Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih

Eylül 2014 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem
% 0

Giriş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu[1] (“TTK”) limited şirketlere ilişkin birçok yenilik içerir. TTK, düzenlediği yeni kurumların yanı sıra, mülga Türk Ticaret Kanunu[2] (“ETK”) ile düzenlenen kurumlara da önemli değişiklikler getirir. Bu değişikliklerden biri de limited şirketin haklı sebeple feshine ilişkindir.

TTK ile ilk defa düzenlenen anonim şirketin haklı sebeple feshi[3] ile limited şirketin haklı sebeple feshine ilişkin düzenlemeler birbirine paraleldir. Bununla beraber, haklı sebeple fesih davası açma hakkının anonim şirkette azlığa, limited şirkette ise herhangi bir pay sahibine tanınması, limited şirkette haklı sebeple feshin çıkma ile birlikte değerlendirilmesi ve ETK’dan beri varolan bir kurum olması nedeniyle, limited şirkete ilişkin bu düzenlemenin ayrıca incelenmesi gerekir.

Bu yazıda ETK döneminde de tanınan haklı sebeple fesih kavramından yola çıkarak, TTK’nın getirdiği yenilikler ışığında, limited şirketlerin haklı sebeple feshi ele alınır.

ETK ve TTK Uyarınca Haklı Sebeple Fesih

ETK Düzenlemesi

ETK m. 549, limited şirketin hangi hallerde infisah edeceğini düzenlerdi. Bu hallerden biri, haklı (muhik) sebeplerin varlığı halinde ortaklardan birinin talebi üzerine mahkemenin infisaha karar vermesiydi.

Nitekim ETK m. 551’de düzenlenen çıkma hakkı da dikkate alındığında, şirket ortağı, haklı sebeplerin varlığı halinde ister şirketten çıkmayı[4] isterse şirketin haklı sebebe dayanarak feshini talep edebilirdi.

TTK Düzenlemesi ile Getirilen Önemli Yenilik

TTK, limited şirketin haklı sebeple feshini m. 636’da düzenler. ETK m. 549’daki düzenleme ile benzer şekilde TTK, haklı sebeplerin varlığı halinde her ortağın mahkemeden şirketin feshini isteyebileceğini öngörür.

Bununla beraber, TTK m. 636/3 hükmü önemli bir yenilik içerir: Hâkim, şirketin feshi yerine, davacı ortağın çıkarılmasına veya başkaca duruma uygun düşen ve kabul edilebilir bir çözüme karar verebilir.

Eğer bu yönde bir hüküm ETK’da da yer alsaydı, iki kişilik limited şirketlerde çıkma ve çıkarma olamayacağı için zorunlu olarak şirketin feshine hükmedilen uygulamanın yerleşmesinin önüne geçebilirdi. Hâkimin fesih dışında bir çözüme hükmetmesine olanak sağlanabilirdi.

Bu nedenle TTK m. 636/3 şirketin devamı açısından olumlu bir düzenleme getirir.

Haklı Sebeple Fesih Davasının Özellikleri

Davanın Tarafları, Görevli ve Yetkili Mahkeme

Limited şirketin haklı sebeple feshi davasını herhangi bir ortak açabilir.

Anonim şirketlerde bu hak bir azınlık hakkı olarak düzenlenmişken, limited şirkette herhangi bir ortağın bu davayı açabilmesi ayırt edici bir özelliktir. Ancak limited şirketlerde ETK döneminde de tanınan ve TTK’da korunan ortakların çıkma ve çıkarılma hakları da dikkate alındığında, haklı sebeple fesih davası ortağın çıkması ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle, gerek ETK gerek TTK uyarınca bu hakkın her bir ortağa tanınması yerindedir.

Dava şirket tüzel kişiliğine karşı açılır.

Anonim şirketin haklı sebeple feshinde olduğu gibi, bu davada da görevli ve yetkili mahkeme şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesidir.

Haklı Sebep Kavramı

Gerek ETK gerek TTK, haklı sebeple fesih davasını düzenlerken haklı sebebin ne olacağı konusuna bir açıklık getirmez.

TTK’nın madde gerekçelerinde TTK m. 636, anonim şirketin haklı sebeple feshini düzenleyen m. 531’e atıf yapar. Gerekçe açıkça haklı sebebin kanunda tanımlanmadığını, bu kavramın yargı ve öğretiye bırakıldığını belirtir ve İsviçre öğretisinde haklı sebebe ilişkin kabul edilen bir takım örnekler sunar. Bu örnekler, genel kurulun birçok kez kanuna aykırı bir şekilde toplantıya çağrılmış olması, azlık hakları ile bireysel hakların devamlı ihlali, özellikle bilgi alma ve inceleme haklarının engellenmesi, şirketin sürekli zarar etmesi, dağıtılan kâr payının düzenli azalmasıdır.

Haklı sebebi tanımlarken, ETK döneminde öğreti ve yargı kararlarında kabul edilen haklı sebepler dikkate alınabilir. Öğretide de belirtildiği üzere kolektif şirketlerde haklı sebebe ilişkin düzenlemeler içeren ETK m. 161 ve m. 187, ETK döneminde haklı sebebin nasıl yorumlanacağına ışık tutabilir. Örneğin, ETK m. 187, bir ortağın şirketin yönetimi ve hesaplarının düzenlenmesinde şirkete ihanet etmesi, kendisine düşen esas görevleri yerine getirmemesi, kişisel çıkarları uğruna şirketin unvan ve malvarlığını kötüye kullanması, ya da hastalık veya başka bir sebepten ötürü şirket işlerini yapacak kabiliyet ve ehliyeti kaybetmesini, haklı sebep olarak kabul eder.

Gerek ETK gerekse TTK döneminde Yargıtay’ın çeşitli kararları da ortaklık ilişkisinin devamını çekilmez hale getiren çeşitli nedenlere işaret eder. Çoğunluk gücünün kötüye kullanılması; organların çalışamaz hale gelmesi; ortaklar arasında ciddi anlaşmazlık veya önemli husumet bulunması, çeşitli davalar açılması, suç isnadında bulunulması hatta çekişmelerin fiziksel şiddete varması, güven ilişkisinin zedelenmesi; ortaklara haksız menfaatler sağlanması; mali hakların ihlali, örneğin hiç veya yeterli kâr dağıtılmaması, şirketin devamlı olarak zarar etmesi ve amacını gerçekleştirmesine imkân kalmaması; pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme haklarının ihlali ve şirketin kötü yönetilmesi bu sebeplerden bazılarıdır.

Bu örnekler ışığında haklı sebep, ortaklık ilişkisinin dürüstlük kuralları uyarınca devamını olanaksız kılan hukuki olay olarak tanımlanabilir.

Limited şirketin feshine hükmedilebilmesi için, şirketin devamını sağlayan unsurların ortadan kalkması gerekir. Fesih, ancak davacı ortağın ileri sürdüğü sebeplerin, diğer kişilerin şirketin devamı konusundaki menfaatlerini aşması halinde söz konusu olmalıdır; haklı sebebin bu denli ağır olmaması halinde şirketin feshine karar verilmemelidir.

Özellikle, aşağıda daha ayrıntılı olarak incelenen, TTK m. 636’nın mahkemeye sunduğu, şirketin feshi yerine davacı ortağın şirketten çıkarılması veya kabul edilebilir başka bir çözüme hükmetmesi olanağı dikkate alındığında, haklı sebebin ağır olması gerekliliği önem kazanır.

Hâkimin Hükmedebileceği Diğer Olanaklar

TTK m. 636 uyarınca, mahkeme haklı sebeple fesih davasında davacı ortağın şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen başka bir çözüme hükmedebilir. Hakime tanınan bu takdir yetkisi, şirketin ayakta tutulması ve feshe ancak son çare olarak başvurulması açısından çok önemlidir.

Bu hüküm TTK’da ilk defa düzenlenen anonim şirketlerde haklı sebeple feshe ilişkin TTK m. 531 ile paraleldir. TTK, gerek anonim şirket gerekse limited şirketlerde açılan haklı sebeple fesih davasında hâkimin alternatif çözümlere hükmedebileceğini düzenleyerek, feshin, yani şirketin sona erdirilmesinin çok ağır bir sonuç olduğunu kabul eder. Şirketin feshi son çaredir.

TTK m. 636’teki bu yeni düzenleme sayesinde mahkeme, davacı ortağın ileri sürdüğü sebebi haklı bulsa bile şirketin feshine karar vermek durumunda değildir. Eğer şirketin devamı ekonomik ve rasyonel açıdan daha doğru bulunuyorsa, şirketin feshi yerine ortağın çıkarılmasına karar verebilir. Bu düzenleme, limited şirketin feshini talep eden davacı ortağın, ortaklık hakkını alarak şirketten ayrılmasında herhangi bir zarar bulunmayacağını kabul eder. Zira, her iki durumda da ortak, kendi ortaklık haklarını alır ve ortak sıfatı sona erer.

Haklı sebeple fesih davasında mahkeme, yalnızca fesih veya davacı ortağın çıkarılması ile sınırlı olmaksızın, duruma uygun başka çözümlere de karar verilebilir. Ancak bu çözümlerin ne olduğu TTK’da sayılmaz. TTK m. 636 hâkime geniş bir takdir yetkisi tanır. Hâkim somut olayın özelliklerine bakarak çözümlere karar verir.

Hâkimin duruma uygun düşen ve kabul edilebilir çözümler üretirken diğer ortaklar ile davacı ortağın görüşünü almasının “kabul edilebilirlik” ölçütü kapsamında gerekip gerekmediği öğretide tartışmalıdır. Zira hâkimin uygulayacağı çözümler, tüm ortakları etkileyecek nitelikte olabilir. Bununla beraber hâkimin görevi, uzlaşıdan ziyade, şirket menfaatini ön planda tutmak, feshe karar vermeyerek şirketin devamlılığını sağlayacak bir çözüm bulmaktır.

Öğretide hâkimin kâr dağıtımına karar vermesi, şirketin bölünmesi ve çıkmak isteyen ortaklara bölünme sonucunda yeni kurulan şirketten pay verilmesi, çeşitli ortakların veya ortağın müdür olarak atanması gibi çözümlere hükmedebileceği belirtilir.

Sonuç

TTK, ETK’da düzenlenen limited şirketin haklı sebeple feshi kurumunu korur. Bununla beraber, bu davanın açılması halinde hâkimin fesih dışında davacı ortağın çıkarılması veya duruma uygun başka bir çözüme hükmetmesi olanağını düzenleyerek önemli bir yenilik getirir.

Limited şirketin ve anonim şirketin haklı sebeple feshine ilişkin hükümler paraleldir. Bununla birlikte, anonim şirketlerden farklı olarak, azlık oluşturup oluşturmadığına bakılmaksızın limited şirkette herhangi bir ortak haklı sebeple fesih davasını açabilir.

Gerek anonim şirket gerekse limited şirketin haklı sebeple feshi davasında haklı sebebin ne olduğu kanunda belirtilmez. Bu konu öğreti ile yargı kararlarında netleşecektir. ETK düzenlemeleri, öğreti ve Yargıtay’ın bugüne kadarki içtihadı haklı sebebin tanımlanmasına ışık tutabilir.

[1] 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

[2] ETK, TTK ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlükten kaldırıldı.

[3] Anonim şirketlerin haklı sebeple feshi Şubat 2014 tarihli Hukuk Postası yazısında ele alınmıştır, bkz. Ercüment Erdem, Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi http://www.erdem-erdem.av.tr/articles/anonim-sirketin-hakli-sebeple-feshi/ (erişim tarihi 8 Ekim 2014).

[4] İki ortaklı limited şirketlerde çıkma ve çıkarılma ile ilgili olarak ETK ve TTK düzenlemeleri hakkında bkz. Ercüment Erdem, İki Kişilik Limited Şirketlerde Çıkma ve Çıkarılma (Temmuz 2014 tarihli Hukuk Postası yazısı) http://www.erdem-erdem.av.tr/articles/iki-kisilik-limited-sirketlerde-cikma-ve-cikarilma/ http://www.erdem-erdem.av.tr/articles/anonim-sirketin-hakli-sebeple-feshi/ (erişim tarihi 8 Ekim 2014).

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.