Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen

Şubat 2009 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem
% 0

Bilindiği gibi anonim şirketlerin üç zorunlu organı vardır: genel kurul, yönetim kurulu ve denetçiler.

Halen uygulanmakta olan sistemde denetçiler Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümlerine göre genel kurul tarafından, yani şirkete hâkim olan çoğunluk tarafından seçilir. Denetçiler mutlaka gerçek kişi olmalıdır, pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçilebilirler.

Ancak TTK denetçilerin belli niteliklere sahip olmalarını aramaz. Bu nedenle uygulamada denetçiler büyük çoğunlukla şirkette hâkim durumda olan pay çoğunluğunun istediği bilgi, beceri ve nitelikte seçilir. Gerçekte şirket yönetimini denetlemekle ve pay sahiplerinin haklarını korumakla görevli olan denetçiler, hem yönetimin hem de denetçilerin genel kurul tarafından seçilmesi nedeniyle bu görevlerini çoğu kez bağımsız şekilde yerine getiremezler. Gerek denetim organının, gerek yönetim organının aynı genel kurul tarafından seçilmesi ve bunların açıkça bağımsız olmalarının aranmaması anonim şirketlerde gerçek anlamda bir kuvvetler ayrılığının gerçekleşmesine de engel olur.

TTK’nın büyük sorumluluklar yüklediği ve istisnai durumlarda şirketi temsil görevi de verdiği denetçiler, kendileri için özel nitelikler aranmaması nedeniyle bu önemli görevlerini çoğu zaman gerektiği gibi yerine getiremezler. Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarı’sında (“Tasarı”) bu sistem kökten değiştirilmektedir.

Tasarı’nın Getirdiği Yenilikler

Genel kurul tarafından seçilen mevcut sistemdeki iç denetim organı, Tasarı’da yerini şirketten bağımsız ve belli niteliklere sahip bir dış denetçiye bırakır. Bu denetim bir yandan sürekli diğer yandan da bazı işlemler temelinde özeldir. Bu son halde “işlem denetçisi” söz konusu olur.

Mevcut sistemde denetçilere verilen istisnaî nitelikteki bazı yönetsel yetkiler (örneğin genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması) Tasarı’ya alınmamıştır.

Yeni sistemde denetçiler sadece şirket hesaplarını ve bilânçoyu denetlemekle kalmazlar, tüm finansal tablolar ve muhasebe sürekli olarak denetlenir. Ayrıca denetim denetçilik mesleğinin gereklerine, etiğine ve uluslararası muhasebe standartlarına göre yapılır. Böylece finansal sonuçlarına güvenilir ve dolayısıyla dış pazarlarda rekabet gücü olan şirketler yaratılması öngörülür.

Ayrıca Tasarı’yla şirketler topluluğunun ve konsolide hesapların da denetlenmesi öngörülmüştür.

Yeni düzende “kurumsal yönetim” ve “dürüst resim” ilkeleri çerçevesinde bir denetim amaçlanır. Açık, anlaşılabilir ve kamuyu aydınlatma ilkeleri uyarınca düzenlenmiş raporlarla pay sahiplerinin bilgi sahibi olması hedeflenir.

Kimler Denetçi Olabilir?

Tasarı’ya göre ancak üyeleri yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir sıfatını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu denetçi olabilir. Küçük anonim şirketlerde denetim en az iki Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) tarafından yürütülür. Her ne kadar tüm anonim şirketler denetime tâbi ise de orta ve küçük ölçekli anonim şirketlere nispeten daha hafif hükümler getirilmiştir.

Denetçi denetlenecek şirketten bağımsız olmalıdır. Tasarı’ya göre denetlenecek şirket ile doğrudan veya dolaylı olarak pay sahipliği, yöneticilik veya temsil ilişkisinde veya o şirketle başka türlü bir iş ilişkisi içinde olanlar denetçilik yapamazlar.

Denetçilik görevi kısmen veya tamamen devredilemez ve denetçi tarafından yerine getirilir.

Bu esaslar işlem denetçisi için de geçerlidir.

Denetçi genel kurul tarafından seçilir. Denetçi ile sözleşmeyi yönetim kurulu yapar ve ayrık durumlar dışında sözleşme feshedilemez. Ancak haklı sebeple (örneğin tarafsızlığın bozulması) ve mahkeme kararıyla denetçinin görevden alınması mümkündür. Böylece fesih baskısıyla denetçinin görevini gereği gibi yapmamasının önüne geçilmek istenmiştir. Denetçi de haklı sebeple veya hakkında görevden alma davası açılmışsa sözleşmeyi feshedebilir. Denetçi sözleşmenin feshini bildirirse, yönetim kurulu geçici denetçi seçer.

Denetimin Kapsamı

Tasarı denetimin kapsamını genişletmiştir. Denetim başta şirketin veya şirketler topluluğunun finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporlarının ve muhasebenin uluslararası denetim standartları çerçevesinde denetimini kapsar. Ancak ayrıca Türkiye Muhasebe Standartları ile kanuna ve esas sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığı da incelenir. Denetim, envanter de dahil tüm kayıtlar ve bu kayıtların dayandığı belgeler üzerinden yapılır. 

Tasarı denetimin şirketin veya şirketler topluluğunun durumunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığını belirlemek için “dürüst resim” (“fair view”) ilkesini getirmiştir. Eğer şirketin durumu “dürüst resim” ilkesine göre yansıtılmamışsa denetçi bunun nedenlerini, aykırılıkları, yanlışlıkları açıkça ve dürüstçe ortaya koyacaktır.

Denetimde şu dört unsur sınanır: a) finansal tablolar ve raporlar uyumlu mudur; b) tablolar ve raporlarla denetimin ortaya koyduğu bulgular uyumlu mudur; c) şirketin durumu tatmin edici şekilde takdim edilmiş midir ve d) riskler isabetli şekilde açıklanmış mıdır?

Denetimden geçmemiş finansal tablolar ve raporlar yok hükmündedir.

İşlem Denetçisi

İşlem denetçisi Tasarı ile getirilmiş yeni bir kurumdur ve şirketteki belirli işlemleri denetler. Şirketin kuruluşu, sermaye artırımı, birleşme, bölünme, tür değiştirme, yüksek hacimli menkul kıymet ihracı işlem denetçisi tarafından denetlenir. Hangi hallerde işlem denetçisine başvurulacağı farklı maddelerde düzenlenmiştir. Böylece genel denetimden başka nitelikli ve önemli bazı işlemler de işlem denetçisi tarafından özel olarak denetlenir. 

Denetim Raporu

Rapor açıklık ilkesine uygun ve geçmiş yıl ile karşılaştırmalı olarak düzenlenir. Yönetim kurulu faaliyet raporunun denetimi ayrı bir raporla ortaya konur.

Denetçi incelemeleri sonunda üç tür yazı verebilir: a) olumlu görüş yazısı; b) sınırlı olumlu görüş yazısı ve c) olumsuz görüş yazısı. Her üç tür yazı da gerekçeli olmalıdır. Bu yazılar denetim raporundan farklıdır. Denetim sonucunun açıklanmasına yöneliktir.

Olumlu görüş yazısı finansal tabloların ve faaliyet raporunun Türkiye Muhasebe Standartları’na, kanuna ve esas sözleşmeye uygun olduğunu belirtir. Bu rapor genel kurulun finansal tablolar üzerinde karar almasına ve yöneticilerin ibrasına esas oluşturur.

Olumsuz görüş yazısı ise finansal tabloların ve faaliyet raporunun Türkiye Muhasebe Standartları’na, kanuna ve esas sözleşmeye uygun olmadığını belirtir, yöneticilerin sorumluluğuna dayanak oluşturabilir. Bu yazı üzerine genel kurul finansal tablolara ilişkin karar alamaz. Olumsuz görüş yazısının ağır sonuçları dikkate alındığında denetçinin ancak çok ciddi aykırılıklar halinde bu yazıyı vermesi önerilir.

Sınırlı olumlu görüş yazısı, finansal tablolarda ve raporlarda açıklanan sonuçlara ne ölçüde güvenilebileceğini gösterir. Bu nedenle sınırlıdır; yoksa “sınır” denetçinin kendisini sorumluluktan korumak amacıyla raporuna koymak istediği çekincelere ilişkin değildir. Zaten getirilen sistem bugün mutad olan çekinceli rapor sistemini de kabul etmemektedir. Bu yazı temelde olumlu görüş belirtir ancak sonuca etkili olmayan aykırılıkları da ortaya koyar.

Denetçinin Sorumluluğu

Tasarı denetçiler için hem sır saklamadan doğan sorumluluk hem de genel olarak yasal görevlerin yerine getirilmesindeki kusurundan doğan sorumluluk öngörmüştür.

Her iki sorumluluk da kusur sorumluluğudur. Sır saklamada sorumluluk şirkete karşı iken, genel olarak yasal görevlerin yerine getirilmesinden doğan sorumluluk, şirkete, pay sahiplerine ve alacaklılara karşıdır.

Sır saklamadan doğan sorumluluk ihmal halinde yüz bin TL ve pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketler için ise üç yüz bin TL ile sınırlandırılmıştır. Kast durumunda bu sınırlar uygulanmaz. Bu sorumluluk sözleşme ile kaldırılamaz ve daraltılamaz.

Sonuç

Tasarı anonim şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının denetlenmesi açısından çok geniş yetkilerle donatılmış ve belli niteliklere haiz denetçiler öngörmüştür. Özellik gösteren bazı işlemler ayrıca işlem denetçisi tarafından denetlenir. Böylece, bugün sadece sermaye piyasası mevzuatına tâbi şirketler için zorunlu olan dış denetim, tüm anonim şirketlere yayılmıştır.

Önerilen sistem denetçilik yapacak kişi ve kurumların bu amaçla özel olarak eğitilmelerini, meslek birliklerinin vb kuruluşların da meslek etiğini geliştirmek ve pekiştirmek konusunda çalışmalar yapmalarını gerektirmektedir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.