Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi

Ekim 2019 Ecem Çetinyılmaz
% 0

Giriş

Türk hukukunda anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu[1] (“TTK”) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik[2]’te (“Yönetmelik”) düzenlenir. Bu hükümler arasında genel kurulun toplantıya çağrı usulü, ilan, gündem, toplantının açılması ve yönetilmesi, toplantı ve karar nisapları gibi konuların yanı sıra toplantının hangi hal ve şartlarda ertelenebileceği ve ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda uygulanacak kurallar da yer alır. Bu Hukuk Postası makalesinde, toplantının ertelenebilmesi için TTK ve/veya Yönetmelik’in aradığı şartlar ile ertelenme halinde uygulanacak hükümler ele alınır.

Genel Kurul Toplantısının Erteleneceği Haller

  • Toplantı veya Karar Nisabının Sağlanamaması

Toplantı veya karar nisabının sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi TTK’da açıkça düzenlenmese de, m. 418/1 hükmünde, nisaba ulaşılamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıdan söz edilerek ertelemeye olanak tanınmış olur. Bununla birlikte, Yönetmelik m. 28/1 uyarınca, toplantı başlamadan önce, kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması veya toplantı sırasında yapılan yoklama sonucunda toplantı açılmadan önceki hazır bulunan pay listesine göre hesaplanan karar nisabı kadar payın temsil edilmediğinin anlaşılması halinde toplantı ertelenir. Yönetmelik ertelemeye kimin tarafından karar verileceğine ilişkin bir düzenleme getirmez. Bu durumda toplantının, toplantı başkanlığı tarafından erteleneceğini kabul etmek gerekir.

  • Genel Kurulun Kararıyla

Yönetmelik m. 28’in ikinci fıkrası, yine TTK’da düzenlenmeyen bir olanak tanır. Maddeye göre, kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak çağrılmış genel kurul toplantısı ancak gündeme geçilmeden önce ve genel kurul tarafından alınacak bir karar ile ertelenebilir[3]. Burada sözü edilen toplantı, toplantı nisabının sağlandığı bir toplantıdır. Zira aksi halde, toplantı nisabı bulunmadığından genel kurulun bir erteleme kararı alması da mümkün olmaz. Madde hükmü, erteleme yapılabilmesi için bir gerekçe gösterilmesini aramaz[4].

  • Finansal Tabloların Müzakeresine İlişkin İstemler

TTK m. 420, azlığa finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesini talep hakkı tanır. Buna göre, halka kapalı şirketlerde sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde ise yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, bu konuların görüşülmesi bir ay sonraya bırakılır. Hangi konuların “finansal tabloların müzakeresine bağlı konular” olduğunun tespitinde TTK m. 413/3 yol gösterici olur. Madde hükmüne göre, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.

Hüküm uyarınca yapılacak erteleme için genel kurul tarafından karar alınmasına gerek yoktur; istem üzerine toplantı başkanının kararıyla toplantı ertelenir. Yönetmelik m. 28/3, istem üzerine toplantı başkanı tarafından erteleme yapılmasının zorunlu olduğunu açıkça belirtir. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur.

Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra yapılacak ikinci toplantıda aynı veya farklı gerekçelerle azlık pay sahipleri tarafından finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi için, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması gerekir. Bu halde azlık tarafından yapılacak erteleme talebi üzerine toplantı yeniden bir ay sonraya ertelenir. Dürüst hesap verme ilkesi, hem özenli hem de gerçek hesap verme ilkelerini kapsayan bir aydınlatmadır; denetlemeye ve dolayısıyla pay sahiplerinin haklarını bilinçli bir şekilde kullanmalarına olanak sağlayacak olguların ve sonuçların özenli, doğru ve gerçeğe uygun olarak sunulmasını ifade eder[5].

  • Güvenlik Gerekçesiyle

Yönetmelik m. 28/5, TTK’da sayılmayan bir erteleme halini düzenler. Madde uyarınca, kolluk güçlerinin ve varsa Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle toplantının güvenlik açısından sağlıklı bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması üzerine genel kurul, toplantı başkanlığı tarafından ertelenebilir. Bunun için genel kurulun ayrıca karar alması gerekmez. Nitekim maddede düzenlenen hal genel kurul toplantısının fiilen yapılamayacağının anlaşılmasıdır. Böyle bir durum da genel kurulun bu kararı alması da beklenemez.

  • Elektronik Genel Kurul Sisteminin Sağlanamaması

TTK m. 1527 genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine olanak verir. Bu kapsamda çıkarılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik[6] (“EGK Yönetmeliği”) uyarınca, elektronik genel kurul sistemini uygulayan anonim şirketlerin yapılacak tüm genel kurul toplantılarında, hak sahiplerinin ve temsilcilerinin toplantıya katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme gibi haklarını kurulmuş olan sistem üzerinden kullanabilmesi sağlanır.

Yönetmelik m. 28/6 da, bu sistemi benimsemiş şirketlere özgü bir erteleme hali düzenler. Maddeye göre, genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında EGK Yönetmeliği hükümlerine uygun şartların sağlanmadığının tespit edilmesi halinde, toplantı başkanlığı, Bakanlık temsilcisinin görüşünü almak kaydıyla toplantıyı ertelenebilir. Yönetmelik m. 32/1-b uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olduğunu belirtmekte yarar vardır.

İkinci Toplantının Usul ve Esasları

Yönetmelik m. 21/2 uyarınca, gündemin değiştirilmemesi kaydıyla, nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılır. Bu toplantıların usul ve esaslarına ilişkin olarak Yönetmelik’in çeşitli maddelerinde kapsamlı düzenlemeler yer alır.

Toplantının Zamanı

Azlığın istemi üzerine finansal tabloların görüşülmesinin ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılar bir ay sonraya bırakılır. Çamoğlu’na göre, bu süre azınlık lehine tanınmış asgari süredir ve toplantı bir aydan uzun süreye ertelenebilir[7]. Esas sözleşme değişikliklerinin görüşüldüğü toplantılarda toplantı veya karar nisabının sağlanmaması halinde yapılacak ikinci toplantıların ise en geç bir ay içinde yapılması gerekir.

Toplantıya Çağrı

Toplantının ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantı için genel kurul kanunda ve/veya esas sözleşmede öngörülen çağrı usullerine uygun olarak yeniden toplantıya çağrılır. Yönetmelik m. 11/1-e uyarınca, bu amaçla yapılacak ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektuplarda erteleme sebebi ile yapılacak toplantıda yeterli olan toplantı nisabının da belirtilmesi gerekir. Yönetmelik m. 10/3, ilk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümlerin geçersiz olduğunu açıkça düzenler.

Yönetmelik’in çağrıya ilişkin 10. maddesinin 4. fıkrası, azlığın istemi üzerine finansal tabloların görüşülmesinin ertelenmesi hali için özel bir düzenleme içerir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde yapılacak ilanın, erteleme kararının tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanması gerektiğini belirtir.

Uygulanacak Nisaplar

Genel kurul toplantılarında olağan toplantı nisabını düzenleyen TTK m. 418/1 uyarınca, ilk toplantıda sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaması halinde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Yapılacak ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır.

Buna karşın, esas sözleşme değişikliklerinde uygulanacak toplantı ve karar nisaplarını düzenleyen TTK m. 421’e göre, ilk toplantıda şirket sermayesinin en az yarısı temsil edilmediği takdirde, ikinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir. Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır. İkinci toplantının yapılması için maddede öngörülen bir aylık sürenin sona ermesinden sonra yapılan toplantı ikinci toplantı değil, ilk toplantıdır; bu nedenle toplantı nisabı yine sermayesinin yarısı olur[8].

Son olarak, TTK m. 421/2 ve 421/3’te sayılan esas sözleşme değişikliği kararlarının görüşüldüğü genel kurul toplantılarında söz konusu fıkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır. Yönetmelik m. 22 de ikinci toplantıda aynı nisabın aranacağı tüm genel kurul kararlarını tek tek listeler.

Diğer Hususlar

Yönetmelik m. 15/1-h, yapılacak ikinci toplantıda, toplantı yerinde bulundurulması gereken belgeler arasında bir önceki toplantıya ilişkin toplantı tutanağını da sayar. Söz konusu erteleme tutanağının eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri arasındadır. Bu hükmü de göz önünde bulundurarak, ertelemenin mutlaka tutanak altına alınması gerektiğini belirtmekte yarar vardır.

Sonuç

TTK ve Yönetmelik’te anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının ertelenmesinin şu hallerde mümkün olduğu düzenlenir: (i) toplantı veya karar nisabının sağlanamaması halinde, (ii) genel kurulun bu yönde alacağı bir kararla, (iii) azlığın finansal tabloların görüşülmesinin ertelenmesini talep etmesi üzerine, (iv) güvenlik gerekçesiyle, ve (v) elektronik genel kurulun sisteminin sağlanamaması halinde. Bu durumlarda yapılacak erteleme üzere, genel kurulun yetkili organ tarafından çağrı usullerine uygun olarak yeniden toplantıya çağrılması gerekir. Yapılacak ikinci toplantılar için TTK’da özel nisaplar öngörülür. Yönetmelik’te bu toplantıların usul ve esaslarına ilişkin olarak düzenlenen ayrıntılı hükümlerin göz ardı edilmemesi gerekir.

[1] TTK (RG, 14.02.2011, S. 27846) 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

[2] Yönetmelik (RG, 28.11.2012, S. 28481) m. 19/2-b ve internet sitesinde ilan yükümlülüğünü düzenleyen hükümleri hariç yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

[3] Kararın ancak gündeme geçilmeden önce verilebileceğine dair hükmün eleştirisi için bkz. Çamoğlu (Poroy/Tekinalp): Ortaklıklar Hukuku I, Güncelleştirilmiş 13. Bası, İstanbul 2014, s. 521.

[4] Gerekçe gösterme gerekliliği hakkında farklı görüşler için bkz. Pulaşlı, Hasan: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanuna Göre Şirketler Hukuku Şerhi, C. I, Ankara 2011, s. 749, dn. 246. Bu istemin hakkın kötüye kullanılması teşkil edip etmeyeceği hakkında bkz. Pulaşlı, s. 749, dn. 347.

[5] TTK m. 200 ve m. 437 Gerekçeleri; Pulaşlı, s. 749.

[6] Yönetmelik (RG, 28.08.2012, S. 28395) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

[7] Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), s. 521.

[8] Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), s. 514.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.