devredilen nama yazılı senetlerdir (TTK m. 647/2). TTK m. 490/2 uyarınca, nama yazılı pay senetleri ciro ve zilyetliğin devri ile devredildiğinden, nama yazılı pay senetleri kanunen emre yazılı senetlerdir. Emre yazılı senetlerin devrine TTK m. 689/1 hükmü uygulanır ve rehin, rehin cirosu ve senedin zilyetliğinin geçirilmesiyle gerçekleşir.

Rehin cirosu, senedin üzerine veya alonja “bedeli teminattır”, “bedeli rehindir” ibaresini veya rehnetmeyi belirten diğer herhangi bir kaydı içeren cironun yapılması ve rehin veren tarafından imzalanması ile yapılır (TTK m. 683, m. 689). Bunun yanı sıra, beyaz ciro (TTK m. 683/1) yoluyla da rehin hakkı kurulabilir. Bu halde gizli rehin cirosu söz konusu olur.

İlmühaberler. İlmühaberler hamiline veya nama yazılı senetlerin yerini tutmak üzere pay senetleri bastırılıncaya kadar çıkarılan senetlerdir (TTK m. 486/2). İlmühaberler pay senetleri ile aynı işleve sahiptir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır (TTK m. 486/2). Bu nedenle ilmühaberler de kıymetli evrak ve kanunen emre yazılı senettir. Nama veya hamiline yazılı paylar için çıkarılan nama yazılı ilmühaberlerin rehnine de nama yazılı senetlerin rehnine ilişkin hükümler uygulanır.

Rehin Hakkının Kapsamı

Üzerinde rehin hakkının kurulduğu pay sahipliği hakları, aydınlatıcı ve koruyucu haklar dışında kalan mal varlığına ilişkin haklardır (kar payı hakkı, tasfiye payı hakkı, bedelsiz pay alma hakkı, rüçhan hakkı, tesislerden yararlanma hakkı ve hazırlık dönemi faizi alma hakkı).

Hamile yazılı pay senetleri açısından, kar payı kuponlara bağlanmışsa ve senetten ayrı bulunuyorsa, aksine sözleşme olmadıkça ve kuponlar da usulüne uygun olarak rehnedilmemişse, kar payı asıl rehnin kapsamında değildir. Bununla beraber, kar payı kuponları asıl senedin üstünde ise ve senetle beraber teslim edilmişse, kar payı kuponlarının da rehnedildiği ve kar payının da rehnin kapsamında olduğu kabul edilir.

Paraya çevrilmesi mümkün olmayan aydınlatıcı haklar (bilgi alma hakkı, inceleme ve denetleme hakkı) ve koruyucu pay sahipliği hakları (dava hakları, azlık hakları) rehnin konusunu oluşturmaz. Genel kurula katılma ve oy hakkı TTK m. 427/2 uyarınca rehin sözleşmesiyle rehinli alacaklıya bırakılabilir.

Rehin hakkı, mal varlığına ilişkin pay sahipliği haklarından yararlanma hakkı vermez. Rehinli alacaklının ne kullanma ne de yararlanma hakkı vardır. Malvarlığına ilişkin hak, rehnin paraya çevrilmesi aşamasında önem kazanır. Nitekim rehin alacaklısı alacağın vadesi gelmedikçe malvarlığına ilişkin haklar üzerinde hak iddia edemez.

Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi

TTK m. 379 uyarınca, şirketin kendi paylarını ivazlı olarak edinmesi veya rehin olarak kabul etmesi belirli bir oranın üzerindeki paylar bakımından yasaktır. Sermayenin 1/10’unu aşmayan oranda paylar şirket tarafından iktisap edilebilir veya rehin alınabilir. Ancak bunun yapılabilmesi için genel kurulun, yönetim kurulunu yetkilendirmesi gerekir (TTK m. 379/2). Bu yetkilendirme en fazla 5 sene için yapılabilir. Yetkilendirme yapılırken, genel kurul iktisap edebilecek veya rehin alınabilecek payların itibari değer sayılarıyla toplam itibari değerlerini ve paylara (iktisap bedeli olarak) ödenecek bedelin alt ve üst sınırlarını da gösterir.

TTK m. 379 hükmüne aykırı olarak rehin alınan paylar üzerindeki rehin, rehin olarak kabul edildikleri tarihten itibaren en geç altı ay içinde kaldırılır (TTK m. 385).

Payların rehnedilmesi yasağı kapsamında değerlendirilmesi gereken bir diğer konu da nama yazılı payların devrine ilişkin TTK m. 491 ve m. 492 kapsamında öngörülen yasak ve sınırlamanın pay rehinde de uygulanıp uygulanmayacağıdır. Öğretideki baskın görüş TTK m. 491 ve m. 492 hükümlerinin nama yazılı pay senetlerinin rehnine uygulanmayacağı yönündedir[1].

Sonuç

Anonim şirkette pay rehni, TTK’da özel olarak düzenlenmez. Bu nedenle TMK hükümleri uygulanır. Senede bağlanmamış payların rehninde TMK m. 955/3 hükmü geçerlidir ve yazılı bir devir sözleşmesi yapılmalıdır. Senede bağlanmış paylarda TMK m. 956 senedin türüne göre farklı hükümler getirir. Hamiline yazılı pay senetlerinin devri için senetlerin rehin alacaklısına devri yeterlidir (TMK m. 956/1). Nama yazılı pay senetleri için TMK m. 956/2 iki seçenek verir. Nama yazılı pay senetleri kanunen emre yazılı olduklarından rehin cirosu ve senetlerin zilyetliğinin devri ile rehnedilebilir (TTK m. 689) veya yazılı bir devir beyanı ve senetlerinin zilyetliğinin geçirilmesi ile rehnedilebilir (TMK 955/1).

Rehnin kapsamına malvarlıksal paysahipliği hakları girerken, aydınlatıcı ve koruyucu haklar rehnin kapsamı dışındadır.

Şirket sermayesinin %10’nu aşmayacak şekilde kendi paylarını ancak TTK m. 379’daki kurallar çerçevesinde rehin olarak kabul edebilir.

[1] Tekinalp, Ünal: Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları, İstanbul 2012, s. 23-24; Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, 1.Baskı, Ankara 2011, s. 1485; Akbulak, Yavuz: “TTK Işığında Anonim Şirketlerde Pay Senetleri”, Ankara Barosu Dergisi, 2006/1, s. 511.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.