Ticari İşletme Rehni Kapsamında İşletmeye Ait Olan Gemilerin Rehni

Ekim 2013 Süleyman Sevinç
% 0

Giriş

Ticari işletme rehni ticaret hayatında önemli bir yere sahiptir. Bir teslimsiz rehin şekli olarak uygulamada yer alan ticari işletme rehni[1], Türk hukukunda 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (“TİRK”) ile düzenlenir. Bu makalede, ticari işletme rehni kavramından yola çıkılarak, ticari işletme kapsamında işletmeye ait olan gemilerin rehni incelenecektir.

Ticari İşletme Rehni Kavramı

Ticari işletme rehni sözleşmesi TİRK m. 2’de belirtilmiştir. İlgili maddeye göre; “Ticari işletme rehni sözleşmesi, tüzel kişiliği haiz ve sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi müesseseleri, kredili satış yapan gerçek ve tüzel kişiliği haiz müesseseler ve kooperatifler ile ticari işletmenin maliki bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılır.” Bu sözleşmenin kapsamı da TİRK m. 3’te sayıldığı üzere, ticaret unvanı ve işletme adı, rehnin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan makina, araç, alet ve motorlu nakil araçları ve ihtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklardır.

Anılan unsurlardan bazıları, ticari işletme rehni kapsamında dahil edilmek zorundadır; bu kurala uyulmaması ticari işletme rehninin geçersizliğine neden olur. Bu kapsamda, ticari işletmenin ticaret unvanı, işletme adı ve menkul işletme tesisatını sözleşme kapsamı dışında bırakılamazlar. İhtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklar ise istenildiği takdirde ticari işletme rehni dışında bırakılabilir.

Anıldığı şekilde bir durumun olmaması halinde menkul işletme tesisatının tamamının rehin kapsamında olması gereklidir ve TİRK m. 4 uyarınca sözleşmede, rehne dair unsurların tam listesi de ayırt edilmelerini mümkün kılacak özellikleri ile birlikte yer almalıdır[2].

Ticari işletme rehni, bir ticari işletmenin kanunda sayılan unsurlarının teslimi gerekmeksizin rehnedilmesini sağlayan özel bir düzenlemedir. Bu bakımdan menkul işletme tesisatının tamamı üzerinde sınırlı bir ayni hak olan rehin hakkı, bunların teslimi gerekmeksizin tesis edilmektedir.

Ticari işletmenin menkul işletme tesisatında aynı zamanda gemilerin bulunması halinde bunların akıbetinin ne olacağı ayrıca incelenmeyi gerektirmektedir. Keza, uygulamada sicile kayıtlı bir geminin ticari işletme rehini kapsamında rehin edilmesi halinde Gemi Sicili Memurluğu, gemi siciline yapılan bildirim üzerine durumu şerh etmeyi reddetmektedir. Konunun aydınlatılması bakımından, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve TİRK hükümlerinin birlikte incelenmesi uygun olacaktır.

Ticari İşletme Rehni Kapsamında Gemi

Yukarıda belirtildiği üzere, TİRK m. 3, ticari işletme rehni kapsamına giren unsurları saymaktadır. Buna göre, menkul işletme tesisatı olarak da isimlendirilen “Rehnin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan makina, araç, alet ve motorlu nakil araçları” ticari işletme rehni kapsamındadır ve hatta TİRK m. 4 uyarınca rehnin zorunlu unsurudur.

TTK m. 936, sicile kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün gemileri taşınır eşya olarak nitelendirdiği üzere, bir işletmenin sahip olduğu gemiler de menkul işletme tesisatı dahilinde kabul edilmelidir. Bu sebeple, geminin de, kural olarak ticari işletme rehni kapsamında teslimi gerekmeksizin rehin verilebileceği sonucu çıkmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı, ticari işletme rehni sözleşmesi yapılırken, gemilerin de, kural olarak listede gösterilmesi zarureti ortaya çıkar. Aksi halde, motorlu nakil aracı mahiyetinde olan geminin unutularak sözleşmede gösterilmemiş olduğuna istinaden sözleşmenin dürüstlük kuralına dayanarak geçersiz olmadığının ileri sürülmesi de, somut hayat tecrübeleri dâhilinde gemilerin haiz olduğu önem nazara alınırsa pek mümkün görünmemektedir.

Ticari İşletme Rehni Dahilinde Sicile Kayıtlı ve Kayıtlı Olmayan Gemi Ayrımı

TİRK m. 3’ün son fıkrası, gemi ipoteğine ilişkin hükümleri saklı tutar. Dolayısıyla, ticari işletme rehni kapsamında sicile kayıtlı ve kayıtlı olmayan gemilerin hukuki durumunun ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. TTK m. 1014 doğrultusunda sicile kayıtlı bir geminin sözleşmeye dayalı rehni ancak gemi ipoteği ile sağlanır.

TTK’nın yukarıda belirtilen açık hükmünün TİRK’in gemi ipoteği ile ilgili hükümleri istisna tutması ve TİRK’in amacının, menkul işletme tesisatı üzerinde kurulacak rehnin teslim şartıyla kurulmasının ticaret hayatında yaşatacağı sakıncaları bertaraf etmek olduğu birlikte ele alınırsa, sicile kayıtlı gemilerin üzerinde tıpkı taşınmazlarda olduğu gibi rehin hakkı tesisi için ipotek kurulması gerektiği sonucuna varılmalıdır.

Burada kanun koyucunun, tıpkı taşınmazlarda olduğu gibi, ekonomik değeri yüksek olan geminin üzerinde bir sınırlı ayni hak tesisi için ayrıca gemi sicilinde ipotek kurulmasını aradığı varsayılabilir. Aksi halde, ticari işletmelerin sahip olduğu gemilerin sayısı ve denizcilik için tuttuğu ekonomik değerin önemi dikkate alındığında, TTK m. 1014 hükmünün güttüğü amacın tamamen engellenmiş olacağı sonucuna varılabilirdi.

Aynı hükümler sebebiyle, sicile kayıtlı bir geminin ticari işletme rehini kapsamında üzerinde rehin tesis edilmesi hususunda anlaşılsa bile bu gemi üzerinde sınırlı ayni hak kurulamayacaktır. Bu durumda, rehin sözleşmesinin tanzimi için rehne dâhil unsurlar arasında sicile kayıtlı gemiler gösterilemez.

Gemi siciline kayıtlı olmayan gemiler ise, büyüklükleri ve nitelikleri ne olursa olsun, ticari işletme rehni kapsamında üzerlerinde rehin hakkı kurulabilir ve bu gemilerin rehin sözleşmesinin ekinde gösterilmemesi halinde ise, rehin sözleşmesinin geçersiz olacağı sonucuna varılmalıdır. Ancak sicile kayıtlı gemiler üzerinde rehin hakkının ticari işletme rehniyle kurulamaması, ticari işletme rehni sözleşmesinin geçerliliğine bir etki etmemelidir.

Sonuç

Gemiler, birer taşınır mal olmaları sonucunda, kural olarak ticari işletmenin menkul işletme tesisatına dahillerdir ve bu sebepten ticari işletme rehnine konu olabilirler. Ancak, TTK’nın özel hükümleri ve TİRK’in bu hükümlere yaptığı atıfla gemi ipoteğine ilişkin düzenlemeleri saklı tutması, ticari işletme rehni açısından sicile kayıtlı gemiler ile sicile kayıtlı olmayan gemiler arasında bir ayrım yapılmasını gerektirmektedir. TTK m. 1014 sicile kayıtlı gemilerin üzerinde her türlü rehin hakkı tesisinin ancak gemi ipoteğiyle olabileceğini düzenlemesinden dolayı, ticari işletme rehni ile bu gemiler üzerinde rehin hakkı tesis edilemez. Sözleşmenin tarafları, sicile kayıtlı gemileri de rehin kapsamında teminat olarak göstermek istiyorlarsa bunu ayrıca gemi ipoteği kurmak yoluyla sağlamak zorundadırlar.

[1] Ticari işletme rehni kapsamında rehnedilen malvarlığı unsurlarının rehin alana teslim edilmesi gerekmez ve rehin veren, bu unsurları rehin kurulduktan sonra da kullanmaya devam edebilir.

[2] Şayet ekli listede, menkul işletme tesisatına ilişkin kimi unsurlar yazılmaz ise işletme rehni sözleşmesinin akıbetinin ne olacağı bakımından doktrinde farklı görüşler ileri sürülmektedir. Doktrindeki hâkim görüşe göre, taraflar menkul işletme tesisatındaki kimi unsurları bilerek rehin kapsamı dışında bırakmak istemişlerse sözleşme geçersiz olmalıdır. Ancak, unutkanlık sebebiyle birtakım unsurlar listeye eklenmemişse, sözleşme dürüstlük kuralına göre geçerli kabul edilmelidir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.