Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması

Temmuz 2020 Yağmur Zeytinkaya Öztürk
% 0

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca anonim şirketlerin iki organından biri olan genel kurul, şirket yönetimine ilişkin iradesini genel kurul toplantılarında kullanılan oy hakları vasıtasıyla gösterir. Genel kurulun oy hakkı kullanabileceği önemli hususlar arasında yönetim kurulunu seçmek veya görevden almak, şirkete denetçi seçmek, şirketin kâr dağıtımına karar vermek ve hatta şirketi feshetmek gibi konular yer alır. TTK m. 434 uyarınca, her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir (Oy hakkına ilişkin detaylı bilgi için bkz.[1]). Ancak TTK uyarınca pay sahiplerinin irade mekanizmasının bloke olduğu ve oy hakkının kullanılamadığı bazı haller mevcuttur: oy hakkından yoksunluk ve oy hakkının donması. Bu hukuk postası makalesinde donma kavramı ve donmaya sebep olan haller ele alınır. TTK dışındaki mevzuatlarda düzenlenen donma sebepleri bu makalede değerlendirilmemiştir.

TTK Uyarınca Oy Hakkının Donması Kavramı

TTK tahtında öngörülen çeşitli menfaat çatışması hallerinde, pay sahiplerinin şirket yönetimine ilişkin en önemli haklarından olan oy hakkının "donması" sonucu öngörülür. Oy haklarının donmasının temel sonucu olarak, pay sahipleri bu durumda oy haklarını kullanamaz. Buna ek olarak, oy hakkının donması halinde söz konusu paylar genel kurul nisaplarının hesaplanmasında da dikkate alınmaz. Böylelikle, ilgili pay şirket nezdinde "görünmez" hale gelir ve tabiri caiz ise oyun dışı bırakılır. Oy hakkının donmasına ilişkin bir diğer kural da bu halin sürekli olmasıdır. Oydan yoksunluk kavramından farklı olarak, oy hakkı yalnızca ilgili bir gündem maddesine ilişkin "bloke" edilmez. Oy hakkı donan pay sahibi, ilgili sebep ortadan kalkıncaya dek devamlı olarak genel kurulda oy hakkını kullanamaz. Donma hali, donma sebebinin doğma ve bitme anı arasında geçerlidir.

Ayrıca oy hakkının donmasının bir yansıması olarak, oy hakkı donmayan payların genel kuruldaki gücünün artması da önem arz eden bir sonuçtur. Zira hakları donan payların toplantı nisabına katılmamasının anlamı, bu payların, esas sermayeyi oluşturan toplam pay sayısından düşüleceği ve nisapların, kalan paylar dikkate alınarak hesaplanacağıdır. Diğer bir ifadeyle, hakları donan paylar sanki hiç yokmuş gibi değerlendirilir ve toplam pay havuzu küçülür[2]. Böylelikle bir oyun sahip olduğu etki de orantısal doğrultuda artar.

Hesaplamaya ilişkin örnek vermek gerekirse; örneğin bir anonim şirketin sermayesinin tümünü temsil eden 1.000 adet payın 500’ünün donması halinde, toplantı ve karar nisabı geriye kalan 500 pay dikkate alınarak hesaplanır ve oy hakları donmayan 500 payın sahiplerinin hepsinin hazır bulunması şartıyla, çağrısız genel kurul toplantısı yapılabilir.[3] Böylece bir payın söz hakkı, 1/1000 iken 1/500 haline gelir.

TTK Uyarınca Oy Hakkının Donduğu Haller

TTK m.198 Bildiriminin Yapılmaması

Uygulamada "198 Bildirimi" olarak da bilinen yükümlülük uyarınca bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye şirketine ve diğer yetkili makamlara bildirir. Bildirimler yazılı şekilde yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

TTK m. 198/2 uyarınca ilgili bildirim ile tescil ve ilan yükümlülüğü yerine getirilmediği sürece, ilgili paylara ait oy hakkı dâhil, diğer haklar donar. Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 107 uyarınca da bildirime ilişkin detaylar düzenlenir. Anılan maddenin altıncı fıkrası uyarınca tescil ve ilan yükümlülüğü için öngörülen sürede ilgili müdürlüğe başvuru yapılmadığı takdirde, ilgili paylara ait oy hakkı dâhil, diğer hakların donacağı belirtilir. Böylece yalnızca oy hakkının değil, kâr payı hakkı veya rüçhan hakkı gibi diğer hakların da donacağı düzenlenir. TTK m. 198/2 uyarınca bildirim ile tescil ve ilan yükümlülüğü yerine getirilmediği “sürece” ilgili paylara ait oy hakları ve diğer hakların donacağı belirtildiğinden, iktisap anından bildirimin yapıldığı ana kadar oy hakları ve diğer hakların kullanılamayacağına ilişkin bir görüş mevcuttur[4].

Donan oyların toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacağı bazı donma hallerinde açıkça belirtilmiş olsa da (bkz. Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi, Karşılıklı İştirak), TTK m. 198 bu konuda sessiz kalmaktadır. Doktrindeki hâkim görüş; oy haklarının donduğu hallerde, oy hakları donan payların toplantı nisabına katılmayacağı yönündedir. Bu nedenle TTK m. 198 bildiriminin yapılmaması nedeniyle donan oyların, toplantı ve ayrıca karar nisabına katılmayacağını söylemek mümkündür[5].

Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

TTK m. 379"un mefhum-u muhalifi uyarınca bir şirketin kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşmadığı takdirde ve ilgili diğer şartlar sağlandığı takdirde iktisap etmesi mümkündür. TTK m. 389 uyarınca ise, şirketin iktisap ettiği kendi payları (...) şirketin genel kurulunun toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Yukarıda da belirtildiği üzere, pay sahipleri anonim şirketlerin geleceğini şekillendiren iki organdan biridir. Şirketin iktisap etmiş olduğu paylarla kendi yönetimine ilişkin kararlar alması; organlar arasındaki denge bakımından endişe verici sonuçlara yol açabilir. Şirket yöneticilerinin, hukuka uygun şekilde iktisap ettiği paylar üzerindeki haklarını kötüye kullanması sonucunda yönetim kurulu ile genel kurul arasındaki güç dengesinin yönetim kurulu lehine değişebileceğini değerlendiren bir görüş mevcuttur[6].

Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi halinde donmanın temel sonucu, yukarıda da açıklandığı üzere oy hakkının kullanılamayacak olmasıdır. Buna bağlanan diğer bir sonuç ise, ilgili payların genel kurul toplantı nisabında dikkate alınmamasıdır. Şirketin kendi payını iktisap etmesi halinde ortaya çıkan diğer bir sonuç ise ilgili maddede açıkça belirtildiği üzere söz konusu payların hiçbir pay sahipliği hakkı vermemesidir. Yukarıda da belirtildiği üzere, söz konusu paylarının donmasındaki temel düşüncelerden biri şirketin kendi kaderini kendi eliyle tayin etmesinin önüne geçmek ve organlar arasındaki dengeyi korumaktır (Şirketin kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin detaylı bilgi için bkz.[7]).

Yavru Şirketin Ana Şirketin Paylarını İktisap Etmesi 

Yavru şirketin ana şirketin paylarını iktisap etmesi halinde ilgili payların donması hali de TTK m. 389’da düzenlenir. Yukarıda açıklandığı üzere, yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirketin payları, ana şirketin genel kurulunun toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy hakları ile buna bağlı haklar da donar.

Karşılıklı İştirak

Karşılıklı iştiraki basitçe iki şirketin, birbirlerinin ortağı olmaları şeklinde tanımlamak mümkündür. TTK m. 197 uyarınca birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip bulunan sermaye şirketleri karşılıklı iştirak durumundadır.

TTK m. 201 uyarınca bir sermaye şirketinin paylarını iktisap edip karşılıklı iştirak konumuna bilerek giren diğer bir sermaye şirketi, iştirak konusu olan paylardan doğan toplam oylarıyla diğer pay sahipliği haklarının sadece dörtte birini kullanabilir; bedelsiz payları edinme hakkı hariç, diğer tüm pay sahipliği hakları donar. Söz konusu paylar toplantı ve karar nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

TTK m. 201/2 uyarınca, bu sınırlama sadece kendisine iştirak edilen şirketin hâkim şirket konumunda bulunmaması hâlinde devreye girer, buna karşılık bağlı şirketin hâkim şirket paylarını iktisap etmesinde veya her iki şirketin birbirlerine hâkim olması hâlinde ise bu sınırlamanın artık uygulanmayacağı hükme bağlanır. Dolayısıyla hâkim şirketin payları iktisap edildiği takdirde herhangi bir sınırlama olmaksızın oy haklarının yavru şirket tarafından kullanılabileceği sonucuna ulaşmak mümkündür. Ancak aşağıda açıklanacağı üzere Yavru Şirketin Ana Şirketin Paylarını İktisap Etmesi halinde yavru şirketin iktisap ettiği paylara ilişkin tüm haklar donar. Bu nedenle TTK m. 201/2 hükmünün TTK m. 389 ile uyumlu olmadığı ve iki hükmün çeliştiği yönünde görüşler mevcuttur[8].

Sonuç

TTK tahtında çeşitli menfaat çatışmalarının olduğu hallerde oy hakkının donması hali düzenlenir. Oydan yoksunluk kavramından farklı olarak, oy hakkının donması sürekli bir haldir ve ilgili sebep ortadan kalkana dek ilgili paylara ilişkin oy hakkı hiçbir şekilde kullanılamaz. Ayrıca donan oylar, genel toplantı ve karar nisaplarında dikkate alınmaz.

Kaynakça
  • Erdem, Ercüment: “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Oy Hakkına İlişkin Yenilikler”, Erdem & Erdem Hukuk Postası, Ağustos 2011.
  • Yanlı, Veliye; Okutan Nilsson, Gül: Prof. Dr. Hamdi Yasaman"a Armağan: Türk Ticaret Kanunu’nun 198. Maddesi Uyarınca Bildirim Yapılmamasının Anonim Şirketteki Oy Haklarına Etkisi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017, s. 779.
  • Yanlı; Okutan Nilsson, s. 779.
  • Okutan Nilsson, Gül: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı"na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009, s. 527.
  • Yanlı, Okutan Nılsson, s. 777.
  • Çapa, Mehmet Sadık, Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013, s. 107.
  • Sevinç Atılganer, Melisa: Şirketin Kendi Paylarını Edinmesinde Çeşitli Pay Sahipliği Hakları”, Erdem & Erdem Hukuk Postası, Haziran 2020.
  • Kendigelen, Abuzer: Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016, s. 183.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.