Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?

Ekim 2014
% 0

Genel Olarak

Pay devri ve malvarlığı devri karşılaştırması, genel olarak, ticari bir işin (işletmenin) bütünlük içinde devrini içeren işlemlerde ve tarafların sözleşme serbestisi olduğu durumlarda karşımıza çıkar. Uygulamada, bu işlemler temel olarak, bir hedef şirketin paylarının veya işletmesinin bir bütün olarak satın alınmasına yönelik, (i) uzun ve ayrıntılı hükümler içeren alım satım sözleşmelerinin imzalanması, (ii) belirli geciktirici şart ve ara dönem yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve (iii) akabinde devrin gerçekleştirilerek işlemin kapatılması süreçlerini içerir. Bu doğrultuda, burada konumuz hedef şirketin paylarının devralınması ile söz konusu hedef şirketin tüzel kişilik olmaksızın işletmesinin devralınması açısından bir karşılaştırma yapabilmektir. Bu bakımdan, değerlendirme konusu kanun hükümleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun[1] (“TTK”) pay devrine ilişkin 489 ve devamı maddeleri ile işletme devrine ilişkin TTK m. 11/3 ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”)[2] 202’inci maddesidir. Özel kanunlar gereği sözleşme serbestisi olmayacak şekilde işlem yapmayı gerektiren devirler veya yalnızca belirli malvarlıklarının veya işin belirli bir bölümünün devrine ilişkin işlemler konumuzun dışında kalmaktadır.

TTK m. 489 uyarınca, hamiline yazılı pay senetlerinin devri, zilyetliğin devri ile gerçekleşir. Nama yazılı pay senetlerinde ise, TTK m. 490/2 uyarınca hukuki işlemlerde devir, geçerli şekilde ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devri ile gerçekleşir.

Diğer taraftan, TTK m.11/3, ticari işletmenin, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu olan tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün halinde devredilebileceğini düzenlemektedir. Bu düzenlemeye göre, devir sözleşmesi yazılı olacak, ticaret sicilinde tescil ve ilan edilecek ve aksi açıkça öngörülmediği sürece, duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikri mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerecektir.

Devir Prosedürleri

Bir pay devri işleminde, alıcı hedef şirketin paylarını satın alırken, hedef şirketin, malvarlıkları, sözleşmeleri, izin ve lisansları, çalışanları ve borçları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm işi ve işletmesi devre konu olur. Diğer bir deyişle, pay devrinde, Şirket’in sahip olduğu belli malvarlığı ve sair unsurların devir kapsamına girmesi istenmiyor ise, ayrı hukuki işlemler yapılarak, pay devri işlemi öncesi bunların şirket bünyesinden çıkarılması ve bunun sağlanması için gerekli geciktirici şart veya ara dönem yükümlülüğü taahhütlerinin alım satım sözleşmesinde düzenlenmesi gerekir.

Diğer taraftan, işletme devirlerinde, TTK m. 11/3’de belirtildiği üzere, aksi yazılı sözleşme ile düzenlenmediği sürece, işletmenin unsurları (duran malvarlığı ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurları, işletme değeri, kiracılık hakkı, ticaret unvan ile diğer fikri mülkiyet hakları) devrin kapsamında kabul edilir. Devir işlemi kapsamında işletmenin bütünlüğünün korunması şartıyla; işlem taraflarının, alım satım işleminin kapsamına işletmenin hangi malvarlıkları ve sair unsurlarının dâhil olup olmadığı hususunda belirli ölçüde sözleşme serbestisi bulunmaktadır. Ticaret Sicili Yönetmeliği[3] (“TSY”) uyarınca, kapsam dışı bırakılan unsurlar ticari işletmenin bütünlüğünü bozmamalı ve ticari işletmenin devamlılığına zarar vermemelidir.[4]

Yukarıda anılan hüküm, devir sözleşmesinin ticaret sicili nezdinde tescili ve ilanı ile işletme kapsamında olan malvarlığı unsurları için ayrı tasarruf işlemi yapılmasına gerek olmaksızın devrin gerçekleşeceğini belirtmektedir. TTK’nın 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmesinden önce, işletmenin unsurlarından olan her bir malvarlığı unsurunun kendilerine uygulanan hükümler uyarınca ayrı tasarruf işlemlerine tabi olması söz konusu idi, örneğin işletme dâhilindeki bir taşınmazın devri için tapu sicilinde, araçların devri için trafik sicilinde ayrı ayrı devir işlemleri yapılması gerekmekteydi. Bu açıdan, TTK’nın işletme devrinin bütünlüğü bakımından önemli ve olumlu bir adım attığı belirtilmelidir. Kanun koyucu bu işlem bütünlüğünü, yazılı şekil şartı, ticaret siciline tescil ve ilan ve diğer sicillere ticaret sicil tarafından bildirim düzenlemeleri ile sağlar. Tescil ve ilanın niteliği, TSY m. 133’te “Ticari İşletmenin Devri” başlığı altında düzenlenir. TSY m. 133/3 uyarınca, devir sözleşmesinin tümü tescil edilmelidir. Tescil kurucu unsur olarak belirtilir. İlan ise açıklayıcı olup üçüncü kişilerin iyi niyetini ortadan kaldırır. Ancak, burada bütünlük açısından en önemli unsur, diğer sicillere bildirim düzenlemesidir. TSY m. 135/5 gereği, sicil müdürlüğü tarafından işletmenin devrinin tescili ile eş zamanlı olarak, devredilen işletme malvarlığına dâhil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan adına tescili için ilgili sicillere derhal bildirim yapılır.

Belirtilen düzenlemeler çerçevesinde, malvarlığı niteliğinde olan işletme devri işlemleri bakımından kanun koyucu resmi siciller nezdinde tek adımda bir devir düzenleyerek işlemi kolaylaştırma yoluna gitmiştir. Ayrıca, belirli malvarlığı veya risk unsurlarını tarafların iradesine göre ayrıca bir işlem yapmaya gerek kalmaksızın işlem kapsamı dışına çıkarabilme imkânı da bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

Sözleşmeler

TTK’nın Temmuz 2012’de yürürlüğe girmesinden önce, işletmenin bir bütün halinde tek bir işlem ile devrine ilişkin özel hüküm olmadığından, işletmeye ilişkin sözleşmelerin diğer tarafın onayı ile tek tek devri gerekmekteydi. TTK’nın yürürlüğe girmesi sonrası, işletme devri kapsamında sözleşmelerin devri doktrinde tartışmalı hale gelmiştir. Kira sözleşmelerine özgü olarak her ne kadar TTK m. 11/3 ticari işletmenin, malvarlığı unsurları devri için ayrı ayrı işlem yapmaya gerek kalmaksızın bir bütün halinde devredilebileceğini belirtmekte ise de, temel argüman olarak, bazı akademisyenler sözleşmelerin borç ve alacak hakkı yaratması sebebiyle malvarlığı olarak kabul edileceğini belirtmekte iken, bazı akademisyenler sözleşmelerin TBK’nın taraf değişikliği hükümleri uyarınca ayrı ayrı devredilmesi gerekeceğini ifade eder. TBK m. 323 ile getirilen düzenleme, işyeri kiralarında, kira ilişkisinin ve dolayısıyla kira sözleşmesinin devri ile ilgili olarak, kiraya verenin haklı sebep olmadıkça rıza vermekten imtina edemeyeceği yönündedir. Ancak bu maddenin yürürlüğü 8 yıl süre ile ertelenmiştir.[5] Uygulamada, işlem güvenliği için, alım satım sözleşmeleri kapsamında özel hüküm öngörülerek sözleşmelerin karşı tarafından onay alınması yönünde yükümlülükler öngörülmesi önerilir.

Pay devri işlemi söz konusu olduğunda, hedef şirketin taraf olduğu sözleşmeler geçerli ve bağlayıcı bir şekilde, ayrıca sözleşmenin devrine gerek kalmaksızın, hedef şirket ile birlikte devralana geçer. Ancak hedef şirket sözleşmeleri bakımından da kontrol veya hissedarlık yapısı değişikliği gibi özel durumlar için karşı taraftan onay almayı gerektiren veya karşı tarafa fesih hakkı veren özel düzenlemeler olabilir. Bu halde, ilgili sözleşmelerin haklı sebeple feshi riski ile karşı karşıya kalmamak bakımından, pay alım satım sözleşmesinde, işbu sözleşmelerin diğer tarafından onay alınması için bir geciktirici şart düzenleme öngörülmesi önerilir.

Çalışanlar

Türk iş hukukunda genel kural olarak, işyerinin devri halinde, işyeri çalışanları da kendiliğinden işi yürütecek olan alıcıya devrolur. Bu devir ile ilgili ayrı bir tasarruf işlemine veya temlik sözleşmesine gerek yoktur. Ancak devrin bağlayıcı ve geçerli şekilde kendiliğinden gerçekleşebilmesi için, çalışanların çalışma koşullarında değişiklik olmaması zorunludur. Diğer halde, çalışanların devir sebebiyle iş koşullarında değişiklik olmasından dolayı iş sözleşmesinin feshi yoluna gitme imkânı bulunur. Ayrıca, kendiliğinden devir çalışanların haklarının bir bütün halinde geçmişe etkili şekilde devri sonucunu da doğurmaktadır. Diğer bir deyişle, devre konu işyeri çalışanlarının kıdem, ihbar, ücretli izin hakları, devir tarihinden değil işe başlama tarihinden itibaren hesaplanır.

Pay devri bakımından da durum, çalışanlar için malvarlığı devrinden farklı bir sonuç doğurmaz ve hedef şirketin işletmesi çalışanları ile birlikte devralana kendiliğinden geçer.

Geçmiş Borç ve Yükümlülükler

Her ne kadar pay devri ile karşılaştırıldığında, alıcının işletmenin geçmiş uygulamalarından kaynaklanan vergi ve cezalarını yüklenmesi malvarlığı devri olarak ortaya çıkan işletme devrinde daha düşük bir olasılık gibi görünmekte ise de, özellikle teorik açıdan bakıldığında, işletmenin geçmiş faaliyetleri sebebiyle karşılaşabileceği sorumluluklardan, alıcının hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini ileri sürmek mümkün görünmemektedir.

Her ne kadar, TTK m.11/3 kapsamında işletmenin pasiflerinden, diğer bir deyişle, borç ve yükümlülüklerinden bahsedilmese de, TBK m.202 uyarınca işletmenin aktif ve pasiflerinin birlikle devredileceği yönündeki düzenlemesi çerçevesinde, sözleşmede aksine açıkça bir düzenleme yapılmadı ise, TTK m. 11/3’de belirtilen unsurlara işletmenin borç ve yükümlülüklerinin de dâhil olacağı söylenebilir.

TBK m. 202 uyarınca, işletmenin bir bütün olarak devri halinde, devrin alacaklılara ilanından itibaren devralan işletmeyi aktifleri ve pasifleri ile devralmış kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu[6] m. 280 de işletme devrinde belirli şartların varlığı halinde, alıcıyı bazı hukuki yükümlülükler ile karşı karşıya bırakmaktadır.

Doktrinde TBK m. 202’nin bağlayıcı olup olmadığı tartışmalı olmakla birlikte, TTK 11/3’de yer alan “aksine sözleşme olmadığı sürece” düzenlemesi işletmenin aktif ve pasiflerinin birbirinden ayrı devredilebileceği yönündeki yorumu güçlendirmektedir.[7]

İdari ve Çevresel İzin ve Lisanslar

Bir işletmenin faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli izin ve lisanslar, o işletmenin sahibi olan şirketin unvanı ile verildiğinden, pay devri içerir bir işlem söz konusu olduğunda, bu izin ve lisanslarda değişiklik yapmaya veya bunları yenilemeye çoğunlukla gerek olmamaktadır. Faaliyet alanına özgü enerji piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı gibi bazı özel mevzuattan kaynaklanan pay devri öncesi ilgili idari otoriteye bildirim ve onay yükümlülükleri söz konusu olabilir, ancak bunlar genellikle devir işleminin gerçekleştirilmesi açısından önem taşır, işlem sonrası faaliyete devam edebilmek açısından değil.

Diğer taraftan, işletme devri niteliğinde bir malvarlığı devri söz konusu ise, işyeri açılış ve işletme izni gibi genel izinler de dâhil olmak üzere, faaliyete özgü izin ve lisanslar için de, ilgili idari otoriteye ayrıca başvuru yapılarak izin ve lisansın yenilenmesi, yeniden talep edilmesi gerekecektir. Bu yönde bir sorun ile karşılaşmamak adına, ilgili sözleşmede izin ve lisansların yenilenmesi ile ilgili tarafların mutabakatına uygun detaylı düzenlemeler yapılması önerilir.

Rekabet Kurumu Bildirimi

Rekabet Kurumu’na bildirim yükümlülüğü bakımından, hedef şirket işletmesinin pay devri veya malvarlığı devri işlemlerinden biri veya diğeri ile devredilmesi bir fark oluşturmaz. 4054 sayılı Rekabetin Korunması hk. Kanun m. 7/2 uygulanır.

Vergi Harcamaları

Hem pay devrinde, hem de işletme devrini içerir bir malvarlığı devrinde, vergisel yükümlülüklerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu açıdan, genelde belirli istisna düzenlemeleri olduğundan, pay devirleri daha tercih edilebilir olmaktadır.

Sonuç

Taraflar pay devri mi, işletme devri içeren bir malvarlığı devri mi yapacakları yönünde kararı, her bir işlemin özelliklerini dikkate alarak, niyetlerinin ve karşılıklı anlaşmalarının unsurlarına göre vermelidir. Diğer bir deyişle, bu kapsamda verilecek her karar işleme özgü olmalıdır. Ayrıca yine, işlemin konu olduğu alım satım sözleşmesi kapsamında, şart, taahhüt, beyan ve tekeffüller gibi tarafların karşılıklı anlaşmalarını yansıtan gerekli hükümlerin düzenlenmesi gereklidir.

[1] RG, 14.02.2011, S. 27846.

[2] RG, 04.02.2011, S. 27836.

[3] RG, 27.01.2013, S. 28541.

[4] ERDEM, Ercüment; Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletme Devri, Hukuk Postası, Temmuz 2013, http://www.erdem-erdem.com/articles/turk-ticaret-kanunu-uyarinca-ticari-isletme-devri/

[5] 4 Temmuz 2012 tarih ve 6353 sayılı 53. maddesi ile değiştirilen 31 Mart 2011 tarih ve 6217 sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesi hükmü gereğince, “Kiracının TTK’da tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı TBK’nın 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.”.

[6] RG, 19.06.1932, S. 2128

[7] AŞIK ZİBEL, Berna; İşletme Devrinde Aktif ve Pasiflerin Kül Halinde Devri, Hukuk Postası, Şubat 2012, http://www.erdem-erdem.com/articles/isletmeisyeri-devrinde-aktif-ve-pasiflerin-kul-halinde-devri/

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.