Çeklerde Sil Baştan

Aralık 2009
% 0

5941 sayılı Çek Kanunu 20 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun 3167 sayılı Kanunu da yürürlükten kaldırdı. Yeni Çek Kanunu çek hukukuna sadece köklü değişiklikler getirmekle kalmadı adeta Türkiye’ye özgü ve çek hukukunun genel düzeninden ve işlevinden bağımsız ve kimi zaman aykırı yeni bir çek düzeni yarattı. Yeni Kanunun daha 1. maddesi amacın sadece çeklerin içeriklerine, düzenlenmesine ve kullanımına bir düzen getirmek olmadığını ayrıca kayıt dışı ekonominin denetim altına alınmasının da amaçlandığını ortaya koyuyor. Böylece, çeklerin kayıt dışılığın önemli bir nedeni olduğu da kanun hükmüyle ortaya konmuş oluyor. Yeni kanun bir yandan çek hamillerinin haklarını korumayı hedeflerken diğer yandan da çeklerin takibini kolaylaştırmak açısından tacir çekleri, tacir olmayan çekleri ve matbu olarak hamile yazılı çekler gibi farklı çek tipleri yaratıyor. Kanunun çok büyük bir bölümü ceza hükümlerine ayrılmış durumda. Hem karşılıksız çek keşide edenler hem çek kanunundaki yükümlülüklere uymayan banka görevlileri hem de çek karnesi almak amacıyla yanlış beyanda bulunan veya yanlış çek karnesi kullanan keşideciler ağır cezai yaptırımlara çarptırılıyor.

Bankaların Yükümlülükleri

Yeni Çek Kanunu da tıpkı yürürlükten kaldırılan 3167 sayılı Çek Kanunu gibi bankaların çek hesabı açılması ile ilgili çeşitli yükümlülüklerini düzenler. Bankalar kendilerine çek karnesi verdiği müşterilerini araştırmalı, bu kişilerin ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli özen ve basireti göstermelidir. Bundan böyle bankalar çek hesabı açtırmak isteyenlerin çek kullanmaktan yasaklı olup olmadıklarına ilişkin adli sicil kayıtlarını ve açık kimliklerini saptamak için de kimlik belgelerini (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi), yerleşim yeri belgelerini ve vergi kimlik numaralarını almak ve bunları on yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.

Tüzel kişi müşterilerden tacir olanların ayrıca ticaret sicil kayıtları, esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtları alınır. Tüzel kişi olup da tacir olmayan örneğin dernekler ve vakıflar açısından ne tür belgelerin isteneceği ise Kanunda belirtilmemiştir.

Çek hesabı açtırmak isteyen müşterinin kimliğini saptamaya yönelik bu denli ayrıntılı hükümler getirilmesi ve kabul edilebilecek belgelerin sınırlı olarak sayılması, yasa koyucunun çek keşide edenleri izlemek ve kayıt altına almak arzusuna bağlanabilir.

Kanun Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlar hakkında da özel bir hüküm getirir. Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler için Türkiye’de bir adres bildirilmesi zorunludur. Adrese ilişkin bu bilgiler çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde talep edilen hamile de verilir. Böylece kanun karşılıksız çek hamillerinin takip hukuku açısından özellikle borçlunun adresini saptamada karşılaştığı güçlüklerin önüne geçmeyi hedefler.

Yeni yasa çek hesabı sahibinin her yeni çek defteri isterken tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı ve hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı hususunda yazılı beyanını arar. Tüzel kişiler açısından ayrıca tüzel kişinin yönetim organında görev yapan ve tüzel kişiyi temsil yetkisi olan gerçek kişiler açısından da aynı beyanı arar. Kanun tüzel kişilerle bu tüzel kişinin yönetim organında görev yapan veya temsil yetkisi olan gerçek kişiler arasında organik bir bağ kurar ve eğer bu kişiler çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı altında iselerse tüzel kişiye de çek defteri verilmeyeceğini öngörür. Böylece yeni kanunun çek keşidesi açısından tüzel kişi ile onun yönetim organında yer alan gerçek kişiler arasındaki perdeyi belli bir ölçüde kaldırdığı söylenebilir.

Yeni Çek Kanunu uyarınca da çek defterleri bankalarca bastırılır. Çek defterlerinin baskı şekli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca (TCMB) bir tebliğ ile belirlenir. Ancak, Merkez Bankası bu tebliğ açısından Maliye Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin görüşünü alır.

Kanunun getirdiği en büyük yeniliklerden birisi çek defterleri açısından görülür. Kanun üç tür çek defteri öngörür. Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamilinde düzenlenecek çekler açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılır. Bu ayırt etmenin ne şekilde olacağı TCMB’nca yayınlanacak tebliğde düzenlenir. Kanunda bu konuda bir açıklık yoktur. Kanunun diğer maddelerinde tacir olan ve olmayan kişilere verilecek çekler açısından farklı hükümler öngörülmediğine göre bu düzenlemenin esasen tacir kişilerin çek hesaplarını kayıt altında tutmaya yönelik olduğu düşünülebilir. 

Hamiline yazılı çekler sadece bu çeklere ilişkin ayrı çek hesapları üzerine keşide edilebilir. Bu tür çeklerde mutlaka hamiline çek defteri yapraklarının kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde hamiline ibaresi matbu olarak yer alır. Böylece kanun TTK m. 697/son hükmünde yer alan karineyi de ortadan kaldırmış olur. Zira anılan madde hükmüne göre çekin kimin lehine keşide edildiği belli değilse çek hamiline yazılmış sayılır. Bir başka ifadeyle eğer çekin üzerinde hiç lehtar belirtilmemişse çekin hamiline yazılacağı hükmü fiilen ortadan kaldırılmış olur; çünkü yeni düzenlemeye göre her hamile yazılı çek yaprağında hamiline yazılı kelimesi matbu olarak yer alır.

Çeklerin zorunlu içeriği kanunda belirtilmiştir. Eski çek kanunundan farklı olarak tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı düzenlenen çek üzerinde açıkça gösterilmelidir. Ancak, Çek Kanununun m. 2/7’de sayılan bu içerik çekin geçerliliğine ilişkin değildir. Hiç değilse bu konuda Çek Kanunu TTK sisteminden ayrılmamıştır. TTK’daki unsurları taşıması kaydıyla düzenlenen çek bu maddede yer alan koşullara aykırı olsa dahi geçerlidir.

Esnaf ve sanatkârlar açısından Kanunun bir seçimlik hak öngördüğü ileri sürülebilir. Esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı olanlar eğer tacirlere özgü çek hesabı açtırırlar ise bu Kanunun tacirlere ilişkin hükümleri uygulanır. Bir başka ifadeyle esnaf ve sanatkârlar tacirlere özgü olmayan çek hesabı da açtırabilirler.

İbraz, Ödeme ve Karşılıksızlığa İlişkin Hükümler

İbraz ve ödeme konusunda yeni Kanun 3167 sayılı eski kanun sistemini sürdürür. Muhatap bankanın herhangi bir şubesine yapılan ibraz, muhataba yapılan ibraz hükmündedir. Karşılığı bulunan çek hamilin varsa vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Eğer çek hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edilirse, o şube çekle işleyen hesabın bulunduğu şubeden karşılık sormak suretiyle ödeme yapar.

Çek Kanunu bankaların asgari ödeme yükümlülüğünü sürdürür. Muhatap banka hamile süresi içinde ibraz edilen her çek yaprağı için eğer çekin hiç karşılığı yoksa altı yüz lira, çek bedeli altı yüz Türk Lirasının altında ise de çek bedelini öder. Bu hüküm çeki düzenleyenlere uygulanmaz. Karşılığın kısmen bulunması halinde yine karşılıksız kalan kısmı altı yüz liraya tamamlayacak bir miktarı ve çek bedeli altı yüz liranın üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla kısmi karşılığa ek olarak altı yüz lirasını ödemekle yükümlüdür.

Eskiden olduğu gibi yeni Kanun da bankanın asgari ödeme yükümünü çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdi kredi sözleşmesi olarak kabul eder. Bankanın asgari ödeme yükümü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişimler göz önünde tutularak TCMB tarafından her yıl ocak ayında belirlenir.

Kanun karşılıksızlık işlemi açısından çok ayrıntılı bir düzenleme getirir. Uygulamada bankaların farklı ifadeler ve farklı şekillerle karşılıksızlığı saptadığı bilinmektedir. Bu nedenle, getirilen düzenlemenin yeknesak bir uygulamayı sağlamak açısından yarlı olduğu söylenebilir. Hamil, bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktar da dahil olmak üzere kısmi ödemeyi kabul etmez ise karşılıksızlık işlemi yapılır. Ancak, bu işlem bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında çek bedelinin karşılanamayan kısmı ile sınırlı olur. Çekin üzerine ibraz tarihi ve ödememe nedeni yazılır. Çekin üzerine hamilin imzası alınır ve çek hamile geri verilir. Banka çekin ön ve arka yüzünün fotokopisini saklar. Hamilin bankanın ödemekle yükümlü olduğu asgari miktar da dahil olarak kısmi ödemeyi kabul etmesi halinde çek yaprağı banka tarafından alınır. Ancak, ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Bu noktada Kanun bir yenilik getirerek bu onaylı fotokopinin müracaat borçlularına başvurmada ve kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerinde kullanılabileceğini ayrıca icra daireleri ve mahkemelerde de ispat aracı olarak hüküm doğuracağını düzenler. Buna rağmen mahkeme veya icra dairesi isterse banka çekin aslını bu mercilere gönderir. Bilindiği gibi halen çekin aslını ibraz etmeksizin kambiyo senetlerine mahsus yolla takip yapmak mümkün değildir. Bu nedenle, getirilen hükmün uygulamaya yönelik pratik faydalar sağlayacağı açıktır. Yine de fotokopinin ücretsiz verileceğine varacak kadar ayrıntılı bir düzenlemenin kanunda yer alması eleştiri konusudur.

Kanunun getirdiği yeniliklerden birisi de gecikme cezasıdır. Banka çekin karşılığının hesapta bulunmasına rağmen hamile ödemeyi geciktirirse veya kanunen ödemekle yükümlü olduğu asgari miktarın ödemesini geciktirirse çek hamiline her geçen gün için binde üç gecikme cezası öder. Kanunda açıkça belirtilmese dahi cezanın ödenmeyen miktar üzerinden hesaplanacağı kuşkusuzdur. Ceza ödenen hallerde ayrıca temerrüt faizi istenemez.

İleri Tarihli Çekler

Yeni Kanun da 18/2/2009 tarih ve 5838 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeyi sürdürür. Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığı kısmen veya tamamen ödenmez ise bu çekle ilgili olarak hukuki takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak takip yapılabilmesi için çekin üzerinde düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksız işlemine tabi tutulması şarttır. Burada çok önemli iki yenilik görülür. Birincisi çek görüldüğünde ödenir kuralı tarihe karışmıştır. Zira üzerine yazılı olan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin ödenmemesi halinde hiçbir hukuki yaptırım ve takip yapılamaz. İkinci önemli yenilikte müracaat hakkının kullanılmasındadır. Zira müracaat hakkının kullanılması için karşılıksızlık işleminin yapılması şarttır. Halbuki TTK sisteminde çekin karşılıksız kaldığının banka tarafından belirtilmesi yanında protesto çekmek de mümkündür (TTK m. 720/1).

Bankaların Bildirim Yükümlülüğü

Bankalar hamiline çek hesabı sahipleri ile tüzel kişi tacirlere ilişkin bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirirler. Kanun bildirilmesi gereken hususları ayrıntılı olarak belirler. Ayrıca, tüzel kişi tacir yanında onun faaliyetleri ile ilişkilendirilmek kaydıyla, tüzel kişinin gerçek kişi ortakları, ortakların ilgili bulunduğu veya tüzel kişinin veya ortaklarının etkisi altında bulundurduğu gerçek kişiler ve tüzel kişinin yönetim organında görev alanlar veya temsil yetkisi olanlar adına açılmış çek hesapları da bu tacir tüzel kişiye ait kabul edilir. Hükümde yer alan tüzel kişinin veya ortaklarının etkisi altında bulunan gerçek kişiler kavramı çok belirsiz ve hukuki güvenlik sağlamaktan yoksundur. Bankalar tüzel kişiyle bu gerçek kişiler arasındaki ilişkinin varlığına yönelik emareler bulunması halinde durumu Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirir. Böylece, yukarıda açıkladığım gibi hamile çek hesabı sahipleri ile tüzel kişi tacirlere ilişkin hesaplar sıkı bir denetim ve gözetim altına alınarak kayıt dışılığın önüne geçilmek istenir. Ancak, bu denli sıkı bir denetimin uygulamada bir yandan hamile yazılı çek kullanımını örseleyeceği diğer yandan tüzel kişi tacirleri çek kullanmaktan caydıracağı düşünülebilir. Uygulamanın hangi yönde gelişeceğini zaman gösterecektir.

Bankalar ayrıca hamiline çek defteri yaprağı kullanmadan hamiline çek düzenlediğini saptadıkları kişileri durumu saptadıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür. Görüldüğü gibi bankalar yeni Çek Kanunu çerçevesinde önemli bildirim ve takip yükümlülükleri ile sorumlu kılınır. Ancak, bankaların bu sorumlulukları herhangi bir yaptırıma bağlı değildir.

Ceza Sorumluğu Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı

Karşılıksız çek keşide edenler her bir çekle ilgili olarak bin beş yüz güne kadar adli para cezasına çarptırılır. Herhalde hükmedilecek adli para cezası çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Çek hesabı sahibi çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Eğer çek hesabı sahibi tüzel kişi ise bu yükümlülük mali işlerden sorumlu yönetim organı üyesine eğer böyle bir görev dağılımı yoksa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilere aittir. Ayrıca, mahkeme çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına, eğer bu yasak zaten varsa yasağın devamına hükmeder.

Yeni Kanun önemli bir yenilik getirerek çek keşidesi açısından gerçek kişilerin temsili veya vekaletini yasaklamıştır. Eğer bir temsilci veya vekil aracılığıyla çek düzenlenirse hukuki ve cezai sorumluluk çek sahibine aittir.

Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişiler elindeki bütün çek yapraklarını bankalara iade etmekle yükümlüdür. Bu kişiler adına yeni çek hesabı açılamaz. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler TCMB bildirilir.

Etkin Pişmanlık ve Yasak Kararının Kaldırılması         

Yeni Çek Kanunun en can alıcı hükümlerinden birisi de etkin pişmanlık ve çek kullanmaktan yasak kararının kaldırılmasına ilişkin olandır. Keşideci karşılıksız kalan çek bedelini ve düzenleme tarihinden itibaren işleyecek ticari işlere ilişkin temerrüt faiz oranını ödediğinde soruşturma aşamasında ise cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Eğer, kovuşturma aşamasına geçilmişse mahkeme tarafından davanın düşmesine karar verilir. Mahkûmiyet hükmü kesinleşmişse mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. Bu hüküm uygulamada çek mağdurları olarak bilinen ve halen ceza evinde bulunan kimselerin tam ödeme yaparak salıverilmelerine de olanak verir.

Şikâyetten vazgeçme halinde de yukarıdaki hükümler uygulanır.

Çek Kanunun getirdiği ve çek mağdurlarını korumaya yönelik bir başka yenilik de geçici 2. madde de düzenlenir. 1 Kasım 2009 tarihi itibariyle haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olanlar, şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi konusunda anlaşırlarsa, anlaşmada ön görülen süre sonuna kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Anlaşmanın bir nüshasının Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya mahkemeye verilmesi gereklidir. Ancak, anlaşmaya varılmış olması şikâyetçi bakımından şikâyetin geri alınması sonucunu doğurmaz.

Karşılıksız çek nedeniyle takibe uğrayan veya mahkûm olan kişi şikâyetçi ile anlaşamasa dahi yukarıda açıkladığım gibi çek bedelini ve ticari temerrüt faizini belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt ederse anlaşma aranmaksızın taahhütnamede belirtilen süre sonuna kadar soruşturma veya kovuşturma durdurulur veya hükmün infazı ertelenir. Taahhütnamede belirlenecek ödeme süresi taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez. Ayrıca taahhütnamede yer alacak 1. yıl taksiti borcun 1/3’inden az olamaz. Taahhütnamenin Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya mahkemeye verilmesi ve bir örneğinin de alacaklıya gönderilmesi gerekmektedir. Bu düzenlemenin en büyük yeniliği şikâyetçinin onayına veya rızasına gerek olmaksızın karşılıksız çek keşide eden kişin çek bedelini ve ticari temerrüt faizini belirtilen bu süreler içinde ödeyerek cezai yaptırımlardan kurtulmasıdır.

Yukarıda anılan yazılı anlaşma veya taahhütnamenin en geç 01.04.2010 tarihine kadar düzenlenmesi gerekir. Taahhütname veren kişiler de eğer şikâyetçi ile daha sonra anlaşırlarsa anlaşma hükümlerinden faydalanır. Taahhütnameyle anlaşma arasındaki en büyük fark anlaşmada hem tarafların serbestçe yeni bir miktar belirleyebilmeleri hem de vadeyi iki yıldan daha uzun süreye yayabilmeleridir.

Sonuç

Yeni kanunun gerekenden fazla ayrıntılı hükümler içermesi, gerçekte yönetmelikle düzenlenmesi gereken konuların dahi kanunda yer alması, yasa koyucunun çeke ilişkin hükümlere verdiği önemin göstergesi şeklinde algılanmalıdır. Ancak, yeni kanunda yer alan tüm hükümlerin kanun yapma tekniğine ve çekin genel felsefesine uygun olduğunu söylemek zordur.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Son Dönemde Yapılan Düzenlemeler
Hukuk Postası
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Son Dönemde Yapılan Düzenlemeler

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç piyasası, 2000’li yılları sürekli yükselen, 2010’lu yılları ise yine yüksek ve stabil seyreden satış adetleriyle geride bıraktı. Bu dönemde pazarın büyümesinde, alım gücünün yüksekliği kadar, krediye kolay ulaşım ve ürün çeşitliliği de etkiliydi. Üretimin de benzer şekilde artmasıyla birlikte...

Ticaret Hukuku 30.09.2023
Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 638 ila TTK m. 640 arasında limited şirketlere özel düzenlenen çıkma ve çıkarılma kurumları ile anonim şirket yapısından farklı olarak limited şirket ortaklarına şirketten çıkma ve şirkete de ortağı çıkarma hakkı tanımaktadır...

Ticaret Hukuku 30.09.2023
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), anonim şirketleri yönetim kurulunun idare ve temsil edeceği kuralını korur. TTK, temsil yetkisinin nasıl kullanılacağını, temsile yetkili kişilerin tescil ve ilanını, temsil yetkisinin devrini ve sınırlarını düzenler. Aşağıda yetkinin devri başta olmak üzere, anonim şirketlerde temsil yetkisi...

Ticaret Hukuku 31.08.2023
Adi Ortaklık Kavramı ve Sık Karşılaşılan Çeşitleri
Hukuk Postası
Adi Ortaklık Kavramı ve Sık Karşılaşılan Çeşitleri

Adi ortaklıklar Türk Hukuku’nda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK” veya “Kanun”) 620 ve 645. maddeleri arasında düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi Kanun’da, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanır... 

Ticaret Hukuku 30.04.2023
Beyan ve Tekeffül Sigortası
Hukuk Postası
Beyan ve Tekeffül Sigortası

Birleşme ve devralma süreçleri; şirketlerin benliklerini ve hukuki statülerini en ciddi şekilde etkileyen hukuki süreçlerin başında gelir. Hukuki, vergisel, finansal ve operasyonel incelemelerin yürütülmesinin ardından taraflar işlemin gerçekleştirilmesi konusunda bir mutabakata vardığı takdirde müzakere süreci başlar...

Ticaret Hukuku 30.04.2023
Lüks Tüketim Sektöründe Franchise Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Lüks Tüketim Sektöründe Franchise Sözleşmeleri

Franchising, pazar erişimini ve marka bilinirliğini dünya çapında genişletmek için kullanılan popüler bir iş modelidir. Tek marka satma koşulu içeren mağaza sözleşmeleri (mono-brand store agreements) şeklindeki dağıtım sözleşmelerine kıyasla daha az yaygın olmasına rağmen franchising, lüks markaların dağıtım...

Ticaret Hukuku 31.03.2023
Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Talebinin Yalnızca Zarar Gören Üçüncü Kişiler Tarafından İleri Sürülebileceğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Talebinin Yalnızca Zarar Gören Üçüncü Kişiler Tarafından İleri Sürülebileceğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (“HGK”) 2019/149 E. 2022/894 K. sayılı 14.06.2022 tarihli kararında tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisini, kredi sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlıkta kefil ile borç alan şirket arasındaki ilişki bağlamında değerlendirdi. HGK, tüzel kişilik perdesinin aralanması...

Ticaret Hukuku 28.02.2023
Avrupa Birliği Yabancı Destekler Tüzüğü
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Yabancı Destekler Tüzüğü

Avrupa Birliği yabancı yatırımcılar için önemli bir yatırım merkezi olmaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı Avrupa Birliği’ne gelen doğrudan yabancı yatırımların izlenmesine ilişkin İkinci Yıllık Rapor’da yer alan verilere göre Avrupa Birliği 2021 yılında 117 Milyar Euro değerinde yabancı doğrudan...

Ticaret Hukuku 28.02.2023
Şirket Payının “Kiralanmasına” İlişkin Yargıtay Kararı
Hukuk Postası
Şirket Payının “Kiralanmasına” İlişkin Yargıtay Kararı

Pay devrinin, bir sermaye şirketinin paylarına ilişkin hukuki işlemler arasında ilk akla gelen, uygulamada da en sık karşılaşılan işlem olduğu söylenebilir. Bununla beraber bir sermaye şirketinin payı, devir dışında işlemlere de konu olabilir. Bunlara ilişkin örnekler, uygulamada en sık görüldüğü ve öğreti tarafından...

Ticaret Hukuku 31.01.2023
E-ticaret Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
E-ticaret Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Hızla büyüyen ve gelişen e-ticaret sektöründeki oyuncuların davranışlarını düzenlemek amacıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun (E-ticaret Kanunu veya Kanun) kısa süre önce köklü bir değişime uğramıştı. 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile e-ticaret...

Ticaret Hukuku 31.12.2022
Alman Tedarik Zinciri Yasası Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Alman Tedarik Zinciri Yasası Yürürlüğe Girdi

11 Haziran 2021'de Alman Federal Meclisi, yalnızca Alman şirketlerini değil, aynı zamanda bu şirketlerin yabancı ülkelerdeki (Türk kuruluşları dahil) tedarikçilerini de etkileyen Alman Tedarik Zinciri Uyum Yasası’nı (Lieferkettensorgfaltsgesetz) ("Yasa") onayladı. 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren...

Ticaret Hukuku 31.12.2022
Yeni İsviçre Şirketler Hukuku
Hukuk Postası
Yeni İsviçre Şirketler Hukuku

İsviçre Federal Konseyi, 21 Aralık 2007 tarihinde şirketler hukukuna ilişkin değişiklikleri de içeren İsviçre Borçlar Kanunu revizyon taslağını onayladı. Federal Konsey 28 Kasım 2014 tarihinde taslak revizyonu görüşe açtı. Kapsamlı tartışmalar ve uzun bir yasalaşma sürecinin ardından, İsviçre Borçlar Kanunu'nda...

Ticaret Hukuku 30.11.2022
2020 ve 2021 Yıllarında Navlun Sözleşmelerinde Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Verilen Kararlar
Hukuk Postası
2020 ve 2021 Yıllarında Navlun Sözleşmelerinde Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Verilen Kararlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun beşinci kitabı olan deniz ticaretine ilişkin hükümler altında dördüncü kısmı altında deniz ticareti sözleşmeleri düzenlenir. Bu bölümde düzenlenen sözleşme tipleri içerisinde uluslararası deniz taşımacılığı pratiğinde en sık kullanılan, üçüncü bölümde m.1138 vd. maddelerinde...

Ticaret Hukuku 31.10.2022
Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı
Hukuk Postası
Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SerPK”) ile geniş şekilde düzenlemeye gidilen en önemli konulardan biri de örtülü kazanç aktarımı yasağıdır. Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15nci maddesinden daha geniş bir düzenleme getiren SerPK madde 21 ile düzenleyici kamu otoritesi olan...

Ticaret Hukuku Ocak 2015
İş Ortaklığı Kavramı Ve İş Ortaklığının Hukuki Statüsü
Hukuk Postası
İş Ortaklığı Kavramı Ve İş Ortaklığının Hukuki Statüsü

Gelişmekte olan ticari faaliyetler ve özellikle inşaat, enerji ve madencilik alanlarında yapılmakta olan geniş çaplı yatırımlar neticesinde şirketler, güçlerini birleştirerek bu yatırımlara iştirak etmek ve gerek uzmanlıklarını, gerekse finansman imkânlarını birlikte kullanarak daha güçlü bir şekilde projelerde yer almak...

Ticaret Hukuku Haziran 2016
Şirket Bölünmelerinde Malvarlığının Geçişi
Hukuk Postası
Şirket Bölünmelerinde Malvarlığının Geçişi

Türk Ticaret Kanunu (“TTK veya Kanun”) 159’uncu ve devam maddelerinde bölünme hükümlerine yer vererek, şirketlere farklı yapılanma modellerini uygulama ve yeni hukuki oluşumları hayata geçirme imkanı tanımaktadır. Şirketler bölünme yöntemini kullanarak belirli bir malvarlığı unsurunu veya unsurlarını...

Ticaret Hukuku Ocak 2016
İnşaat Sektöründe Kullanılan Model Sözleşmeler Serisi
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Kullanılan Model Sözleşmeler Serisi

FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Counseils) kısaltılmış adıyla anılan Müşavir ve Mühendisler Uluslararası Federasyonu, 1913 yılında kurulmuş bir meslek örgütüdür. Üyeleri çeşitli ülkelerden usulüne uygun olarak seçilmiş müşavir-mühendis birlikleri olup Örgüt’e üyelik her ülkeden tek bir meslek birliği...

Ticaret Hukuku Kasım 2014
Gümrük Hukuku’nda Incoterms’e Yönelik Güncel Uyuşmazlıklar
Hukuk Postası
Gümrük Hukuku’nda Incoterms’e Yönelik Güncel Uyuşmazlıklar

INCOTERMS, milletlerarası ticarette sıklıkla kullanılan ticari terimleri açıklamak için Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan bir kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Anılan kuralların amacı, milletlerarası ticareti güvenli bir şekilde kolaylaştırmak ve hızlandırmaktadır...

Ticaret Hukuku 30.09.2022
Tüm Türk Limanlarına Uygulanacak Tek Bir Yönetmelik
Hukuk Postası
Tüm Türk Limanlarına Uygulanacak Tek Bir Yönetmelik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Limanlar Yönetmeliği (“Yönetmelik”) her bir liman için ayrı ayrı çıkarılmakta olan tüzük, yönetmelik ve talimatları tek bir Yönetmelikte bütünleştirmektedir. Bu yönde...

Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği
Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Adi Ortaklıklar
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Sermaye İştirak Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Sermaye İştirak Sözleşmeleri

Çoğunlukla start-up yatırımlarında karşımıza çıkan sermaye iştirak sözleşmeleri, bir yatırımcının bir şirkette sermaye artırımı ile çıkarılacak yeni payları taahhüt ederek sermaye artırımına katılması ve pay sahibi olmasına ilişkin hüküm ve koşulları düzenler...

Ticaret Hukuku Aralık 2021
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza

Belirli koşulları taşıdığı takdirde ıslak imza ile aynı hukuki sonuçları doğuran elektronik imza, pek çok hukuk sisteminde kendine yer edinmiş ve ticari hayatın hız kazanmasını sağlamıştır. Farklı hukuk sistemlerinde çeşitli türleri ve uygulamaları bulunsa da elektronik imzanın...

Ticaret Hukuku Aralık 2021
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Genel Kurul Çağrı Davaları
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Anonim Şirket Genel Kurulunun Batıl Kararları
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Esas Sözleşme Düzenlemeleri
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Aile Şirketlerinde Pay Sahipleri Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Deniz Yolu ile Eşya Taşımasında Fiili Taşıyan
Hukuk Postası
Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Batıl Kararları
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Kullanılma Usulü
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Limited Şirket Müdürlerinin Kanuni Sorumluluğu
Hukuk Postası
Pay Devir Sözleşmelerinde Beyan ve Tekeffüllerden Sorumluluk
Hukuk Postası
Temsil Yetkisinin Devri ve Sınırlı Yetkili Temsilci Tayini
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi
Hukuk Postası
Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı
Hukuk Postası
Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms® 2020
Hukuk Postası
Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms® 2020

INCOTERMS, milletlerarası ticarette sıklıkla kullanılan ticari terimleri açıklamak için Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan bir kurallar dizisidir. Incoterms kurallarının amacı milletlerarası ticaretin güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak ve bunu kolaylaştırmaktır...

Ticaret Hukuku Eylül 2019
Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
Hukuk Postası
Şirket Bölünmelerinde İşçi Hak ve Alacaklarının Devri
Hukuk Postası
Denizde Taşıma Sözleşmesi ile Konişmento Arasındaki İlişki
Hukuk Postası
Belirli Senaryolar Kapsamında Finansal Destek Yasağı
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Bölünmeye Katılan Şirketlerin İkinci Derecede Sorumluluğu
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Anonim Şirketlerde Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Dövizle veya Dövize Endeksli Sözleşme Yapma Yasağı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Nama Yazılı Anonim Şirket Payı Üzerinde İntifa Hakkı
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Şirketler Topluluğunda Güven Sorumluluğu
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları
Hukuk Postası
Limited Şirket Ortaklarının Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Hukuk Postası
Joint Venture Sözleşmesinin Özellikleri
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Türk Hukuku’nda Holding Şirket Yapılanması
Hukuk Postası
Anonim Şirkette Kâr Payına İlişkin Önemli Esaslar
Hukuk Postası
Hisse Devir Sözleşmeleri Kapsamında Tazminat Maddeleri
Hukuk Postası
Ayni Sermaye Olarak Fikri Mülkiyet Hakları
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı
Hukuk Postası
Ticareti Terk ve Tüzel Kişilerin Tasfiyesi
Hukuk Postası
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Acentelik Ve Tek Satıcılıkta İkale Sözleşmeleri
Hukuk Postası
İsviçre Şirketler Hukukuna İlişkin Kanun Taslağı
Hukuk Postası
Finansal Yardım Yasağı Kapsamında Kaldıraçlı Devralmalar
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Özel Denetim İsteme Hakkı
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Sermaye Azaltımı
Hukuk Postası
İki Kişilik Limited Şirketlerde Çıkma Ve Çıkarılma
Hukuk Postası
Tasfiye Memurlarının Görev, Yükümlülük Ve Sorumlulukları
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), anonim şirketleri yönetim kurulunun idare ve temsil edeceği kuralını korur. TTK, temsil yetkisinin nasıl kullanılacağını, temsile yetkili kişilerin tescil ve ilanını, temsil yetkisinin devrini ve sınırlarını düzenler. Bu ayki hukuk postası makalesi, yetkinin devri başta olmak üzere...

Ticaret Hukuku Aralık 2013
Şirket Topluluklarında Ortaklıktan Çıkarma
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği
Hukuk Postası
Birleşme, Bölünme Ve Tür Değiştirmede Yeni Davalar
Hukuk Postası
Yabancı Şirketlerin Yerleşim Özgürlüğü
Hukuk Postası
Şubeler ve İrtibat Büroları
Hukuk Postası
Şubeler ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletme Devri
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Olağan Genel Kurulun Ne Zaman Toplanacağı Sorunsalı
Hukuk Postası
6102 Sayılı Kanun Uyarınca Limited Şirketlerde Kuruluş
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Şirketler Topluluğu’nda Bağlılık Raporu
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, Çıkma Ve Ayrılma
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
TTK M. 363 Uyarınca Yönetim Kurulu’na Üye Ataması
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Türk Ticaret Kanunu’nda Kurucu İntifa Senetleri
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmeleri Ve Yeni Müesseseler
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Birikimli Oy
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirkete Borçlanma Yasağı
Hukuk Postası
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Limited Şirketler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Yeni TTK Uyarınca Şirketin Kendi Paylarını İktisabı
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet Hükümleri
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Oy Hakkına İlişkin Yenilikler
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda “Şirketler Topluluğu”
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Genel Kurulunda Yenilikler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Yeni Yılda Yeni Türk Ticaret Kanunu Kabul Edildi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Görev Süresinin Dolması
Hukuk Postası
Vesikalı Krediler için Yeknesak Teamül ve Uygulamalar
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms ® 2010
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Çek Hukukunda İki Yenilik
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmetler ve Uygulanan Tarifeler
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.