Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar

Haziran 2009
% 0

Serbest piyasa ekonomisinde önemli rol oynayan ve çok kişinin katılımına uygun olarak düzenlenen anonim ortaklıklar, kendi başlarına üretime elverişli olmayan küçük birikimleri toplayarak büyük sermayelerin oluşmasına olanak veren yapıdadırlar. İmtiyazlı paylar ise anonim ortaklıkların bu şekilde sermaye toplayabilmeleri için araç olarak kullanılabilir. Sermayelerini artırmak ve dışarıdan sermayelerine katkı yapılmasını isteyen anonim ortaklıklar, bu katkıyı elde edebilmek için imtiyazlı paylar ihraç ederler. Öte yandan; imtiyazlı paylar, eski pay sahipleri tarafından dışarıdan gelen katılımlar karşısında kontrolü ellerinde tutabilmek amacıyla da kullanılabilir.

İmtiyazlı Pay Kavramı

“İmtiyazlı Hisse Senedi” mi, “İmtiyazlı Pay” mı?

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) 401. maddesinde paylara imtiyaz tanınabileceğini öngörmüş olmakla birlikte, “imtiyazlı pay” kavramının tanımına dair herhangi bir hükme yer vermez. Bu noktada öncelikle, TTK m. 401’in metni nedeniyle ortaya çıkmış olan bir karışıklıktan bahsetmekte fayda vardır. TTK m. 401 “Esas mukavele ile bazı nevi hisse senetlerine kâr payı veya tasfiye halindeki şirket mevcudunun dağıtılması ve sair hususlarda imtiyaz hakları tanınabilir” demektedir. Madde metninde “hisse senetleri”ne imtiyaz tanınacağından bahsedilmekte ise de maddenin “pay”lara imtiyaz tanıdığı kabul edilmelidir. Çünkü hisse senedi payın ve ortaklık hak ve yükümlülüklerinin doğumu açısından kurucu nitelikte değildir. Doktrinde de çoğunlukla m. 401’de yer alan “hisse senedi” kavramının aslında “pay”ı ifade ettiği savunulur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de 08.10.1993 tarihli, E.1992/6626 K.1993/6317 sayılı kararında[1] “…TTK.nun 401. maddesi uyarınca imtiyazın “paya” bağlanması icap etmektedir” diyerek bu yönde hüküm vermiştir.

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda (“Tasarı”) ise bu karışıklık düzeltilir. Tasarı’nın “İmtiyazlı Paylar” başlıklı 478. maddesinin birinci fıkrasında, “İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabilir” denilerek imtiyazın paylara tanınacağı hususu açıklığa kavuşturulur.

İmtiyazlı Pay: “Kanun’dan” farklı haklar mı, “Diğer Paylardan” farklı haklar mı?

İmtiyazlı pay, doktrinde sahibine diğer paylara oranla farklı ve üstün haklar tanıyan pay olarak tanımlandığından imtiyaz da bu şekilde paylara bağlanan farklı ve üstün haklar olarak karşımıza çıkar. Diğer bir ifadeyle, bir payın imtiyazlı sayılabilmesi için diğer paylara nazaran “farklı” olması gerekir. Bir paya sadece kanunda öngörüldüğünden farklı haklar tanınmış olması o payın imtiyazlı sayılması için yeterli olmamalıdır. Bu nedenle, her paya kanundan farklı fakat kendi aralarında eşit haklar sağlandığında paylar arasında bir farklılık olmayacağından bir imtiyazdan da bahsedilemez.

Tasarı’nın 478. maddesinde [İmtiyazlı Paylar-Tanım] mevcut Ticaret Kanunu’nun aksine imtiyazın tanımına yer verilir:

“İmtiyaz, kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır.”

Tasarı’nın ifadesine bakıldığında, yukarıdaki açıklamalardan farklı olarak, imtiyazın hem diğer bir paya nazaran “üstün” bir hak tanınarak hem de “kanunda öngörülmemiş” bir hak tanınarak yaratılabileceğinin kabul edildiği görülür.

İmtiyazların Gruba Tanınabilmesi

Türk hukukunda imtiyazın sadece tek paya değil belirli bir pay grubuna da tanınabileceği kabul edilir. İmtiyaz belirli bir grup paya, birlikte kullanılmak üzere tanınır. Bir başka deyişle, aynı grubun içerisinde yer alan paylara ait imtiyazlı haklar, imtiyazın tek paya tanınmasından farklı olarak birbirinden bağımsız değildir. Aksine, imtiyazlı hak bir pay grubuna kül halinde tanınır ve birlikte kullanılmak zorunluluğu vardır. Birlikte kullanılmaktan kasıt oybirliğinin gerçekleşmesi değil, hakkın kullanılması için paydaşların bir araya gelmeleridir. Yargıtay da imtiyazların sadece tek paya değil belirli gruplara tanınabileceğini kabul eder.[2]

İmtiyaz İhraç Etme Yöntemi

TTK m. 401’e göre: “Esas mukavele ile bazı nevi hisse senetlerine kâr payı veya tasfiye halindeki şirket mevcudunun dağıtılması ve sair hususlarda imtiyaz hakları tanınabilir”. Bu nedenle, imtiyaz mutlaka esas sözleşme ile tanınmalıdır. Aynı şekilde, Sermaye Piyasası Kanunu (“SerPK”) m. 12/f.5’te “Yönetim kurulunun; imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi için; esas sözleşme ile yetkili kılınması şarttır” denilerek esas sözleşmede düzenlenmenin imtiyazların geçerlilik şartı olduğu hükme bağlanır. Esas sözleşmede hüküm bulunmamasına rağmen, genel kurul veya yönetim kurulunca bazı pay sahiplerine tanınan üstünlükler TTK m. 401 anlamında imtiyaz değildir. Bunlar ancak hakkın suiistimalini teşkil etmiyorlarsa tanındıkları kişiler lehine sözleşmesel birer üstünlük sayılır. Dolayısıyla, bu tip üstünlüklere sahip bulunan pay sahipleri TTK m. 389 ve m. 391’deki imtiyazlı pay sahiplerini korumaya yönelik olarak hazırlanmış maddelerden yararlanamazlar.

Esas sözleşme değişikliği yoluyla imtiyazlı pay ihraç edilebilir mi?

İlk esas sözleşmede imtiyazlara yer verilmemiş olmasına rağmen, esas sözleşmenin değiştirilerek bazı paylara kâra, tasfiye artığına katılmada, oy kullanmada ve diğer hususlarda üstünlük sağlanması, diğer payların ilk esas sözleşme ile elde ettikleri, her payın TTK düzeyinde hakka sahip olmasına ilişkin müktesep hakları ihlal edebilir. İsviçre hukukunda esas sözleşme değişikliği ile de imtiyazlı pay ihraç edilebileceği açıkça öngörülür. TTK’da ise bu şekilde açık bir hüküm bulunmaz. Bununla birlikte, afaki iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil etmedikçe esas sözleşme değişikliği ile imtiyazlı pay ihraç edilebileceği kabul edilmelidir.

Tasarı’nın imtiyazları düzenleyen 478/1 maddesinde de esas sözleşme değişikliği ile imtiyazlı pay ihraç edilebileceği açıkça kabul edilir:

“İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabilir.”

İmtiyaz Türleri

TTK m. 401’e göre (1) kâra, (2) tasfiye artığına katılmada ve (3) “ve sair” konularda imtiyaz tanınabilir. Üçüncüsü bir grup oluşturur ve imtiyazların konusunu sınırlı olmaktan çıkarır.

Tasarı’nın 478/2 maddesi de benzer şekilde imtiyaz tanınabilecek konuları sınırlayıcı olmadan sayar ancak yukarıda sayılan üç adet hakka ilave olarak rüçhan ve oy hakkında da imtiyaz tanınabileceğini belirtir:

“İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir paysahipliği hakkıdır.”

Tasarı’nın 360. maddesinde ise yönetim kurulunda temsil edilme hakkında imtiyaz tanınabileceği düzenlenir.

  • Kârda İmtiyaz

Kârda İmtiyaz Türleri

Kârda imtiyazın nasıl tanınacağına dair Türk hukukunda emredici bir hüküm yoktur. Bu nedenle, kârda imtiyaz değişik şekillerde tanınabilir. Aşağıda kârda tanınabilecek imtiyaz türlerine bazı örnekler verilmiştir. Ancak kâr payı konusunda tanınabilecek imtiyazlar bunlarla sınırlı değildir.

(i) Kârdan Daha Fazla Yararlanma Hakkı Tanıma: Kârdan daha fazla yararlanma hakkı tanıma şeklinde adlandırılan imtiyaz türünde imtiyazlı paylar, bunlar karşısında yer alan diğer paylara kıyasla, ortaklık kârından daha büyük bir oranda yararlanma hakkına sahiptirler.

(ii) Kârdan Öncelikle Yararlanma Hakkı Tanıma: Bu imtiyaz tipinde imtiyazlı paylar pay sahibine ortaklık kârından öncelikle yararlanma hakkı sağlarlar. Adi paylar ancak, imtiyazlı paylar tatmin edildikten sonra bakiyeye katılabilir. Tüm pay sahiplerine dağıtılacak yeterli kârın olmaması halinde öncelik imtiyazına sahip paylar tatmin edilmedikçe adi paylar kârdan pay alamazlar.

(iii) Kâra Birikir Özellik Tanıma: Yeterli kaynağa sahip olmayan anonim ortaklık ortaklarına kâr payı dağıtamaz. Kâra birikir özellik tanıyan imtiyazlı paylar pay sahibine ait kâr payı dağıtılmamış yıllardaki temettülerin yok olmasına engel olur ve bu temettülerin ödeninceye kadar birikmesini temin eder. Biriken bu temettüler ortaklık yeterli kaynağa sahip olunca ödenir.

Kârda imtiyaz tanınması imkânı TTK’da olduğu gibi yukarıda yer verilen Tasarı’nın 478/2 maddesinde de açıkça kabul edilmiştir.

  • Tasfiye Bakiyesinde İmtiyaz

Tasfiye bakiyesinde imtiyazdan yararlanabilmek için öncelikle ortaklığın borçları ödendikten sonra mevcut bir artığın, tasfiye bakiyesinin bulunması gereklidir. Bu bakımdan tasfiye bakiyesinde imtiyazlı paylar, sahiplerine geciktirici şarta bağlı bir hak sunarlar.

Kâr payında imtiyaz tanınmasında olduğu gibi burada da imtiyazın şekline ilişkin emredici düzenlemeler mevcut değildir. Bu nedenle tasfiye bakiyesi bakımından çeşitli tiplerde imtiyaz oluşturulabilir. Örneğin; ödenmiş pay bedellerinin iadesi aşamasında bu imkândan öncelikle imtiyazlı payların yararlanması, adi payların ancak geriye bir şey kalırsa bedel iadesi alması, ödenmiş pay bedellerinin iadesinden sonra kalanın belli bir oranının önce imtiyazlılara tahsisi, geriye kalanın da adi ve imtiyazlı paylar arasında paylaştırılması, bazı payların ortaklığa katılırken getirdikleri belirli şey veya hakkı, örneğin bir ihtira beratı, bir marka, bir gayrimenkul vb. ortaklığın tasfiyesi halinde aynen geri almaları.

Tasfiye bakiyesinin tümü imtiyazlı paylara verilebilir mi?

TTK m. 401 “tasfiye halindeki şirket mevcudunun dağıtılması”ndan söz ettiği için mevcudun bütünüyle imtiyazlı paylara bırakılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılabilir. Fakat TTK m. 447/f.1 hükmü sorunun olumlu cevaplandırılmasına destek verir. Bu maddeye göre: “Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları ödendikten sonra kalan mevcudu, esas mukavelede aksine bir hüküm olmadıkça, pay sahipleri arasında ödedikleri sermayeler ve paylara bağlı olan imtiyaz hakları nispetinde dağıtılır”. Madde, şirket ana sözleşmesinde düzenlenmiş olması şartıyla tasfiye bakiyesinin, pay sahipleri arasında payları oranında dağıtılması yerine, sadece bazı paylara, hatta üçüncü kişilere tahsis edilebileceği şeklinde yorumlanmalıdır. 

  • Oy Hakkında İmtiyaz

Hukukumuzda oyda imtiyaz dayanağını hem imtiyazları düzenleyen TTK m. 401’de, hem de “Her hisse senedi en az bir rey hakkı verir” diyen TTK m. 373/f.1’de geçen “en az” ifadesinde bulur. Çünkü “en az” ifadesi bir payın birden fazla oy hakkına sahip olmasına olanak tanır. Ancak, esas sözleşmenin değiştirilmesi için yapılan toplantıda, esas sözleşmede aksine hüküm olsa bile her pay ancak bir oy hakkı verir. Doktrinde oy hakkında imtiyaz tanıma bakımından iki yol öngörülmüştür. İlk olarak eşit itibari değerli paylara farklı oy hakkı tanınması ile imtiyaz yaratılabilir, ikinci olarak ise eşit olmayan itibari değerli paylara eşit oy hakkı tanınabilir. İlk yöntemin Türk hukukunda geçerli olduğu hakkında doktrinde görüş birliği mevcut olmasına rağmen ikinci yöntemin geçerliliği hakkında doktrinde görüş ayrılıkları mevcuttur.

Tasarı’nın oyda imtiyazlı payları düzenleyen 479. maddesinin ilk fıkrasında “Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir” denilir. Tasarı’nın bu maddesi oyda imtiyazın nasıl tanınabileceğine dair açık bir hükümdür. Madde gerekçesinde, bu hüküm ile farklı itibari değerli paylara eşit oy hakkı tanınarak imtiyazlı pay ihraç edilmesinin engellenmesinin amaçladığı belirtilir. Bu nedenle, yeni düzenlenmenin kanunlaşması halinde, farklı itibari değerli paylara eşit oy hakkı tanınarak imtiyaz sağlanması imkânı ortadan kalkacaktır.

Oyda İmtiyaz sınırsız mıdır?

Oyda imtiyazın bazı pay sahiplerince kötüye kullanılabilmesi ihtimali nedeniyle, birçok hukuk sisteminde oyda imtiyazlı paylar ya kaldırılmış ya da ihraçları sınırlamalara tâbi tutulmuştur. TTK ise oyda imtiyazlı pay ihracını sınırlayan herhangi bir açık hüküm içermez. TTK m. 373/f.1 her paya “en az” bir oy hakkı tanınabileceğini söyleyerek alt sınırı belirtir fakat üst sınır hakkında bir belirleme yapmaz. Ancak afaki iyiniyet kuralları oyda imtiyaz için bir üst sınır oluşturabilir. Çoğunluğun hâkimiyetini kötüye kullanması ve azınlığı bilinçli olarak zarara uğratma amacı gütmesi halinde iyiniyet ilkeleri zedelenmiş olur ve bu yönde imtiyaz ihraç etmeye yönelik esas sözleşme değişikliklerine ilişkin kararlar iptal edilebilir. Aynı şekilde BK m. 19 ve m. 20 de oyda imtiyaz bakımından bir üst sınır teşkil eder.

Tasarı’da, oyda imtiyaz tanınmasının sayısal sınırı 479. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenir. Böylece, her paya tanınabilecek oy hakkının üst sınırının belirsiz olmasının sakıncaları aşılır. Bu hükme göre:

“Bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz. Bu iki halde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara bağlı olarak, sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi gerekir. Projede yapılacak her değişiklik mahkeme kararına bağlıdır. Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı veya haklı sebebin ortadan kalktığı hallerde istisna etme kararı mahkeme tarafından geri alınabilir.”

Buna ilave olarak, Tasarı’nın oyda imtiyaza ilişkin 479. maddesinin üçüncü fıkrasında, üç karara ilişkin olarak oyda imtiyazın kullanılamayacağı düzenlenir. Bunlar; esas sözleşme değişikliği, işlem denetçilerinin seçimi, ibra ve sorumluluk davası açılması ile ilgili kararlardır. Hükme göre, anılan hususlardaki kararların alınmasında oyda imtiyaz hakları kullanılamaz.

Diğer Hususlarda İmtiyaz

TTK m. 401 paylara tanınabilecek imtiyazları sınırlı biçimde saymaz. Bu nedenle paylara çeşitli konularda imtiyaz tanınabilir: intifa senedi, tahvil ve diğer menkul değerleri almada, anonim ortaklığın bir iştirakine ait yeni payı iktisap hakkını kullanmada ve yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik için aday göstermede imtiyazlar tanınması. Bunlardan en sık rastlananı yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik için aday gösterme konusunda tanınan imtiyazlardır. Genel kurul, kural olarak imtiyazlı pay sahiplerinin yapacakları teklifle bağlıdır ve imtiyazlı pay sahiplerinin gösterecekleri adayı seçer. Genel kurul, ancak haklı sebeplerin varlığı halinde bu teklifle bağlı olmaktan kurtulur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta yönetim kurulu seçiminin genel kurulun devredilemez yetkileri arasında yer almasıdır. Bu çerçevede, yönetim kurulu için aday göstermede verilecek imtiyaz ile genel kurulun yönetim kurulu seçmek konusundaki devredilemez yetkisi arasındaki denge iyi kurulmalıdır.

Tasarı’nın 360. maddesi yönetim kuruluna üye seçme imtiyazını açık şekilde düzenler:

“(1) Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı da tanınabilir. Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyeliğine önerilen adayın veya hakkın tanındığı gruba ve azlığa mensup adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur. Bu şekilde tanınacak temsil edilme hakkı, halka açık anonim şirketlerde yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.

(2) Bu maddeye göre yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan paylar imtiyazlı sayılır.”

[1] www.kazanci.com.tr

[2] Yargıtay 11 HD. E.1998/3462 K.1998/5229, Yargıtay 11 HD. E.1992/6626 K.1993/6317, Yargıtay 11 HD. E.1985/5903 K.1985/7427 (www.kazanci.com.tr)

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Son Dönemde Yapılan Düzenlemeler
Hukuk Postası
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Son Dönemde Yapılan Düzenlemeler

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç piyasası, 2000’li yılları sürekli yükselen, 2010’lu yılları ise yine yüksek ve stabil seyreden satış adetleriyle geride bıraktı. Bu dönemde pazarın büyümesinde, alım gücünün yüksekliği kadar, krediye kolay ulaşım ve ürün çeşitliliği de etkiliydi. Üretimin de benzer şekilde artmasıyla birlikte...

Ticaret Hukuku 30.09.2023
Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 638 ila TTK m. 640 arasında limited şirketlere özel düzenlenen çıkma ve çıkarılma kurumları ile anonim şirket yapısından farklı olarak limited şirket ortaklarına şirketten çıkma ve şirkete de ortağı çıkarma hakkı tanımaktadır...

Ticaret Hukuku 30.09.2023
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), anonim şirketleri yönetim kurulunun idare ve temsil edeceği kuralını korur. TTK, temsil yetkisinin nasıl kullanılacağını, temsile yetkili kişilerin tescil ve ilanını, temsil yetkisinin devrini ve sınırlarını düzenler. Aşağıda yetkinin devri başta olmak üzere, anonim şirketlerde temsil yetkisi...

Ticaret Hukuku 31.08.2023
Adi Ortaklık Kavramı ve Sık Karşılaşılan Çeşitleri
Hukuk Postası
Adi Ortaklık Kavramı ve Sık Karşılaşılan Çeşitleri

Adi ortaklıklar Türk Hukuku’nda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK” veya “Kanun”) 620 ve 645. maddeleri arasında düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi Kanun’da, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanır... 

Ticaret Hukuku 30.04.2023
Beyan ve Tekeffül Sigortası
Hukuk Postası
Beyan ve Tekeffül Sigortası

Birleşme ve devralma süreçleri; şirketlerin benliklerini ve hukuki statülerini en ciddi şekilde etkileyen hukuki süreçlerin başında gelir. Hukuki, vergisel, finansal ve operasyonel incelemelerin yürütülmesinin ardından taraflar işlemin gerçekleştirilmesi konusunda bir mutabakata vardığı takdirde müzakere süreci başlar...

Ticaret Hukuku 30.04.2023
Lüks Tüketim Sektöründe Franchise Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Lüks Tüketim Sektöründe Franchise Sözleşmeleri

Franchising, pazar erişimini ve marka bilinirliğini dünya çapında genişletmek için kullanılan popüler bir iş modelidir. Tek marka satma koşulu içeren mağaza sözleşmeleri (mono-brand store agreements) şeklindeki dağıtım sözleşmelerine kıyasla daha az yaygın olmasına rağmen franchising, lüks markaların dağıtım...

Ticaret Hukuku 31.03.2023
Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Talebinin Yalnızca Zarar Gören Üçüncü Kişiler Tarafından İleri Sürülebileceğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Talebinin Yalnızca Zarar Gören Üçüncü Kişiler Tarafından İleri Sürülebileceğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (“HGK”) 2019/149 E. 2022/894 K. sayılı 14.06.2022 tarihli kararında tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisini, kredi sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlıkta kefil ile borç alan şirket arasındaki ilişki bağlamında değerlendirdi. HGK, tüzel kişilik perdesinin aralanması...

Ticaret Hukuku 28.02.2023
Avrupa Birliği Yabancı Destekler Tüzüğü
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Yabancı Destekler Tüzüğü

Avrupa Birliği yabancı yatırımcılar için önemli bir yatırım merkezi olmaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı Avrupa Birliği’ne gelen doğrudan yabancı yatırımların izlenmesine ilişkin İkinci Yıllık Rapor’da yer alan verilere göre Avrupa Birliği 2021 yılında 117 Milyar Euro değerinde yabancı doğrudan...

Ticaret Hukuku 28.02.2023
Şirket Payının “Kiralanmasına” İlişkin Yargıtay Kararı
Hukuk Postası
Şirket Payının “Kiralanmasına” İlişkin Yargıtay Kararı

Pay devrinin, bir sermaye şirketinin paylarına ilişkin hukuki işlemler arasında ilk akla gelen, uygulamada da en sık karşılaşılan işlem olduğu söylenebilir. Bununla beraber bir sermaye şirketinin payı, devir dışında işlemlere de konu olabilir. Bunlara ilişkin örnekler, uygulamada en sık görüldüğü ve öğreti tarafından...

Ticaret Hukuku 31.01.2023
E-ticaret Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
E-ticaret Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Hızla büyüyen ve gelişen e-ticaret sektöründeki oyuncuların davranışlarını düzenlemek amacıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun (E-ticaret Kanunu veya Kanun) kısa süre önce köklü bir değişime uğramıştı. 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile e-ticaret...

Ticaret Hukuku 31.12.2022
Alman Tedarik Zinciri Yasası Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Alman Tedarik Zinciri Yasası Yürürlüğe Girdi

11 Haziran 2021'de Alman Federal Meclisi, yalnızca Alman şirketlerini değil, aynı zamanda bu şirketlerin yabancı ülkelerdeki (Türk kuruluşları dahil) tedarikçilerini de etkileyen Alman Tedarik Zinciri Uyum Yasası’nı (Lieferkettensorgfaltsgesetz) ("Yasa") onayladı. 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren...

Ticaret Hukuku 31.12.2022
Yeni İsviçre Şirketler Hukuku
Hukuk Postası
Yeni İsviçre Şirketler Hukuku

İsviçre Federal Konseyi, 21 Aralık 2007 tarihinde şirketler hukukuna ilişkin değişiklikleri de içeren İsviçre Borçlar Kanunu revizyon taslağını onayladı. Federal Konsey 28 Kasım 2014 tarihinde taslak revizyonu görüşe açtı. Kapsamlı tartışmalar ve uzun bir yasalaşma sürecinin ardından, İsviçre Borçlar Kanunu'nda...

Ticaret Hukuku 30.11.2022
2020 ve 2021 Yıllarında Navlun Sözleşmelerinde Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Verilen Kararlar
Hukuk Postası
2020 ve 2021 Yıllarında Navlun Sözleşmelerinde Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Verilen Kararlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun beşinci kitabı olan deniz ticaretine ilişkin hükümler altında dördüncü kısmı altında deniz ticareti sözleşmeleri düzenlenir. Bu bölümde düzenlenen sözleşme tipleri içerisinde uluslararası deniz taşımacılığı pratiğinde en sık kullanılan, üçüncü bölümde m.1138 vd. maddelerinde...

Ticaret Hukuku 31.10.2022
Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı
Hukuk Postası
Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SerPK”) ile geniş şekilde düzenlemeye gidilen en önemli konulardan biri de örtülü kazanç aktarımı yasağıdır. Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15nci maddesinden daha geniş bir düzenleme getiren SerPK madde 21 ile düzenleyici kamu otoritesi olan...

Ticaret Hukuku Ocak 2015
İş Ortaklığı Kavramı Ve İş Ortaklığının Hukuki Statüsü
Hukuk Postası
İş Ortaklığı Kavramı Ve İş Ortaklığının Hukuki Statüsü

Gelişmekte olan ticari faaliyetler ve özellikle inşaat, enerji ve madencilik alanlarında yapılmakta olan geniş çaplı yatırımlar neticesinde şirketler, güçlerini birleştirerek bu yatırımlara iştirak etmek ve gerek uzmanlıklarını, gerekse finansman imkânlarını birlikte kullanarak daha güçlü bir şekilde projelerde yer almak...

Ticaret Hukuku Haziran 2016
Şirket Bölünmelerinde Malvarlığının Geçişi
Hukuk Postası
Şirket Bölünmelerinde Malvarlığının Geçişi

Türk Ticaret Kanunu (“TTK veya Kanun”) 159’uncu ve devam maddelerinde bölünme hükümlerine yer vererek, şirketlere farklı yapılanma modellerini uygulama ve yeni hukuki oluşumları hayata geçirme imkanı tanımaktadır. Şirketler bölünme yöntemini kullanarak belirli bir malvarlığı unsurunu veya unsurlarını...

Ticaret Hukuku Ocak 2016
İnşaat Sektöründe Kullanılan Model Sözleşmeler Serisi
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Kullanılan Model Sözleşmeler Serisi

FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Counseils) kısaltılmış adıyla anılan Müşavir ve Mühendisler Uluslararası Federasyonu, 1913 yılında kurulmuş bir meslek örgütüdür. Üyeleri çeşitli ülkelerden usulüne uygun olarak seçilmiş müşavir-mühendis birlikleri olup Örgüt’e üyelik her ülkeden tek bir meslek birliği...

Ticaret Hukuku Kasım 2014
Gümrük Hukuku’nda Incoterms’e Yönelik Güncel Uyuşmazlıklar
Hukuk Postası
Gümrük Hukuku’nda Incoterms’e Yönelik Güncel Uyuşmazlıklar

INCOTERMS, milletlerarası ticarette sıklıkla kullanılan ticari terimleri açıklamak için Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan bir kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Anılan kuralların amacı, milletlerarası ticareti güvenli bir şekilde kolaylaştırmak ve hızlandırmaktadır...

Ticaret Hukuku 30.09.2022
Tüm Türk Limanlarına Uygulanacak Tek Bir Yönetmelik
Hukuk Postası
Tüm Türk Limanlarına Uygulanacak Tek Bir Yönetmelik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Limanlar Yönetmeliği (“Yönetmelik”) her bir liman için ayrı ayrı çıkarılmakta olan tüzük, yönetmelik ve talimatları tek bir Yönetmelikte bütünleştirmektedir. Bu yönde...

Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği
Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Adi Ortaklıklar
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Sermaye İştirak Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Sermaye İştirak Sözleşmeleri

Çoğunlukla start-up yatırımlarında karşımıza çıkan sermaye iştirak sözleşmeleri, bir yatırımcının bir şirkette sermaye artırımı ile çıkarılacak yeni payları taahhüt ederek sermaye artırımına katılması ve pay sahibi olmasına ilişkin hüküm ve koşulları düzenler...

Ticaret Hukuku Aralık 2021
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza

Belirli koşulları taşıdığı takdirde ıslak imza ile aynı hukuki sonuçları doğuran elektronik imza, pek çok hukuk sisteminde kendine yer edinmiş ve ticari hayatın hız kazanmasını sağlamıştır. Farklı hukuk sistemlerinde çeşitli türleri ve uygulamaları bulunsa da elektronik imzanın...

Ticaret Hukuku Aralık 2021
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Genel Kurul Çağrı Davaları
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Anonim Şirket Genel Kurulunun Batıl Kararları
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Esas Sözleşme Düzenlemeleri
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Aile Şirketlerinde Pay Sahipleri Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Deniz Yolu ile Eşya Taşımasında Fiili Taşıyan
Hukuk Postası
Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Batıl Kararları
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Kullanılma Usulü
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Limited Şirket Müdürlerinin Kanuni Sorumluluğu
Hukuk Postası
Pay Devir Sözleşmelerinde Beyan ve Tekeffüllerden Sorumluluk
Hukuk Postası
Temsil Yetkisinin Devri ve Sınırlı Yetkili Temsilci Tayini
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi
Hukuk Postası
Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı
Hukuk Postası
Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms® 2020
Hukuk Postası
Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms® 2020

INCOTERMS, milletlerarası ticarette sıklıkla kullanılan ticari terimleri açıklamak için Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan bir kurallar dizisidir. Incoterms kurallarının amacı milletlerarası ticaretin güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak ve bunu kolaylaştırmaktır...

Ticaret Hukuku Eylül 2019
Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
Hukuk Postası
Şirket Bölünmelerinde İşçi Hak ve Alacaklarının Devri
Hukuk Postası
Denizde Taşıma Sözleşmesi ile Konişmento Arasındaki İlişki
Hukuk Postası
Belirli Senaryolar Kapsamında Finansal Destek Yasağı
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Bölünmeye Katılan Şirketlerin İkinci Derecede Sorumluluğu
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Anonim Şirketlerde Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Dövizle veya Dövize Endeksli Sözleşme Yapma Yasağı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Nama Yazılı Anonim Şirket Payı Üzerinde İntifa Hakkı
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Şirketler Topluluğunda Güven Sorumluluğu
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları
Hukuk Postası
Limited Şirket Ortaklarının Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Hukuk Postası
Joint Venture Sözleşmesinin Özellikleri
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Türk Hukuku’nda Holding Şirket Yapılanması
Hukuk Postası
Anonim Şirkette Kâr Payına İlişkin Önemli Esaslar
Hukuk Postası
Hisse Devir Sözleşmeleri Kapsamında Tazminat Maddeleri
Hukuk Postası
Ayni Sermaye Olarak Fikri Mülkiyet Hakları
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı
Hukuk Postası
Ticareti Terk ve Tüzel Kişilerin Tasfiyesi
Hukuk Postası
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Acentelik Ve Tek Satıcılıkta İkale Sözleşmeleri
Hukuk Postası
İsviçre Şirketler Hukukuna İlişkin Kanun Taslağı
Hukuk Postası
Finansal Yardım Yasağı Kapsamında Kaldıraçlı Devralmalar
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Özel Denetim İsteme Hakkı
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Sermaye Azaltımı
Hukuk Postası
İki Kişilik Limited Şirketlerde Çıkma Ve Çıkarılma
Hukuk Postası
Tasfiye Memurlarının Görev, Yükümlülük Ve Sorumlulukları
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), anonim şirketleri yönetim kurulunun idare ve temsil edeceği kuralını korur. TTK, temsil yetkisinin nasıl kullanılacağını, temsile yetkili kişilerin tescil ve ilanını, temsil yetkisinin devrini ve sınırlarını düzenler. Bu ayki hukuk postası makalesi, yetkinin devri başta olmak üzere...

Ticaret Hukuku Aralık 2013
Şirket Topluluklarında Ortaklıktan Çıkarma
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği
Hukuk Postası
Birleşme, Bölünme Ve Tür Değiştirmede Yeni Davalar
Hukuk Postası
Yabancı Şirketlerin Yerleşim Özgürlüğü
Hukuk Postası
Şubeler ve İrtibat Büroları
Hukuk Postası
Şubeler ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletme Devri
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Olağan Genel Kurulun Ne Zaman Toplanacağı Sorunsalı
Hukuk Postası
6102 Sayılı Kanun Uyarınca Limited Şirketlerde Kuruluş
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Şirketler Topluluğu’nda Bağlılık Raporu
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, Çıkma Ve Ayrılma
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
TTK M. 363 Uyarınca Yönetim Kurulu’na Üye Ataması
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Türk Ticaret Kanunu’nda Kurucu İntifa Senetleri
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmeleri Ve Yeni Müesseseler
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Birikimli Oy
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirkete Borçlanma Yasağı
Hukuk Postası
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Limited Şirketler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Yeni TTK Uyarınca Şirketin Kendi Paylarını İktisabı
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet Hükümleri
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Oy Hakkına İlişkin Yenilikler
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda “Şirketler Topluluğu”
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Genel Kurulunda Yenilikler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Yeni Yılda Yeni Türk Ticaret Kanunu Kabul Edildi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Görev Süresinin Dolması
Hukuk Postası
Vesikalı Krediler için Yeknesak Teamül ve Uygulamalar
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms ® 2010
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Çek Hukukunda İki Yenilik
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmetler ve Uygulanan Tarifeler
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.