Dövizle veya Dövize Endeksli Sözleşme Yapma Yasağı

Eylül 2018 Ecem Çetinyılmaz
% 0

Giriş

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın (“Karar”) 4’üncü maddesine (g) bendi eklenmiştir: “Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

Yine aynı Karar’a Geçici Madde 8 de eklenmiştir: “Bu Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

Değişiklikler 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayımı tarihi olan 13 Eylül 2018’de yürürlüğe girmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 6 Ekim 2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) ile Karar’da yer alan bazı hususlar açıklığa kavuşturulmuş ve çeşitli istisnalar tanınmıştır.

Bu Hukuk Postası makalesinde Karar kapsamındaki sözleşmeler ile Karar m. 4/g’nin mevcut sözleşmelere etkisi açıklanır.

Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kendi Aralarındaki Sözleşmeler

Karar’a eklenen m. 4/g, “Türkiye’de yerleşik kişilerin” “kendi aralarındaki” sözleşmelerde sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülüklerine sınırlama getirir. Tebliğ m. 8/20 uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile doğrudan ya da dolaylı olarak sahipliklerinde bulunan şirketler Karar m. 4/g uygulaması kapsamında Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilir.

Karar Kapsamındaki Sözleşmeler ve İstisnaları

Karar’da, belirtilen sözleşme türlerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı belirtilir. Buna göre, Karar, sözleşmelerde yalnızca sözleşme bedelini değil, buna uygulanacak her türlü faiz, gecikme tazminatı, cezai şart ve her türlü tazmin yükümlülüklerini de kapsar. Tebliğ m. 8/18 uyarınca, Karar kapsamına giren sözleşmeler kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedellerin de döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi mümkün değildir.

Tebliğ m. 8/19 uyarınca, uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmeler de, Karar m. 4/g uygulaması kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirilir.

Karar’da sayılan sözleşme türleri şunlardır: (i) menkul ve gayrimenkul alım satım sözleşmeleri; (ii) taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri; (iii) leasing sözleşmeleri; (iv) iş sözleşmeleri; (v) hizmet sözleşmeleri; ve (vi) eser sözleşmeleri.

Karar kapsamındaki sözleşmeler, Tebliğ ile getirilen istisnalar dikkate alınarak, sözleşme türleri ve sözleşme tarafları bakımından aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

Sözleşme Tiplerine Göre Yasak ve İstisnalar

Sözleşme Türü

Gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmeleri (serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller) (konut ve çatılı işyerleri dahildir)

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilir mi?

Yapılamaz

İstisnalar

 • “Sözleşme Taraflarına Göre Yasak ve İstisnalar” tablosuna bakınız

Sözleşme Türü

İş sözleşmeleri

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilir mi?

Yapılamaz 

İstisnalar

 • Yurtdışında ifa edilecek iş sözleşmeleri
 • “Sözleşme Taraflarına Göre Yasak ve İstisnalar” tablosuna bakınız

Sözleşme Türü

Hizmet sözleşmeleri (danışmanlık, aracılık ve taşımacılık sözleşmeleri dahildir)

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilir mi?

Yapılamaz

İstisnalar

 • İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri
 • Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri
 • Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan elektronik haberleşme ile ilgili hizmet sözleşmeleri
 • “Sözleşme Taraflarına Göre Yasak ve İstisnalar” tablosuna bakınız

Sözleşme Türü

Eser sözleşmeleri

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilir mi?

Yapılamaz

İstisnalar

 • 4490 sayılı Kanun’da tanımlanan gemilerin inşası, tamiri ve bakımına ilişkin eser sözleşmeleri
 • “Sözleşme Taraflarına Göre Yasak ve İstisnalar” tablosuna bakınız

Sözleşme Türü

Menkul satış ve kiralama sözleşmeleri

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilir mi?

Yapılabilir

İstisnalar

 • İş makineleri dahil taşıt satış ve kiralama sözleşmeleri
 • “Sözleşme Taraflarına Göre Yasak ve İstisnalar” tablosuna bakınız

Sözleşme Türü

Bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmeleri

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilir mi?

Yapılabilir

İstisnalar

Yoktur

Sözleşme Türü

Finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilir mi?

Yapılamaz

İstisnalar

 • 4490 Kanun’da tanımlanan gemilere ilişkin finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri
 • Karar’ın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri
 • “Sözleşme Taraflarına Göre Yasak ve İstisnalar” tablosuna bakınız

Sözleşme Türü

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülükler (yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları dahildir)

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilir mi?

Yapılabilir

İstisnalar

Yoktur

Sözleşme Taraflarına Göre Yasak ve İstisnalar

Sözleşmenin Tarafı

Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak % 50 ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin taraf olduğu sözleşmeler

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilir mi?

Yapılabilir

İstisnalar

 • Gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmeleri
 • İş makineleri dahil taşıt satış ve kiralama sözleşmeleri
 • Eser sözleşmeleri

Sözleşmenin Tarafı

TC vatandaşı olmayan kişilerin taraf olduğu sözleşmeler

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilir mi?

Yapılabilir

İstisnalar

 • Gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmeleri
 • İş makineleri dahil taşıt satış ve kiralama sözleşmeleri
 • Eser sözleşmeleri

Sözleşmenin Tarafı

Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu sözleşmeler

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilir mi?

Yapılabilir

İstisnalar

 • Gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmeleri

Sözleşmenin Tarafı

Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası antlaşmaların ifası kapsamında olmak kaydıyla; yüklenicilerin üçüncü taraflarla akdedeceği sözleşmeler

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilir mi?

Yapılabilir

İstisnalar

 • Gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmeleri
 • İş sözleşmeleri

Sözleşmenin Tarafı

Bakanlık’ın 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf olduğu sözleşmeler

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilir mi?

Yapılabilir

İstisnalar

Yoktur

Sözleşmenin Tarafı

Türkiye’de yerleşik yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde bulunan ticari havayolu işletmeleri; hava taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına yönelik teknik bakım hizmeti veren şirketler; sivil havacılık mevzuatı kapsamında havalimanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar ile söz konusu kuruluşların kurdukları işletme ve şirketler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinde en az %50 hisse oranına sahip olduğu ortaklıkların taraf olduğu sözleşmeler

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilir mi?

Yapılabilir

İstisnalar

 • Gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmeleri
 • İş sözleşmeleri

Mevcut Sözleşmeler

Karar, yalnızca Karar’ın yürürlük tarihinden sonra yapılacak sözleşmelere değil, mevcut tüm sözleşmeleri kapsar. Karar’ın geçici 8’inci maddesi uyarınca, Karar’ın yürürlük tarihi olan 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin Bakanlıkça belirlenen haller dışında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi gerekir. Bu yükümlülük, tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar için uygulanmaz. Yeniden belirleme yükümlülüğünün istisnası olarak, Tebliğ m. 8/22 uyarınca, Karar’ın geçici 8’inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan iş makineleri dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri anılan geçici madde hükmünden istisnadır.

Karar tarafların nasıl bir orandan Türk parasına döneceğine ilişkin bir düzenleme içermese de, bu konu Tebliğ m. 8/24 ile açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre; Karar kapsamına giren sözleşmelerde yer alan bedeller Karar’ın geçici 8’inci maddesi uyarınca Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenirken anlaşma sağlanamazsa; bu bedeller, söz konusu bedellerin 2 Ocak 2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının 2 Ocak 2018 tarihinden bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (“TÜFE”) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirlenir.

Tebliğ m. 8/24 konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin farklı bir düzenleme öngörür: Karar’ın geçici 8’inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilen konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller yukarıda açıklanan hesaplama yöntemi uyarınca iki yıllık süre için Türk parası olarak belirlenir. Ancak, Türk parası olarak belirlemenin yapıldığı kira yılının sonundan itibaren bir yıl geçerli olmak üzere yukarıda açıklanan hesaplama yöntemi uyarınca Türk parası olarak belirlenen kira bedeli, taraflarca belirlenirken anlaşma sağlanamazsa, belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonuna kadar TÜFE aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir. Bir sonraki kira yılı Türk parası cinsinden kira bedeli ise, taraflarca belirlenirken yine anlaşma sağlanamazsa, önceki kira yılında geçerli olan kira bedelinin TÜFE aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir ve belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli yukarıda belirtilen iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olur.

Karar’a Uymamanın Yaptırımları

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (“Kanun”) m. 3 uyarınca, Karar ve Cumhurbaşkanı tarafından bu hususta düzenlenen genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket edenlerin, 3.000 TL’den 25.000 TL’ye kadar idari para cezası ile cezalandırılmaları öngörülür. Kabahatler Kanunu m. 17/7 uyarınca idari para cezası tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranında artırılması gerekmekte olup 2018 yılı itibariyle uygulanacak idari para cezası tutarları 5.631 TL ila 46.964 TL arasında olacaktır.

Hükmolunacak idari para cezasına ek olarak, suç tarihi ile tahsil tarihi arasındaki süreler için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tespit edilecek gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Öte yandan, Karar ve bahsi geçen diğer düzenlemelere aykırılık teşkil eden suçların tekrarlanması halinde cezalar iki kat olarak uygulanır.

Ayrıca, Kanun kapsamında öngörülen idari para cezasının yanı sıra, denetime ilişkin hususların düzenlendiği Karar m. 21 uyarınca, Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiler Karar kapsamına giren işlerin denetlenmesi için yetkili denetim elemanları ve merciler tarafından istenen bilgileri vermek, evrak ve defterleri sunmak zorundadırlar. İlgili madde uyarınca, Bakanlık bu mecburiyete aykırı davranan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durdurmaya veya müteakip işlemleri teminata bağlamaya, gerektiğinde bu teminatları kısmen veya tamamen Hazine’ye gelir yazmaya veya haklı ve mücbir sebeplerin mevcudiyeti halinde teminatı kaldırmaya yetkilidir.

Sonuç

13 Eylül 2018 tarihi itibariyle, Türkiye'de yerleşik kişilerin, Tebliğ’de belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmalarına kapsamlı sınırlamalar getirilmiştir.

Karar’ın yürürlük tarihi olan 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren 30 gün içinde, yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin Tebliğ’de belirlenen istisnalar dışında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi gerekir. Karar, sözleşmelerde yalnızca sözleşme bedelini değil, buna uygulanacak her türlü faiz, gecikme tazminatı, cezai şart ve her türlü tazmin yükümlülüklerini de kapsar. Tarafların anlaşamaması halinde Türk parasına nasıl döneceklerine ilişkin hesaplama yöntemi Tebliğ’de açıklanır.

Döviz ve döviz endeksli ücret belirleme yasağına aykırılık halinde sözleşme başına uygulanacak idari para cezasının yanı sıra, bu kapsamda yapılan sözleşmeler Bakanlığın denetimine tabidir ve Bakanlık tarafından istenilen belgelerin sağlanmaması halinde kısmen veya tamamen faaliyet durdurulması söz konusu olabilir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.