Nama Yazılı Anonim Şirket Payı Üzerinde İntifa Hakkı

Haziran 2018 Ecem Çetinyılmaz
% 0

Giriş

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda[1] (“TMK”) düzenlenen intifa hakkı, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlayan bir haktır. Taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda[2] (“TTK”) pay üzerinde intifa hakkı kurulmasına ilişkin hükümler yer alsa da, özel olarak düzenlenmez. Bu makalede intifa hakkına ilişkin genel açıklamalar, anonim şirket nama yazılı payları üzerinde intifa hakkı kurulması, intifa hakkı kurulmasının anonim şirket tarafından sınırlandırılması ve hakkın kapsamı ele alınır.

Genel Olarak İntifa Hakkı

İntifa hakkı TMK m. 794 vd. hükümlerinde düzenlenir. Bu hak, aksine düzenleme olmadıkça sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar. İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer. Tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl devam edebilir. İntifa hakkı sahibi, hakkın konusu olan malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkilerine sahiptir ve bu yetkilerini kullanırken iyi bir yönetici gibi özen göstermek zorundadır. Malik de, hakkın konusu olan malın hukuka aykırı ya da niteliğine uygun düşmeyen kullanılış biçimine itiraz edebilir. Sözleşmede aksine hüküm yoksa veya durum ve koşullardan hak sahibince şahsen kullanılması gerektiği anlaşılmıyorsa, intifa hakkının kullanılması başkasına devredilebilir. Bu takdirde malik, haklarını, devralana karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir.

Nama Yazılı Anonim Şirket Payı Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması ve Pay Defterine Kayıt

TMK m. 795/1 uyarınca, intifa hakkı taşınırlarda zilyetliğin, alacaklar ise alacağın devri ile kurulur. Buna göre, nama yazılı pay üzerinde intifa hakkı, pay senedi basılmış olması halinde, intifa amaçlı ciro ve teslimle kurulur. Senet ciro edilmeksizin sadece intifa amaçlı yazılı bir temlik beyanı ve senedin zilyetliğinin devri ile de hakkın kurulması mümkündür[3]. İntifa hakkı kurulabilmesi için payın senede bağlanmış olması şart değildir; çıplak pay üzerinde de alacağın devri hükümleri izlenerek yazılı bir intifa hakkı sözleşmesi ile intifa hakkı kurulabilir.

TTK m. 499/1 uyarınca, intifa hakkı sahibi şirket pay defterine kaydedilir. Bu kural, hem paya bağlı kar payının ne oranda payın malikine ne oranda intifa hakkı sahibine ait olduğu açısından, hem de oy hakkı bakımından şeffaflık sağlar[4]. Kanunda açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen, intifa hakkının kanundan mı yoksa sözleşmeden mi doğduğu ve intifa hakkı sahibinin pay üzerindeki hakkının oranı da pay defterine yazılır; bu gereklilik, TTK m. 499’un amacından ve açıklık ilkesinden kaynaklanır[5]. Aynı şekilde, oy hakkının kime ait olduğunun belirtilmesi de doğru olur[6]; zira aşağıda inceleneceği üzere, oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılabileceği gibi, payın sahibine de bırakılabilir.

TTK m. 499/4, şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimsenin intifa hakkı sahibi olarak kabul edileceğini belirtir. Bu hüküm, intifa hakkı hukuken mevcut ve geçerli olsa bile, pay defterine kaydedilmediği sürece şirket tarafından tanınmayacağı anlamına gelir[7]. Bu kayıt açıklayıcıdır ve intifa hakkı sahibine kolaylık sağlar; şöyle ki, intifa hakkı sahibi bu kaydın varlığı halinde genel kurulda oy kullanırken ve kar payını tahsil ederken her defasında hakkını ispat etmek zorunda kalmaz[8].

Son olarak, TTK m. 499/2 uyarınca, payın üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, intifa hakkı sahibin pay defterine yazılamaz. Senede bağlı paylarda, pay defterine kaydın yapıldığı şirket tarafından pay senedinin arkasında belirtilir; çıplak paylarda ise, intifa hakkı sahibinin, şirketten, kendisine kaydın yapıldığını gösteren bir belge verilmesini istemesi mümkündür[9].

İntifa Hakkı Kurulmasının Sınırlandırılması

Oy hakkının kural olarak intifa hakkı sahibine ait olması, bağlam hükümlerinin intifa hakkına uygulanmaması halinde, bağlamdan beklenen yararı etkisiz hale getirir[10]. Bu nedenle, TTK m. 492/2 ile, esas sözleşmede, nama yazılı paylar üzerinde ancak şirketin onayıyla intifa hakkı kurulabileceğinin düzenlenmesi mümkün kılınır. İntifa hakkının kurulmasında böyle bir sınırlamanın geçerli olacağı hükmü ile şirketin, payın mülkiyetinin geçmesine hangi sebeplerle karşı koyabiliyorsa, aynı sebeplere dayanarak payın üzerinde intifa hakkı kurulmasını da reddedebileceği kastedilir[11].

TTK m. 491’de yer alan ve bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı payların ancak şirketin onayı ile devrolunabileceğini ve şirketi devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse onay vermeyi reddedebileceğini öngören kanuni bağlam hükümlerini intifa hakkı kurulurken ileri sürmek ve bu hükümlere dayanarak işleme onay vermemek doğru olmaz[12]. Bunun nedeni, TTK m. 492/2’nin, yalnızca TTK m. 491/1’de düzenlenen esas sözleşmesel bağlama atıf yapıyor olması ve kanuni bağlamı kapsamamasıdır. Payların bedelinin tamamen ödenmemiş olması veya intifa hakkı kazananın ödeme yeterliliğinden şüphe edilmesi, intifa hakkı sahibi olacak kişiye onay verilmemesini haklı göstermez[13].

Hakkın Kapsamı

İntifa hakkı sahibi kural olarak, kar payı hakkı, genel kurul toplantılarına katılma hakkı, oy hakkı, genel kurul toplantılarına karşı iptal davası açma hakkı, bilgi alma ve inceleme hakkı gibi malvarlıksal ve yönetimsel haklara sahip olur. Bunlardan oy hakkı, genel kurul toplantılarına katılma ve bunlara karşı iptal davası açma hakkı aşağıda ayrıca incelenir.

Oy Hakkı

TTK m. 432/2 uyarınca bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur. Bu kural, aksine düzenleme olmadıkça intifa hakkının, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlayacağını öngören TMK m. 794/2 ve intifa hakkı sahibinin yetkilerini kullanırken iyi bir yönetici gibi özen göstermek zorunda olduğunu öngören TMK m. 803/2 hükmüyle paralellik gösterir.

Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı

İntifa hakkı sahibi, oy hakkına sahip olmasının tabi bir sonucu olarak, genel kurul toplantılarına katılma hakkına da sahiptir. Öğretide, intifa hakkı sahibinin yanı sıra pay sahibinin de, oy hakkına sahip olmamak koşulu ile genel kurul toplantısına katılabileceği savunulur[14]. İntifa hakkı sahibinin genel kurula katılma ve oy hakkına sahip olması, pay sahibinin de genel kurula katılma ve alınan kararlara muhalefetini toplantı tutanağına geçirtmesine engel değildir[15].

Genel Kurul Toplantılarına Karşı İptal Davası Açma Hakkı

İntifa hakkı sahibinin genel kurul toplantılarına karşı iptal davası açma hakkına sahip olduğu öğretide çoğunluk tarafından kabul edilir. TTK m. 446’da iptal davası açma hakkının pay sahibine ait olduğu belirtilse de, kuru mülkiyet hakkı sahibinin yanı sıra intifa hakkı sahibinin de tek başına iptal davası açmaya yetkili olduğunu ve kuru mülkiyet hakkı sahibi ile intifa hakkı sahibi arasında ihtiyari bir dava arkadaşlığı bulunduğunu kabul etmek gerekir[16]. İntifa hakkı sahibine oy hakkı verip bu hakkı koruyacak iptal davası açma hakkını tanımamak oy hakkının içeriğini daraltır[17]. Üzerinde intifa hakkı bulunan payda hem pay sahibinin hem de intifa hakkı sahibinin çıkarları söz konusudur. Örneğin, genel kurulun kar dağıtmama kararına karşı iptal davası açmakta intifa hakkı sahibinin menfaati varken, sermaye azaltılmasına ve bazı payların itfasına yönelik bir karara karşı dava açmakta ise pay sahibinin menfaati bulunur[18].

Çamoğlu ise, iptal davası açma hakkının kural olarak pay sahibine ait olduğunu, toplantıya katılmış ve muhalefetini zapta geçirmiş olmak koşulu ile iptal davası açabileceğini, pay sahibinin toplantıya katılmadığı hallerde ise bu hakkın intifa hakkı sahibine ait olduğunu belirtir[19].

Sonuç

İntifa hakkı, aksine düzenleme olmadıkça, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar. Nama yazılı anonim şirket payı üzerinde intifa hakkı, pay senedi basılmış olması halinde, intifa amaçlı ciro ve teslimle veya senet ciro edilmeksizin sadece intifa amaçlı yazılı bir temlik beyanı ve senedin zilyetliğinin devri ile kurulur. Çıplak pay üzerinde ise alacağın devri hükümleri izlenerek yazılı bir intifa hakkı sözleşmesi ile intifa hakkı kurulabilir. İntifa hakkı şirket pay defterine kaydedilir; şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişi intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir. Şirket esas sözleşmesinde, nama yazılı paylar üzerinde ancak şirketin onayıyla intifa hakkı kurulabileceği düzenlenebilir. İntifa hakkı, sahibine, kural olarak, kar payı hakkı, genel kurul toplantılarına katılma hakkı, oy hakkı, genel kurul toplantılarına karşı iptal davası açma hakkı, bilgi alma ve inceleme hakkı gibi malvarlıksal ve yönetimsel haklar sağlar.

[1] TMK (RG, 08.12.2001, S. 24607) 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girdi.

[2] TTK (RG, 14.02.2011, S. 27846) 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

[3] Pulaşlı, Hasan: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanuna Göre Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt I, Ankara 2011, s. 740.

[4] Tekinalp, Ünal: Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları – Pay Defteri Hukuku İle, İstanbul 2012, s. 93.

[5] Tekinalp, s. 92.

[6] Tekinalp, s. 94.

[7] Tekinalp, s. 100.

[8] Tekinalp, s. 100.

[9] Tekinalp, s. 23.

[10] Tekinalp, s. 22.

[11] TTK m. 492 Gerekçesi.

[12] Tekinalp, s. 23.

[13] Tekinalp, s. 23.

[14] Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar Hukuku I, Yeniden Yazılmış 13. Bası, İstanbul 2014, s. 486.

[15] Moroğlu, Erdoğan: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 6. Bası, İstanbul 2012, s. 233.

[16] Moroğlu, s. 231.

[17] Pulaşlı, s. 847, Moroğlu, s. 232.

[18] Moroğlu, s. 233.

[19] Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), s. 540.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Gemi Sicil Yönetmeliği
Hukuki Gelişmeler
Gemi Sicil Yönetmeliği

Gemi Sicil Yönetmeliği (Yönetmelik) 12.05.2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 31.12.1956 tarihli ve 4/8520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gemi Sicili Nizamnamesi ile 13.03.1957 tarihli ve 4/8807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile...

Ticaret Hukuku 16.05.2023
Anayasa Mahkemesi İmtiyaz Sözleşmesinde Sözleşmeci Şirket Lehine Tanınan Hakların Yönetmelikle Kısıtlanmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Olarak Değerlendirdi
Hukuki Gelişmeler
Anayasa Mahkemesi İmtiyaz Sözleşmesinde Sözleşmeci Şirket Lehine Tanınan Hakların Yönetmelikle Kısıtlanmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Olarak Değerlendirdi

Anayasa Mahkemesi’nin 28.12.2022 tarihli ve 2017/36186 başvuru numaralı kararı (Karar) 19.04.2023 tarihli ve 32168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar’da Turkcell’in tarafı olduğu imtiyaz sözleşmesinin koşullarında yönetmelikle yapılan tek yanlı değişikliklerin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmedildi...

Ticaret Hukuku 22.05.2023
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği
Hukuki Gelişmeler
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği (Yönetmelik) 25.05.2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve...

Ticaret Hukuku 26.05.2023
Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hukuki Gelişmeler
Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 14.04.2023 tarihli ve 32163 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yapılan önemli değişiklikler aşağıda özetlenir...

Ticaret Hukuku 18.04.2023
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) 01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Torba Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi...

Ticaret Hukuku 02.02.2023
Alman Tedarik Zinciri Kanunu Yürürlüğe Girdi
Hukuki Gelişmeler
Alman Tedarik Zinciri Kanunu Yürürlüğe Girdi

1 Haziran 2021 tarihinde Alman Federal Meclisi (Bundestag) tarafından kabul edilen Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun (Kanun) 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren en az 3.000 çalışanı olan Alman şirketlerine uygulanacak. 1 Ocak...

Ticaret Hukuku 24.01.2023
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

29.12.2022 tarih ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) yayımlandı. Yönetmelik ile 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi...

Ticaret Hukuku 30.12.2022
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 07.12.2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 07.12.2022
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Yayımlandı

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği (Yönetmelik) 27.08.2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı...

Ticaret Hukuku 29.08.2022
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yapan Yönetmelik) 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 26.08.2022
İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

İhracat Destekleri Hakkında 5973 sayılı ve 17.08.2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 22.08.2022
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayımlandı

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yönetmeliği) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Ticaret Hukuku 19.08.2022
Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 01.06.2022 tarihli ve 2021/85 E. 2022/60 K. sayılı kararı (Karar) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar ile 29.06.2021 Tarihli ve 74 Numaralı Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi...

Ticaret Hukuku 18.08.2022
Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m. 4/3(e)’nin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m. 4/3(e)’nin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 01.06.2022 tarihli ve 2020/94 E. 2022/61 K. sayılı kararı (Karar) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar ile 13.10.2020 Tarihli ve 68 Numaralı Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi...


Ticaret Hukuku 18.08.2022
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’de Yayımlandı

7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7416 sayılı Kanun”) 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Ticaret Hukuku 08.07.2022
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi-I
Hukuki Gelişmeler
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi-I

İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi

Ticaret Hukuku 28.08.2020
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Ticaret Hukuku 9.10.2020
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 16.10.2020
TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Ticaret Hukuku 29.12.2020
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Ticaret Hukuku 4.01.2021
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik

Ticaret Hukuku 4.01.2021
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 3.02.2021
Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 15.02.2021
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Ticaret Hukuku 22.02.2021
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ
Hukuki Gelişmeler
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Ticaret Hukuku 6.04.2021
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Ticaret Hukuku 1.06.2021
“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 27.09.2021
Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı

Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı

Ticaret Hukuku 28.10.2021
7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Ticaret Hukuku 9.11.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.