Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimi

Eylül 2010
% 0

Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimine ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik (RG, 12 Kasım 2008, S. 27052) ile düzenlenmekteydi. Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik (RG, 6 Ekim 2010, S. 27721) ile yeniden düzenlendi ve 2008 tarihli Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimini Mümkün Kılan Hukuki Dayanaklar

Yabancı yatırımcılar tarafından kurulan veya yabancı yatırımcıların iştirakçisi olduğu tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (“DYYK”) m. 3/d’de düzenleniyordu. Bu hüküm uyarınca yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinmeleri serbestti. Ancak, söz konusu düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nin 11 Mart 2008 tarihli kararı uyarınca iptal edildi.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı nedeniyle oluşan boşluk, Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik (“Eski Yönetmelik”) ile dolduruldu. Eski Yönetmelik Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik’in (“Yeni Yönetmelik”) yürürlüğe girdiği 6 Ekim 2010 tarihine kadar uygulanmaya devam edildi.

Yurt Dışında İkamet Eden Türk Vatandaşlarına Uygulanacak Hükümler

Eski Yönetmelik m. 1’de yönetmeliğin amacının yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimine ve kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtiliyordu. Yeni Yönetmelikte, bu maddeye yeni bir fıkra eklenerek yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarına yönelik bir düzenleme de getirildi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları tarafından Türkiye’de kurulan veya iştirak edilen şirketleri, şirkette yabancı ortak olmaması kaydıyla, Türk vatandaşlarının tabi olduğu hükümler çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinebilir. Böylece uygulamada sorun yaratan bir konu da açıklığa kavuşturuldu.

Kimler Yabancı Yatırımcıdır?

Eski Yönetmelikte, yabancı yatırımcı kavramı tanımlanmıyordu. Bu eksiklik, Yeni Yönetmelikte giderildi. Yeni Yönetmelik m. 3 uyarına yabancı yatırımcı, Türkiye'de yeni şirket kuran ya da menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az %10 hisse oranı veya aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olan yabancı ülke vatandaşlığına sahip gerçek kişiyi, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiyi ve uluslararası kuruluşu ifade eder.

Başvuru Usulü ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Yeni Yönetmelik m. 4 uyarınca, taşınmaz mülkiyeti edinmek isteyen şirketler, maddede sayılan belgelerle, taşınmazın bulunduğu yerdeki Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne başvurur. Yeni Yönetmelik, mülkiyet edinimi talebinin şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konusu çerçevesinde olup olmadığının, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce incelenmesi usulünü kaldırdı. Artık tüm inceleme Koordinasyon Müdürlüğünce yürütülür. Yeni Yönetmelik m. 4’te sayılan belgeler sınırlı sayıdadır. Yatırımcıdan bundan başka belge istenemez. Bu hüküm çeşitli kamu kuruluşlarının keyfi uygulamalarının önüne geçmesi açısından yerindedir. Ancak başvuru belgelerinin tam ve eksiksiz olması gerekir. Başvuruya ilişkin işlemler bu şartla başlatılır.

Başvuru sadece ipotek tesisine yönelikse, başvuru taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu sicil müdürlüğüne yapılır.

Taşınmazın Bulunduğu Bölgenin Belirlenmesi

Yeni Yönetmelik, Eski Yönetmeliğe paralel olarak, askeri yasak bölge, askeri güvenlik bölgesi, Genelkurmay Başkanlığı’nın teklifi üzerine askerî yasak bölgelere yakınlığı veya diğer stratejik nedenlerle tespit edilecek bölgeler ve özel güvenlik bölgelerini, farklı hükümlere bağlar. Yeni Yönetmelik m. 6 uyarınca, taşınmazın bu bölgelerde yer alması durumunda Valilik, diğer başvuru belgelerinin birer suretini Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklara göndererek, mülkiyet edinimi talebinin ülke güvenliği açısından uygun olup olmadığını, on beş gün içinde bildirmesini talep eder. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde mülkiyet edinimi talebinin ülke güvenliği açısından uygun olduğuna hükmedilerek işlem yapılır.

Eğer taşınmaz yasak kapsamında değilse, Valilik tarafından tescil işleminin yapılması için şirkete ve tapu sicil müdürlüğüne yazılı bilgi verilir. Tescil talebi de, bu bildirimin şirkete ulaşmasından itibaren üç ay içinde yapılır. Süre aşılırsa, başvuru yenilenir. Süre aşımının bu kadar ağır bir yaptırıma bağlanması gereksizdir. En azından mücbir nedenlerin varlığı halinde bir istisna getirilmesi uygun olurdu.

Sınırlı aynî hak edinimlerinde de aynı usul uygulanır. İpotek tesisi için talep valiliğe başvurulmasızın doğrudan taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu sicil müdürlüğüne yapılır.

Başvuru sonucu olumsuz çıkarsa, Valilik tarafından şirkete, işleme karşı kanun yolları ve süreleri de belirtilerek, bilgi verilir.

Yerli Sermayeli Şirketlerin Yabancı Sermayeli Hale Gelmesi

Bir şirketin yabancı sermayeli şirket haline geldiği, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği (RG, 20 Ağustos 2003, S. 25205) uyarınca Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Hazine Müsteşarlığı bu bilgileri aylık olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu şirketlerin Eski Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra edindikleri taşınmazlarla ilgi bilgileri valiliklere gönderir. Valilikler de taşınmaza ilişkin bilgileri Genel Kurmay Başkanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklara göndererek taşınmazın yasak bölge kapsamında bulunup bulunmadığını araştırır. Taşınmaz yasak bölge kapsamında değilse, şirketten Yeni Yönetmelik m. 4 (c)’de düzenlenen taahhütname istenir. Taşınmaz yasak bölge kapsamındaysa Yeni Yönetmelik m. 4 (c) ve (d)/(e)’de sayılan belgeler istenir ve ilgili birimler konuyu ülke güvenliği açısından inceler. Değerlendirme sonucunda mülkiyet edinimi ülke güvenliği açısından sakıncalı bulunursa, şirketin de görüşü alınarak konu valilik bünyesinde oluşturulan Komisyona iletilir. Komisyon, şirkete, sakıncaları gidermesi için 45 gün süre verebilir. Yeniden yapılan inceleme sonucunda sonuç olumsuz olursa, Komisyon Yeni Yönetmelik m. 14 uyarınca taşınmazın tasfiyesi için valiliğe bildirimde bulunur.

Edinilen Taşınmazların Kullanımı

Yeni Yönetmelik kapsamında edinilen taşınmazların veya sınırlı aynî hakların şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konuları çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığı Komisyon tarafından değerlendirilir. İncelemeler öncelikle dosya üzerinden gerçekleşir. Gerekli görülürse yerinde inceleme de yapılır.

Taşınmazın veya sınırlı aynî hakkın Yeni Yönetmelik hükümlerine aykırı kullanıldığı anlaşılırsa, durum şirkete bildirilir ve şirketten 30 gün içinde cevap istenir. Komisyon tarafından şirkete bir defaya mahsus olmak üzere 6 aylık bir süre verilerek, kullanımın ana sözleşme hükümlerine uygun hale getirilmesi istenir. Eğer yapılan değerlendirme sonucunda sonuç olumsuz çıkarsa, taşınmazın Yeni Yönetmelik m. 14 uyarınca tasfiye edilmesi amacıyla valiliğe bildirimde bulunulur.

Taşınmazın Tasfiyesi

Taşınmaz veya sınırlı aynî hakların Tapu Kanunu ve Yeni Yönetmelik hükümlerine aykırı kullanıldığının saptanması durumunda valilik tarafından Maliye Bakanlığına bildirimde bulunulur. Maliye Bakanlığı da şirkete tasfiyeyi gerçekleştirmesi için 6 aylık süre verir. Bu süre haklı sebeplerin varlığı halinde bir defaya mahsus uzatılabilir. Bu süre içinde tasfiyenin gerçekleştirilememesi durumunda tasfiye, genel hükümler uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Tasfiyeden elde edilen gelir, masraflar düşüldükten sonra, hak sahibi adına açılacak bir banka hesabına yatırılır.

Geçiş Hükümleri

Yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 6 Ekim 2010 tarihinden önce başlamış ve henüz sonuçlandırılmamış işlemler hakkında Yeni Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce edilen taşınmazların ve sınırlı aynî hakların şirket ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konuları çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığı Yeni Yönetmelik uyarınca değerlendirilir.

Sonuç

Eski Yönetmeliğin eleştirilen pek çok yönünün yapılan değişikliklerle düzeltildiği görülüyor. Öncelikle, yabancı yatırımcı kavramının tanımı verilerek, doğabilecek karışıklıklar önlendi. Taşınmaz mal ediniminin şirket ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konularına uygunluğunun denetlenmesi sisteminden vazgeçildi, şirketten bu yönde alınan taahhüt yeterli görüldü. Başvurunun herhangi bir basamağında inceleme yapması öngörülen kurumlara bir süre sınırı getirildi ve böylece işlemlerin keyfi uzamasının önüne geçildi. Ayrıca başvuru sırasında istenecek belgelerin sınırlı olarak sayılmasıyla farklı uygulamalar önlendi. Bu yeni hükümlerin, farklı Valiliklerin uygulamasında bir yeknesaklık sağlanması kaydıyla, yabancı yatımcıların taşınmaz mal ve sınırlı aynî hak kazanımlarını önemli ölçüde kolaylaştıracağını ve hızlandıracağını düşünüyorum. Ancak, konunun önemi ve özellikle tasfiyeye ilişkin hüküm ve sonuçları dikkate alındığında Kanunla düzenlenmesi daha uygun ve hukuk güvenliği açısından daha yerinde olurdu. Sonuç olarak Anayasa Mahkemesinin DYYK m. 3/d’yi iptal kararı üzerine doğan bir boşluğun kanun yapma tekniği açından Yönetmelikle değil yine bir kanun hükmüyle doldurulması gerekirdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.