Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, Çıkma Ve Ayrılma

Şubat 2013 Leyla Orak Çelikboya
% 0

Giriş

Bir anonim şirket ile pay sahibi arasındaki ortaklık ilişkisi, kural olarak pay sahibinin payını devretmesi ile sona erer. Bir anonim şirketin payını elinde bulunduran kişi iradi olarak payını üçüncü bir kişiye devrederek ortaklık ilişkisini sonlandırabilir.

Bununla beraber iradi pay devri her zaman istenen sonucu vermemektedir. Şirketin, şirkette huzursuzluğa yol açan pay sahibi ile ortaklık ilişkisini, pay sahibinin iradesi olmasa dahi, başka yöntemlere başvurarak sona erdirmesi gerekebilir. Bu nedenle, şirketlerin pay sahiplerini şirketten çıkarma hakkı önemli bir çözüm sağlayabilir. Keza, bir şirkette kontrol yetkisi bulunmayan pay sahibi, etki edemediği kararların sonuçlarına katlanmak istemeyebilir ve payı için müstakbel bir alıcı olmasa dahi ortaklık ilişkisinin devam etmemesini isteyebilir. Pay sahibinin paylarını başka bir pay sahibine satarak şirketten çıkma veya paylarını bizzat şirkete satarak ayrılma hakkı bu nedenle önem arz eder.

Bu makalemizde anonim şirketlerde ortaklık ilişkisini sona erdiren çıkma, çıkarma ve ayrılma haklarına ilişkin kanuni düzenlemeler ele alınacaktır.

TTK Hükümleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu[1] (“TTK”) ile pay sahibinin anonim şirketten çıkarılması (squeeze-out) ilk defa düzenlenir. TTK ayrıca şirketler topluluğu hükümlerinde, belirli hallerin varlığında kontrolü elinde bulundurmayan pay sahibine tanınan çıkma haklarını da düzenler.

Şirketin Çıkarma Hakkı (Squeeze-out)

Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda pay sahibinin pay bedelini ödeme borcunu yerine getirmemesi halinde söz konusu payın ıskatı düzenlenmişti. TTK, ıskata ilişkin bu düzenlemeyi muhafaza eder. Ancak bu durumda dahi, pay sahibinin yalnızca pay bedelini tamamen ödemediği paylardan ıskatı söz konusu olur. Örneğin, sermaye artırımı öncesi mevcut paylarının bedelini ödeyen, ancak artırım sonrası yeni taahhüt ettiği payları ödemede temerrüde düşen pay sahibi, yalnızca sermaye artırımı ile elde ettiği paylardan mahrum bırakılabilir. Iskat her durumda ortaklık ilişkisinin sona ermesine yol açmaz.

Anonim şirketlerde pay sahibinin çıkarılması TTK ile getirilen önemli bir yeniliktir. Squeeze-out, TTK kapsamında üç hale özgü olarak düzenlenmiştir.

Birleşme işleminin tarafı olan şirketler, birleşme sözleşmesinde ortaklara pay iktisap etmek veya ayrılma akçesi almak arasında seçim hakkı tanıyabilir. TTK, birleşme sözleşmesinde ortaklara sadece ayrılma akçesi verilmesinin öngörülebileceğini de düzenler. Böylelikle, birleşen şirketler, birleşme sözleşmesinde ortaklara pay vermek yerine sadece ayrılma akçesi verileceğini düzenleyerek, bu kişilerin birleşen şirkette ortak olmamasını sağlayabilir. Ancak TTK m. 141 uyarınca, birleşme sözleşmesinde ortaklara sadece ayrılma akçesi verilmesi imkânı tanınıyorsa, bu sözleşme devreden şirket tarafından ancak o şirkette mevcut oyların yüzde doksanının olumlu oylarıyla onaylanabilir.

TTK’da m. 208’de düzenlenen ikinci çıkarma hali şirketler topluluğuna özgüdür. Bir şirketler topluluğundaki hâkim şirket, bağlı şirket paylarının en az yüzde doksanına sahip ise, kalan azınlığın dürüstlüğe aykırı davranması, sıkıntı yaratması veya pervasızca hareket etmesi halinde, azınlığın paylarını satın alarak azınlık pay sahibini şirketten çıkarabilir. Burada öngörülen çıkarma hakkı ancak haklı sebebin bulunması halinde kullanılabilir. Gerekçede maddenin getiriliş amacı, şirkette alınacak kararlara çeşitli sebeplerle karşı çıkan pay sahiplerinin şirketi bunaltan hareketlerine son vermek ve şirket içi barışı sağlamak olarak belirtilmiştir.

TTK’da öngörülen üçüncü çıkarma hali, pay sahibinin, şirketin haklı nedenle feshini talep hakkı ile birlikte TTK m. 531’de düzenlenir. Azınlık pay sahibi, haklı sebeplerin olması halinde (azlık hakkı, bilgi alma hakkı gibi hakların sürekli olarak ihlal edilmesi gibi) şirketin feshini talep ederek dava açabilir. Bu davaya bakan asliye ticaret mahkemesi hâkimi, şirketin feshi yerine davacı pay sahibine pay bedeli ödenerek pay sahibinin şirketten çıkarılmasına karar verebilir. Bu son hal, şirketlere tanınan bir çıkarma hakkı değildir. Pay sahibinin çıkartılması ancak haklı sebeple fesih davasının açılması halinde ve hâkim kararı ile söz konusudur.

Şirketler Topluluğunda Pay Sahibinin Çıkma Hakkı

TTK, şirketler topluluğu hükümleri arasında, hâkimiyetin hukuka aykırı olarak kullanılmasına bir takım sonuçlar bağlar. Bu sonuçları düzenleyen hükümlerinde, bağlı şirketin pay sahiplerine belli durumlarda ortaklıktan çıkma hakkı da tanınır.

TTK uyarınca hâkim şirket, bağlı şirket üzerindeki hâkimiyetini, kaybı ilgili faaliyet yılı içerisinde denkleştirmeden veya ne zaman denkleştireceğini belirtmeden, bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz. TTK m. 202/1/b uyarınca, denkleştirmenin faaliyet yılı içerisinde yerine getirilmemesi halinde, bağlı şirket pay sahipleri hâkim şirketin bağlı şirketin zararı tazmin etmesini talep edebilir. Hâkim bu durumda tazminata, talepte bulunan pay sahibinin paylarının hâkim şirket tarafından satın alınmasına veya duruma uygun düşen başka bir çözüme karar verebilir. Ancak söz konusu düzenleme uyarınca bağlı şirket pay sahibi de hâkim şirketten paylarını satın almasını talep edebilir. Dolayısıyla pay sahibine çıkmayı talep etme hakkı tanınmıştır.

Hâkimiyetin uygulanması sonucunda, bağlı şirket bakımından açıkça anlaşılır haklı bir sebep olmaksızın, bağlı şirketin birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul kıymet çıkarma ve esas sözleşme değişikliği gibi işlemleri gerçekleştirmesi halinde de çıkma hakkı düzenlenmiştir. TTK m. 202/2 uyarınca, bu işlemlere ilişkin genel kurul kararına ret oyu veren ve muhalefetini tutanağa geçirten, yönetim kurulunun kararlarına yazılı olarak itiraz eden pay sahibi, söz konusu karardan itibaren iki yıl içerisinde, şirketteki hâkim teşebbüsten paylarının en az borsa değeri, gerçek değer veya genel kabul gören bir yönteme göre belirlenecek değer ile satın alınmasını mahkemeden isteyebilir.

SerPK Hükümleri

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu[2] (“SerPK”), 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanununda (“Mülga SerPK”) yer alan genel bir yetki maddesine göre Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tebliğlerinde düzenlenen zorunlu pay alım teklifi (zorunlu çağrı) kurumunu yeniden ele alır. Ancak bu düzenlemeye ek olarak SerPK ayrıca halka açık anonim şirketlerde çıkarma, çıkma ve ayrılma haklarını da düzenler. Dolayısıyla SerPK, halka açık anonim şirketlere ve pay sahiplerine, TTK’da düzenlenen ve yukarıda kısaca incelenen imkânlara ek olarak bir takım yeni imkânlar tanır. Aşağıda, SerPK ile yeni düzenlenen çıkarma, çıkma ve ayrılma hakları kısaca ele alınacaktır.

Çıkarma ve Satma Hakkı

SerPK m. 27 uyarınca, gerek pay alım teklifi sonucunda, gerekse birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka şekilde, sahip olunan payların, Kurul’un belirleyeceği bir orana veya daha fazlasına ulaşması halinde, bu oranda paya sahip olan kiş

ilerin, azınlıkta kalan pay sahiplerini çıkarma hakkı doğar. Maddenin ifadesinden, TTK’da tanımlanan azınlığın değil, Kurul’un belirlediği oranda veya daha fazla payı haiz pay sahipleri bakımından azınlıkta kalan pay sahiplerini çıkarma hakkı düzenleneceği anlaşılmaktadır. Henüz bu orana ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Çıkarma hakkını haiz olan pay sahipleri, Kurul’un belirlediği sürede, halka açık ortaklığın genel kurulundan, azınlıkta kalan pay sahiplerinin paylarının iptal edilmesini ve bu payları temsil eden yeni payların çıkarılarak kendilerine satılmasını talep edebilir. Payın bedeli hakkında SerPK m. 24’e atıf yapılmıştır. Aşağıda incelenen ve ayrılma hakkını düzenleyen bu madde uyarınca, pay bedeli, ilgili genel kurul kararının alınacağı toplantı gündeminde belirtilir. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların satım fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları Kurul belirler.

Çıkarma hakkını düzenleyen madde, Kurul’un belirleyeceği orana göre çıkarma hakkının doğduğu hallerde, azınlıkta kalan pay sahibinin de çıkma hakkını haiz olacağını düzenler. Söz konusu hükme göre azınlıkta kalan pay sahipleri, Kurul’un belirlediği süre içerisinde, Kurul’un belirleyeceği oranda veya daha fazla payı haiz pay sahiplerinden paylarını adil bir bedel karşılığında almasını talep edebilir. Dolayısıyla, belirli oranda payı elinde bulunduran pay sahibinin çıkarma hakkı ile azınlıkta kalan pay sahibinin satma hakkı birlikte düzenlenmiştir.

Madde, TTK’nın şirketler topluluğu hükümleri arasında yer alan m. 208’in halka açık ortaklıklara uygulanmayacağını düzenler. Söz konusu madde, yukarıda incelenmiş olup, hâkim şirketin bağlı şirkette sıkıntı yaratan azlığı çıkarma hakkına ilişkindir. SerPK’nın gerekçesinde, bu düzenlemelerin benzer olduğu, SerPK’da özel düzenleme yapıldığı için TTK’nın m. 208 hükmüne istisna getirildiği belirtilmiştir.

Ayrılma Hakkı

TTK’da şirketler topluluğu hükümlerinde düzenlenen çıkma hakkında pay sahibi ortaklık ilişkisini, payını hâkim şirket veya hâkim teşebbüse satarak kullanır. Yukarıda incelenen satma hakkında da pay sahibi paylarını halka açık ortaklıkta payları belirli bir oranı aşan pay sahibine satar. Bu haklar pay sahibinin “çıkma hakkı” veya “satma hakkı” olarak adlandırılır. Ancak SerPK, pay sahibinin belirli durumlarda paylarını doğrudan pay sahibi olduğu halka açık anonim şirkete satma hakkını da düzenler. SerPK’da öngörülen bu hak ise “ayrılma hakkı” olarak adlandırılır.

Pay sahibine ayrılma hakkı, halka açık anonim şirketin önemli nitelikli işlemlerinde tanınır. SerPK m. 23’e göre halka açık ortaklıkların birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirme veya sona erme kararı, malvarlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde bir ayni hak tesis etmesi veya kiralaması, faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi ile borsa kotundan çıkması, önemli kararlardır. Ayrılma hakkı, pay sahibi sayısı sebebiyle halka açık sayılan ortaklıkların SerPK kapsamından çıkma kararında da söz konusu olabilir. Zira SerPK m. 33 uyarınca, pay sahibi sayısı beş yüzü aştığı için halka açık sayılan ortaklıklar, paylarının borsada işlem görmesini istememeleri halinde, pay sahibi sayısının en az üçte ikisi ve toplam oyların en az dörtte üçü ile alınacak bir genel kurul kararı ile SerPK kapsamı dışına çıkabilir.

Yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılan, olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini tutanağa işleten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılabilir. Pay sahibinin genel kurul toplantısına katılımına haksız şekilde engel olunması, davet veya gündemin ilanının usulüne uygun olarak yapılmaması hallerinde ise olumsuz oy ve muhalefet şerhi aranmaksızın ayrılma hakkı tanınır.

Ayrılma hakkında, TTK’da düzenlenen şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin azami sınırın uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusudur. Ayrılma hakkına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenecektir.

Sonuç

Şirketin pay sahibini çıkarma hakkı TTK ile getirilen ve SerPK’da da özel düzenlemeye tabi tutulan önemli bir yeniliktir. Buna ek olarak yeni yürürlüğe giren bu kanunlarla pay sahibine ortaklık ilişkisini sona erdirmesine ilişkin çıkma ve ayrılma hakları da tanınmaktadır. Bu haklar, uygulamada ortaya çıkan önemli ihtiyaçlara hizmet etmektedir.

SerPK’da düzenlenen çıkarma, çıkma ve ayrılma haklarına ilişkin usul ve esaslar, Kurul’un çıkaracağı düzenlemeler ile netleşecektir.

[1] RG, 14 Şubat 2011, S. 27846. TTK 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

[2] RG, 30 Aralık 2012, S. 28513. SerPK yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.