Ticaret Sicili Yönetmeliği

Ocak 2013 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem
% 0

Giriş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu[1] (“TTK”) ticaret sicili ve tescile ilişkin genel hükümler içerir. TTK’nın kanunlaşan 26. maddesi, ticaret sicili müdürlüğü, sicil defterleri ve tescil zorunluluğunun yerine getirilmesi ve benzeri hususlara ilişkin usul ve esasların bir tüzük ile düzenleneceğini öngörürdü. Ancak bu hüküm, TTK yürürlüğe girmeden önce kanunlaşan 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun[2] (“6335 sayılı Kanun”) ile değiştirildi. Değişen TTK m. 26 uyarınca göre ticaret sicili ve tescil ile ilgili usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılacak bir yönetmelikte düzenlenir.

6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu (“Mülga TTK”) çerçevesinde ticaret sicili ve tescile ilişkin usul ve esaslar Ticaret Sicili Tüzüğü (“Tüzük”) ile düzenlenmişti. Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un[3] (“Yürürlük Kanunu”) 42. maddesi uyarınca, TTK’ya göre hazırlanacak ikincil mevzuat yürürlüğe girinceye dek Mülga TTK’ya göre yürürlüğe konan ikincil mevzuatın TTK’ya aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Gerek TTK gerekse Yürürlük Kanunu’nda öngörülen Ticaret Sicili Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 27 Ocak 2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Teknik hukuk bakımından normlar hiyerarşisinde üst konumda olan tüzüğün hiyerarşide daha aşağıda kalan yönetmelik hükümleri ile ilga edilebileceği kabul edilemez. Bununla beraber, Yürürlük Kanunu’nun 42. maddesi göz önünde bulundurulduğunda Yönetmelik’in yürürlüğe girmesi ile Tüzük’ün, yürürlükten kaldırıldığı kabul edilmelidir. Bu makalemizde Yönetmelik’te düzenlenen önemli hususlar ele alınacaktır.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

TTK’nın 24. maddesi uyarınca ticaret sicili, Bakanlık gözetim ve denetimindeki ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulur. Ticaret sicili müdürlüğünün kuruluşu, yönetimi ve teşkilatı, müdür, müdür yardımcıları ile diğer müdürlük personeli, personelin özlük işlemleri ve tabi oldukları düzenlemeler Yönetmelik’te ayrıntılı olarak ele alınır. Tüzük, ticaret sicili memurları, memur yardımcıları ve diğer personelinin görevleri ile ilgili suçlar bakımından devlet memuru gibi cezalandırılacağını düzenlemekteydi. Yönetmelik ise müdürlük personeline verilecek cezaları ve ceza gerektiren fiil ve halleri ayrıca düzenler.

Sorumluluk

Mülga TTK’da düzenlenen ancak 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan ticaret sicilinin tutulmasından doğan zararlardan devletin sorumlu olacağına ilişkin düzenleme TTK ile geri geldi. Aynı doğrultuda, Yönetmelik de sicilin tutulmasından doğacak tüm zararlardan Devlet ve ilgili odanın müteselsil olarak sorumlu olduğunu belirtir.

MERSİS ve Elektronik Ortamda Yapılan İşlemler

TTK, ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulacağını öngörür. Bu hüküm ile uyumlu olarak Yönetmelik, sicil işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriğin depolandığı, Bakanlık ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ni (“MERSİS”) düzenler. Tüzük’te ticaret sicili memurluklarında tutulacağı belirtilen sicil defterlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere Yönetmelikte yer verilmez. Yönetmelik, tüm defterlerin MERSİS’te tutulacağını düzenler. Tescil edilen ticari işletmeler, ticaret şirketleri ve şubelerine, tescil ile birlikte, münhasıran bunlara özgülenmiş ve değiştirilemeyen MERSİS numarası verilir. Tescil işleminin dayanağı olan tüm belgeler ve ilanları içeren gazeteler, MERSİS numarası ve dosya numarası altında oluşturulan sicil dosyasında süresiz olarak saklanır.

Yönetmelik, tacirlerin TTK’nın zorunlu tuttuğu işlemleri elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapmasına olanak tanır. Sicilin içeriği ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeler, gerek elektronik ortamda gerekse müdürlükte herkes tarafından incelenebilir. Böylelikle MERSİS ile herkese açık ortak bir bilgi merkezi oluşturulmuştur.

Elektronik imza ile yapılan işlemler, zaman damgası, veri güvenliği gibi hususlar ayrıca düzenlendi.

Tescil

Tüzük hükümlerine paralel düzenlemeler içeren Yönetmelik uyarınca tescil, kural olarak istem üzerine yapılır. Tescile temel oluşturan kayıt ve belgeler elektronik ortamda sunulabilir. Yönetmelik, Tüzük’te genel hükümlerle düzenlenen, tescili talep edebilecek ilgili kişileri, ticari işletmenin, ticaret şirketinin ve tescil edilecek işlemin niteliğine göre daha ayrıntılı olarak ele alır.

Yönetmelik ayrıca herhangi bir işletme veya unvanın tescilini isteyen kişiler ile tüzel kişiler ve yetkili kıldığı diğer kişilerden taahhütname isteneceğini düzenler. İşletme unvanı, sermaye, işletme merkezi gibi bilgilerin yer aldığı bu taahhütnameyi imzalayanlar, bu bilgilerin doğru olduğunu taahhüt eder, aksi durumda sorumluluğu üstlenir.

Yönetmelik, tescile tabi tüm işlemleri, bu işlemler için gereken tüm bilgi ve belgeleri, tescilin hangi sicil müdürlüğünde yapılacağını ve tescil edilecek unsurları ayrıntılı olarak düzenler.

Sicilin Olumlu Fonksiyonu

Gerek TTK gerek Yönetmelik, tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisini ele alır. Buna göre, sicil kayıtları, bulundukları yere bakılmaksızın, tescilin sicil gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren üçüncü kişiler hakkında sonuç doğurur. Üçüncü kişiler, sicil kayıtlarını bilmediklerini ileri süremez. Yönetmelik, bir olgunun, ilandan önce, tescil ile beraber sonuç doğurmaya başlayacağına ilişkin özel hükümleri saklı tutar. Ayrıca hatırlatmak gerekir ki, TTK, çeşitli hükümlerinde, bir olgunun tescil ve ilanının tek başına üçüncü kişinin bu olguyu bildiğini ispata yetmeyeceğini düzenler.

İnceleme Yükümlülüğü

Tüzük hükümlerinde de öngörüldüğü üzere, Yönetmelik uyarınca, müdür ve müdür yardımcıları, tescil için aranan kanuni şartların var olup olmadığını incelemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün kapsamı ayrıntılı olarak düzenlenir. Tüzük hükümlerinin aksine, Yönetmelik açıkça, müdürlüğün bir eksiklik saptaması durumunda eksikliğin tamamlanması için azami otuz gün süre verebileceği ve bu süreyi en çok iki defa uzatabileceğini belirtir.

Unvan

Ticaret unvanına ilişkin düzenlemeler, TTK’da öngörülen ticaret unvanının uyması gereken koşullarla paraleldir. Mülga TTK ve Tüzük’te bulunan, gerçek kişi tacirlerin unvanının yalnızca aynı sicil dairesinde korunacağına ilişkin düzenleme terkedildi. TTK ile getirilen yeni düzenlemeye paralel olarak Yönetmelik ile ilk defa tescil edilen bir unvan, hangi sicil dairesinde tescil edildiğine bakılmaksızın, tüm Türkiye’de korunur. Bir unvanın daha önce tescil edilmiş başka bir unvandan ayırt edilmesi gerekiyorsa, unvana ek yapılır.

Şirketler Topluluğu Hükümleri

Şirketler topluluğu ilk defa TTK ile düzenlendi. Hâkimiyet TTK’da ayrıntılı olarak tanımlanır. Yönetmelik hâkimiyet ve şirketler topluluğunu yeniden tanımlar. Ayrıca, TTK’da yalnızca geçerlilik koşulları düzenlenen ve tanımı yapılmayan hâkimiyet sözleşmesi ilk defa Yönetmelik’te tanımlanır. Özellikle, doktrinde hâkimiyet sözleşmesi sayılıp sayılmayacağı tartışmalı olan kredi sözleşmeleri ile hissedarlar sözleşmelerine ilişkin özel düzenlemeler getirilir. Sözleşmenin tarafı olan bir sermaye şirketinin yönetim organına hiçbir şarta bağlı olmadan talimat verme yetkisini içeren ve geçerli olabilmesi için talimat alan şirketin merkezinin bulunduğu müdürlüğe tescili gereken sözleşmeler hâkimiyet sözleşmesidir.

TTK m. 198, bir sermaye şirketinde belirli eşikleri aşan tüm pay iktisaplarının müdürlüğe bildirimi yükümlülüğünü öngörür. Bu bildirimin nasıl yapılacağı Yönetmelik’te ayrı bir düzenlemenin konusudur. Ancak Yönetmelik, TTK’daki düzenlemeyi daraltır. Yönetmelik uyarınca, söz konusu bildirim ancak payı iktisap eden veya elden çıkaran teşebbüsün bir şirketler topluluğuna dâhil olması halinde yapılır.

Yönetmelik ayrıca oy ve pay oranının nasıl hesaplanacağına ve karşılıklı iştirake ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içerir. Teşebbüs kavramı Yönetmelikte ayrıca tanımlanmaz.

Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme

Tüzük, şirketlerin yeniden yapılandırma işlemlerinden yalnızca birleşmeyi düzenlerdi. TTK’da getirilen yeni hükümler ile paralel olarak Yönetmelik hem birleşmeye ilişkin hükümleri daha ayrıntılı düzenler hem de bölünme ve tür değiştirme işlemlerinin nasıl yapılacağını belirler. Bu işlemlerde gerekli tüm belgeler, işleme katılan her bir tarafın yükümlülükleri ve her bir taraf bakımından işlemin sonuçları ayrı ayrı ele alınır.

Sermaye Şirketleri Bakımından Diğer Önemli Yenilikler

TTK, sermaye şirketleri ile ilgili Mülga TTK’da bulunmayan başkaca birçok yeni kurum getirir. Bu düzenlemelere paralel olarak Yönetmelik, Tüzük’te öngörülmemiş tescile tabi yeni işlemler öngörür. Anonim ve limited şirketlerinin tek ortaklı olabilmeleri, şartlı sermaye artırımı, kayıtlı sermaye sistemi, ek tasfiye ve tasfiyeden dönme imkânlarına ilişkin düzenlemeler Yönetmelik’te geniş yer bulur. Keza denetçi seçimi, şirketler topluluğunda ana şirket tarafından denetçi seçimi de ayrıntılı düzenlemelere bağlanır.

Yönetmelik, uygulamada tartışmalı bazı konulara da açıklık getirir. Örneğin sermayenin azaltılması ile artırımının eş zamanlı olarak nasıl yapılacağı ilk kez düzenlenir.

Yönetmelik’te TTK’daki yeni düzenlemelere paralel olarak, sicil müdürlüklerine yapılacak tescil başvuruları için gerekli belgeler artırıldı. Örneğin, şirket kuruluşu için, kurucular beyanı ve kuruluşla ilgili sözleşmeler gibi sicile sunulması gereken yeni kuruluş belgeleri öngörüldü. Keza, şirkete ayni sermaye konulabilmesi için, tescil başvurusunda bulunanın sicil müdürlüğüne ayni sermaye olarak konulan unsurların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belgeyi sunması gerekir. Yönetmelik, müdürlüğün, sermaye olarak konulan ve sicile kayıtlı mal ve hakların şirket adına gecikmeksizin tescil edilmesi için tescil ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere bildirimde bulunacağını düzenler.

Ticari İşletmeler Bakımından Önemli Yenilikler

TTK, ticari işletmeler bakımından önemli yenilikler getirir. Bunların başlıcaları, ticari işletmenin tek bir işlemle ve bir bütün olarak devredilebilmesi, ticari işletmelerin birleşebilmesi ve nev’i değiştirebilmesi ile ticaret şirketlerinin ticari işletmeye dönüşebilmesidir. Yönetmelik bu yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı hükümler içerir. Yönetmelik’te ticari işletme devrinin tescil ile hüküm ifade edeceği de açıkça belirtilir.

Değerlendirme ve Sonuç

Yönetmelik ile TTK uyarınca yapılması gerekli sicil işlemleri ve sicil müdürlüklerinin teşkilatı netlik kazandı. Özellikle de Tüzük hükümlerinde dağınık olarak düzenlenen ve uygulamada bazı sıkıntılara yol açan konuların açıklığa kavuşturulması, TTK ile getirilen yeni kurumların nasıl uygulanacağının belirlenmesi olumludur.

Ancak Yönetmelik kazuistik hükümler içerir. Benimsenen bu yöntem, TTK’da tescili istenen bazı konuların gözden kaçmasına yol açabilir. Örneğin TTK’nın 373. maddesi uyarınca anonim şirketi temsile yetkili kişilerin tescil edilmesi gerekirken, bu işlem Yönetmelik’in tescil başvurusuna yetkili kişiler ve tescil edilecek hususlara ilişkin 22. maddesinde yer almaz.

Ayrıca Yönetmelik’teki bazı hükümler, TTK ile tekrar eden düzenleme ve tanımlar içerir. Bu durum, Yönetmelik ile TTK hükümlerinin çelişmesine ve yer yer Yönetmelik’teki düzenlemelerin kanundan ayrılmasına yol açar.

Hukuk tekniği açısından, Tüzük hükümlerinin, Yönetmelik’in yürürlüğe girmesi ile ilga olduğunun açıkça düzenlenmemesi ve Tüzük’ün normlar hiyerarşisinde daha alt konumda olan Yönetmelik ile kendiliğinden mülga olduğunun kabulü de sakıncalıdır.

[1] RG, 14 Şubat 2011, S. 27846. TTK 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

[2] RG, 30 Haziran 2012, S. 28339.

[3] RG, 14 Şubat 2011, S. 27846.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.