FIDIC Gümüş Kitap uyarınca İş Sahibinin Hukuki İmkânları

Ekim 2019 Melissa Balıkçı Sezen
% 0

Giriş

Bu makale dünyada en çok tanınan sözleşmelerden biri olan FIDIC[1] (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) Gümüş Kitap’ta (MTİ[2] için aranan şartlar/Anahtar teslim projeler) öngörülen İş Sahibinin hukuki imkânlarını kısaca ele alır. FIDIC, çeşitli standart sözleşmeler yayınlamış ve iyileştirme gerekliliği göz önünde bulundurarak bunları 2017 yılında güncellemiştir[3]. Bu sözleşmelere çok itibar edilmekle birlikte, birçok inşaat projesinde sıkça kullanıldığı görülür. Adından da anlaşılacağı üzere, Gümüş Kitap anahtar teslimi projeler için kullanılır ve bu sözleşme Yüklenici açısından önemli riskler barındırır. Bu sözleşme, özellikle projenin tamamlanma zaman ve proje maliyetleri açısından yüksek düzeyde bir kesinlik sağlar. Bu sözleşme kapsamında İş Sahibine birkaç hukuki imkân tanınır[4]:

  • Gecikme Tazminatı,
  • İfa Tazminatı,
  • Fesih ve
  • Red.

Bu hükümlere ek olarak, Yüklenicinin ayıbı gidermekte başarısız olması halinde İş Sahibinin haklarına dair açık hükümler bulunur. Bu imkânların her biri aşağıda açıklanmaktadır. Şüpheye yer vermemek adına, büyük harfle yazılmış terimler FIDIC Gümüş Kitap’ta kendilerine atfedilen anlama gelir.

Hukuki İmkânlar

Yukarıda belirtildiği gibi, Gümüş Kitap’a göre, Yüklenici projenin tasarım ve uygulanmasından sorumludur. Yüklenici, işletime hazır, tam donanımlı bir tesis sağlama yükümlülüğü altındadır. Yüklenici aynı zamanda böyle bir tesisin performansını da garanti eder. İş Sahibinin hukuki imkânları, Yüklenicinin bu yükümlülükleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir.

Gecikme Tazminatı

Gümüş Kitap’ta öngörülen en önemli imkânlardan biri Gecikme Tazminatı’dır. Bu tip büyük projelerde zaman hayati önem sahiptir ve ufak bir gecikme bile İş Sahibine ciddi zararlar verebilir.

Bu durum göz önüne alınarak, Madde8.7 kaleme alınmıştır. İlgili madde şu şekildedir:

“Yüklenici, Madde 8.2’i [Tamamlama Süresi] ihlal ederse, Madde 2.5 [İş Sahibinin Hakları] uyarınca temerrütten ötürü doğan zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Gecikmeden doğan zararlar Özel Şartlar altında belirtilen miktardır ve Tamamlama Süresinden itibaren Devralma Belgesinde belirtilen tarihe kadar geçen süredeki her gün için ödenecektir.

Fakat bu Madde altında hesaplanan toplam zarar, Özel Şartlar altında (belirtiliyorsa) belirtilen gecikme zararının miktarını aşamaz.

Bu gecikme zararı, İşin tamamlanmasından önce Madde 15.2 [İş Sahibinin Feshi] uyarınca fesih hariç tutulmak üzere, Yüklenicinin temerrüdünden doğan tek zarar kalemi olacaktır. Bu zararların tazmini Yükleniciyi, Sözleşmeden doğan İşi tamamlama borcundan ve/veya diğer yükümlülük, borç veya sorumluluklarından kurtarmaz.”

Bu düzenlemenin avantajı, İş Sahibinin zararının, projenin geciktiği gün sayısına göre hesaplanmasıdır. Bu noktada, İş Sahibi Yüklenicinin hatalı olduğunu ispat etmek zorunda değildir.

İfa Tazminatı

Projenin kontrolü Yüklenicinin elindedir ve Yüklenici projeyi İş Sahibi tarafından sağlanan teknik şartnamelere uygun olarak teslim etmekle yükümlüdür. Yüklenicinin belirli standart ve performans taahhütleri vardır ve bunlara uygun davranmak ile yükümlüdür. Yüklenici tarafından, sağlanan teknik şartnamelere uygun bir tesis kurulup kurulmadığı belli testler sonucunda tespit edilir. Tesisin belirlenen standartlara uygun performans göstermediği durumlarda, (Yükleniciye ayıplı ifayı düzeltme imkanı tanındıktan sonra) ifa tazminatı muaccel hale gelir.

Yine, bu zararlar belirli zarar şeklinde düzenlenmiş olabilir. Gümüş Kitap’ta, beklenilen performansın sağlanamaması durumu Madde12.4’de [Tamamlanmadan Sonra Testlerin Başarısız Olması] düzenlenir.

Fesih

Fesih, belki de İş Sahibinin Yükleniciye karşı sahip olduğu en güçlü imkândır[5]. İş Sahibinin fesih imkânı Madde15’te [İş Sahibi tarafından Fesih] düzenlenir ve bu hüküm İş Sahibinin hangi koşullarda Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğunu listeler. Bu hüküm, Yükleniciye 14 gün önceden bir bildirim yapılması gerekliliğini öngörür. Ancak, bazı durumlarda İş Sahibinin sözleşmeyi derhal feshetmesi de mümkündür.

Ayrıca, İş Sahibi, Madde15.5 [İş Sahibinin Fesih Hakkı] uyarınca sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Bu hükme göre, İş Sahibi, İşlerin kendisi veya ayarladığı başka bir yüklenici tarafından yürütülmesi için Sözleşmeyi feshedemez.

Ayıbın Giderilememesi

Bir ayıbın söz konusu olması halinde, Yüklenici söz konusu ayıbı gidermekle yükümlüdür. Eğer Yüklenici makul süre içinde ayıbı veya zararı gideremezse, İş Sahibi tarafından (veya adına) ayıbın veya zararın giderileceği bir süre belirlenir. Yüklenici, bildirilen süre içerisinde ayıbı veya zararı gideremezse, masraflar Yükleniciye ait olmak üzere Madde11.2 [Ayıpları Giderme Maliyeti] uyarınca yerine getirilir. Bu hallerde, İş Sahibinin bir takım seçenekleri bulunmaktadır. Bu seçenekler arasında Sözleşme Bedelinde indirim ve sözleşmeyi fesih imkânları yer almaktadır.

Yukarıdakilere ek olarak, Gümüş Kitap’ın bir özelliğinden söz etmek gerekir. Gümüş Kitap’ta İş Sahibine projeyi “Reddetme” hakkı tanınır. Bu hak, Madde7.5’te [Red] öngörülür. Reddin sonucu –özellikle Yüklenici açışından – çok ciddi ve yıkıcıdır, buna bağlı olarak genelde yükleniciler bu hükmün sözleşmeden çıkarılmasını talep ederler.

Sonuç

İnşaat sözleşmelerinde belirli zararlara ilişkin düzenlemeler yapılması oldukça yaygın bir uygulamadır. Taraflar, sözleşmelerinde ayrıca cezai şartlar da öngörebilir. Ancak, cezai şartların geçerliliği ve belirli zararların gerçekten ceza olup olmadığı konusu tartışılmaktadır. Bu sorunun cevabı, sözleşmeye uygulanacak hukuka göre belirlenir. Buna bağlı olarak, bu maddelerin doğru şekilde kaleme alınması çok önemlidir.

Son olarak bu tip standart sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılacak ise, bunun dikkatle yapılması gerektiğini önemle belirtmek gerekir. Sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemelere ise özellikle dikkat edilmelidir ve bu sözleşmeleri kullanan tarafların kapsam dışında bırakmak istedikleri konuların da dikkatlice düşünülmeleri ve değerlendirilmeleri gerekir.

[1] Müşavir ve Mühendisler Uluslararası Federasyonu.

[2] MTİ, mühendislik, tedarik ve inşaat anlamına gelmektedir.

[3] FIDIC Sözleşmelerine 2017 yılında yapılan güncellemelere ilişkin olarak lütfen bkz: Tuna ÇolgarGüncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri, Erdem & Erdem Hukuk Postası, Nisan 2018.

[4] Aşağıdaki açıklamalar Gümüş Kitabın 2010 ve 2017 versiyonlarına ilişkin olarak yapılmıştır.

[5] James Bremen and Mark GrassoEmployer’s Claimans and Remedies, The Guide to Construction Arbitration.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.