Avrupa Birliği Ödeme Hizmetleri Direktifi ve Türk Ödeme Sistemleri Mevzuatına Etkileri

Nisan 2021 Özgür Kocabaşoğlu
% 0

Avrupa Birliği’nin 2007/64/EC sayılı Ödeme Hizmetleri Direktifi (Payment Services Directive, “PSD1”) olarak adlandırılan ve 01.11.2009 tarihinde yürürlüğe giren birinci düzenlemesi ile etkin, hızlı, güvenli ve rekabetçi bir ödeme piyasası amaçlanmış ve Avrupa çapında yeknesak kurallara tabi büyük bir piyasanın oluşması sağlanmıştı. Yine bu kapsamda ödeme hizmeti sağlayıcısı olan FinTech şirketleri de bankaların yanında yeni aktörler olarak finans sahnesine çıkmıştı.

Avrupa Birliği müktesebatı ve ülke uygulamaları dikkate alınarak, Türk hukukunda 27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“6493 sayılı Kanun”) ile PSD1’e paralel olarak ödeme hizmeti sağlayıcısı ve ödeme sistemlerinin kurulması ve benzeri yenilikçi girişimlere imkân tanınmıştı. PSD1’in ardından ödemeler dünyasında yenilikçiliği, rekabeti ve güvenliği arttırmak amacıyla daha geniş ve kapsamlı hâliyle Avrupa Birliği’nin 2015/2366 sayılı Direktifi (“PSD2”); 12.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş, verilen iki yıllık uyum süresi 14.09.2019’a kadar uzatılmıştı. Finans sektöründe devrim niteliği taşıyan PSD2 ile birlikte ödeme hizmetleriyle sınırlı olmayan birçok yenilik getirilerek piyasanın kuralları değiştirilirken, pek çok farklı hizmet tipini kapsama alan uygulamalar da devreye konulmuştur.

PSD2 ile; ödeme ilişkisinde üçüncü kişi olan servis sağlayıcıların önündeki engelleri azaltarak yaratıcı uygulamalara destek vermek; yenilikçi çevrimiçi ve mobil ödeme uygulamalarının geliştirilmesini ve kullanılmasını desteklemek; mevcut elektronik ödeme uygulamalarına standartlar getirmek ve kuralları belirlemek; üçüncü parti servis sağlayıcıların haklarını ve tabii oldukları hukuki kuralları belirlemek, tüketicilerin hem işlem güvenliği hem de düşük maliyetlerle korunmasının ve optimizasyonun teşvik edilmesi hedeflenmekteydi.

PSD2 bu sayılanları, ödeme işlemlerinin tüm taraflarını, başta bankalar gelmek üzere ödeme ve elektronik para kuruluşları ve tüketiciler yani tüm finans sektörünü etkileyen yeni kuralları ve çerçeveyi belirleyerek sağlamayı hedefliyordu.

Burada getirilen en önemli yenilik API’lerin (Uygulama Programlama Arayüzü) kullanımı vasıtasıyla yeni hizmetlerin geliştirilmesi imkanı oldu.

Finansal kuruluşlar açısından bakıldığında, PSD2 ödeme sektöründeki diğer oyuncular açısından fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor. Böylece ödeme ve elektronik para kuruluşları, FinTech’ler ve bankacılık verileriyle inovasyon yapabilecek tüm kurumlar, tüketicilere yenilikler sunma olanağına sahip olması ve buna ek olarak bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan kitleleri de finansal sisteme dahil etmesi hedefleniyordu.

PSD2 ile gündemimize Açık Bankacılık veya API Bankacılığı girmiş oldu. API'ler, banka hesaplarındaki işlemler gibi kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarca görülebilmesini ve bu şekilde oluşturulabilecek ortak müşteri platformu ile tüm banka hesaplarına tek noktadan erişim; transfer ve işlem bilgilerinin görülebilmesi; kredi kartlarının yönetimi; banka ve kredi kartı üzerinden çevrimiçi ödemeler yapılması; diğer ödeme hizmetlerinin yönetimi; sanal asistan ile yatırım tavsiyeleri alma; bitcoin vb. kripto paralar için cüzdan yönetimi ve kişisel finans yönetim özelliklerinin sunulması gibi hizmetlerin kişi özelinde verilebilmesine imkan sağlayan bir uygulama.

PSD2 ile banka müşterilerine yeni hizmetler sunulabilmesinin önü açılırken, finansal kuruluşlar ve finans teknolojisi şirketleri (FinTech'ler) için de inovasyon fırsatı yaratılıyor.

PSD2 Düzenlemesi ile Paralel Türk Hukuku Düzenlemeleri

6493 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerin AB Ödeme Hizmetleri Yönergesi’ne (PSD1) karşılık geldiği söylenebilir. Yine bu kapsamda 13.01.2018’de yürürlüğe giren PSD2’de yer alan bir kısım düzenleme paralelinde 7192 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7192 sayılı Kanun”) 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve 2019 yılı sonunda yürürlüğe girdi.

7192 sayılı Kanun’la getirilen değişiklik iki yeni ödeme hizmeti tanımlandı bu çerçevede yeni Kanun ile aşağıdaki hizmetler T.C. Merkez Bankası’nın denetimine tabi birer “ödeme hizmeti” olarak düzenlendi:

  • Müşterinin isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti,
  • Müşteri onayının alınması koşuluyla, müşterinin ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti.

Böylelikle “ödeme emri başlatma” ve “hesap bilgileri sağlama” hizmetleri PSD2’deki “Hesap Bilgisi Servis Sağlayıcısı” (“Account Information Service Providers”) ve “Ödeme Başlatma Hizmet Sağlayıcısı” (“Payment Initiation Service Providers”) hizmetlerine paralel bir şekilde mevzuatımızda tanımlanmış oldu.

Bunun yanı sıra T.C. Merkez Bankasına bir ödeme hizmeti sağlayıcısındaki verilerin söz konusu hizmetler kapsamında başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ile paylaşılmasına ilişkin her türlü usul ve esası belirleme yetkisi verildi.

Ayrıca bu hizmetleri sağlamak isteyenler ile halihazırda bu hizmetleri sağlayan kuruluşların, T.C. Merkez Bankası tarafından çıkarılacak ilgili düzenlemelerin yayımı tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde lisans / izin alması düzenlendi.

Bir ödeme hizmeti sağlayıcısındaki verilerin, ödeme emri başlatma ve hesap bilgileri sağlama hizmetleri kapsamında başka bir ödeme hizmeti sağlayıcı ile paylaşılmasına ilişkin düzenlemeleri yapmak üzere T.C. Merkez Bankası yetkilendirilerek, açık bankacılık konusunda PSD2’ye paralel düzenleme ile 15.03.2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile API ve API bankacılığına ilişkin ayrıntılı düzenleme getirildi.

Yazılımların birbirleri ile iletişim altyapısını sağlayan uygulama programlama arayüzleri (API) ile bankalar ve FinTech girişimleri arasındaki izinli veri paylaşımına imkân veren açık bankacılık servisleri Yönetmelik’te “Müşterilerin ya da müşteriler adına hareket eden tarafların API, web servis, dosya transfer protokolü gibi yöntemlerle bankanın sunduğu finansal servislere uzaktan erişerek bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri veya gerçekleştirilmesi için bankaya talimat verebildikleri elektronik dağıtım kanalı” olarak tanımlandı.

Bu bakımdan bilhassa bankacılıktaki API geliştirme çalışmalarının, bankacılığın çehresini değiştireceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda özellikle Bankaların API stratejisi geliştirmeleri, API arayüzlerini düzenlemeleri, Banka içinde API yönetişim mekanizmalarını ve sahipliğini belirlemeleri ve bu sayede katma değerli hizmetlerin sayısını artırmayı hedeflemeleri söz konusu olacaktır.

Son olarak, her ne kadar Ödeme Sistemlerine ilişkin Tebliğ’in yayımlanması beklenmekteyse de hızla ikincil mevzuat düzenlemeleri çıkarılmaktadır.

Bunlardan Yönetmelik, 21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve 01.04.2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik PSD2 paralelinde önem arz eder.

Sonuç

Ödeme sistemleri alanında bugüne kadar Türk hukukunda yapılan düzenlemeler Avrupa Birliği ödeme sistemleri mevzuatına paraleldir. Ayrıca, PSD2 ile Avrupa Birliği ödeme sistemleri mevzuatına getirilen yenilikler de iç hukukumuza yansıtılmıştır. Ödeme sistemleri alanında çıkarılması beklenen ikincil düzenlemeler ile ülkemizde özellikle açık bankacılık alanında gelişmelerin artması ve uygulamaya yönelik soru işaretlerinin ortadan kalkması beklenmektedir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.