İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu

Ekim 2014 Selen Öztürk
% 0

Giriş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), imtiyazlı pay sahiplerinin imtiyazlarının korunması amacıyla bazı hükümler öngörür. Bu bağlamda genel kurulun esas sözleşmeyi değiştirme yetkisi imtiyazlı pay sahiplerinin hakları ile sınırlandırılır. İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu başlığını taşıyan TTK m. 454 uyarınca genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine ilişkin kararları ve yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararları, pay sahiplerinin imtiyazlarını ihlal ettiği takdirde, imtiyazlı pay sahiplerinin toplantıya çağrılmasına ve karara onay vermesine tabi olacaktır.

TTK m. 454 imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayına gerek olan haller, toplantıya çağrı usulü, toplantıda karar alış şekli ve yönetim kurulu tarafından imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu kararı aleyhine açılacak davayı düzenlemektedir. Bu makalede bu hususlar incelenecektir.

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Onayına Gerek Olan Haller

TTK m. 454/1 imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayının hangi hallerde gerekli olacağını belirtir. Bu haller kanunda sayılmış olup, bu haller dışındaki kararların uygulanması için imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayı gerekli değildir.

Bu hallerden ilki genel kurulun esas sözleşme değişikliği kararlarının imtiyazlı pay sahiplerinin hakkını ihlal etmesidir. Bu durum, esas sözleşme değişikliği ile imtiyazın kaldırılması veya sınırlandırılması şeklinde meydana gelebilir. Örneğin, esas sözleşme ile kendilerine oyda imtiyaz tanınmış pay sahiplerinin bu hakkı esas sözleşme değişikliği ile kaldırılıyorsa, bu kararın uygulanması için imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayı gerekir. İhlal halleri bunlarla sınırlı olmayıp, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden diğer durumlar da bu kapsamda değerlendirilir.

Bu hallerden bir diğeri ise genel kurulun yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki vermesine ilişkin karardır. Bu durumda yönetim kurulu genel kurul kararına dayanarak henüz bir karar almasa dahi, karar alma ihtimali bulunması imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplanması için yeterlidir. Genel kurulun yetki kararı yönetim kurulunun imtiyazlı pay çıkarabilmesine olanak veriyorsa imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etme olasılığı var demektir[1].

TTK m. 454/1’in işaret ettiği son hal ise yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararının imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesidir. Kayıtlı sermaye sisteminde bu tip bir ihlal meydana gelmesi mümkündür.

Bu hallerde, imtiyazlı pay sahiplerinin hakları ihlal ediliyorsa, kararlar imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunda onanmadıkça uygulanmaz. Bu imtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ise ancak ilgili imtiyazı ihlal edilen pay sahipleri katılabilir, ihlal edilmeyen başka bir imtiyaza sahip pay sahipleri özel kurula katılamaz.

Önemli olan bir diğer husus, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplanması için genel kurul veya yönetim kurulu kararının herhangi bir kanuna aykırı olmasının yeterli olmadığı, önemli olanın imtiyazlı pay sahiplerinin imtiyazlarını ihlal etmesi olduğudur.

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplantıya Çağrılması

TTK m. 454/2 imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunu yönetim kurulunun toplantıya çağıracağını düzenler. İlgili madde uyarınca, yönetim kurulu en geç genel kurul kararının ilan edildiği tarihten itibaren bir ay içinde özel kurulu toplantıya çağırır. Yönetim kurulunun bu yetkisi devredilemez niteliktedir. Yönetim kurulu bu sürede imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunu toplantıya çağırmadığı halde, imtiyazlı pay sahiplerinden her biri yönetim kurulunun çağrı süresinin son gününden başlayarak onbeş gün içinde asliye ticaret mahkemesine toplantıya çağrılma için başvurabilir. Dolayısıyla kanun yönetim kurulu haricinde her bir imtiyaz sahibine de çağrı için mahkemeye başvurma yetkisi tanır. Burada hedef yönetim kurulu ile imtiyazlı pay sahiplerinin menfaatinin çatıştığı durumlarda mahkemenin tarafsız bir karar vermesini sağlamak olarak değerlendirilebilir.

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı

TTK m. 454/3 uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının katılımı ile toplanır ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alır. TTK, genel kuruldan farklı bir şekilde, özel kurul için toplantı ve karar nisabı gösterir. Bununla birlikte, eğer imtiyazlı pay sahipleri genel kurulda ilgili kararlara olumlu oy vermişse, özel kurul yapılamayacaktır.

TTK m. 454/3 ayrıca özel kurulda imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının ihlal edildiğine karar verilmesi halinde yerine getirilmesi gereken birkaç adım öngörür. Buna göre, ilgili karar gerekçeli bir tutanakla tespit edilir ve tutanak karar tarihinden itibaren on gün içinde yönetim kuruluna teslim edilir. Dolayısıyla, imtiyazlı pay sahiplerinin ihlale karar vermesi halinde bu ihlalin gerekçelerinin gösterilmesi aranır. Bunlara ek olarak, genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve açılabilecek dava için geçerli olmak üzere ortak bir tebligat adresi de yönetim kuruluna verilmelidir. TTK m. 454/3 bu şartlara uyulmadığı takdirde özel kurul kararının alınmamış sayılacağını belirtir. Dolayısıyla, karar alınırken kanunda gösterilen bu şartların yerine getirilmesi gerekir.

Çağrıya rağmen özel kurulun toplanmaması halinde ise genel kurul kararı onaylanmış sayılacaktır.

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararının İptali

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, imtiyazlarının ihlal edildiğini belirterek genel kurul kararını onamama yetkisine sahiptir. Bu halde, yönetim kurulu, imtiyazlı pay sahiplerinin gerekçelerini tatmin edici bulmadığı halde, bu kararın iptali ve genel kurul kararının tescili için şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde dava açabilir. Dava ilgili karar tarihinden itibaren bir ay içinde açılmalıdır.

İptal davasında husumet genel kurul kararının onaylanmasına olumsuz oy kullanan imtiyazlı pay sahiplerine yöneltilir. Bu düzenleme ile olumlu oy kullananların gereksiz yere dava edilmesi önlenmiştir[2].

Sonuç

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, imtiyazlı pay sahiplerine imtiyazlarının korunması amacıyla belirli güvenceler getirir. İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu TTK m. 454 tahtında düzenlenmekte olup, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu ve bu kurul kararlarının iptaline ilişkin detaylı hükümler içerdiğinden önemli bir düzenleme olarak değerlendirilmelidir.

[1] Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, s. 98.

[2] Hasan Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuk Genel Esaslar, s. 754.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.