Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu: Yapısı, Yetkisi, Başvuru İnceleme Usulü

Nisan 2019 Ece Özsü
% 0

Giriş

Futbol faaliyetine ilişkin olarak kulüpler, futbolcular, teknik adamlar, menajerler arasında akdedilen sözleşmelerden (“futbol sözleşmeleri”) kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü usulü 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu (“TFF Kuruluş Kanunu”), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan TFF Statüsü ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı (“UÇK Talimatı”) ile düzenlenir.

Buna göre futbol sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için TFF nezdinde oluşturulan ulusal sportif yargı mekanizması iki aşamalıdır: Taraflar ilk derece hukuk kurulu olarak öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (“UÇK”), UÇK’nın kararına karşı ise itiraz mercii olarak Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na (“Tahkim Kurulu”) başvurabilmektedirler. Çalışma kapsamında ilk derece sportif yargı mercii olan UÇK incelenecektir.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Yapısı

UÇK 2007 yılında[1] TFF bünyesinde sportif mali ve idari uyuşmazlıkların çözümü için oluşturulmuş bir kurul olup[2], TFF Kuruluş Kanunu’nun 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, TFF’nin ilk derece hukuk kurullarından birisidir.[3] UÇK Kulüpler, futbolcular, teknik adamlar, menajerler arasında imzalanan sözleşmelerden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine inceler ve karara bağlar.

UÇK, TFF Yönetim Kurulunca belirlenen beş kişilik Başkanlar Kurulu ve hakemlerden oluşur. Hakem Listesinde yer alacak kişilerin Kulüpler Birliği Vakfı, Profesyonel Futbolcular Derneği ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından bildirilmesi ve TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeleri gereklidir.[4]

Uyuşmazlıklar tarafların Hakem Listesi’nden seçeceği birer hakem ve bu hakemlerin Başkanlar Kurulu üyelerinden seçeceği bir başkan olmak üzere toplam 3 hakem tarafından incelenir. Bu nedenle UÇK yargılaması, kapalı hakem seçimine dayalı bir hakem sistemi olarak nitelendirilir.[5]

TFF Kuruluş Kanunu, TFF Statüsü ve UÇK Talimatı’nda hakemlerin ve ilk derece kurul üyelerinin görevlerinde tarafsız ve bağımsız oldukları ifade edilmiştir[6]. Bununla birlikte UÇK Hakem Listesinde yer alan hakemlere TFF Yönetim Kurulu tarafından onay verilmesi ve Hakem Heyetine başkanlık edecek hakemin içerisinden seçildiği Başkanlar Kurulu üyelerinin yine TFF Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi, UÇK’nın tarafsızlığı ve bağımsızlığı çerçevesinde sıkça tartışılmaktadır.[7]

Son olarak UÇK’nın idari işlerinin yürütülmesi, UÇK önüne gelen uyuşmazlıkların ilgili başkan ve hakemlere sunulması için TFF Yönetim Kurulu tarafından koordinatör(ler) görevlendirir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu koordinatörleri, Başkanlar Kurulu’na bağlı olarak çalışır. TFF Yönetim Kurulu, ayrıca UÇK Başkanlığının önerisi üzerine, sekreterlik hizmetinin karşılanması için yeterli sayıda sekreter belirler.[8]

UÇK’nın Yargı Yetkisi

2011-2019 Yılları Arasındaki Düzenlemeler Uyarınca UÇK’nın Yargı Yetkisi

UÇK, kurulduğu 2007 yılından 2009 yılına kadar süreçte mülga 3813 sayılı Kanun[9] uyarınca futbolla ilgili sözleşmelerden doğan her türlü uyuşmazlığı tarafların başvurusu üzerine münhasıran incelemek ile görevli olup, zorunlu tahkim kurulu olarak görev yapmaktaydı. 2009 yılında yürürlüğe giren TFF Kanunda ise UÇK’nın görevleri ve yetkisi konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamış, bu konuda inisiyatif TFF’ye bırakılmıştı.

2011 yılında Anayasa’nın 59. Maddesinde yapılan değişiklik[10] doğrultusunda UÇK’nın yetkisin yer aldığı TFF Statüsü’nün 55. ve 56. Maddeleri değiştirilmiş ve UÇK hem ihtiyari hem de zorunlu tahkim kurulu olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, futbol sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda taraflar UÇK’nın yetkisini kabul edip etmemekte serbest bırakılmışlar (ihtiyari tahkim), ancak sportif cezalar ve yetiştirme tazminatına ilişkin uyuşmazlıklarda UÇK’nın yetkisi münhasır kılınmıştı (zorunlu tahkim). 

2011-2015 yılları arasında futbol sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ihtiyari tahkim mercii olan UÇK, TFF Genel Kurulunun 25.6.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile TFF Statüsü’nün 55. Ve 56. Maddelerinin değiştirilmesi neticesinde futbol sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflara bakmaya “münhasıran” görevli ve yetkili kılınmıştır. Bu doğrultuda 2015 yılından itibaren UÇK, futbol sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflarda 2011 öncesi dönemde olduğu gibi tekrar zorunlu tahkim mercii olmuş ve aşağıda detaylıca bahsedilecek olan Anayasa Mahkemesinin 18.01.2018 tarih 2017/136 E. 2018/7 K. sayılı kararı’na (“Anayasa Mahkemesi Kararı”) değin bu şekilde görev yapmıştır.[11]

Anayasa Mahkemesi Kararı

TFF’nin ilk derece hukuk kurullarının sıralandığı TFF Kuruluş Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası şu hükmü ihtiva eder: “İlk derece hukuk kurulları kulüp lisansı ile ilgili kararlar almaya veya bu Kanun, TFF Statüsü, TFF’nin diğer talimat ve düzenlemeleri ile diğer yetkili TFF kurul ve organları tarafından alınacak kararlara ilişkin olarak çıkacak ihtilaflarda karar vermeye münhasıran yetkilidir.” Bu düzenleme Anayasa Mahkemesi’nin 18.01.2018 tarih 2017/136 E. 2018/7 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.[12] İptal kararına konu itiraz, anılan hükmün anayasaya aykırılığı iddiası ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin 18. Hukuk dairesi tarafından yapılmış olup, anayasaya aykırılık iddiasının temelini ise TFF Kuruluş Kanunu’nun 5. Maddesinin 2 numaralı fıkrasının Anayasa’nın 9., 10., 11., 36., 59., ve 142., hükümlerine aykırı olduğu hususunu oluşturur.

TFF’nin ilk derece kurullarından olan UÇK’nın da münhasır yetkisini de ortadan kaldıran Anayasa Mahkemesi Kararı ile

 “Anayasa’nın 59. maddesinde spor federasyonlarının yalnızca spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği ve tahkim kurulu kararlarına karşı yargı merciine başvurulamayacağı öngörülmesine rağmen, itiraz konusu kanun hükmünde böyle bir ayrım yapılmaksızın ilgili mevzuat ile TFF kurul ve organlarının kararlarına ilişkin olarak çıkacak tüm uyuşmazlıklar bakımından ilk derece hukuk kurullarının münhasıran karar vermekle yetkili kılınması ve ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı yargı yoluna başvurulmasının engellenmesi, Anayasa’nın 59. maddesinde yer alan düzenlemeyle bağdaşmadığı gibi ilgililerin mahkemeye erişim hakkını ortadan kaldırmakta ve hak arama hürriyetinin özüne dokunmakta olduğu.”[13]

şeklindeki gerekçelerle TFF Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası iptal edilmiştir.

Ayrıca iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.

Anayasa Mahkemesi Kararı Doğrultusunda 2019 Yılında Yapılan Düzenlemeler Uyarınca UÇK’nın Yargı Yetkisi

UÇK’nın yargı yetkisi, 25.06.2015 tarihli TFF Genel Kurul kararı ile değişik TFF Statüsü m. 56 ve UÇK Talimatı m.2’de düzenlenir. Yukarıda bahsi geçen Anayasa Mahkemesi Kararı’nın 02.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra, UÇK’nın yetkisini düzenleyen ve TFF tarafından çıkarılan tüm talimat ve düzenlemelerin yeniden ele alınarak değiştirilmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda, aşağıda açıklanacağı üzere UÇK Talimatı’nda değişiklik yapılmış ancak UÇK’nın münhasır yetkisini düzenleyen TFF Statüsü’nde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.[14]

UÇK Talimatı, Anayasa Mahkemesi Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasından yaklaşık 11 ay sonra TFF Yönetim Kurulu’nun, 16.02.2019 tarih ve 109 sayılı toplantısında aldığı kararla 02.03.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere değiştirilmiştir. Bu kapsamda UÇK’nın yargı yetkisinde konu bakımından ikili bir ayrıma gidilmiştir: Kulüpler, futbolcular, teknik adamlar ve futbol menajerleri; aralarındaki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için UÇK’nın yetkisini kabul edip etmemekte serbest bırakılmışlardır. Bununla birlikte, UÇK Talimatı’nın 02.03.2019 tarihi ile yürürlüğe girmiş olan değişik 2. Madde hükmünün 2. fıkrasında sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilafların münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde çözüleceği öngörülmüştür.[15]

Ayrıca yetkiye ilişkin olarak UÇK Talimatı’na iki adet geçici madde eklenmiştir. Yeni Talimatın yürürlüğe girdiği 02.03.2019 tarihinden önce UÇK önünde açılmış dosyalar bakımından UÇK’nın münhasıran yetkili olduğu düzenlenmiştir.[16] Bu şekilde halihazırda UÇK nezdinde derdest olan dosyalar bakımından yetki konusunun tartışmalı hale gelmesi engellenmiştir.

UÇK Talimatı’nın Geçici 2. Maddesinde ise 02.03.2019 tarihinden önce imzalanan sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığın 02.03.2019 tarihinden sonra UÇK’nın önüne getirilmesi halinde davalı tarafa, dilekçenin kendisine tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde UÇK’nın yetkisine itiraz etme hakkı tanınmıştır. Bu durumda Davacı tarafın yatırdığı başvuru ve hakem ücretinin, maktu ücret düşülerek ilgili tarafa iade edileceği belirtilmiştir. Davalı tarafın UÇK’nın yetkisine itiraz etmemesi halinde ise UÇK’nın ihtiyari yetkisinin kabul etmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.[17]

Başvuru, İnceleme Usulü ve Karar

UÇK’ya yapılacak başvurular yazılı olarak yapılır. Başvuru sahibinin, başvuru ücretini yatırdığına dair ödeme makbuzunu dilekçesine eklemesi zorunludur zira ücreti yatırılmamış başvurular UÇK tarafından dikkate alınmaz.[18]

UÇK Koordinatörlüğü, bir başvuruyu teslim aldıktan sonra UÇK Talimatı’nın 6. Maddesinde belirtilen zorunlu unsurların dilekçede bulunup bulunmadığı hususunda bir ön inceleme yapar, herhangi bir eksiklik bulunmuyor ise dosya Başkanlar Kurulu’na tevdi edilir. Hakem ücretlerinin de davacı tarafından yatırılmasının ardından dava dilekçesi ve ekleri davalı tarafa tebliğ edilir. Davalı tarafın hakemini de seçmek suretiyle davacının dilekçesine karşı cevaplarını UÇK’ya sunmak için, dilekçenin kendisine tebliğinden itibaren 7 günlük süresi vardır.

UÇK nezdinde uyuşmazlıklar, tarafların seçeceği veya seçilmiş sayılacağı iki hakem ile Başkanlar Kurulu’ndan bir Başkan’dan oluşan üç kişilik Hakem Heyeti tarafından incelenip karara bağlanır. Kararlar, TFF Kanunu TFF Statüsü, TFF Talimat ve Düzenlemeleri ile FIFA ve UEFA kurallarını esas alarak Türk maddi hukukuna göre karar verilir.[19]

Hakem Heyeti, uyuşmazlıkta haklı olan tarafın varsa vekili için, resmi ücret tarifesine göre Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için uygulanan maktu avukatlık ücreti kadar vekâlet ücretine hükmeder.

Hakem Heyeti, gerekçeli kararlarını Hakem Heyeti oluşumu tarihinden itibaren en geç dört ay içinde vermek zorundadır. Haklı sebeplerin varlığı halinde Hakem Heyeti bu sürenin birer aylık dönemler halinde uzatılmasına karar verebilir.[20]

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Tahkim Kurulu’na itiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine verilen Tahkim Kurulu kararı ile kesinleşir.[21]

Sonuç

Futbol sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde adli yargı yerine sportif yargıya başvurulması ve tahkim yolunun tercih edilmesinin nedenleri; uyuşmazlıkların çözümünde yeknesak bir sistemin uygulanması, uyuşmazlıkların futbolun ve futbol hukukunun içerisinde yer alan uzman kişilerce kısa süre içerisinde çözümlenmesi, kararların kesin, hızlı ve icra edilebilir nitelikte olması olduğu kabul edilir.

Bu doğrultuda Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinde yer aldığı üzere tahkim kurumunun adli yargıya alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olduğu düşünüldüğünde, UÇK’nın yetkisi bakımından futbol sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü için UÇK’ya başvuru zorunlu olmaktan çıkarılmış olması ve tarafların iradelerine dayalı olarak ihtiyari tahkim kurulu olarak görevlendirilmiş olması yerinde olmuştur.

Sportif cezalar ve yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilaflar konusunda ise UÇK’nın zorunlu tahkim kurulu olarak görev yapacak olması şeklindeki düzenleme ile UÇK’nın yetkisi ile ilgili olarak 2011 ile 2015 yılları arasındaki düzenlemeye geri dönülmüştür. Böylelikle spor hukukuna özgü anılan konularda çıkacak kararların yeknesak olması sağlanmaya çalışılmıştır.

[1] UÇK ilk kez 2007 yılında, 3813 sayılı mülga Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu’nunda 5719 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile kurulmuştur (Nuray Ekşi, Spor Tahkim Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2015, s. 246).

[2] 2007 yılından, yani UÇK oluşturulmadan önce futbol sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar TFF Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmaktaydı.

[3] TFF Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca TFF’nin ilk derece hukuk kurulları şunlardır: Disiplin kurulları (İl Disiplin Kurulları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu), Kulüp             Lisans Kurulu, Etik Kurulu.

[4] TFF Statüsü m.55 ve UÇK Talimatı m. 3.

[5] Ümit Orhan, Av. Kısmet Erkiner Armağanı Spor Hukuku Yazıları, İstanbul Barosu Yayınları, 2014,   s. 230

[6] TFF Kanunu m.5(6), TFF Statüsü m. 54(4), UÇK Talimatı m.3/6

[7] Hatice Kocasakal, Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü ve CAS, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013, s.106-108;

[8] UÇK Talimatı m.5

[9] 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun, 5894 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile mülga olmuştur.

[10] 2011 yılında yapılan değişiklik ile Anayasa’nın 59. Maddesine “Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.” Hükmünü havi 2. fıkra eklenmiştir.

[11] UÇK’nın kuruluşu olan 2007 yılından, 18.01.2018 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı’na kadarki dönem içerisinde UÇK’nın Oluşumu, Hakem Listesinde yer almak için gerekli olan şartları, görevleri ve ihtiyari tahkim kurulu ve zorunlu tahkim kurulu fonksiyonlarını değişen mevuzat hakkında incelenmesi hakkında detaylı bilgi için bkz. Nuray Ekşi, Spor Tahkim Hukuku s. 246 vd.; UÇK’nın 2015-2019 yılları arasındaki yetkisine ilişkin düzenlemeler hakkındaki eleştiri için bkz. Şeref Ertaş – Hasan Petek, Spor Hukuku, Yetkin Yayınları, 2017, s. 516

[12] RG, No. 30348, 2 Mart 2018, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180302-13.pdf (Erişim tarihi: 23.04.2019).

[13] Anayasa Mahkemesi Kararı, No. 2017/136 E. 2018/7 K. ,18.01.2018; para. 23

[14] TFF Statüsü Madde 56 (25.06.2015 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik):

1)Uyuşmazlık Çözüm Kurulu.

a) Kulüpler, 

b) Kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri, futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran görevli ve yetkili olarak inceler ve karara bağlar. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar, Tahkim Kurulu’na itiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine verilen Tahkim Kurulu kararı ile kesinleşir.” 

[15] UÇK Talimatı 2019, m. 2

[16] UÇK Talimatı 2019, Geçici Madde 1

[17] UÇK Talimatı 2019, Geçici Madde 2

[18] UÇK Talimatı m.6

[19] UÇK Talimatı m.17

[20] UÇK Talimatı m.12

[21] UÇK Talimatı m.13

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Son Dönemde Yapılan Düzenlemeler
Hukuk Postası
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Son Dönemde Yapılan Düzenlemeler

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç piyasası, 2000’li yılları sürekli yükselen, 2010’lu yılları ise yine yüksek ve stabil seyreden satış adetleriyle geride bıraktı. Bu dönemde pazarın büyümesinde, alım gücünün yüksekliği kadar, krediye kolay ulaşım ve ürün çeşitliliği de etkiliydi. Üretimin de benzer şekilde artmasıyla birlikte...

Ticaret Hukuku 30.09.2023
Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 638 ila TTK m. 640 arasında limited şirketlere özel düzenlenen çıkma ve çıkarılma kurumları ile anonim şirket yapısından farklı olarak limited şirket ortaklarına şirketten çıkma ve şirkete de ortağı çıkarma hakkı tanımaktadır...

Ticaret Hukuku 30.09.2023
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), anonim şirketleri yönetim kurulunun idare ve temsil edeceği kuralını korur. TTK, temsil yetkisinin nasıl kullanılacağını, temsile yetkili kişilerin tescil ve ilanını, temsil yetkisinin devrini ve sınırlarını düzenler. Aşağıda yetkinin devri başta olmak üzere, anonim şirketlerde temsil yetkisi...

Ticaret Hukuku 31.08.2023
Adi Ortaklık Kavramı ve Sık Karşılaşılan Çeşitleri
Hukuk Postası
Adi Ortaklık Kavramı ve Sık Karşılaşılan Çeşitleri

Adi ortaklıklar Türk Hukuku’nda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK” veya “Kanun”) 620 ve 645. maddeleri arasında düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi Kanun’da, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanır... 

Ticaret Hukuku 30.04.2023
Beyan ve Tekeffül Sigortası
Hukuk Postası
Beyan ve Tekeffül Sigortası

Birleşme ve devralma süreçleri; şirketlerin benliklerini ve hukuki statülerini en ciddi şekilde etkileyen hukuki süreçlerin başında gelir. Hukuki, vergisel, finansal ve operasyonel incelemelerin yürütülmesinin ardından taraflar işlemin gerçekleştirilmesi konusunda bir mutabakata vardığı takdirde müzakere süreci başlar...

Ticaret Hukuku 30.04.2023
Lüks Tüketim Sektöründe Franchise Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Lüks Tüketim Sektöründe Franchise Sözleşmeleri

Franchising, pazar erişimini ve marka bilinirliğini dünya çapında genişletmek için kullanılan popüler bir iş modelidir. Tek marka satma koşulu içeren mağaza sözleşmeleri (mono-brand store agreements) şeklindeki dağıtım sözleşmelerine kıyasla daha az yaygın olmasına rağmen franchising, lüks markaların dağıtım...

Ticaret Hukuku 31.03.2023
Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Talebinin Yalnızca Zarar Gören Üçüncü Kişiler Tarafından İleri Sürülebileceğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Talebinin Yalnızca Zarar Gören Üçüncü Kişiler Tarafından İleri Sürülebileceğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (“HGK”) 2019/149 E. 2022/894 K. sayılı 14.06.2022 tarihli kararında tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisini, kredi sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlıkta kefil ile borç alan şirket arasındaki ilişki bağlamında değerlendirdi. HGK, tüzel kişilik perdesinin aralanması...

Ticaret Hukuku 28.02.2023
Avrupa Birliği Yabancı Destekler Tüzüğü
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Yabancı Destekler Tüzüğü

Avrupa Birliği yabancı yatırımcılar için önemli bir yatırım merkezi olmaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı Avrupa Birliği’ne gelen doğrudan yabancı yatırımların izlenmesine ilişkin İkinci Yıllık Rapor’da yer alan verilere göre Avrupa Birliği 2021 yılında 117 Milyar Euro değerinde yabancı doğrudan...

Ticaret Hukuku 28.02.2023
Şirket Payının “Kiralanmasına” İlişkin Yargıtay Kararı
Hukuk Postası
Şirket Payının “Kiralanmasına” İlişkin Yargıtay Kararı

Pay devrinin, bir sermaye şirketinin paylarına ilişkin hukuki işlemler arasında ilk akla gelen, uygulamada da en sık karşılaşılan işlem olduğu söylenebilir. Bununla beraber bir sermaye şirketinin payı, devir dışında işlemlere de konu olabilir. Bunlara ilişkin örnekler, uygulamada en sık görüldüğü ve öğreti tarafından...

Ticaret Hukuku 31.01.2023
E-ticaret Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
E-ticaret Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Hızla büyüyen ve gelişen e-ticaret sektöründeki oyuncuların davranışlarını düzenlemek amacıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun (E-ticaret Kanunu veya Kanun) kısa süre önce köklü bir değişime uğramıştı. 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile e-ticaret...

Ticaret Hukuku 31.12.2022
Alman Tedarik Zinciri Yasası Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Alman Tedarik Zinciri Yasası Yürürlüğe Girdi

11 Haziran 2021'de Alman Federal Meclisi, yalnızca Alman şirketlerini değil, aynı zamanda bu şirketlerin yabancı ülkelerdeki (Türk kuruluşları dahil) tedarikçilerini de etkileyen Alman Tedarik Zinciri Uyum Yasası’nı (Lieferkettensorgfaltsgesetz) ("Yasa") onayladı. 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren...

Ticaret Hukuku 31.12.2022
Yeni İsviçre Şirketler Hukuku
Hukuk Postası
Yeni İsviçre Şirketler Hukuku

İsviçre Federal Konseyi, 21 Aralık 2007 tarihinde şirketler hukukuna ilişkin değişiklikleri de içeren İsviçre Borçlar Kanunu revizyon taslağını onayladı. Federal Konsey 28 Kasım 2014 tarihinde taslak revizyonu görüşe açtı. Kapsamlı tartışmalar ve uzun bir yasalaşma sürecinin ardından, İsviçre Borçlar Kanunu'nda...

Ticaret Hukuku 30.11.2022
2020 ve 2021 Yıllarında Navlun Sözleşmelerinde Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Verilen Kararlar
Hukuk Postası
2020 ve 2021 Yıllarında Navlun Sözleşmelerinde Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Verilen Kararlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun beşinci kitabı olan deniz ticaretine ilişkin hükümler altında dördüncü kısmı altında deniz ticareti sözleşmeleri düzenlenir. Bu bölümde düzenlenen sözleşme tipleri içerisinde uluslararası deniz taşımacılığı pratiğinde en sık kullanılan, üçüncü bölümde m.1138 vd. maddelerinde...

Ticaret Hukuku 31.10.2022
Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı
Hukuk Postası
Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SerPK”) ile geniş şekilde düzenlemeye gidilen en önemli konulardan biri de örtülü kazanç aktarımı yasağıdır. Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15nci maddesinden daha geniş bir düzenleme getiren SerPK madde 21 ile düzenleyici kamu otoritesi olan...

Ticaret Hukuku Ocak 2015
İş Ortaklığı Kavramı Ve İş Ortaklığının Hukuki Statüsü
Hukuk Postası
İş Ortaklığı Kavramı Ve İş Ortaklığının Hukuki Statüsü

Gelişmekte olan ticari faaliyetler ve özellikle inşaat, enerji ve madencilik alanlarında yapılmakta olan geniş çaplı yatırımlar neticesinde şirketler, güçlerini birleştirerek bu yatırımlara iştirak etmek ve gerek uzmanlıklarını, gerekse finansman imkânlarını birlikte kullanarak daha güçlü bir şekilde projelerde yer almak...

Ticaret Hukuku Haziran 2016
Şirket Bölünmelerinde Malvarlığının Geçişi
Hukuk Postası
Şirket Bölünmelerinde Malvarlığının Geçişi

Türk Ticaret Kanunu (“TTK veya Kanun”) 159’uncu ve devam maddelerinde bölünme hükümlerine yer vererek, şirketlere farklı yapılanma modellerini uygulama ve yeni hukuki oluşumları hayata geçirme imkanı tanımaktadır. Şirketler bölünme yöntemini kullanarak belirli bir malvarlığı unsurunu veya unsurlarını...

Ticaret Hukuku Ocak 2016
İnşaat Sektöründe Kullanılan Model Sözleşmeler Serisi
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Kullanılan Model Sözleşmeler Serisi

FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Counseils) kısaltılmış adıyla anılan Müşavir ve Mühendisler Uluslararası Federasyonu, 1913 yılında kurulmuş bir meslek örgütüdür. Üyeleri çeşitli ülkelerden usulüne uygun olarak seçilmiş müşavir-mühendis birlikleri olup Örgüt’e üyelik her ülkeden tek bir meslek birliği...

Ticaret Hukuku Kasım 2014
Gümrük Hukuku’nda Incoterms’e Yönelik Güncel Uyuşmazlıklar
Hukuk Postası
Gümrük Hukuku’nda Incoterms’e Yönelik Güncel Uyuşmazlıklar

INCOTERMS, milletlerarası ticarette sıklıkla kullanılan ticari terimleri açıklamak için Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan bir kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Anılan kuralların amacı, milletlerarası ticareti güvenli bir şekilde kolaylaştırmak ve hızlandırmaktadır...

Ticaret Hukuku 30.09.2022
Tüm Türk Limanlarına Uygulanacak Tek Bir Yönetmelik
Hukuk Postası
Tüm Türk Limanlarına Uygulanacak Tek Bir Yönetmelik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Limanlar Yönetmeliği (“Yönetmelik”) her bir liman için ayrı ayrı çıkarılmakta olan tüzük, yönetmelik ve talimatları tek bir Yönetmelikte bütünleştirmektedir. Bu yönde...

Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği
Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Adi Ortaklıklar
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Sermaye İştirak Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Sermaye İştirak Sözleşmeleri

Çoğunlukla start-up yatırımlarında karşımıza çıkan sermaye iştirak sözleşmeleri, bir yatırımcının bir şirkette sermaye artırımı ile çıkarılacak yeni payları taahhüt ederek sermaye artırımına katılması ve pay sahibi olmasına ilişkin hüküm ve koşulları düzenler...

Ticaret Hukuku Aralık 2021
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza

Belirli koşulları taşıdığı takdirde ıslak imza ile aynı hukuki sonuçları doğuran elektronik imza, pek çok hukuk sisteminde kendine yer edinmiş ve ticari hayatın hız kazanmasını sağlamıştır. Farklı hukuk sistemlerinde çeşitli türleri ve uygulamaları bulunsa da elektronik imzanın...

Ticaret Hukuku Aralık 2021
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Genel Kurul Çağrı Davaları
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Anonim Şirket Genel Kurulunun Batıl Kararları
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Esas Sözleşme Düzenlemeleri
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Aile Şirketlerinde Pay Sahipleri Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Deniz Yolu ile Eşya Taşımasında Fiili Taşıyan
Hukuk Postası
Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Batıl Kararları
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Kullanılma Usulü
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Limited Şirket Müdürlerinin Kanuni Sorumluluğu
Hukuk Postası
Pay Devir Sözleşmelerinde Beyan ve Tekeffüllerden Sorumluluk
Hukuk Postası
Temsil Yetkisinin Devri ve Sınırlı Yetkili Temsilci Tayini
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi
Hukuk Postası
Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı
Hukuk Postası
Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms® 2020
Hukuk Postası
Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms® 2020

INCOTERMS, milletlerarası ticarette sıklıkla kullanılan ticari terimleri açıklamak için Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan bir kurallar dizisidir. Incoterms kurallarının amacı milletlerarası ticaretin güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak ve bunu kolaylaştırmaktır...

Ticaret Hukuku Eylül 2019
Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
Hukuk Postası
Şirket Bölünmelerinde İşçi Hak ve Alacaklarının Devri
Hukuk Postası
Denizde Taşıma Sözleşmesi ile Konişmento Arasındaki İlişki
Hukuk Postası
Belirli Senaryolar Kapsamında Finansal Destek Yasağı
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Bölünmeye Katılan Şirketlerin İkinci Derecede Sorumluluğu
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Anonim Şirketlerde Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Dövizle veya Dövize Endeksli Sözleşme Yapma Yasağı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Nama Yazılı Anonim Şirket Payı Üzerinde İntifa Hakkı
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Şirketler Topluluğunda Güven Sorumluluğu
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları
Hukuk Postası
Limited Şirket Ortaklarının Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Hukuk Postası
Joint Venture Sözleşmesinin Özellikleri
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Türk Hukuku’nda Holding Şirket Yapılanması
Hukuk Postası
Anonim Şirkette Kâr Payına İlişkin Önemli Esaslar
Hukuk Postası
Hisse Devir Sözleşmeleri Kapsamında Tazminat Maddeleri
Hukuk Postası
Ayni Sermaye Olarak Fikri Mülkiyet Hakları
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı
Hukuk Postası
Ticareti Terk ve Tüzel Kişilerin Tasfiyesi
Hukuk Postası
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Acentelik Ve Tek Satıcılıkta İkale Sözleşmeleri
Hukuk Postası
İsviçre Şirketler Hukukuna İlişkin Kanun Taslağı
Hukuk Postası
Finansal Yardım Yasağı Kapsamında Kaldıraçlı Devralmalar
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Özel Denetim İsteme Hakkı
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Sermaye Azaltımı
Hukuk Postası
İki Kişilik Limited Şirketlerde Çıkma Ve Çıkarılma
Hukuk Postası
Tasfiye Memurlarının Görev, Yükümlülük Ve Sorumlulukları
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), anonim şirketleri yönetim kurulunun idare ve temsil edeceği kuralını korur. TTK, temsil yetkisinin nasıl kullanılacağını, temsile yetkili kişilerin tescil ve ilanını, temsil yetkisinin devrini ve sınırlarını düzenler. Bu ayki hukuk postası makalesi, yetkinin devri başta olmak üzere...

Ticaret Hukuku Aralık 2013
Şirket Topluluklarında Ortaklıktan Çıkarma
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği
Hukuk Postası
Birleşme, Bölünme Ve Tür Değiştirmede Yeni Davalar
Hukuk Postası
Yabancı Şirketlerin Yerleşim Özgürlüğü
Hukuk Postası
Şubeler ve İrtibat Büroları
Hukuk Postası
Şubeler ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletme Devri
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Olağan Genel Kurulun Ne Zaman Toplanacağı Sorunsalı
Hukuk Postası
6102 Sayılı Kanun Uyarınca Limited Şirketlerde Kuruluş
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Şirketler Topluluğu’nda Bağlılık Raporu
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, Çıkma Ve Ayrılma
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
TTK M. 363 Uyarınca Yönetim Kurulu’na Üye Ataması
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Türk Ticaret Kanunu’nda Kurucu İntifa Senetleri
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmeleri Ve Yeni Müesseseler
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Birikimli Oy
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirkete Borçlanma Yasağı
Hukuk Postası
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Limited Şirketler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Yeni TTK Uyarınca Şirketin Kendi Paylarını İktisabı
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet Hükümleri
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Oy Hakkına İlişkin Yenilikler
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda “Şirketler Topluluğu”
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Genel Kurulunda Yenilikler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Yeni Yılda Yeni Türk Ticaret Kanunu Kabul Edildi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Görev Süresinin Dolması
Hukuk Postası
Vesikalı Krediler için Yeknesak Teamül ve Uygulamalar
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms ® 2010
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Çek Hukukunda İki Yenilik
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmetler ve Uygulanan Tarifeler
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.