Sermaye İştirak Sözleşmeleri

Aralık 2021 Hazel Coşkun Baylan
% 0

Giriş

Çoğunlukla start-up yatırımlarında karşımıza çıkan sermaye iştirak sözleşmeleri, bir yatırımcının bir şirkette sermaye artırımı ile çıkarılacak yeni payları taahhüt ederek sermaye artırımına katılması ve pay sahibi olmasına ilişkin hüküm ve koşulları düzenler. Bu makalede sermaye iştirak sözleşmelerinin amacı ile temel hükümleri incelenir.

Amaç

Bir yatırımcının sermaye artırımı ile yeni çıkarılan payları taahhüt etmesi halinde, yatırımcı yeni payların bedelini, yani yatırım tutarını şirkete öder. Yatırım tutarı şirket değerlemesine göre hesaplanır ve emisyon primli sermaye artırımı yoluyla şirket sermayesine enjekte edilir. Emisyon primli sermaye artırımında yatırım tutarının sermayenin nominal değerine karşılık gelen kısmı sermaye hesabına, geriye kalan kısmı ise sermaye yedekleri hesabına aktarılır. Böylece şirket, sermaye yedekleri hesabına aktarılan emisyon primi tutarını faaliyetlerini yürütmek ve geliştirmek için kullanır. Yatırım tutarının şirket tarafından hangi amaçla kullanılacağı (örneğin; ürün geliştirme, yurt dışına açılım, pazarlama faaliyetleri vb.) sermaye iştirak sözleşmesinde düzenlenir.

Sermaye iştirak sözleşmesi ile pay devir sözleşmesi arasındaki fark burada ortaya çıkar. Pay devrinde, payların devir bedeli devralan tarafından devreden pay sahibine ödenir ve pay sahibi devir bedelini dilediği şekilde kullanır. Oysaki sermaye iştirakinde, yatırım tutarı şirkete ödenir ve şirket tarafından belirli bir amaç için kullanılır.

Temel Hükümler

Sermaye iştirak sözleşmelerinin temel hükümlerini, yatırımcının yapacağı yatırım karşılığında sahip olacağı payların adedi, grubu ve bedeline ilişkin bilgiler, sermaye artırımına ilişkin kapanış genel kurul toplantısının detayları, kapanış koşulları, beyan ve tekeffüller ile tazminat hükümleri oluşturur.

Sermaye Artırımına ilişkin Genel Kurul

Şirket ve mevcut pay sahiplerinin sermaye iştirak sözleşmesinde düzenlenen en önemli yükümlülüğü, yatırımcının yeni pay almasını sağlayacak şekilde sermaye artırımına ilişkin genel kurul[1] toplantısının yapılmasını sağlamaktır. Sermaye artırımına ilişkin genel kurul toplantısı kapanış olarak tanımlanır. Yatırımcının en önemli yükümlülüğü ise, yatırım tutarının şirkete sermaye olarak yatırılmasını taahhüt etmek ve ödemektir. Bu doğrultuda, yatırım turu öncesi pay sahipliği yapısı ile yatırım turu sonrası oluşacak pay sahipliği yapısı, toplam yatırım bedeli, emisyon primi bedeli ve kapanış genel kuruluna ilişkin bilgiler sermaye iştirak sözleşmesinde detaylı bir biçimde düzenlenir.

Sermaye taahhüdü yoluyla gerçekleşen bu sermaye artırımında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 461 uyarınca, her pay sahibi, yeni çıkarılan payları mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkı olarak tanımlanan rüçhan hakkına sahiptir. Bununla birlikte, pay sahiplerinin rüçhan hakları, haklı sebeplerin ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyunun varlığı halinde şirket tarafından sınırlandırılabilir ya da kaldırılabilir. Pay sahipleri rüçhan haklarını kullanmaktan kendileri de feragat edebilirler. Yeni bir yatırımcının şirkete girecek olması halinde, bu yatırımcının sermaye taahhüdünde bulunabilmesi için mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından feragat etmeleri ya da şirket tarafından rüçhan hakkının kullanımının sınırlandırılması veya kaldırılması gerekir. Kanundan kaynaklanan rüçhan hakkının yanı sıra, mevcut pay sahipleri arasında akdedilmiş bir pay sahipleri sözleşmesi olması halinde, bu pay sahipleri sözleşmesinde sermaye artırımına ilişkin mevcut pay sahipleri lehine imtiyazlar tanınmış olabilir. Bu durumda, mevcut pay sahipleri sözleşmesinden doğan imtiyazlara sahip pay sahiplerinin de bunlardan feragat etmeleri gerekir.

Kapanış Koşulları

Sermaye iştirak sözleşmesinde yatırım turunun tamamlanması, bir başka deyişle sermaye artırımına ilişkin kapanış genel kurul toplantısının yapılması bazı koşullara bağlanabilir. Kapanış koşullarına, Rekabet Kurulu’ndan izin alınması[2], esaslı olumsuz değişikliklerin ortaya çıkmaması, sözleşmenin imzalanmasından itibaren kapanışa kadar geçen sürede beyan ve tekeffüllerin ihlal edilmemesi gibi haller örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan, yatırımcının yatırım kararını almadan önce yaptırdığı hukuki incelemede şirkete ilişkin birtakım hukuki riskler tespit edilebilir. Yatırımcı, tespit edilen risklerin yatırım turunun tamamlanmasından önce giderilmesini talep edebilir. Bu durumda risklerin giderilmesi için şirket ya da kurucular tarafından yapılması gereken tüm işlemler, sözleşmede kapanış koşulları olarak düzenlenmelidir.

Hukuki inceleme sonucunda tespit edilen risklerin yatırım turunun tamamlanmasından önce giderilmesinin mümkün olmaması veya bu risklerin yatırımcının yatırım yapmasını engelleyecek nitelik ve nicelikte olmaması halinde, risklerin giderilmesi için yapılması gereken işlemler, yatırım turunun tamamlanmasının ardından belirli bir süre içerisinde ifa edilmesi gereken kapanış sonrası yükümlülükleri olarak düzenlenebilir.

Kapanış koşullarının yükümlü olan tarafça sözleşmede düzenlenen süre içinde ifa edilememesi uygulamada söz konusu olabilecektir. Bu sebeple sermaye iştirak sözleşmesinde, kapanış koşullarının yükümlü olan tarafça süresi içinde ifa edilememesi halinde, diğer tarafa, koşulun niteliğine göre, koşulun yerine getirilmesinden feragat etme, kapanışı erteletme ya da sözleşmeyi feshetme gibi haklar tanınabilir.

Beyan ve Tekeffüller

Yatırımcının bir şirkete yatırım yapmasını sağlayan en önemli sebeplerden biri kurucu pay sahiplerinden[3] aldığı beyan ve tekeffüllerdir (representations and warranties). Kurucular tarafından verilen beyan ve tekeffüllerin amacı, yatırım yapılan şirketin bir resminin çizilmesi[4] ve şirketin çizilen bu resme uygun olmaması halinde kurucuların sorumluluğunun tespit edilmesidir.

Sermaye iştirak sözleşmelerinde kurucular tarafından verilen başlıca beyan ve tekeffüller aşağıdaki gibidir:

  • Şirketin uygulanan hukuk ile uyumlu olduğu, herhangi bir hukuka aykırılığın mevcut olmadığı,
  • Şirket payları üzerinde herhangi bir takyidatın mevcut olmadığı,
  • Sözleşmede tanımlanan şirket malvarlığının tamamının şirkete ait olduğu veya şirket tarafından kiralandığı ya da kullanım hakkına sahip olunduğu,
  • Şirket finansallarının genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri veya uluslararası finansal raporlama standardına (IFRS) uygun olarak tutulduğu,
  • Şirketin taraf olduğu sözleşmelerin tamamının yürürlükte ve icra edilebilir olduğu,
  • Şirketin faaliyetleri için gereken fikri ve sınai mülkiyet haklarının mülkiyetine veya lisans hakkına şirketin sahip olduğu,
  • Uygulanacak hukuk kapsamında tüm vergilerin usulüne uygun olarak ödendiği,
  • İfşa edilenler haricinde, şirket tarafından verilen garanti, kefalet veya benzeri bir yükümlülüğün olmadığı,
  • İfşa edilenler haricinde, şirketin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek şirket aleyhine açılmış bir dava veya tahkim olmadığı.

Kurucular tarafından birçok konuya ilişkin beyan ve tekeffül verilmekle birlikte, şirketin bu beyan ve tekeffülleri ihlal ettiği birtakım işlemlerin varlığı söz konusu olabilir. Bu durumda kurucular, sözleşmede düzenlenen beyan ve tekeffüllerin ihlal edildiği tüm işlemleri içeren bir ifşa mektubu hazırlayarak yatırımcıya sunarlar. Yatırımcı, ifşa mektubunu kabul ederse, ifşa mektubunda düzenlenen işlemlere ilişkin kuruculardan ilgili beyan ve tekeffülleri ihlal ettikleri iddiasıyla tazminat talebinde bulunamaz.

Sermaye iştirak sözleşmesinde yatırımcı tarafından verilen birtakım beyan ve tekeffüller de bulunur. Ancak bu beyan ve tekeffüller, yatırımcının sözleşmeyi akdetmek için gerekli yetkiye sahip olması, sözleşme ile üstlendiği edimlerini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir dava veya tahkime taraf olmaması gibi oldukça sınırlı konulara ilişkindir.

Sözleşmede düzenlenen beyan ve tekeffüllere aykırı bir durumun kapanış tarihine kadar ortaya çıkması halinde, yatırımcıya yatırım turunu tamamlamaktan vazgeçme hakkı tanınabilir. Beyan ve tekeffüllere aykırı bir durumun kapanıştan sonra ortaya çıkması halinde ise, yatırımcının aykırılıktan doğan zararları kurucular tarafından tazminat hükümleri çerçevesinde tazmin edilir ve kuruculara söz konusu ihlali giderme yükümlülüğü tanınabilir.

Tazminat

Yatırımcı beyan ve tekeffüllerle kendisine çizilen resme güvenerek yatırım yapar. Bu nedenle, sermaye iştirak sözleşmesinde düzenlenen beyan ve tekeffüllerin ihlal edilmesi ya da şirketin gerçek durumunu yansıtmaması halleri, yatırımcı için büyük bir risk teşkil eder. Öte yandan, uygulamada beyan ve tekeffüllerin ihlal edildiği ya da gerçeği yansıtmadığı durumlarla da karşılaşılmaktadır. Prensip itibariyle birleşme ve devralmalar uygulamasında kullanılan beyan ve tekeffüller 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) m. 219 anlamında “satıcının alıcıya karşı bildirdiği nitelikler” olup, hukuki anlamda bir özel nitelik vaadidir.[5] Şirketin beyan edilen nitelikleri taşımaması hukuken ayıp olarak tanımlanır, ancak TBK’nın ayıba karşı tekeffül hükümlerinin sermaye iştirak sözleşmelerine uygulanıp uygulanmayacağı doktrinde tartışmalıdır. Bundan dolayı, beyan ve tekeffüllere aykırılık halinde yatırımcı tarafından talep edilecek tazminatın kapsamı sözleşmede detaylı olarak düzenlemelidir.

Tazminat hükmü yatırımcının sadece ihlalden kaynaklanan doğrudan zararlarını kapsayabileceği gibi dolaylı zararlarını da kapsayabilecektir. Birden çok kurucu olması halinde, kurucuların tazmin yükümlülüğünden müteselsilen sorumlu olup olmayacağı da sözleşmede düzenlenir.

Tazminat hükümleri, zamansal ve parasal sınırlamalara tabi tutularak da düzenlenebilir. Zamansal sınırlama, yatırımcının tazminat talebine neden olan durumu öğrenmesinden itibaren kuruculara bildirimde bulunması gereken süreye ilişkin bir sınırlamadır. Yatırımcı bu süre içerisinde tazminat talebini kuruculara yöneltmelidir, aksi halde tazminat talebinde bulunamaz. Parasal sınırlama ise de minimis ve basket hükümleri ile belirlenir. De minimis, kurucuların, belirli bir parasal eşiğin altında kalan yatırımcının zarar taleplerini tazmin ile yükümlü olmayacaklarına ilişkin bir sınırlamadır. Sadece de minimis eşiğini aşan talepler bir sepette birikir ve basket olarak tanımlanan ikinci eşik aşılmadığı sürece yatırımcı kuruculara karşı bir talep ileri süremez.[6] Öte yandan, kurucuların yatırım tutarını veya belirli bir yüzdesini aşan tazminat taleplerini karşılamayacağına ilişkin bir üst sınır da belirlenebilir. Zamansal ve parasal sınırlamaların kapsamı, ihlal edilen beyan ve tekeffülün konusuna, yatırımın büyüklüğüne ve tarafların müzakere gücüne göre değişir.

Sonuç

Sermaye iştirak sözleşmeleri, bir yatırımcının sermaye taahhüdü yoluyla bir şirketteki sermaye artırımına katılması ve pay sahibi olmasına ilişkin hüküm ve koşulları düzenler. Yatırımcının şirkette pay sahibi olabilmesi için şirket tarafından sermaye artırımına ilişkin bir kapanış genel kurulu düzenlenir ve yeni çıkartılan paylar yatırımcı tarafından taahhüt edilir. Sermaye artırımına ilişkin kapanış genel kurulunun ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgiler sözleşmede düzenlenir. Kapanışın gerçekleşmesi kapanış şartları olarak adlandırılan bazı koşulların yerine getirilmesine bağlanabilir. Kapanış koşulları her bir yatırım özelinde özellikle hukuki inceleme sonuçları dikkate alınarak belirlenir. Yatırım yapılan şirketin niteliklerini belirleyen beyan ve tekeffüller ise sermaye iştirak sözleşmesinin olmazsa olmaz hükümlerindendir. Beyan ve tekeffüller ile bunların ihlali halinde yatırımcı tarafından talep edilecek tazminatın kapsamı ise yine her bir yatırımın özellikleri dikkate alınarak tarafların müzakere gücüne göre belirlenir.

Kaynakça

[1] Esas sermaye sistemine kayıtlı anonim şirketlerde sermaye artırımına genel kurul karar verirken kayıtlı sermaye sistemine kayıtlı anonim şirketlerde sermaye artırımına yönetim kurulu karar verir.

[2] 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun m. 7 ve 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ m. 5 kapsamında yatırım turunun tamamlanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerekebilir. Bu durumda, Rekabet Kurulu’ndan gerekli iznin alınması sermaye iştirak sözleşmesinde yatırım turunun tamamlanabilmesi için bir ön koşul olarak düzenlenmelidir.

[3] Uygulamada beyan ve tekeffüllerin genellikle kurucu ortaklar tarafından verildiği görülmekle birlikte beyan ve tekeffüller mevcut pay sahipleri veya şirket tarafından da verilebilir.

[4] Kling Lou R./Simon, Eilen Nugent/ Goldman, Michael: Summary of Acquisition Agreements, 51 U. Miami L. Rev. 779, 1997, s. 783 (https://repository.law.miami.edu/umlr/vol51/iss3/10) (Erişim Tarihi: 21.12.2021)

[5] Esin, İsmail G.: Birleşme ve Devralmalar, On İki Levha Yayıncılık, 2021, s.189.

[6] Esin, İsmail G.: s.203.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Gemi Sicil Yönetmeliği
Hukuki Gelişmeler
Gemi Sicil Yönetmeliği

Gemi Sicil Yönetmeliği (Yönetmelik) 12.05.2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 31.12.1956 tarihli ve 4/8520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gemi Sicili Nizamnamesi ile 13.03.1957 tarihli ve 4/8807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile...

Ticaret Hukuku 16.05.2023
Anayasa Mahkemesi İmtiyaz Sözleşmesinde Sözleşmeci Şirket Lehine Tanınan Hakların Yönetmelikle Kısıtlanmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Olarak Değerlendirdi
Hukuki Gelişmeler
Anayasa Mahkemesi İmtiyaz Sözleşmesinde Sözleşmeci Şirket Lehine Tanınan Hakların Yönetmelikle Kısıtlanmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Olarak Değerlendirdi

Anayasa Mahkemesi’nin 28.12.2022 tarihli ve 2017/36186 başvuru numaralı kararı (Karar) 19.04.2023 tarihli ve 32168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar’da Turkcell’in tarafı olduğu imtiyaz sözleşmesinin koşullarında yönetmelikle yapılan tek yanlı değişikliklerin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmedildi...

Ticaret Hukuku 22.05.2023
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği
Hukuki Gelişmeler
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği (Yönetmelik) 25.05.2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve...

Ticaret Hukuku 26.05.2023
Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hukuki Gelişmeler
Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 14.04.2023 tarihli ve 32163 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yapılan önemli değişiklikler aşağıda özetlenir...

Ticaret Hukuku 18.04.2023
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) 01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Torba Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi...

Ticaret Hukuku 02.02.2023
Alman Tedarik Zinciri Kanunu Yürürlüğe Girdi
Hukuki Gelişmeler
Alman Tedarik Zinciri Kanunu Yürürlüğe Girdi

1 Haziran 2021 tarihinde Alman Federal Meclisi (Bundestag) tarafından kabul edilen Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun (Kanun) 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren en az 3.000 çalışanı olan Alman şirketlerine uygulanacak. 1 Ocak...

Ticaret Hukuku 24.01.2023
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

29.12.2022 tarih ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) yayımlandı. Yönetmelik ile 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi...

Ticaret Hukuku 30.12.2022
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 07.12.2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 07.12.2022
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Yayımlandı

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği (Yönetmelik) 27.08.2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı...

Ticaret Hukuku 29.08.2022
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yapan Yönetmelik) 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 26.08.2022
İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

İhracat Destekleri Hakkında 5973 sayılı ve 17.08.2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 22.08.2022
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayımlandı

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yönetmeliği) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 19.08.2022
Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 01.06.2022 tarihli ve 2021/85 E. 2022/60 K. sayılı kararı (Karar) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar ile 29.06.2021 Tarihli ve 74 Numaralı Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi...

Ticaret Hukuku 18.08.2022
Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m. 4/3(e)’nin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m. 4/3(e)’nin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 01.06.2022 tarihli ve 2020/94 E. 2022/61 K. sayılı kararı (Karar) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar ile 13.10.2020 Tarihli ve 68 Numaralı Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi...


Ticaret Hukuku 18.08.2022
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’de Yayımlandı

7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7416 sayılı Kanun”) 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Ticaret Hukuku 08.07.2022
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi-I
Hukuki Gelişmeler
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi-I

İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi

Ticaret Hukuku 28.08.2020
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Ticaret Hukuku 9.10.2020
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 16.10.2020
TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Ticaret Hukuku 29.12.2020
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Ticaret Hukuku 4.01.2021
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik

Ticaret Hukuku 4.01.2021
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 3.02.2021
Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 15.02.2021
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Ticaret Hukuku 22.02.2021
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ
Hukuki Gelişmeler
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Ticaret Hukuku 6.04.2021
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Ticaret Hukuku 1.06.2021
“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 27.09.2021
Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı

Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı

Ticaret Hukuku 28.10.2021
7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Ticaret Hukuku 9.11.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.