ICC Model Sözleşmelerinin Esnek Hukuk Kuralları Arasındaki Yeri ve Önemi

Nisan 2017 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem
% 0

Giriş

Esnek hukuk kuralları (soft law), pozitif hukuk içinde yer almayan ve bağlayıcı olmayan yerleşmiş hukuk kurallarını ifade eder. Esnek hukuk kuralları normatiftir ve gördükleri genel kabul uyarınca uygulanırlar. Milletlerarası ticaret hukuku bakımından, esnek hukuk kuralları lex mercatoria’nın kaynakları arasında görülür; bu kaynaklar arasında milletlerarası sözleşmeler hukukunun genel ilkeleri, ticari uygulamalar, uluslararası antlaşmalar, model kanunlar, tektip kurallar, standart sözleşmeler ve klozlar, davranış biçimleri ve hakem kararları sayılabilir. Bunlar içinde yazılı hale getirilmiş birden çok esnek hukuk kuralı bulunur, örneğin Trans-Lex İlkeleri, Milletlerarası Ticari Sözleşmeler için Unidroit İlkeleri, UNCITRAL Milletlerarası Tahkim Model Kanunu, Milletlerarası Satıma İlişkin BM Sözleşmesi (CISG), INCOTERMS, URDG ve son olarak Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Model Sözleşmeleri.

Son yıllarda, ICC birden çok model sözleşme taslağı hazırlayarak (“ICC Model Sözleşmeleri”) pazardaki uygulamaları yansıtan, kullanıcı dostu ve iyi dengelenmiş metinler ortaya koymayı amaçladı. Aşağıda, öncelikle esnek hukuk kuralları kavramı açıklanır ve daha sonra ICC Model Sözleşmelerinin bu kurallar arasındaki yeri incelenir.

Milletlerarası Ticaret Hukukunda Esnek Hukuk Kuralları

Tanım. Yukarıda tanımlandığı üzere, esnek hukuk kuralları bağlayıcı olmayan ve normatif özelliklerini gördükleri kamusal kabulden alan kurallar bütünüdür. Genel olarak, model kanunlar, teamül ve uygulamaların sivil toplum örgütleri tarafından yazılı hale getirilmiş metinleri, milletlerarası ticari terimler, model formlar ve sözleşmeler, akademisyenler ve uzmanların görüşleri ile milletlerarası sözleşmeler esnek hukuk kuralları arasında sayılır[1]. Esnek hukuk kuralları mahkemeler, hakem heyetleri ve kanun koyucular tarafından kabul edilmekle veya tarafların sözleşmelerinde uygulanacak hukuk olarak bunları seçmesi halinde pozitif hukukun bir parçası haline gelir. Milletlerarası sözleşmeler ise devletlerin onlara taraf olmasıyla bağlayıcılık kazanır.

Tarih. Esnek hukuk kuralları üç dönemde gelişti, bunların ilki Roma döneminde Roma vatandaşlarıyla yabancılar arasındaki ekonomik ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü ius gentium idi[2]. İkinci dönem 11. yüzyılda ortaya çıktı, bu dönemde lex mercatoria tacirler arasındaki teamül ve uygulamaların bütününden oluşurdu[3]. “Yeni lex mercatoria” adıyla anılan üçüncü ve son dönem 20. yüzyılın sonunda başladı[4]. Bu dönemde global iş dünyası kural koyucu işlevi (lex mercatoria) ve yargılama işlevini (milletlerarası ticari tahkim) devraldı[5].

Kaynaklar ve Özellikler. Yeni lex mercatoria kamu örgütleri, sivil toplum örgütleri ve kuruluşları (ör. UNCITRAL, UNIDROIT, IMO) ve global iş dünyasını temsil eden özel kuruluşlar gibi geniş bir çevre tarafından oluşturulduğundan daha kozmopolitan ve yenilikçidir. ICC lex mercatoria’nın gelişimine katkılarıyla küresel iş dünyasındaki en iyi örneklerden biridir. ICC tarafından ortaya konan esnek hukuk kuralları yukarıda bahsedilen iki işlevi de yerine getirir: (i) kural koyucu işlev ICC Model Sözleşmeleri, URDG, UCP 600 gibi metinlerle yerine getirilirken (ii) yargılama işlevi ICC Tahkim Kuralları’nın uygulandığı ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından verilen hakem kararlarında görülür.

Hukuk kuralları genellikle devletlerin zorlayıcı gücüyle bağdaştırılır. Ancak esnek hukuk kuralları söz konusu olduğunda bu zorlayıcı güçten bahsedilemez. Yine de esnek hukuk kuralları farklı düzeylerde normatif güce sahiptir. Bunun farklı kaynakları bulunur[6]:

 • Tacirlerin uygulamalarında kendiliğinden meydana gelen ve kendiliğinden uygulanan iş uygulamaları (teamül, uygulama ve kurallar)
 • Ticari uygulamaların mahkeme ve hakem kararlarında tanınması
 • INCOTERMS 2010 ve UCP 600 gibi küresel olarak kabul edilmiş ticari uygulamalar
 • Hakem heyetlerinin esnek hukuk kurallarını uygulaması ve geliştirmesi

Esnek hukuk kurallarının daha yaygın uygulanabilmesi için sözleşme taslakları, tercihen ICC gibi tarafsız örgütler tarafından tarafsız şekilde hazırlanmalıdır. INCOTERMS ve UCP gibi metinlerin başarısının kaynağı bu tarafsızlıktır.

Kullanım Şekilleri. Esnek hukuk kurallarının uyumlaştırma ve devletler tarafından kabul edilmelerine gerek olmaması nedeniyle pozitif hukuk kurallarından daha avantajlı olduğu yönler vardır ve bu nedenle farklı şekillerde kullanılabilirler. Bunlar arasında üçü önemlidir. İlk olarak, esnek hukuk kuralları model kanunlar gibi diğer kuralların oluşturulmasına temel olabilir. Bu model kanunlar devletler tarafından yerel hukuklara aktarılmak (ör. UNCITRAL Tahkim Model Kanunu ve UNCITRAL Elektronik Ticaret Model Kanunu ve kanun koyucular için standart oluşturmak için tasarlanırlar. Bu araçlar yerel kanunlara aktarılmalarını kolaylaştırmak amacıyla milletlerarası sözleşmelerin yapısal kurallarına uygun hazırlanırlar. Öte yandan, örneğin Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin Unidroit İlkeleri yerel kanunlara aktarılma amacını taşımaz. Dolayısıyla söz konusu yapısal kısıtlamalara tabii değillerdir[7].

İkinci olarak, esnek hukuk kuralları hakem heyetlerine yol göstermek amacıyla kullanılır. İlkeler ve görüşler yeni kurallar oluşturmak ve var olan kuralları yorumlamak için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, genelde ulusal hukuk seçimiyle bağlı olmayan hakem heyetleri, tarafsız olmaları nedeniyle Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin Unidroit İlkeleri gibi kuralları sıklıkla kullanır. Esnek hukuk kuralları spesifik bir soruya cevap vermekte yetersiz kalan milletlerarası veya yerel nitelikte uygulanacak hukuk kurallarındaki boşlukların doldurulmasında da kullanılır[8].

Üçüncü olarak, taraflar açık veya örtülü olarak bağlayıcı olmayan hukuk kurallarını uygulanacak hukuk olarak sözleşmelerine derç edebilirler. Bunun sebebi tarafların bu kuralların aralarındaki ticari ilişkiyi daha iyi temsil ettiğini, daha tarafsız olduğunu veya tarafların ulusal hukuklarına göre daha öngörülebilir olduğunu değerlendirmeleridir[9].

ICC Model Sözleşmeleri

Tanım. Lex mercatoria’nın kural koyma işlevinin bir parçası olarak, ICC çok sayıda Model Sözleşme hazırladı. Bu Model Sözleşmeler aşağıdaki gibidir:

 • ICC Milletlerarası Satım Model Sözleşmesi (ICC yayın no. 556);
 • ICC Milletlerarası Franchising Model Sözleşmesi (ICC yayın no. 557);
 • ICC Arizi Aracılık Model Sözleşmesi (ICC yayın no. 619);
 • ICC Kısa Form Model Sözleşmeleri (ICC yayın no. 634);
 • ICC Ticari Acentelik Model Sözleşmesi (ICC yayın no. 644);
 • ICC Dağıtım Model Sözleşmesi - Tek Satıcı (ICC yayın no. 646);
 • ICC Endüstriyel Yapı Anahtar Teslim Model Sözleşmesi (ICC yayın no. 653);
 • ICC Birleşme ve Devralmalar Model Sözleşmesi I - Hisse Alım Sözleşmesi (ICC yayın no. 656);
 • ICC Seçici Dağıtım Model Sözleşmesi (ICC yayın no. 657) ve
 • ICC Gizlilik Model Sözleşmesi (ICC yayın no. 664);
 • ICC Büyük Projeler için Anahtar Teslim Model Sözleşmesi (ICC yayın no. 659);
 • ICC Milletlerarası Model Marka Lisansı (ICC yayın no. 673);
 • ICC Milletlerarası Teknoloji Transferi Model Sözleşmesi (ICC yayın no. 674);
 • ICC Model Alt Sözleşme (ICC yayın no. 706);
 • ICC Model Konsorsiyum Sözleşmesi (ICC yayın no. 779);
 • ICC Milletlerarası Danışmanlık Hizmetleri Model Sözleşmesi (hazırlık aşamasında).

ICC Model Sözleşmeleri’nin en önemli özelliği, sözleşme serbestisi ilkesine aykırı olarak taraflardan birinin iradesini diğeri üzerinde baskı kurarak kabul ettirmesini engellemek ve pazarın özelliklerini yansıtan kuralları kabul etmelerini sağlamaktır. Dolayısıyla, bir tarafın diğerinden ekonomik ve sosyal olarak daha güçlü olduğu ve diğer tarafı kendi lehine yönlendirdiği sözleşmelerden ayırt edilmelidirler. Bu bağlamda, ICC Model Sözleşmeleri tarafların adil bir sözleşme düzenlemelerine yardımcı olur[10].

Özellikler. ICC Model Sözleşmeleri genellikle ulusal hukuklar tarafından benimsenen farklı çözümleri bertaraf etme amacını taşırlar, çünkü bu çözümler çoğu zaman milletlerarası ticaretin özelliklerini yansıtmaz. İlk olarak, ICC Model Sözleşmeleri tek bir ulusal hukuk değil; hukukun genel ilkeleri ve ticari uygulamalar dikkate alınarak hazırlandı. Model Sözleşmeler sektörel olmaktan ziyade işlem odaklıdır; dolayısıyla kendi sektörlerinin özelliklerini işleme yansıtmak isteyen tacirler için uygun değildir[11]. Ayrıca, tüketicilere yönelik olmadıklarından tacirler arası işlemler (B2B) için uygundurlar. Gerekli olduğu ölçüde, kullanıcılar, sözleşmelerinin tabii olduğu hukukta tüketicilerin korunmasına ilişkin mevzuatı dikkate almaları konusunda uyarılmalıdır[12]. Ayrıca, ICC Model Sözleşmeleri milletlerarası işlemler için uygundurlar, dolayısıyla kullanıcılar yerel işlemlerde kullanırken bu özelliği dikkate almalıdır.

İkinci olarak, ICC Model Sözleşmeleri belli bir konuda yetersiz yerel hukukların uygulanması riskini ortadan kaldırır. Çoğu yerel hukuk belli sözleşme tiplerini (ör. tek satıcılık, franchise, danışmanlık vb.) düzenlemez. ICC Model Sözleşmeleri bu hukuk boşluğunu milletlerarası ticaret hukukunda ileri gelen hukukçuların hazırladığı metinler ile doldurur. Dolayısıyla, yerel hukukların somut olaya uygun olmaması ya da yetersiz olması sorun olmaktan çıkar. Ayrıca ICC Model Sözleşmeleri, tek bir tarafın lehine olacak şekilde dengesiz olarak hazırlanmadı. Milletlerarası ticareti temsil eden ICC’nin taraf tutması söz konusu olamazdı. Bunun yanı sıra, tamamen değiştirilmeye uygun ve somut olaylara uyarlanabilecek şekilde hazırlandı[13].

Üçüncü olarak, ICC Model Sözleşmeleri olabilecek en kullanıcı dostu formatta hazırlandı. Sözleşmeye ilişkin önemli konuların anlatıldığı ve sözleşme özelliklerini içeren detaylı bir “Giriş” bölümü her bir Model Sözleşme’de yer alır. ICC Model Sözleşmelerinin “Gövde” kısmı tarafları belirlenen alternatiflerden birini seçmeye yönlendirir, bu da kolayca bir boşluğu doldurma ya da kutucuğu işaretleme ile yapılır. Bu alternatif çözümler sadece birinin uygulanacağını vurgulamak için yan yana A ve B harfleri altında sıralanır. Ancak, seçim yapılmadığında uygulanacak alternatif de önceden belirlidir: taraflar belli bir alternatifi seçmezse, biri otomatik olarak uygulanır. Ekler ise belli konularda yerel mevzuat gibi faydalı bilgiler içerir.

Önemli Hükümler. Çoğu ICC Model Sözleşmesinde ihbarlar, temlik, değişiklikler, önceki sözleşmeler, sözleşmenin tümü ve bölünebilirliği gibi konular ortak olarak düzenlenir. Ayrıca ICC Model Sözleşmeleri bir “İyi Niyet ve Hakkın Kötüye Kullanılmaması” hükmü ve “Mücbir Sebep” klozu içerir. Zaman zaman zaten belirli olanı düzenlediği için eleştirilen “İyi Niyet ve Hakkın Kötüye Kullanılmaması” hükmünün taraflara iyi niyet kuralını hatırlatması açısından faydalı olduğu görüşündeyim[14]. “Mücbir Sebep” klozu her ICC Model Sözleşmesinde bulunmaz, ancak CISG’i temel alan ICC Milletlerarası Satım Model Sözleşmesi haricinde diğer sözleşmelerde mücbir sebep bu kloza göre düzenlenir. ICC Model Sözleşmeleri uyuşmazlık çözümü yöntemi olarak tahkimi veya yerel mahkemeleri önerir. ICC Model Sözleşmeleri’nde taraflar seçim yapmadığı takdirde ICC tahkimi uygulanır, ayrıca 2002’den sonra hazırlanan sözleşmelerde uyuşmazlık çözümü maddeleri alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını da içerir. Uygulanacak hukuk seçiminde taraflar anasyonal kuralları seçme konusunda özendirilir. En yeni model sözleşmelerde uygulanacak hukukun belirlenmesinde aşağıdaki sıra takip edilir: sözleşme, hukukun genel ilkeleri, ticari uygulamalar ve Unidroit İlkeleri. Model Sözleşmeler ayrıca yerel hukukların doğrudan uygulanan kuralları açısından uyarılar da içerir.

Lex Mercatoria ve Esnek Hukuk Kurallarına Katkı. ICC Model Sözleşmelerinin hazırlanmasının en önemli nedenlerinden biri lex mercatoria’ya katkıda bulunmaktır. ICC Model Sözleşmeleri, ileride lex mercatoria’nın kaynağı olabilecek tektip kurallar sistemi içerir. ICC Model Sözleşmelerinin yaygın olarak kullanımı uluslararası ticaret çevrelerinde bir işlem bakımından hangi standardın kabul edildiğinin göstergesi olduğundan, lex mercatoria’nın da bu kullanımla gelişeceğine şüphe yoktur[15]. Ayrıca ICC Model Sözleşmeleri, Unidroit İlkeleri gibi diğer esnek hukuk kurallarının, uygulanacak hukuk olarak seçilmesini teşvik ederek onların yaygın kullanımına da katkıda bulunur.

Sonuç

ICC Model Sözleşmeleri’nin esnek hukuk kurallarının bir parçası olduğuna şüphe yoktur. ICC, esnek hukuk kuralları aracılığıyla lex mercatoria’nın gelişimine katkıda bulunma konusunda sivil toplum örgütleri arasında ileri gelenlerden biridir. ICC tarafından ortaya konan esnek hukuk kuralları arasında, ICC Model Sözleşmeleri iyi dengelenmiş, kullanıcı dostu formatları ve uluslararası uygulamaları yansıtma özellikleriyle öne çıkar.

[1] Gabriel, Henry Deeb, The Advantages of Soft Law in International Commercial Law: The Role of Unidroit, Uncitral, and the Hague Conference; Brook Journal of International Law, Vol. 34:3, s. 658.

[2] Di Robiliant, Anna, Genealogies of Soft Law, the American Journal of Comparative Law, Vol. 54, No. 3, s. 518.

[3] Di Robiliant, s. 519.

[4] DiMatteo, Larry A, Soft Law and the Principle of Fair and Equitable Decisionmaking in International Contract Arbitration, The Chinese Journal of Comparative Law, 2013, s. 6.

[5] Di Robiliant, s. 524.

[6] DiMatteo, s. 8.

[7] Gabriel, s. 665-667.

[8] Gabriel, s. 668.

[9] Gabriel, s. 669.

[10] Erdem, H. Ercüment, ICC Model Contracts, Milletlerarası Ticaret Hukuku İle İlgili Makaleler, İstanbul 2008, s. 514.

[11] Erdem, s. 516.

[12] Erdem, s. 517.

[13] Erdem, s. 518.

[14] Erdem, s. 521.

[15] Erdem, s. 517.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Son Dönemde Yapılan Düzenlemeler
Hukuk Postası
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Son Dönemde Yapılan Düzenlemeler

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç piyasası, 2000’li yılları sürekli yükselen, 2010’lu yılları ise yine yüksek ve stabil seyreden satış adetleriyle geride bıraktı. Bu dönemde pazarın büyümesinde, alım gücünün yüksekliği kadar, krediye kolay ulaşım ve ürün çeşitliliği de etkiliydi. Üretimin de benzer şekilde artmasıyla birlikte...

Ticaret Hukuku 30.09.2023
Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 638 ila TTK m. 640 arasında limited şirketlere özel düzenlenen çıkma ve çıkarılma kurumları ile anonim şirket yapısından farklı olarak limited şirket ortaklarına şirketten çıkma ve şirkete de ortağı çıkarma hakkı tanımaktadır...

Ticaret Hukuku 30.09.2023
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), anonim şirketleri yönetim kurulunun idare ve temsil edeceği kuralını korur. TTK, temsil yetkisinin nasıl kullanılacağını, temsile yetkili kişilerin tescil ve ilanını, temsil yetkisinin devrini ve sınırlarını düzenler. Aşağıda yetkinin devri başta olmak üzere, anonim şirketlerde temsil yetkisi...

Ticaret Hukuku 31.08.2023
Adi Ortaklık Kavramı ve Sık Karşılaşılan Çeşitleri
Hukuk Postası
Adi Ortaklık Kavramı ve Sık Karşılaşılan Çeşitleri

Adi ortaklıklar Türk Hukuku’nda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK” veya “Kanun”) 620 ve 645. maddeleri arasında düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi Kanun’da, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanır... 

Ticaret Hukuku 30.04.2023
Beyan ve Tekeffül Sigortası
Hukuk Postası
Beyan ve Tekeffül Sigortası

Birleşme ve devralma süreçleri; şirketlerin benliklerini ve hukuki statülerini en ciddi şekilde etkileyen hukuki süreçlerin başında gelir. Hukuki, vergisel, finansal ve operasyonel incelemelerin yürütülmesinin ardından taraflar işlemin gerçekleştirilmesi konusunda bir mutabakata vardığı takdirde müzakere süreci başlar...

Ticaret Hukuku 30.04.2023
Lüks Tüketim Sektöründe Franchise Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Lüks Tüketim Sektöründe Franchise Sözleşmeleri

Franchising, pazar erişimini ve marka bilinirliğini dünya çapında genişletmek için kullanılan popüler bir iş modelidir. Tek marka satma koşulu içeren mağaza sözleşmeleri (mono-brand store agreements) şeklindeki dağıtım sözleşmelerine kıyasla daha az yaygın olmasına rağmen franchising, lüks markaların dağıtım...

Ticaret Hukuku 31.03.2023
Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Talebinin Yalnızca Zarar Gören Üçüncü Kişiler Tarafından İleri Sürülebileceğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Talebinin Yalnızca Zarar Gören Üçüncü Kişiler Tarafından İleri Sürülebileceğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (“HGK”) 2019/149 E. 2022/894 K. sayılı 14.06.2022 tarihli kararında tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisini, kredi sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlıkta kefil ile borç alan şirket arasındaki ilişki bağlamında değerlendirdi. HGK, tüzel kişilik perdesinin aralanması...

Ticaret Hukuku 28.02.2023
Avrupa Birliği Yabancı Destekler Tüzüğü
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Yabancı Destekler Tüzüğü

Avrupa Birliği yabancı yatırımcılar için önemli bir yatırım merkezi olmaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı Avrupa Birliği’ne gelen doğrudan yabancı yatırımların izlenmesine ilişkin İkinci Yıllık Rapor’da yer alan verilere göre Avrupa Birliği 2021 yılında 117 Milyar Euro değerinde yabancı doğrudan...

Ticaret Hukuku 28.02.2023
Şirket Payının “Kiralanmasına” İlişkin Yargıtay Kararı
Hukuk Postası
Şirket Payının “Kiralanmasına” İlişkin Yargıtay Kararı

Pay devrinin, bir sermaye şirketinin paylarına ilişkin hukuki işlemler arasında ilk akla gelen, uygulamada da en sık karşılaşılan işlem olduğu söylenebilir. Bununla beraber bir sermaye şirketinin payı, devir dışında işlemlere de konu olabilir. Bunlara ilişkin örnekler, uygulamada en sık görüldüğü ve öğreti tarafından...

Ticaret Hukuku 31.01.2023
E-ticaret Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
E-ticaret Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Hızla büyüyen ve gelişen e-ticaret sektöründeki oyuncuların davranışlarını düzenlemek amacıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun (E-ticaret Kanunu veya Kanun) kısa süre önce köklü bir değişime uğramıştı. 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile e-ticaret...

Ticaret Hukuku 31.12.2022
Alman Tedarik Zinciri Yasası Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Alman Tedarik Zinciri Yasası Yürürlüğe Girdi

11 Haziran 2021'de Alman Federal Meclisi, yalnızca Alman şirketlerini değil, aynı zamanda bu şirketlerin yabancı ülkelerdeki (Türk kuruluşları dahil) tedarikçilerini de etkileyen Alman Tedarik Zinciri Uyum Yasası’nı (Lieferkettensorgfaltsgesetz) ("Yasa") onayladı. 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren...

Ticaret Hukuku 31.12.2022
Yeni İsviçre Şirketler Hukuku
Hukuk Postası
Yeni İsviçre Şirketler Hukuku

İsviçre Federal Konseyi, 21 Aralık 2007 tarihinde şirketler hukukuna ilişkin değişiklikleri de içeren İsviçre Borçlar Kanunu revizyon taslağını onayladı. Federal Konsey 28 Kasım 2014 tarihinde taslak revizyonu görüşe açtı. Kapsamlı tartışmalar ve uzun bir yasalaşma sürecinin ardından, İsviçre Borçlar Kanunu'nda...

Ticaret Hukuku 30.11.2022
2020 ve 2021 Yıllarında Navlun Sözleşmelerinde Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Verilen Kararlar
Hukuk Postası
2020 ve 2021 Yıllarında Navlun Sözleşmelerinde Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Verilen Kararlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun beşinci kitabı olan deniz ticaretine ilişkin hükümler altında dördüncü kısmı altında deniz ticareti sözleşmeleri düzenlenir. Bu bölümde düzenlenen sözleşme tipleri içerisinde uluslararası deniz taşımacılığı pratiğinde en sık kullanılan, üçüncü bölümde m.1138 vd. maddelerinde...

Ticaret Hukuku 31.10.2022
Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı
Hukuk Postası
Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SerPK”) ile geniş şekilde düzenlemeye gidilen en önemli konulardan biri de örtülü kazanç aktarımı yasağıdır. Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15nci maddesinden daha geniş bir düzenleme getiren SerPK madde 21 ile düzenleyici kamu otoritesi olan...

Ticaret Hukuku Ocak 2015
İş Ortaklığı Kavramı Ve İş Ortaklığının Hukuki Statüsü
Hukuk Postası
İş Ortaklığı Kavramı Ve İş Ortaklığının Hukuki Statüsü

Gelişmekte olan ticari faaliyetler ve özellikle inşaat, enerji ve madencilik alanlarında yapılmakta olan geniş çaplı yatırımlar neticesinde şirketler, güçlerini birleştirerek bu yatırımlara iştirak etmek ve gerek uzmanlıklarını, gerekse finansman imkânlarını birlikte kullanarak daha güçlü bir şekilde projelerde yer almak...

Ticaret Hukuku Haziran 2016
Şirket Bölünmelerinde Malvarlığının Geçişi
Hukuk Postası
Şirket Bölünmelerinde Malvarlığının Geçişi

Türk Ticaret Kanunu (“TTK veya Kanun”) 159’uncu ve devam maddelerinde bölünme hükümlerine yer vererek, şirketlere farklı yapılanma modellerini uygulama ve yeni hukuki oluşumları hayata geçirme imkanı tanımaktadır. Şirketler bölünme yöntemini kullanarak belirli bir malvarlığı unsurunu veya unsurlarını...

Ticaret Hukuku Ocak 2016
İnşaat Sektöründe Kullanılan Model Sözleşmeler Serisi
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Kullanılan Model Sözleşmeler Serisi

FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Counseils) kısaltılmış adıyla anılan Müşavir ve Mühendisler Uluslararası Federasyonu, 1913 yılında kurulmuş bir meslek örgütüdür. Üyeleri çeşitli ülkelerden usulüne uygun olarak seçilmiş müşavir-mühendis birlikleri olup Örgüt’e üyelik her ülkeden tek bir meslek birliği...

Ticaret Hukuku Kasım 2014
Gümrük Hukuku’nda Incoterms’e Yönelik Güncel Uyuşmazlıklar
Hukuk Postası
Gümrük Hukuku’nda Incoterms’e Yönelik Güncel Uyuşmazlıklar

INCOTERMS, milletlerarası ticarette sıklıkla kullanılan ticari terimleri açıklamak için Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan bir kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Anılan kuralların amacı, milletlerarası ticareti güvenli bir şekilde kolaylaştırmak ve hızlandırmaktadır...

Ticaret Hukuku 30.09.2022
Tüm Türk Limanlarına Uygulanacak Tek Bir Yönetmelik
Hukuk Postası
Tüm Türk Limanlarına Uygulanacak Tek Bir Yönetmelik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Limanlar Yönetmeliği (“Yönetmelik”) her bir liman için ayrı ayrı çıkarılmakta olan tüzük, yönetmelik ve talimatları tek bir Yönetmelikte bütünleştirmektedir. Bu yönde...

Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği
Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Adi Ortaklıklar
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Sermaye İştirak Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Sermaye İştirak Sözleşmeleri

Çoğunlukla start-up yatırımlarında karşımıza çıkan sermaye iştirak sözleşmeleri, bir yatırımcının bir şirkette sermaye artırımı ile çıkarılacak yeni payları taahhüt ederek sermaye artırımına katılması ve pay sahibi olmasına ilişkin hüküm ve koşulları düzenler...

Ticaret Hukuku Aralık 2021
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza

Belirli koşulları taşıdığı takdirde ıslak imza ile aynı hukuki sonuçları doğuran elektronik imza, pek çok hukuk sisteminde kendine yer edinmiş ve ticari hayatın hız kazanmasını sağlamıştır. Farklı hukuk sistemlerinde çeşitli türleri ve uygulamaları bulunsa da elektronik imzanın...

Ticaret Hukuku Aralık 2021
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Genel Kurul Çağrı Davaları
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Anonim Şirket Genel Kurulunun Batıl Kararları
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Esas Sözleşme Düzenlemeleri
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Aile Şirketlerinde Pay Sahipleri Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Deniz Yolu ile Eşya Taşımasında Fiili Taşıyan
Hukuk Postası
Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Batıl Kararları
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Kullanılma Usulü
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Limited Şirket Müdürlerinin Kanuni Sorumluluğu
Hukuk Postası
Pay Devir Sözleşmelerinde Beyan ve Tekeffüllerden Sorumluluk
Hukuk Postası
Temsil Yetkisinin Devri ve Sınırlı Yetkili Temsilci Tayini
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi
Hukuk Postası
Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı
Hukuk Postası
Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms® 2020
Hukuk Postası
Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms® 2020

INCOTERMS, milletlerarası ticarette sıklıkla kullanılan ticari terimleri açıklamak için Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan bir kurallar dizisidir. Incoterms kurallarının amacı milletlerarası ticaretin güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak ve bunu kolaylaştırmaktır...

Ticaret Hukuku Eylül 2019
Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
Hukuk Postası
Şirket Bölünmelerinde İşçi Hak ve Alacaklarının Devri
Hukuk Postası
Denizde Taşıma Sözleşmesi ile Konişmento Arasındaki İlişki
Hukuk Postası
Belirli Senaryolar Kapsamında Finansal Destek Yasağı
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Bölünmeye Katılan Şirketlerin İkinci Derecede Sorumluluğu
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Anonim Şirketlerde Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Dövizle veya Dövize Endeksli Sözleşme Yapma Yasağı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Nama Yazılı Anonim Şirket Payı Üzerinde İntifa Hakkı
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Şirketler Topluluğunda Güven Sorumluluğu
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları
Hukuk Postası
Limited Şirket Ortaklarının Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Hukuk Postası
Joint Venture Sözleşmesinin Özellikleri
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Türk Hukuku’nda Holding Şirket Yapılanması
Hukuk Postası
Anonim Şirkette Kâr Payına İlişkin Önemli Esaslar
Hukuk Postası
Hisse Devir Sözleşmeleri Kapsamında Tazminat Maddeleri
Hukuk Postası
Ayni Sermaye Olarak Fikri Mülkiyet Hakları
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı
Hukuk Postası
Ticareti Terk ve Tüzel Kişilerin Tasfiyesi
Hukuk Postası
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Acentelik Ve Tek Satıcılıkta İkale Sözleşmeleri
Hukuk Postası
İsviçre Şirketler Hukukuna İlişkin Kanun Taslağı
Hukuk Postası
Finansal Yardım Yasağı Kapsamında Kaldıraçlı Devralmalar
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Özel Denetim İsteme Hakkı
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Sermaye Azaltımı
Hukuk Postası
İki Kişilik Limited Şirketlerde Çıkma Ve Çıkarılma
Hukuk Postası
Tasfiye Memurlarının Görev, Yükümlülük Ve Sorumlulukları
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), anonim şirketleri yönetim kurulunun idare ve temsil edeceği kuralını korur. TTK, temsil yetkisinin nasıl kullanılacağını, temsile yetkili kişilerin tescil ve ilanını, temsil yetkisinin devrini ve sınırlarını düzenler. Bu ayki hukuk postası makalesi, yetkinin devri başta olmak üzere...

Ticaret Hukuku Aralık 2013
Şirket Topluluklarında Ortaklıktan Çıkarma
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği
Hukuk Postası
Birleşme, Bölünme Ve Tür Değiştirmede Yeni Davalar
Hukuk Postası
Yabancı Şirketlerin Yerleşim Özgürlüğü
Hukuk Postası
Şubeler ve İrtibat Büroları
Hukuk Postası
Şubeler ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletme Devri
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Olağan Genel Kurulun Ne Zaman Toplanacağı Sorunsalı
Hukuk Postası
6102 Sayılı Kanun Uyarınca Limited Şirketlerde Kuruluş
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Şirketler Topluluğu’nda Bağlılık Raporu
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, Çıkma Ve Ayrılma
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
TTK M. 363 Uyarınca Yönetim Kurulu’na Üye Ataması
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Türk Ticaret Kanunu’nda Kurucu İntifa Senetleri
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmeleri Ve Yeni Müesseseler
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Birikimli Oy
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirkete Borçlanma Yasağı
Hukuk Postası
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Limited Şirketler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Yeni TTK Uyarınca Şirketin Kendi Paylarını İktisabı
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet Hükümleri
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Oy Hakkına İlişkin Yenilikler
Hukuk Postası
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda “Şirketler Topluluğu”
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Genel Kurulunda Yenilikler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Yeni Yılda Yeni Türk Ticaret Kanunu Kabul Edildi
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Görev Süresinin Dolması
Hukuk Postası
Vesikalı Krediler için Yeknesak Teamül ve Uygulamalar
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms ® 2010
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Çek Hukukunda İki Yenilik
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmetler ve Uygulanan Tarifeler
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.