Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirkete Borçlanma Yasağı

Temmuz 2012 Leyla Orak Çelikboya
% 0

Giriş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“Yeni TTK”) 13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanunlaştırıldı. Yeni TTK, diğer birçok yeniliğin yanı sıra ilk defa anonim şirketin pay sahipleri ile yönetim kurulu üyelerinin şirkete borçlanma yasağını düzenlemiştir.Yeni TTK’nın getirdiği yeni müesseseler, kanunlaştığı tarih ile yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihi arasındaki süreçte kamuoyundan çokça tepki almıştır. Bu tepkilerin sonucunda Yeni TTK yürürlüğe girmeden önce kanunlaşan 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Tadil Kanunu”) ile 4 Temmuz 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişikliğe uğradı. Tadil Kanunu, şirkete borçlanma yasağının kapsamını büyük ölçüde daraltan düzenlemeler getirir. Bu ayki makalemizde Yeni TTK hükümleri uyarınca şirkete karşı borçlanma yasağı ve Tadil Kanunu ile bu müesseseye getirilen değişiklik irdelenecektir. Tadil Kanunu ile getirilen değişiklikler ve bu konudaki değerlendirmeler Hukuk Postası’nda ayrı bir makale ile ele alınacaktır.

Pay sahibinin şirkete borçlanma yasağı

Yeni TTK’nın m. 358 hükmü, pay sahibinin şirkete borçlanma yasağını düzenler. Kanunlaştığı haliyle ilgili madde pay sahibinin şirkete borçlanmasını tamamen yasaklarken Tadil Kanunu ile değiştirilmiş hüküm borçlanmaya belirli koşulların varlığı halinde cevaz verir. Aşağıda öncelikle Tadil Kanunu ile değişiklik yapılmadan önce Yeni TTK düzenlemeleri uyarınca pay sahibinin şirkete karşı borçlanma yasağı incelenecek ardından Tadil Kanunu ile getirilen değişiklik değerlendirilecektir.

Yeni TTK ile getirilen düzen

Yeni TTK pay sahibinin sermayeye iştirak taahhüdü haricinde şirkete karşı borçlanamayacağını ilk defa düzenlenir. Tadil Kanunu ile getirilen değişiklik öncesi ilgili madde ile şirket alacaklıları ile şirketi yönetebilecek konumda olmayan pay sahiplerinin korunması amaçlanmıştır. Maddenin gerekçesinde de Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesinden önceki dönemde pay sahiplerinin şirketten borç alma imkânının sıkıntılı bir uygulama yarattığı, bu nedenle pay sahiplerinin kendi işleri için şirket sermayesini kullanmalarının önüne geçilmek istendiği belirtilir.

Bununla beraber ilgili madde, pay sahibinin yapacağı bazı işlemler sonucunda şirkete borçlanmasına imkân verir. 358. madde uyarınca pay sahipleri, şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğan bir borcu üstlenebilir. Bu istisna ile maddenin katı uygulaması sonucunda doğabilecek sıkıntıların giderilmesi amaçlanır.

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un (“Yürürlük Kanunu”) 24. maddesi, yürürlük tarihi öncesi şirkete borçlanmış pay sahipleri bakımından bir geçiş süreci öngörür. Şirkete borçlanmış pay sahiplerinin borçlarını Yeni TTK’nın yürürlüğü tarihinden itibaren üç yıl içerisinde nakden şirkete ödemesi gerekir. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde pay sahibi Yeni TTK’da öngörülen yaptırımla karşı karşıya kalır. Yeni TTK, yasağa aykırı olarak şirkete borçlanan pay sahiplerinin üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacağını düzenler.

Tadil Kanunu ile getirilen değişiklik

Tadil Kanunu gerek pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağına ilişkin düzenlemeyi gerekse ilgili düzenlemeye aykırılığa getirilen yaptırımı değiştirmiştir. Değişmiş 358. madde uyarınca artık şirketin pay sahipleri (a) pay sahibi, sermaye taahhüdünden dolayı vadesi gelmiş olan borcunu ifa etmedikçe ve (b) borçlanılacak şirketin serbest yedek akçeler ile birlikte kârı şirketin geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça, şirkete borçlanamaz. Tatbikat Kanunu’nda üç yıllık geçiş dönemini düzenleyen madde de Tadil Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Tadil Kanunu’nun bu değişikliğe ilişkin gerekçesi yasağın kaldırılmadığını belirtir. Değişiklik ile artık pay sahiplerinin acil kaynak ihtiyaçlarının şirket varlıkları ile karşılanması mümkün hale gelir.

Tadil Kanunu, şirkete borçlanma yasağının ihlaline ilişkin yaptırımı düzenleyen maddeyi de değiştirir. Buna göre, artık bu yasağa aykırı olarak şirkete borçlanan pay sahibi bir yaptırım ile karşı karşıya değildir, bu yasağa aykırı olarak pay sahiplerine borç verenler ise üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

Her ne kadar, Tadil Kanunu’nun yasağı yumuşatan değişikliği getiren maddeye ilişkin gerekçesinde bu imkânın yalnızca pay sahipleri ve yöneticilerin acil kaynak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu belirtilse de, yapılan düzenlemenin bu amacı aştığı düşüncesindeyiz. Zira madde uyarınca vadesi gelen sermaye taahhüdünü ödemiş olan pay sahibi, kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayan şirkete, acil kaynak ihtiyacı olsun olmasın borçlanabilir. Bununla beraber Tadil Kanunu’nun gerekçesinde şirket varlıklarını uzun süreli ve yüksek oranda kullanan pay sahipleri ve yöneticilerin bulunması halinde durumun “şirketin içinin boşaltılması” teşkil edebileceğini ve Türk Ceza Kanunu’nun güveni kötüye kullanma veya hileli iflas suçlarının işlenmiş sayılabileceği belirtilir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete borçlanma yasağı

Yeni TTK, yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapma yasağını düzenleyen 395. maddesi ile aynı zamanda ilk defa şirkete borçlanma yasağını öngörür. Kanunlaşan metin uyarınca yönetim kurulu üyelerinin şirkete nakit veya ayın olarak borçlanması yasaklanmıştır. Tadil Kanunu ise, pay sahibinin şirkete borçlanma yasağına ilişkin değişikliğe paralel olarak, yasağın kapsamını daraltır. Aşağıda öncelikle değişiklik öncesinde yönetim kurulu üyelerinin şirkete karşı borçlanma yasağı incelenecek; ardından Tadil Kanunu ile getirilen değişiklik değerlendirilecektir.

Yeni TTK ile getirilen düzen

Yeni TTK, pay sahibinin şirkete borçlanma yasağının yansıması olan bir düzenleme ile yönetim kurulu üyesi; yönetim kurulu üyesinin alt ve üst soyu, eşi veya üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımları; bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri ile yüzde yirmi oranda katıldıkları sermaye şirketlerinin şirkete borçlanmasını yasaklar. Yasağın kişi bakımından kapsamı çok geniş tutulmuştur. Bu kişiler, şirkete ayın veya nakit borçlanamayacakları gibi, şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat vermesi, sorumluluk yüklenmesi veya bu kişilerin borçlarını devralması da yasaktır. Madde yasağın bir istisnasını düzenleyerek, şirketler topluluğuna dâhil şirketlerin birbirlerine kefil olabileceğini ve garanti verebileceğini düzenler.

Bu yasağa aykırılık iki farklı yaptırıma tabidir. Yasağa aykırı olarak maddede sayılan kişilerin şirkete borçlanması (veya şirketin yukarıda belirtilen yükümlülükler altına girmesi) halinde, şirketin alacaklıları, şirkete borçlanılan miktarda bu kişileri takip edebilir. Ayrıca, bu yasağa aykırı olarak şirkete borçlanan kişiler üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır

Tadil Kanunu ile getirilen değişiklik

Tadil Kanunu, yasağın kişi bakımından kapsamını daraltır. Pay sahibi olan yönetim kurulu üyeleri ile maddede belirtilen yakınları bakımından bu yasak uygulanmaz. Keza, yönetim kurulu üyeleri ve yakınlarının ortağı bulunduğu şahıs ve sermaye şirketlerinin şirkete borçlanamayacağına ilişkin ibare tamamen çıkartılmıştır. Dolayısıyla şirkette pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yakınları şirkete borçlanamaz ve şirket bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez veya bu kişilerin borçlarını devralamaz.

Tadil Kanunu, şirket alacaklılarının yasağa aykırı şirkete borçlanan kişileri takip edebileceğine ilişkin düzenlemeyi değiştirmez. Bununla beraber, takip imkânının Yeni TTK’da düzenlenmesi hâlihazırda eleştirilere sebebiyet vermiştir; zira İcra İflas Kanunu zaten şirket alacaklılarının alacakları ile sınırlı olacak şekilde şirkete borçlanan kişilerden borçlarını icra kapsamında yatırmalarına imkân tanır. Yeni TTK var olan bir imkânı yeniler, hatta sonradan yürürlüğe giren bir hüküm olması sebebiyle İcra İflas Kanunu’nun ilgili hükmünün uygulanması sonucunu dahi doğurabilir.

Yasağa aykırılık halinde maddeyi ihlal eden kişiler için öngörülen üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası yaptırımı da değişmez. Pay sahibi olması sebebiyle bu yasak kapsamına girmeyen yönetim kurulu üyeleri ile yakınlarının, yukarıda incelediğimiz 358. maddeye uygun olarak şirkete borçlanabileceği, aksi takdirde maddenin ihlali için öngörülen yaptırıma tabi olacakları aşikârdır.

Sonuç

Yeni TTK kanunlaştığı haliyle şirketin pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve yakınları ile yönetim kurulu üyesi ve yakınlarının ortak olduğu şahıs ve sermaye şirketlerinin şirkete borçlanmasını yasaklayan düzenlemeler içerir. Bu yasaklara aykırı olarak şirkete borçlanan kişiler en az üç yüz gün adli para cezası ile cezalandırılır. Acil ihtiyaçların bulunması halinde dahi şirkete borçlanmanın önüne geçen bu düzenleme ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Tadil Kanunu yasağın kapsamını büyük ölçüde daraltır.

Pay sahiplerinin şirkete borçlanmasının yolu açılarak, vadesi gelen sermaye taahhüdü borcunu ödeyen pay sahiplerinin kârı geçmiş yıl zararlarını karşılamaya yeten şirkete borçlanabileceği öngörülür. Bu koşullara aykırı olarak şirkete borçlanma halinde pay sahibi yerine borç veren kişiler en az üç yüz gün adli para cezası ile cezalandırılır. Her ne kadar değişiklik ile amaçlanan yalnızca acil ihtiyaçlar için şirkete borçlanılabilmesi olsa dahi, bu değişiklik sonucunda pay sahiplerinin, güveni kötüye kullanma veya hileli iflas sayılmadığı sürece acil olmayan ihtiyaçları için dahi şirkete borçlanabileceği görüşündeyiz.

Tadil Kanunu ayrıca yönetim kurulu ve yakınlarına ilişkin getirilen yasağın kişi bakımından kapsamını daraltır. Değişen düzenleme uyarınca pay sahibi olan yönetim kurulu ve yakınları, yukarıda belirtilen koşulları sağladığı sürece şirkete borçlanabilir. Yönetim kurulu üyesi ve yakınlarının ortak olduğu şahıs ve sermaye şirketlerinin şirkete borçlanmasını yasaklayan düzenleme kaldırılmıştır. Yalnızca pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile bu üyelerin yakınlarının şirkete borçlanması yasaktır.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.