Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilmek İçin Gereken Kanuni Şartlar

Mayıs 2017 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem
% 0

Giriş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu[1] (“TTK”) m. 363/2’de, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliğinin, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona ereceği düzenlenir. TTK m. 359/4 uyarınca da, yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Bu Hukuk Postası makalesinde özel kanunlarda yer alan şartlar ile bir yönetim kurulu üyesinin söz konusu gerekli şartlara seçildiği andan itibaren sahip olmamasının yönetim kurulu üyeliğine etkileri incelenir.

Esas Sözleşmede Yer Alan Seçilme Engelleri

Anonim şirketlerde pay sahipleri TTK’nın öngördüğü sınırlamalar çerçevesinde sözleşme özgürlüğü ilkesinden yararlanırlar ve esas sözleşmeyle yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin yasak veya yeterlilik hükümleri getirebilirler. Bu yeterlilik veya yasak hükümleri; eğitime, tabiyete, mesleki deneyime, yaşa veya şirketin faaliyet alanına ilişkin olabilir. Esas sözleşmede öngörülen bu yasak veya yeterlilik hükümlerine uymak zorunludur.

Özel Kanunlarda Yer Alan Seçilme Engelleri

TTK m. 363/2 ve 359/4 birlikte değerlendirildiğinde, bir yönetim kurulu üyesinin seçilme anında gerekli kanuni şartları taşımamasının bir seçilme engeli oluşturduğu anlaşılır. Maddede geçen “kanun” ibaresi hem TTK’yı, hem de özel kanunlar başta olmak üzere diğer kanunları kapsar[2].

Örneğin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu[3] m. 23/1 uyarınca bankaların yönetim kurulu üyelerinin söz konusu Kanun’un 8/1a, b, c ve d bentlerinde belirtilen şartları taşıması gerekir. Benzer şekilde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun[4] 4/2 maddesinde, sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin mali güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan şartları taşıması; çoğunluğunun en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve sigortacılık, iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya veya mühendislik alanlarında en az üç yıl deneyimi olan kişilerden seçilmesinin şart olduğu düzenlenir.

Ticaret sicil memuru belirtilen şartların yerine gelip gelmediğini kontrol etmekle ve yerine gelmediğini saptadığında ilgili kararın tescilini reddetmekle yükümlüdür[5]. Burada değerlendirilmesi gereken konu, söz konusu şartlara aykırı olarak alınan ve tescil edilen yönetim kurulu üyeliği seçimine ilişkin kararın geçerli olup olmadığıdır. Bu gibi özel kanunlarda aranan niteliklere sahip olmayan bir kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi işleminin hukuken geçersiz olduğunu kabul etmek gerekir[6]. Genel kurul veya yönetim kurulunun bilerek veya bilmeyerek bu niteliklere sahip olmayan bir adayı seçmesi halinde seçim kararı kanunun emredici hükümlerine aykırılık nedeniyle mutlak butlanla batıl olur ve her ilgili bu kararın geçersizliğini mahkemeden isteyebilir[7].

Özel Kanunlarda Yer Alan Düzen Hükümleri

Ele alınması gereken bir diğer konu ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu[8] (“DMK”), 1512 sayılı Noterlik Kanunu[9] (“NK”) ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu[10] (“3568 Sayılı Kanun”) gibi özel kanunlarda yer alan yasak ve sınırlamalardır. Bu kanunlar, söz konusu kanunlara tabi olarak çalışan kişiler açısından, TTK uyarınca anonim şirket yönetim kurulu üyeliğine seçilmeye ilişkin yasak ve sınırlamalar getirirler.

Bu hükümler ve istisnaları aşağıda ayrı ayrı incelenir:

  • DMK Kapsamındaki Düzenleme: DMK m. 28/1 uyarınca memurlar TTK’ya göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Bu hüküm çerçevesinde devlet memurları anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapamazlar.

Bu kuralın istisnası aynı fıkrada ve maddenin ikinci fıkrasında düzenlenir. Memurların görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler ve üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

  • 3568 Sayılı Kanun Kapsamındaki Düzenleme: 3568 Sayılı Kanun m. 45 uyarınca, serbest muhasebeci mali müşavirler bu unvanlarla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 3568 Sayılı Kanun kapsamındaki işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te[11] (“Yönetmelik”) bu maddenin yorumlanmasını kolaylaştıran açık düzenleme yer alır ve serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulunamayacakları açıkça belirtilir.

3568 Sayılı Kanun m. 45/1’de yer alan bu genel kuralın istisnası ise aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenir. Bu fıkra 2010 yılında değiştirildi ve bu değişiklik Yönetmelik’e yansıtılmadığından, Yönetmelik ile değiştirilen fıkra arasında uyumsuzluk oluştu[12]. Buna göre, hayri ve ilmi kuruluşlar, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, kamu idarelerinin doğrudan ya da dolaylı hissedarı olduğu kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yönetimindeki kurumların 3568 Sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerini yürütmemeleri şartıyla, bu kurum ve kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği görevleri ile bilirkişilik ve tasfiye memurluğu meslekle bağdaşmayan işler sayılmaz. Hüküm kamu idarelerinin doğrudan veya dolaylı pay sahipliği için belli bir eşik aramadığından, kamu idarelerinin pay sahibi oldukları kurumlarda kontrolü elde bulundurmaları da aranmaz.

  • NK Kapsamındaki Düzenleme: NK m. 50 ile getirilen düzenleme daha da katıdır. Buna göre, hiçbir hizmet ve görev noterlikle birleşemez. Noterler borsa oyunu oynamak, DMK m. 28/1 anlamında ticaret yapmak, kefil olmak, kendilerine ait ücretlerden herhangi bir şekilde indirim yapmak, aracı kullanmak, reklâm ve rekabet niteliğinde bir eylemde bulunmak ve her ne suretle olursa olsun noterlik ücreti hususunda kendi aralarında sözlü veya yazılı anlaşma yapmakta yasaklıdırlar. DMK m. 28/1 atfıyla noterlerin tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamayacağı, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamayacağı, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamayacakları anlaşılır. Bu kapsamda anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapamazlar.

Bu kuralın istisnası ise NK m. 50/1 ile getirilen yargı mercilerinin vereceği işlerle, ilim ve hayır kuruluşları başkan ve üyelikleri, hakemlik ve vasiyeti tenfiz memurluğu serbestisidir.

Söz konusu kanunlara tabi kişilerin anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmasına ilişkin yasak veya sınırlamalar öngören bu gibi özel kanunlar açısından bir değerlendirme yapıldığında, öğretide de genel olarak kabul edildiği üzere, bu gibi kimselerin yasaklara rağmen yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri halinde, bu seçimin geçerli olduğu sonucuna varılır[13]. Öğretide bu değerlendirmenin genellikle DMK m. 28’de yer alan sınırlama hakkında yapıldığı görülür. Özel kanunlarda yer alan bu tip sınırlamalar, leges minus quam perfecta yani düzen hükümleridir[14]. Söz konusu üyenin TTK’da öngörülen koşullara sahip olmaması, yönetim kurulu üyeliğine seçilme açısından bir engel oluşturmaz; yalnızca ilgili kişinin görevli bulunduğu kurumu ilgilendiren disiplin cezasını gerektiren bir hukuki durum olabilir[15]. Aynı açıklama noterler için de geçerli olmalıdır[16]. Benzer değerlendirmenin 3568 Sayılı Kanun kapsamındaki sınırlama için de yapılmasında hukuki bir engel yoktur. Bu değerlendirme ışığında, bu kanunlarda yer alan düzenlemelerin seçilme engeli olarak adlandırılmaması, yalnızca söz konusu kanunlara tabi olarak çalışan kişiler açısından birer sınırlama oluşturduklarının kabulü gerekir.

Sonuç

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinden birinin üyelik için gerekli kanuni şartları kaybetmesi halinde, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu durum, söz konusu kişinin seçilmesine de engel oluşturur. Özel kanunlarda yer alan hükümler yönetim kurulu üyesi olarak seçilecek kişilerde belirli nitelikler arıyorsa, bu niteliklere sahip olmayan bir kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi işlemi mutlak butlanla batıldır. Özel kanunlarda söz konusu kanuna tabi kişilerin anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmasına ilişkin bir yasak öngörülmesi halinde ise, bu durum seçimin geçerliliğini etkilemez; yalnızca ilgili kişinin görevli bulunduğu kurumu ilgilendiren disiplin cezasına maruz kalmasına neden olabilir.

[1] TTK (RG, 14.02.2011, S. 27846) 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

[2] Kırca (Şehirali Çelik/Manavgat), Anonim Şirketler Hukuku, C. 1, Ankara 2013, s. 411.

[3]  Bankacılık Kanunu’nun (RG, 01.11.2005, S. 25983, 1. Mükerrer) çeşitli maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girdi.

[4] Sigortacılık Kanunu’nun (RG, 14.06.2007, S. 26552) çeşitli maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girdi.

[5] Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar Hukuku I, Güncelleştirilmiş 13. Bası, İstanbul 2014, s. 359.

[6] Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), s. 359.

[7] Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), s. 359.

[8] DMK’nın (RG, 23.07.1965, S. 12056) 01.07.2012 çeşitli maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girdi.

[9] NK (RG, 05.02.1972, S. 14090) yayımından üç ay sonra yürürlüğe girdi.

[10]  3568 Sayılı Kanun (RG, 01.06.1989, S. 20194) yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

[11] Yönetmelik (RG, 03.01.1990, S. 20391) yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

[12] 6009 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle değişen fıkra 01.08.2010 tarihinde yürürlüğe girdi (RG, 01.08.2010, S. 27659).

[13] Karahan/Arslan, Şirketler Hukuku, 1. Bası, Konya 2012, s. 412.

[14] Kırca (Şehirali Çelik/Manavgat), s. 412.

[15] Pulaşlı, Hasan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukuku Şerhi, C. 1, Ankara 2011, s. 894.

[16] Kırca (Şehirali Çelik/Manavgat), s. 413.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.