Anonim Şirket Genel Kurullarında Kurumsal Temsilci Atanması Zorunluluk mudur?

Ağustos 2013 Tuna Çolgar
% 0

Bir anonim şirket pay sahibinin genel kurulda azami olarak temsil edilmesinin sağlanması amacıyla öngörülmüş olan Türk Ticaret Kanunu[1] (TTK) m. 428, pay sahibinin temsiline ilişkin önceki Türk Ticaret Kanunu olan 6762 sayılı kanunda yer almayan yeni kurumlar öngörmektedir.

TTK’nın 428/1. maddesinde organın temsilcisi ve bağımsız temsilci düzenlenmektedir. Hüküm uyarınca, “Şirket, kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan bir kişiyi, genel kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için yetkili temsilcileri olarak atamaları amacıyla pay sahiplerine tavsiye edecekse, bununla birlikte şirketten tamamen bağımsız ve tarafsız bir diğer kişiyi de aynı görev için önermeye ve bu iki kişiyi esas sözleşme hükmüne göre ilan edip şirketin internet sitesine koymaya mecburdur.” Madde metninden anlaşılacağı üzere şirketin, kendisi ile ilişkili bir kişiyi -organ temsilci- pay sahiplerine temsilci olarak önermesi halinde, bu kişiden başka, bağımsız ve tarafsız bir kişiyi – bağımsız temsilci- pay sahiplerine önermek durumundadır. Bir diğer ifadeyle, bağımsız temsilcinin atanması, organ temsilcisi atanmasına bağlıdır ve ancak bu halde mümkündür.

Kurumsal temsilci ise hükmün ikinci ve devamı fıkralarında düzenlenmektedir. Türk hukukuna özgü olan bu hüküm ile büyük sayılara varabilecek pay sahiplerine ilişkin temsil belgesi toplama örgütlenmesini yapabilecek kişilerin önerilmesi, özellikle bu göreve talip olabilecek kişilerin cesaretlendirilmeleri, bunların şirket yönetiminden tamamen bağımsız hareket edebilmeleri ve özellikle güç boşluğunun doldurulması amaçlanmıştır[2]. TTK’nın 428nci maddesinin 2. fıkrasında, “Bundan başka, yönetim kurulu, genel kurul toplantısına çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacağı ve şirket internet sitesinde yer alacağı tarihten en az kırkbeş gün önce, yapacağı bir ilan ve internet sitesine koyacağı yönlendirilmiş bir mesajla, pay sahiplerini, önerdikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres ve elektronik posta adresi ile telefon ve telefaks numaralarını en çok yedi gün içinde şirkete bildirmeye çağırır. Aynı çağrıda kurumsal temsilciliğe istekli olanların da şirkete başvurmaları istenir. Yönetim kurulu, bildirilen kişileri, birinci fıkradaki kişilerle birlikte, genel kurul toplantısına ilişkin çağrısında, adreslerini ve onlara ulaşma numaralarını da belirterek, ilan eder ve internet sitesinde yayımlar. Bu fıkranın gerekleri yerine getirilmeden, kurumsal temsilci olarak vekâlet toplanamaz.” İfadesi yer almaktadır.

Özetlemek gerekirse, kurumsal temsilci ilanının, genel kurul toplantısına çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacağı tarihten en az kırkbeş gün önce yapılması gereklidir. Bilindiği üzere, TTK m. 414 uyarınca, genel kurulun toplantıya, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılacak ilanla çağrılması gerekir. Bu durumda, basit bir hesap ile, kurumsal temsilci ilanının, genel kurul toplantısından altmış gün önce yapılması gerekecektir ki varılan bu sonuç, genel kurulun ivedilikle toplanması gereken haller için sorun teşkil edici niteliktedir[3]. Bunun yanında genel uygulamada da bir çok zaman genel kurul planlamaları, genel kurulun gerçekleştirilmesi planlanan günden altmış gün önce yapılmamaktadır. Bu nedenle kanunun bu ifadesi uygulama açısından da sorun teşkil etmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, uygulamayı rahatlatmak amacıyla, 8 Şubat 2013 tarihli görüşünde (“Görüş”), kurumsal temsilci çağırma zorunluluğunun, 428. maddesinin ilk fıkrasında düzenlenen bağımsız temsilci gibi, organ temsilcisinin atanması halinde söz konusu olduğunu belirtmiştir. Ancak kanunun gerekçesi ve metni dikkatlice incelendiğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün bu Görüşünün Kanun’un ruhuna ve lafzına aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

Gerçekten de, kurumsal temsile ilişkin hükmün lafzı incelendiğinde, bu temsilin, organ temsilcinin atanmasına bağlı olarak gündeme geleceği sonucuna varılması mümkün görünmemektedir. Kurumun ayrı bir fıkrada düzenlenmiş olması bu görüşü destekler niteliktedir. Ayrıca, fıkraya “Bundan başka” ifadesi ile başlanmış olması, ilk fıkrada anılan temsilcilere ek olarak ve onlardan bağımsız yeni bir temsilcinin hükme bağlandığı tezini güçlendirmektedir. Yine maddenin lafzı incelendiğinde, yönetim kurulununun görevlerini açıklayan “çağırır”“istenir”yayımlar” gibi ifadeler nedeniyle, bu konuda yönetim kurulunun bir takdir hakkı bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Bu zorunluluk, doktrinde de “… herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm anonim ortaklıklar, genel kurul toplantılarından belirli bir süre önce kurumsal temsilciye yönelik hükmü uygulamak zorunda kalacaklardır.” şeklinde ifade edilmiştir[4].

Ayrıca, TTK’nın 428nci maddesinin gerekçesindeki “Şirketin (yönetimin) bağımsız temsilci önerisi zorunluluğundan kurtulmak amacı ile organın temsilcisini göstermemesi mümkündür. Ancak, yönetim bu yola başvursa bile maddenin üçüncü fıkrasındaki kurumsal temsilciler ortaya çıkabilir ve bildirge zorunluluğu gene söz konusu olabilir” şeklindeki açıklamalar da, kurumsal temsilciliğe ilişkin düzenlemenin, ilk fıkradan bağımsız nitelikte olduğunu ortaya koymaktadır.

TTK 428. maddenin gerekçesinde kurumsal temsilci atanması usulü açıklandıktan sonra, “Bu merasime uyulmaması genel kurul kararlarının iptali sebebidir. Bu sonuç 445 inci maddeden çıkar

.” şeklindeki açıklama ile hükme aykırılığın müeyyidesi gösterilmiştir. Gerekçede iptal sebebinin dayanağı olarak işaret edilen TTK 445. madde iptal sebepleri açısından 6762 sayılı eski TTK m. 381′e paraleldir. Ancak 6102 sayılı TTK’nın iptal davası açabilecek kişileri düzenleyen 446. maddesinde, önceki düzenlemeden farklı koşullar aranmaktadır. Özetle TTK 446. maddede genel kurulun iptal nedeni olarak dört ayrı usulsüzlük sayılmıştır. Bunlar, (i) Çağrının usulüne göre yapılmaması, (ii) gündemin gereği gibi ilân edilmemesi, (iii) genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullanması, (iv) genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmemesidir. Bu usulsüzlerin ileri sürülmesinde, pay sahibinin toplantıda hazır bulunup bulunmamasının ya da olumsuz oy kullanıp kullanmamasının bir önemi bulunmamaktadır. Ancak maddede sayılan dört usulsüzlükten birinin, genel kurul kararında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri iptal davası açabilecekleridir. Bu bağlamda kurumsal temsilci ilanı yapılmaması, çağrıyı usulsüz hale getirecektir. Bu durumda, TTK’nın 446/2. maddesine göre ise çağrının usulüne göre yapılmadığını ileri süren pay sahipleri, bu durumun genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ispat edebilmeleri halinde, iptal davası açabilecektir. Burada aranan etki şartı, ağırlıklı olarak nisap yönünden etkileme olarak yorumlanmaktadır[5]. Ayrıca belirtmek gerekir ki, yukarıda bahsedilen Bakanlık Görüşü uygulamada kolaylık sağlasa da mahkemeler açısından bağlayıcı bir nitelik taşımamatadır.

Son olarak belirtmek gerekir ki, TTK m. 428 uyarınca öngörülen temsilcilik kurumları, doktrinde özellikle borsaya kote olmuş anonim ortaklıkları ile payları çok sayıda ortağa dağılmış halka açık ortaklıklar için gerekli bulunmuş ve bu kurumun özellikle küçük anonim şirketlere ek maliyet getirmesi sebebiyle hüküm eleştiri konusu olmuştur[6]. Buna karşın, Sermaye Piyasası Kanununun halka açık anonim ortaklık genel kurullarına katılım ve oy haklarınını kullanımına ilişkin 30. maddesinde açıkça, çağrı yoluyla vekâlet toplanmasına ve vekâleten oy kullanmaya ilişkin usul ve esasların Kurulca belirleneceği ifade ettikten sonra, TTK’nın 428. maddesinin bu Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında uygulanmayacağı açıkça hükme bağlamıştır. Sermaye Piyasası Kanununun[7] (SerPK) gerekçesi ise yapılan müdahalenin sebebini açıklamamaktadır[8].

Fakat yukarıda da belirtildiği üzere, kurumsal temsilci kurumunun halka açık olamayan şirketler bakımından çeşitli sıkıntılar doğurması ve halka açık şirketler bakımından da yeni SPK ile birlikte uygulanamayacak olması, uygulamanın ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik ancak kanunun lafzına ve ruhuna aykırı yorum yapılmasına ve bu şekilde olması gereken hukuk düzenine kanun hükmünün adeta dolanılması yoluyla ulaşılmaya çalışılmasına neden olabilmektedir.[9]

Yukarıda yapılan tespit ve açıklamalar ışığında, TTK’nın 428. maddesi ile getirilen kurumsal temsilcilik kurumunun uygulamada önemli sıkıntılar yaratamakta olduğu ve şirketlerin gerçekleştirmiş oldukları genel kurulların TTK 428. Maddesinde belirtilen usullere uymaması halinde iptal edilme riski ile karşı karşıya oldukları açıkça ortadadır. Yapılacak yasal düzenlemeler ile bu belirsizlikler içeren, önemli uyuşmazlıklara yol açabilecek durumun ivedilikle giderilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

[1] Bkz. 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış 6102 sayılı Kanun.

[2] Bkz. TTK Madde Gerekçesi, 428.

[3] Aynı yönde, Abuzer Kendigelen, Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İkinci Bası, İstanbul 2012, s. 329.

[4] Kendigelen, s. 329.

[5] Örnek için bkz. Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, s. 340, N. 15.05.

[6] Kendigelen, s. 329.

[7] 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış 6362 sayılı Kanun.

[8] Bkz. SerPK Madde Gerekçesi, 30.

[9] Dünya Gazetesi 14.03.2013 İstanbul Üni. Hukuk Fak. Yard. Doc. Dr. Ali Paslı

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Gemi Sicil Yönetmeliği
Hukuki Gelişmeler
Gemi Sicil Yönetmeliği

Gemi Sicil Yönetmeliği (Yönetmelik) 12.05.2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 31.12.1956 tarihli ve 4/8520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gemi Sicili Nizamnamesi ile 13.03.1957 tarihli ve 4/8807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile...

Ticaret Hukuku 16.05.2023
Anayasa Mahkemesi İmtiyaz Sözleşmesinde Sözleşmeci Şirket Lehine Tanınan Hakların Yönetmelikle Kısıtlanmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Olarak Değerlendirdi
Hukuki Gelişmeler
Anayasa Mahkemesi İmtiyaz Sözleşmesinde Sözleşmeci Şirket Lehine Tanınan Hakların Yönetmelikle Kısıtlanmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Olarak Değerlendirdi

Anayasa Mahkemesi’nin 28.12.2022 tarihli ve 2017/36186 başvuru numaralı kararı (Karar) 19.04.2023 tarihli ve 32168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar’da Turkcell’in tarafı olduğu imtiyaz sözleşmesinin koşullarında yönetmelikle yapılan tek yanlı değişikliklerin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmedildi...

Ticaret Hukuku 22.05.2023
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği
Hukuki Gelişmeler
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği (Yönetmelik) 25.05.2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve...

Ticaret Hukuku 26.05.2023
Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hukuki Gelişmeler
Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 14.04.2023 tarihli ve 32163 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yapılan önemli değişiklikler aşağıda özetlenir...

Ticaret Hukuku 18.04.2023
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) 01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Torba Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi...

Ticaret Hukuku 02.02.2023
Alman Tedarik Zinciri Kanunu Yürürlüğe Girdi
Hukuki Gelişmeler
Alman Tedarik Zinciri Kanunu Yürürlüğe Girdi

1 Haziran 2021 tarihinde Alman Federal Meclisi (Bundestag) tarafından kabul edilen Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun (Kanun) 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren en az 3.000 çalışanı olan Alman şirketlerine uygulanacak. 1 Ocak...

Ticaret Hukuku 24.01.2023
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

29.12.2022 tarih ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) yayımlandı. Yönetmelik ile 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi...

Ticaret Hukuku 30.12.2022
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 07.12.2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 07.12.2022
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Yayımlandı

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği (Yönetmelik) 27.08.2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı...

Ticaret Hukuku 29.08.2022
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yapan Yönetmelik) 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 26.08.2022
İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

İhracat Destekleri Hakkında 5973 sayılı ve 17.08.2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 22.08.2022
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayımlandı

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yönetmeliği) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 19.08.2022
Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 01.06.2022 tarihli ve 2021/85 E. 2022/60 K. sayılı kararı (Karar) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar ile 29.06.2021 Tarihli ve 74 Numaralı Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi...

Ticaret Hukuku 18.08.2022
Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m. 4/3(e)’nin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m. 4/3(e)’nin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 01.06.2022 tarihli ve 2020/94 E. 2022/61 K. sayılı kararı (Karar) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar ile 13.10.2020 Tarihli ve 68 Numaralı Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi...


Ticaret Hukuku 18.08.2022
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’de Yayımlandı

7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7416 sayılı Kanun”) 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Ticaret Hukuku 08.07.2022
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi-I
Hukuki Gelişmeler
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi-I

İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi

Ticaret Hukuku 28.08.2020
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Ticaret Hukuku 9.10.2020
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 16.10.2020
TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Ticaret Hukuku 29.12.2020
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Ticaret Hukuku 4.01.2021
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik

Ticaret Hukuku 4.01.2021
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 3.02.2021
Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 15.02.2021
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Ticaret Hukuku 22.02.2021
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ
Hukuki Gelişmeler
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Ticaret Hukuku 6.04.2021
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Ticaret Hukuku 1.06.2021
“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 27.09.2021
Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı

Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı

Ticaret Hukuku 28.10.2021
7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Ticaret Hukuku 9.11.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.